Add parallel Print Page Options

Judas ättlingar

Judas ättlingar var Peres, Hesron, Karmi, Hur och Shoval.

Reaja, Shovals son, var far till Jachat, som var far till Achumaj och Lahad. Dessa var soratéernas släkter.

Etams söner var Jisreel, Jishma och Jidbash. De hade en syster som hette Haslelponi. Vidare Penuel, som var far till Gedor, och Eser som var far till Husha.

Dessa var ättlingar till Hur, Efratas förstfödde, Betlehems far.

Ashchur, Tekoas far, hade två hustrur, Hela och Naara.

Naara födde åt honom Achussam, Hefer, Temni och achashtaréerna. De var Naaras söner.

Hela födde Seret, Sochar, Etnan, och Kos, som var far till Anuv och Hassoveva och stamfar till släkter som härstammade från Acharchel, Harums son.

Jabes hade större anseende än någon av sina bröder. Hans mor gav honom namnet Jabes, ”för”, sa hon, ”jag födde honom med smärta[a].”

10 Jabes ropade och bad till Israels Gud: ”Välsigna mig och utvidga mitt område! Var med mig i allt jag gör och bevara mig från olycka och smärta!” Gud hörde hans bön och gav honom vad han begärde.

11 Keluv, Shuchas bror, var far till Mechir, som var far till Eshton. 12 Eshton var far till Bet Rafa, Paseach och Techinna. Techinna var far till Ir Nachash. Dessa var männen från Reka.

13 Kenas söner var Otniel och Seraja.

Otniels söner var Hatat och Meonotaj. 14 Meonotaj var far till Ofra.

Seraja var far till Joav, stamfar till Timmermansdalens släkt, för de var timmermän.

15 Kalevs, Jefunnes sons söner, var Ir, Ela och Naam. Elas son hette Kenas.

16 Jehallelels söner var Sif, Sifa, Tirja och Asarel.

17 Esras söner var Jeter, Mered, Efer och Jalon. Mereds hustru Bitja[b] födde Mirjam, Shammaj och Jishbach, Eshtemoas far. 18 Hans judeiska hustru födde Jered, Gedors far, Hever, Sokos far och Jekutiel, Sanoachs far. Dessa var söner till faraos dotter Bitja som Mered hade gift sig med.

19 Söner till Hodias hustru, Nachams syster, var far till garmén Keila och maakatén Eshtemoa.[c]

20 Shimons söner var Amnon, Rinna, Ben-Hanan och Tilon.

Jishis söner var Sochet och Ben-Sochet[d].

21 Shelas, Judas sons, söner var Er, som var far till Leka, Lada, som var far till Maresha och stamfar till släkterna som var linnearbetare i Bet Ashbea, 22 Jokim, männen i Koseva och Joash och Saraf, som hade härskat i Moab och sedan återvänt till Betlehem, enligt gamla uppteckningar. 23 Dessa var krukmakare i Netaim och Gedera och stod i kungens tjänst.

Simons ättlingar

(Jos 19:2-9)

24 Simons söner var Nemuel, Jamin, Jariv, Serach och Saul.

25 Shallum var hans son. Shallums son var Mivsam och dennes son Mishma.

26 Mishmas söner var Hammuel, hans son Sackur och sonen Shimi.

27 Shimi hade sexton söner och sex döttrar, men ingen av hans bröder hade många barn. Deras släkt blev inte lika stor som Judas. 28 De bodde i Beer Sheva, Molada och Hasar Shual, 29 Bilha, Esem, Tolad, 30 Betuel, Horma, Siklag, 31 Bet Markavot, Hasar Susim, Bet Biri och Shaarajim. Dessa var deras städer ända fram till Davids regeringstid, 32 liksom deras fem byar, Etam, Ajin, Rimmon, Token och Ashan 33 och andra byar ända bort till Baal. Det var där de bodde och de förde ett eget släktregister.

34 Vidare: Meshovav, Jamlek, Josha, Amasjas son, 35 Joel, Jehu, Joshivjas son, som var son till Seraja och sonson till Asiel, 36 Eljoenaj, Jaakova, Jeshochaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja 37 och Sisa, son till Shifi, son till Allon, son till Jedaja, son till Shimri och son till Shemaja.

38 Dessa uppräknade var namn på hövdingar för sina släkter. Deras familjer förökade sig mycket 39 och drog fram mot Gedor, till östra sidan av dalen för att söka betesmarker för sin småboskap.

40 De upptäckte rika, goda betesmarker i ett vidsträckt och fridfullt land där hamiter hade bott. 41 De som här uppräknats vid namn kom under Hiskias regeringstid i Juda. De rev ner hamiternas tält och boplatser som fanns där. De förintade dem, så att de inte mer finns till, och tog området i besittning därför att där fanns betesmark för deras hjordar.

42 Senare begav sig 500 av dessa män från Simons stam till berget Seir. Deras ledare var Pelatja, Nearja, Refaja och Ussiel, söner till Jishi. 43 Där dödade de alla som fortfarande fanns kvar av amalekiterna. Sedan bosatte de sig där och har bott där sedan dess.

Footnotes

  1. 4:9 Jabes är hebreiska för smärta.
  2. 4:17 I grundtexten endast hon. Bitja är en tolkning utifrån följande vers.
  3. 4:19 Grundtexten är svårförståelig och översättningen osäker. Möjligen kan Hodia betyda judeiska, hans judeiska hustru.
  4. 4:20 Eller Sochets son.