A A A A A
Bible Book List

1 Krönikeboken 6 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Levis ättlingar

Levis söner hette:Gerson, Kehat och Merari.

Kehats söner hette:Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.

Amram var far till Aron, Mose och Mirjam.Arons söner hette:Nadab, Abihu, Eleasar och Itamar.

4-15 Den äldste sonen i varje generation i rakt nedstigande led från Arons son Eleasar var Pinehas, Abisua, Bucki, Ussi, Seraja, Merajot, Amarja, Ahitub, Sadok, Ahimaas, Asarja, Johanan, Asarja (överstepräst i Salomos tempel i Jerusalem), Amarja, Ahitub, Sadok, Sallum, Hilkia, Asarja, Seraja och Josadak. Josadak blev bortförd med folket i Juda och Jerusalem när Herren lät Nebukadnessar föra dem i fångenskap.

16 Levis söner var alltså Gerson, Kehat och Merari.

17 Gersons söner hette:Libni och Simei.

18 Kehats söner hette:Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.

19-21 Meraris söner hette:Maheli och Musi.Leviternas släkters huvudmän i rakt nedstigande led från Gerson var:Libni, Jahat, Simma, Joa, Iddo, Sera och Jeaterai.

22-24 I rakt nedstigande led från Kehat:Amminadab, Kora, Assir, Elkana, Ebjasaf, Assir, Tahat, Uriel, Ussia och Saul.

25-27 Elkanas ättlingar var Amasi, Ahimot och Elkana, och i rakt nedstigande led från den sistnämnde Elkana-Sofai, Nahat, Eliab, Jeroham och Elkana.

28 Samuels söner hette:Vasni, den äldste, och Abia, den näst äldste.

29-30 I rakt nedstigande led från Levis son Merari:Maheli, Libni, Simei, Ussa, Simea, Haggia och Asaja.

31 När kung David hade flyttat arken till tabernaklet utsåg han musikledare för lovsången.

32 När Salomo hade byggt templet i Jerusalem fortsatte de sin uppgift i templet, i enlighet med givna föreskrifter.

33-38 Här är namnen på dem som med sina söner gjorde tjänst: Heman, musikern, vars förfäder i rakt uppstigande led var Joel, Samuel, Elkana, Jeroham, Eliel, Toa, Sif, Elkana, Mahat, Amasai, Elkana, Joel, Asarja, Sefanja, Tahat, Assir, Ebjasaf, Kora, Jishar, Kehat, Levi och Israel.

39-43 Asaf var Hemans närmaste medhjälpare och hade sin plats till höger om Heman. Hans förfäder var Berekja, Simea, Mikael, Baaseja, Malkia, Etni, Sera, Adaja, Etan, Simma, Simei, Jahat, Gerson och Levi.

44-47 Etan var Hemans medhjälpare på hans vänstra sida. Han tillhörde Meraris släkt och hans förfäder var Kisi, Abdi, Malluk, Hasabja, Amasja, Hilkia, Amsi, Bani, Semer, Maheli, Musi, Merari och Levi.

48 Andra leviter utsågs till att sköta olika uppgifter i tabernaklet.

49 Men bara Aron och hans ättlingar fick tjänstgöra vid offren. Det var deras uppgift att bära fram offren till brännofferaltaret och rökelsealtaret och ha hand om alla uppgifterna i det allraheligaste och allt som hade samband med den årliga försoningsdagen i Israel. De övervakade att alla detaljer som Guds tjänare Mose hade gett order om följdes till punkt och pricka.

50-53 Arons ättlingar i rakt nedstigande led var:Eleasar, Pinehas, Abisua, Bucki, Ussi, Seraja, Merajot, Amarja, Ahitub, Sadok och Ahimaas.

54 Här följer en förteckning över de städer och landområden som tilldelades Arons ättlingar av Kehats släkt, som stod först i rang:

55 Hebron i Juda med tillhörande betesmark.

56 Åkerjorden och förstäderna gavs dock åt Kaleb, Jefunnes son.

57 Förutom Hebron, en fristad,

58-59 fick de städerna Libna, Jattir, Estemoa, Hilen, Debir, Asan och Bet-Semes med tillhörande betesmark.

60 Av Benjamins stam fick de Geba, Alemet och Anatot med tillhörande betesmarker. Allt som allt var det tretton städer.

61 Genom lottkastning bestämdes sedan landområden åt Kehats övriga ättlingar, och de fick tio städer i det område som tillhörde ena halvan av Manasses stam.

62 Gersons ättlingar blev tilldelade tretton städer i Basans område från Isaskars, Asers, Naftalis stammar och den hälft av Manasses stam som fanns där.

63 Meraris ättlingar fick tolv städer från Rubens, Gads och Sebulons stammar.

64-65 Leviterna fick alltså dessa städer med tillhörande betesmarker att bosätta sig i. Av Judas, Simeons och Benjamins stammar fick de de tidigare nämnda städerna.

66-69 Några familjer i Kehats släkt fick städer av Efraims stam:Sikem i Efraims bergsbygd, Geser, Jokmeam, Bet-Horon, Ajalon och Gat-Rimmon med tillhörande betesmark.

70 Resten av familjerna i Kehats släkt fick Aner och Bileam med tillhörande betesmarker av ena halvan av Manasses stam.

71 Gersons släkt fick Golan i Basan och Astarot med tillhörande betesmark av ena halvan av Manasses stam.

72 Isaskars stam gav dem Kedes, Dobrat,

73 Ramot och Anem med tillhörande betesmark.

74 Asers stam gav dem Masal, Abdon,

75 Hukok och Rehob med tillhörande betesmark.

76 Naftalis stam gav dem Kedes i Galileen, Hammon och Kirjataim med tillhörande betesmark.

77 Meraris släkt fick av Sebulons stam Jokneam, Karta, Rimmono och Tabor med tillhörande betesmark.

78-79 På andra sidan floden Jordan, öster om Jeriko, gav Rubens stam dem ökenstaden Beser, Jahas, Kedemot och Mefaat med tillhörande betesmark.

80 Gads stam gav dem Ramot i Gilead, Mahanaim,

81 Hesbon och Jaeser med tillhörande betesmark.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes