A A A A A
Bible Book List

1 Krönikeboken 2 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Jakobs ättlingar

1-2 Israels söner hette:Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isaskar, Sebulon, Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad och Aser.

Judas söner hette:Er, Onan och Sela. Dessa tre fick han med sin hustru Batsua, Suas dotter från Kanaan. Men den äldste sonen, Er, var så ogudaktig att Herren dödade honom.

Ers änka Tamar fick barn med sin svärfar Juda och födde tvillingarna Peres och Sera. Juda hade alltså fem söner.

Peres söner hette:Hesron och Hamul.

Seras söner hette:Simri, Etan, Heman, Kalkol och Dara.

Karmis son Akan var den som stal från Gud och därigenom drog olycka över folket.

Etan hade en son, Asarja.

Hesrons söner hette:Jerameel, Ram och Kelubai.

10 Ram var far till Amminadab och Amminadab var far till Naheson, en av ledarna i Juda.

11 Naheson var far till Salma och Salma var far till Boas.

12 Boas var far till Obed och Obed var far till Isai.

13-17 Isai hade sju söner. Den äldste hette Eliab, och sedan följde Abinadab, Simea, Netanel, Raddai och Osem. Hans sjunde och yngste son var David. Isai hade också döttrarna Seruja och Abigail. Serujas söner hette Abisai, Joab och Asael. Abigail hade med Jeter från Ismaels land sonen Amasa.

18 Kaleb, Hesrons son, hade två hustrur, Asuba och Jeriot. Med Asuba hade han sönerna Jeser, Sobab och Ardon.

19 När Asuba dog gifte sig Kaleb med Efrat, som födde honom sonen Hur.

20 Hur var far till Uri och Uri far till Besalel.

21 Hesron gifte sig med Makirs dotter när han var sextio år gammal, och med henne fick han sonen Segub. Makir var också far till Gilead.

22 Segub var far till Jair, som regerade över tjugotre städer i Gileads land.

23 Men Gesur och Aram tog ifrån honom dessa städer och även staden Kenat med dess sextio kringliggande byar. Alla dessa härstammade från Makir.

24 Efter Hesrons död i Kaleb-Efrata födde hans hustru Abia sonen Ashur, som sedan blev Tekoas far.

25 Jerameels, Hesrons äldste sons, söner hette:Ram, den äldste, Buna, Oren, Osem och Ahia.

26 Jerameel hade också en hustru som hette Atara. Hon födde Onam.

27 Rams söner hette:Maas, Jamin och Eker.

28 Onams söner hette:Sammai och Jada.Sammais söner hette:Nadab och Abisur.

29 Abisurs hustru Abihail födde sönerna Aban och Molid.

30 Nadabs söner hette Seled och Appaim. Seled dog barnlös,

31 men Appaim fick sonen Jisei. Jisei fick sonen Sesan och Sesan fick Alai.

32 Jada, Sammais bror, fick sönerna Jeter och Jonatan. Jeter dog utan barn,

33 men Jonatan fick sönerna Pelet och Sasa.

34-35 Sesan hade inga söner, men flera döttrar. En av dem gav han som hustru till sin egyptiske tjänare Jarha. De fick sonen Attai.

36-41 Attais son hette Natan, och därefter följde i rakt nedstigande led Sabad, Eflal, Obed, Jehu, Asarja, Heles, Eleasa, Sisamai, Sallum, Jekamja och Elisama.

42 Kalebs, Jerameels brors, äldste son var Mesa. Han var far till Sif, som var far till Maresas, som var far till Hebron.

43 Hebrons söner hette Kora, Tappua, Rekem och Sema.

44 Sema var far till Raham, som var far till Jorkeam. Rekem var far till Sammai.

45 Sammai fick sonen Maon, som var far till Bet-Sur.

46 Kalebs bihustru Efa födde honom Haran, Mosa och Gases. Haran fick sonen Gases.

47 Jadais söner hette:Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa och Saaf.

48-49 En annan av Kalebs bihustrur, Maaka, födde honom Seber, Tirhana, Saaf, far till Madmanna, och Seva, far till Makbena och Gibea. Kaleb hade också en dotter som hette Aksa.

50 Hur, Kalebs och hans hustru Efrats äldste son, fick sönerna Sobal, far till Kirjat-Jearim,

51 Salma, far till Bet-Lehem, och Haref, far till Bet-Gader.

52 Förutom Kirjat-Jearim hade Sobal sonen Haroe. Hälften av manahatiterna härstammade också från honom.

53 Av Kirjat-Jearim kom jeteriterna, outiterna, sumatiterna och misraiterna. Från dessa senare kom sorgatiterna och estaoliterna.

54 Salmas ättlingar var Bet-Lehem, netofatiterna, Atrot-Bet-Joab, den andra hälften av manahatiterna och sorgiterna.

55 Från honom härstammar också de skriftlärdes familjer som bodde i Jaebes, nämligen tireatiterna, simeatiterna och sukatiterna. Alla dessa var kaineer som härstammade från Hammat, stamfadern i Rekabs släkt.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes