Add parallel Print Page Options

Levis ättlingar

Levis söner var

Gershom, Kehat och Merari.

Kehats söner var

Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.

Amrams barn var

Aron, Mose och Mirjam.

Arons söner var Nadav,

Avihu, Elasar och Itamar.

Elasar var far till Pinechas,

och Pinechas till Avishua.

Avishua var far till Bucki

och Bucki till Ussi.

Ussi var far till Serachja

och Serachja till Merajot.

Merajot var far till Amarja

och Amarja till Achituv.

Achituv var far till Sadok

och Sadok till Achimaas.

Achimaas var far till Asarja

och Asarja till Jochanan.

10 Jochanan var far till Asarja, som tjänstgjorde som präst i templet som Salomo byggde i Jerusalem.

11 Asarja var far till Amarja

och Amarja till Achituv.

12 Achituv var far till Sadok

och Sadok till Shallum.

13 Shallum var far till Hilkia

och Hilkia till Asarja.

14 Asarja var far till Seraja

och Seraja till Josadak.

15 Josadak blev bortförd med folket i Juda och Jerusalem när Herren lät Nebukadnessar föra dem i fångenskap.

16 Levis söner var

Gershom, Kehat och Merari.

17 Gershoms söner hette Livni och Shimi.

18 Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.

19 Meraris söner var Machli och Mushi.

Leviternas släkter, efter deras stamfäder, var:

20 Gershoms son var

Livni, vars son var Jachat,

vars son var Simma, 21 vars son var Joach,

vars son var Iddo, vars son var Serach, vars son var Jeotraj.

22 Kehats ättlingar:

hans son Amminadav, vars son var Korach,

vars son var Assir, 23 vars son var Elkana,

vars son var Evjasaf, vars son var Assir,

24 vars son var Tachat, vars son var Uriel,

vars son var Ussia, vars son var Saul.

25 Elkanas ättlingar: Amasaj och Achimot,

26 vars son var Elkana, vars son var Sofaj,

vars son var Nachat,

27 vars son var Eliav, vars son var Jerocham,

vars son var Elkana och vars son var Samuel.

28 Samuels söner

var Joel, den förstfödde, och Avia, den näst äldste.

29 Meraris ättlingar

var Machli, vars son var Livni,

vars son var Shimi, vars son var Ussa,

30 vars son var Shima, vars son var Haggia

och vars son var Asaja.

Tempelmusiker

31 Dessa är de män som David hade gett ansvaret för musiken i Herrens hus, efter det att arken fått sin viloplats där. 32 Fram till dess att Salomo hade byggt Herrens hus i Jerusalem, fortsatte de sin uppgift med musiken framför uppenbarelsetältet, boningen, i enlighet med givna föreskrifter.

33 Dessa var de som med sina söner gjorde tjänst:

Av Kehats släkt Heman, musikern, son till Joel, son till Samuel,

34 son till Elkana, son till Jerocham, son till Eliel, son till Toach,

35 son till Suf, son till Elkana, son till Machat, son till Amasaj,

36 son till Elkana, son till Joel, son till Asarja, son till Sefanja,

37 son till Tachat, son till Assir, son till Evjasaf, son till Korach,

38 son till Jishar, son till Kehat, son till Levi, son till Israel.

39 Asaf var Hemans närmaste medhjälpare och hade sin plats till höger om Heman.

Han var son till Berekja, son till Shima,

40 son till Mikael, son till Maaseja, son till Malkia,

41 son till Etni, son till Serach, son till Adaja,

42 son till Etan, son till Simma, son till Shimi,

43 son till Jachat, son till Gershom, son till Levi.

44 Meraris ättlingar, som var deras medhjälpare, stod på den vänstra sidan:

Etan, son till Kishi, son till Avdi, son till Malluk,

45 son till Hashavja, son till Amasja, son till Hilkia,

46 son till Amsi, son till Bani, son till Semer,

47 son till Machli, son till Mushi, son till Merari, son till Levi.

48 Andra leviter utsågs till att sköta olika uppgifter i boningen, Guds hus. 49 Men Aron och hans ättlingar tjänstgjorde vid offren på brännofferaltaret och rökelsealtaret och hade hand om alla uppgifterna i det allra heligaste och bringade försoning för Israel, i enlighet med det som Guds tjänare Mose hade befallt.

50 Arons ättlingar var hans son Elasar, vars son var Pinechas, vars son var Avishua,

51 vars son var Bucki, vars son var Ussi, vars son var Serachja,

52 vars son var Merajot, vars son var Amarja, vars son var Achituv,

53 vars son var Sadok, vars son var Achimaas.

Leviternas boplatser

(Jos 21:4-39)

54 Detta var leviternas boplatser, deras tältläger inom deras områden, som tilldelades Arons ättlingar av Kehats släkt, som lotten först föll på:

55 Dem gav man Hebron i Juda, med tillhörande betesmarker. 56 Åkerjorden och de omgivande byarna gavs dock åt Kalev, Jefunnes son. 57 Arons ättlingar fick fristäderna Hebron, Livna, Jattir, Eshtemoa, alla med tillhörande betesmarker, 58 Hilen och Devir, med deras betesmarker, 59 och Ashan och Bet Shemesh, med deras betesmarker.

60 Av Benjamins stam fick de Geva, Alemet och Anatot, alla med tillhörande betesmarker. Allt som allt hade de tretton städer med tillhörande betesmarker.

61 Genom lottkastning bestämdes sedan landområden åt Kehats övriga ättlingar, och de fick tio städer från den ena halvan av Manasses stam.

62 Gershoms ättlingar tilldelades genom lottning, släkt för släkt, tretton städer från Isaskars, Ashers, Naftalis stammar och Manasses stam i Bashan.

63 Meraris ättlingar fick genom lottkastning, släkt för släkt, tolv städer från Rubens, Gads och Sebulons stammar.

64 Israeliterna gav alltså leviterna dessa städer med tillhörande betesmarker. 65 Genom lottkastning gav man dem av Judas, Simons och Benjamins stammar de tidigare nämnda städerna.

66 Några bland Kehats släkter fick städer av Efraims stam som sitt område.

67 Man gav dem fristaden Shekem med betesmarker i Efraims bergsbygd, Geser med betesmarker, 68 Jokmeam, Bet Horon, båda med betesmarker, 69 likaså Ajalon och Gat-Rimmon med betesmarker.

70 Resten av Kehats släkter fick Aner och Bileam med tillhörande betesmarker av ena halvan av Manasses stam.

71 Gershoms ättlingar fick, släkt för släkt, av ena halvan av Manasses stam Golan i Bashan och Ashtarot, med tillhörande betesmarker.

72 Från Isaskars stam fick de Kedesh, Daverat, båda med betesmarker, 73 likaså Ramot och Anem, med betesmarker.

74 Från Ashers stam fick de Mashal och Avdon, båda med betesmarker, 75 likaså Hukok och Rechov, med betesmarker.

76 Från Naftalis stam fick de Kedesh i Galileen, Hammon och Kirjatajim, alla med betesmarker.

77 Meraris övriga ättlingar fick av Sebulons stam Rimmono och Tabor, med betesmarker.

78 På andra sidan Jordan, öster om Jeriko, fick de av Rubens stam Beser i öknen, Jahas med betesmarker, 79 Kedemot och Mefaat, båda med betesmarker,

80 samt av Gads stam Ramot i Gilead, Machanajim, 81 Heshbon och Jaser, alla med betesmarker.