Kung Davids barn

Dessa var de söner som föddes åt David i Hebron: Amnon, den förstfödde, av Ahinoam från Jisreel, Daniel, den andre, av Abigail från Karmel, Absalom, den tredje, son till Maaka, som var dotter till Talmaj, kungen i Gesur, Adonia, den fjärde, Haggits son, Sefatja, den femte, av Abital, Jitream, den sjätte, av hans hustru Egla.

Dessa sex föddes åt honom i Hebron, där han regerade i sju år och sex månader.

I Jerusalem regerade han i trettiotre år. Dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Simea, Sobab, Natan och Salomo, tillsammans fyra, av Bat-Sua, Ammiels dotter.

Vidare Jibnar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eljada och Elifelet, tillsammans nio. Dessa var alla Davids söner, förutom sönerna med bihustrurna. Tamar var deras syster.

Kung Salomos ättlingar

10 Salomos son var Rehabeam, dennes son Abia, dennes son Asa, dennes son Josafat, 11 dennes son Joram, dennes son Ahasja, dennes son Joas, 12 dennes son Amasja, dennes son Asarja, dennes son Jotam, 13 dennes son Ahas, dennes son Hiskia, dennes son Manasse, 14 dennes son Amon, dennes son Josia. 15 Josias söner var Johanan, den förstfödde, Jojakim, den andre, Sidkia, den tredje, Sallum, den fjärde. 16 Jojakims söner var hans son Jekonja och dennes son Sidkia.

Kung Jekonjas ättlingar

17 Jekonjas söner var Assir och dennes son Sealtiel, 18 vidare Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama och Nedabja. 19 Pedajas söner var Serubbabel och Simei, Serubbabels söner var Mesullam och Hananja, och deras syster var Selomit, 20 vidare Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja och Jusab-Hesed, tillsammans fem.

21 Hananjas söner var Pelatja och Jesaja, vidare Refajas söner, Arnans söner, Obadjas söner och Sekanjas söner. 22 Sekanjas son var Semaja. Semajas söner var Hattus, Jigal, Baria, Nearja och Safat, tillsammans sex. 23 Nearjas söner var Eljoenaj, Hiskia och Asrikam, tillsammans tre. 24 Eljoenajs söner var Hodavja, Eljasib, Pelaja, Ackub, Johanan, Delaja och Anani, tillsammans sju.