A A A A A
Bible Book List

1 Krönikeboken 6 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Översteprästernas släktlista

Levis söner var Gershon, Kehat och Merari.

    Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.
     Amrams barn var Aron, Mose och Mirjam.
    Arons söner var Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.
    Eleasar blev far till Pinehas, Pinehas till Abishua.
    Abishua blev far till Bucki och Bucki till Ussi.
    Ussi blev far till Seraja och Seraja till Merajot.
    Merajot blev far till Amarja och Amarja till Ahitub.
     Ahitub blev far till Sadok och Sadok till Ahimaas.
    Ahimaas blev far till Asarja och Asarja till Johanan.

10  Johanan blev far till Asarja, han som var präst i templet som Salomo byggde i Jerusalem.

11     Asarja blev far till Amarja och Amarja till Ahitub.
12     Ahitub blev far till Sadok och Sadok till Shallum.
13      Shallum blev far till Hilkia och Hilkia till Asarja.
14     Asarja blev far till Seraja

och Seraja till Josadak. 15  Josadak gick med i fångenskap när Herren förde bort Juda och Jerusalem genom Nebukadnessar.

Levis övriga ättlingar

16  Levis söner var Gershon,[a] Kehat och Merari.

17  Dessa var namnen på Gershons söner: Libni och Shimei.

18 Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.

19  Meraris söner var Mahli och Mushi. Dessa var leviternas släkter efter deras fäder.

20 Från Gershon härstammade hans son Libni, dennes son Jahat, dennes son Simma, 21 dennes son Joa, dennes son Iddo, dennes son Sera, dennes son Jeateraj.

22  Kehats söner var hans son Amminadab,[b] dennes son Kora, dennes son Assir, 23 dennes son Elkana, dennes son Ebjasaf, dennes son Assir, 24 dennes son Tahat, dennes son Uriel, dennes son Ussia och dennes son Saul.

25 Elkanas söner var Amasaj och Ahimot. 26 Hans son var Elkana, dennes son Sofaj, dennes son Nahat, 27  dennes son Eliab, dennes son Jeroham, dennes son Elkana.

28  Samuels söner var Joel,[c] den förstfödde, och Abia, den andre.

29 Meraris söner var Mahli, dennes son Libni, dennes son Shimei, dennes son Ussa, 30 dennes son Shimea, dennes son Haggia, dennes son Asaja.

Tempelsångarna

31 Detta var de män som David utsåg att ansvara för sången i Herrens hus, sedan arken hade fått en viloplats. 32 De gjorde tjänst inför uppenbarelsetältets tabernakel som sångare till dess att Salomo byggde Herrens hus i Jerusalem. De stod och förrättade sin tjänst, som det var föreskrivet för dem. 33 Dessa var de män som tjänstgjorde och deras söner:

Av kehatiternas barn:

Heman,[d] sångaren,

son till Joel, son till Samuel,

34 son till Elkana, son till Jeroham,

son till Eliel, son till Toa,

35 son till Sif, son till Elkana,

son till Mahat, son till Amasaj,

36 son till Elkana, son till Joel,

son till Asarja, son till Sefanja,

37 son till Tahat, son till Assir,

son till Ebjasaf, son till Kora,

38 son till Jishar, son till Kehat,

son till Levi, son till Israel.

39  Dessutom hans bror Asaf, som hade sin plats på hans högra sida:

Asaf, son till Berekja,

son till Shimea, 40 son till Mikael,

son till Baaseja, son till Malkia,

41 son till Etni, son till Sera,

son till Adaja, 42 son till Etan,

son till Simma, son till Shimei,

43 son till Jahat, son till Gershon,

son till Levi.

44  Deras bröder, Meraris barn, stod på den vänstra sidan:

Etan, son till Kishi, son till Abdi,

son till Malluk, 45 son till Hashabja,

son till Amasja, son till Hilkia,

46 son till Amsi, son till Bani,

son till Semer, 47 son till Mahli,

son till Mushi, son till Merari,

son till Levi.

48  Deras bröder, de övriga leviterna, hade avdelats till allt slags tjänstgöring vid tabernaklet, Guds hus.

Arons ättlingar

49  Aron och hans söner förrättade offer på brännofferaltaret och på rökelsealtaret och utförde allt arbete i det allra heligaste och bringade försoning för Israel, precis som Guds tjänare Mose hade befallt.

50 Dessa var Arons söner:

    hans son Eleasar, dennes son Pinehas,
dennes son Abishua, 51     dennes son Bucki,
    dennes son Ussi, dennes son Seraja,
52     dennes son Merajot, dennes son Amarja,
dennes son Ahitub, 53     dennes son Sadok,

dennes son Ahimaas.

Leviternas boningsorter

54  Dessa var deras boningsorter, efter deras tältläger inom deras område: Åt Arons söner av kehatiternas släkt – eftersom lotten föll på dem – 55  gav man Hebron i Juda land med dess betesmarker runt omkring. 56 Men åkerjorden och byarna som hörde till staden gav man till Kaleb, Jefunnes son.

57  Åt Arons söner gav man alltså fristäderna Hebron och Libna med betesmarker, dessutom Jattir och Eshtemoa med betesmarker, 58 Hilen med betesmarker, Debir med betesmarker, 59 Asan med betesmarker och Bet-Shemesh med betesmarker, 60 och ur Benjamins stam Geba med betesmarker, Alemet med betesmarker och Anatot med betesmarker, så att deras städer tillsammans utgjorde tretton städer[e] efter deras släkter. 61  Kehats övriga barn fick ur en stamsläkt, nämligen den stamhalva som utgjorde ena hälften av Manasse stam, tio städer genom lottkastning.

62 Men Gershons barn fick efter sina släkter ur Isaskars stam, ur Ashers stam, ur Naftali stam och ur Manasse stam i Bashan tretton städer. 63 Meraris barn fick efter sina släkter ur Rubens stam, ur Gads stam och ur Sebulons stam genom lottkastning tolv städer. 64 Så gav Israels barn åt leviterna dessa städer med betesmarker. 65 Genom lottkastning gav de åt dem ur Juda barns stam, ur Simeons barns stam och ur Benjamins barns stam dessa städer, som de gav namn.

66  Några bland Kehats barns släkter fick följande städer ur Efraims stam som sitt område:

67     Man gav dem fristäderna
    Shekem med betesmarker i Efraims bergsbygd,
    Gezer med betesmarker,
68     Jokmeam med betesmarker,
    Bet-Horon med betesmarker,
69     dessutom Ajalon med betesmarker
    och Gat-Rimmon med betesmarker,
70     och ur ena hälften av Manasse stam
    Aner med betesmarker
    och Bilam med betesmarker.

Detta tillföll Kehats övriga barns släkt.

71  Gershons barn fick ur den släkt som utgjorde ena hälften av Manasse stam

    Golan i Bashan med betesmarker
    och Ashtarot med betesmarker,
72     och ur Isaskars stam
    Kedesh med betesmarker,
    Dobrat med betesmarker,
73     Ramot med betesmarker
    och Anem med betesmarker,
74     och ur Ashers stam
    Mashal med betesmarker,
    Abdon med betesmarker,
75     Hukok med betesmarker
    och Rehob med betesmarker,
76     och ur Naftali stam
    Kedesh i Galileen med betesmarker,
    Hammon med betesmarker
    och Kirjatajim med betesmarker.

77  Meraris övriga barn fick ur Sebulons stam

    Rimmono med betesmarker
    och Tabor med betesmarker,

78 och på andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, öster om Jordan, ur Rubens stam

    Beser i öknen med betesmarker,
    Jahas med betesmarker,
79     Kedemot med betesmarker
    och Mefaat med betesmarker,
80     och ur Gads stam
    Ramot i Gilead med betesmarker,
    Mahanajim med betesmarker,
81     Heshbon med betesmarker
    och Jaser med betesmarker.

Footnotes:

  1. 6:16 Gershon   Så Septuaginta och Peshitta (jfr vers 1). Den hebreiska texten har Gershom (Moses son, 23:15). Senhebreiska sammanblandade ofta n och m. Gäller även vers 17, 20, 43, 62, 71 och 15:7.
  2. 6:22 Amminadab   Troligen ett tillnamn hos Jishar (jfr vers 38, 2 Mos 6:18f, 4 Mos 16:1).
  3. 6:28 Joel   Så Septuaginta (jfr 1 Sam 8:2). Hebr. har istället ”Vashni” (som betyder ”den andre”).
  4. 6:33f Heman ... Asaf ... Etan   Berömda lovsångsledare (se noter till 15:19).
  5. 6:60 tretton städer   Se Jos 21:16-17 för de två städer som inte nämns här (Jutta och Gibeon).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes