Add parallel Print Page Options

Leviterna tilldelas uppgifter

23 När David blev gammal och mätt av år, gjorde han sin son Salomo till kung över Israel. Han sammankallade alla Israels ledare, präster och leviter. Alla leviterna från trettio års ålder och uppåt räknades och de manliga var sammanlagt 38 000.

Av dem skulle 24 000 leda arbetet vid Herrens hus och 6 000 vara tjänstemän och domare, 4 000 dörrvaktare, och 4 000 lovsjunga Herren med de instrument som David[a] låtit tillverka för lovsången.

Sedan delade David upp dem i avdelningar efter Levis söner Gershom, Kehat och Merari.

Till Gershoms släkt hörde Ladan och Shimi.

Ladans söner var Jechiel, den förste, Setam och Joel, alltså tre.

Shimis[b] söner Shelomot, Hasiel och Haran, alltså tre. Dessa var Ladans familjeöverhuvuden.

10 Shimis söner var Jachat, Sisa, Jeush och Beria. Dessa var alltså Shimis fyra söner.

11 Jachat var överhuvudet och Sisa den andre, men Jeush och Beria hade inte många söner och räknades därför som en enda familj, en avdelning.

12 Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel, alltså fyra.

13 Amrams söner var Aron och Mose. Aron och hans söner avskildes för all framtid till uppgiften att inviga det högheliga, offra åt Herren, tjäna honom och att välsigna i hans namn för all framtid.

14 Gudsmannen Moses söner räknades till Levis stam. 15 Moses söner var Gershom och Elieser. 16 Gershom hade sonen Shuvael, som var överhuvud, 17 Elieser hade en son, Rechavja, som var överhuvud, Elieser hade inga andra söner, men Rechavja hade många.

18 Jishar hade sonen Shelomot, som var överhuvud.

19 Hebrons söner var Jeria, överhuvud, Amarja den andre, Jachasiel, den tredje och Jekamam, den fjärde.

20 Ussiels söner var Mika, överhuvudet, och Jishia, den andre.

21 Meraris söner var Machli och Mushi. Machlis söner var Elasar och Kish.

22 Elasar dog utan att ha fått några söner, endast döttrar, och de gifte sig med sina kusiner, Kishs söner.

23 Mushis söner var Machli, Eder och Jeremot, alltså tre.

24 Dessa var Levis ättlingar, efter deras familjer, med deras familjeöverhuvuden, så som de registrerades, varje person och namn för sig, de som var tjugo år gamla eller äldre och som gjorde tjänst i Herrens hus. 25 David hade sagt: ”Herren, Israels Gud, har låtit sitt folk komma till ro, och han kommer alltid att bo i Jerusalem. 26 Nu behöver inte längre leviterna bära boningen och dess tillbehör från plats till plats.” 27 Enligt Davids sista anvisningar skulle de leviter räknas som var minst tjugo år gamla.

28 Leviternas uppgift var att assistera Arons ättlingar i tjänsten i Herrens hus. De skötte om förgårdarna och kamrarna, reningen av alla heliga föremål och tjänstgjorde i Guds hus. 29 De svarade för skådebröden, mjölet till matoffren och det osyrade brödet och bakning och tillredning samt alla vikter och mått. 30 Varje morgon och kväll stod de och prisade och lovade Herren. 31 De assisterade vid alla brännoffren åt Herren, på sabbaten, vid nymånadsfester och högtider, och tjänade inför Herren i det antal och som det var föreskrivet att de alltid skulle tjäna inför Herren. 32 Leviterna skötte på detta sätt sina uppgifter i uppenbarelsetältet och i templet och hjälpte prästerna, Arons ättlingar, i tjänsten i Herrens hus.

Footnotes

  1. 23:5 I grundtexten jag. Versen kan vara ett citat av David, även om det inte framkommer på annat sätt.
  2. 23:9 Enligt föreslagen rättelse Jechiels, vilket sammanhanget tycks tala för.