Add parallel Print Page Options

David

(2 Sam 3:2-5; 5:13-16; 1 Krön 14:4-7)

Davids söner, födda i Hebron var: Amnon, den förstfödde, född av Achinoam från Jisreel, den andre sonen Daniel, född av Avigajil från Karmel,

den tredje Absalom, son till Maaka, dotter till kung Talmaj i Geshur,

den fjärde Adonia, född av Haggit,

den femte Shefatja, född av Avital,

den sjätte Jitream, född av hustrun Egla.

Dessa sex söner föddes i Hebron, där David regerade i sju och ett halvt år.

Sedan regerade han från Jerusalem i ytterligare trettiotre år. Dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Shima, Shovav, Natan och Salomo, dessa fyra som Batseba[a], Ammiels dotter, födde.

David fick också Jivchar, Elishua, Elifelet, Nogah, Nefeg, Jafia, Elishama, Eljada och Elifelet, sammanlagt nio. Alla dessa var Davids söner, förutom sönerna med hans bihustrur, och deras syster var Tamar.

Salomo

10 Salomos son var Rehabeam,

vars son var Avia,

vars son var Asa,

vars son var Joshafat,

11 vars son var Joram,

vars son var Achasja,

vars son var Joash,

12 vars son var Amasja,

vars son var Asarja,

vars son var Jotam,

13 vars son var Achas,

vars son var Hiskia,

vars son var Manasse,

14 vars son var Amon

och vars son var Josia.

15 Josias söner var

Jochanan, den förstfödde,

Jojakim, den andre,

Sidkia, den tredje,

och Shallum, den fjärde.

16 Jojakim hade sonen

Jekonja

och sonen Sidkia.

Jekonja

17 Jekonja, som var tillfångatagen, hade söner som var Shealtiel, 18 Malkiram, Pedaja, Shenassar, Jekamja, Hoshama och Nedavja.

19 Pedajas söner var Serubbabel och Shimi.

Serubbabels söner var Meshullam och Hananja. De hade en syster som hette Shelomit. 20 Dessutom hade han sönerna Hashuva, Ohel, Berekja, Hasadja och Jushav Hesed, alltså fem.

21 Hananjas ättlingar var Pelatja och Jesaja, samt Refajas, Arnans, Obadjas och Shekanjas söner.

22 Shekanjas ättlingar var Shemaja och Shemajas söner, Hattush, Jigal, Bariach, Nearja och Shafat, sammanlagt sex.

23 Nearjas tre söner var Eljoenaj, Hiskia och Asrikam.

24 Eljoenajs sju söner var Hodavja, Eljashiv, Pelaja, Ackuv, Jochanan, Delaja och Anani.

Footnotes

  1. 3:5 I den masoretiska texten Bat-Shua, en variant av namnet Batseba.