Juda ättlingar

Dessa var Israels söner: Ruben, Simeon, Levi och Juda, Isaskar och Sebulon, Dan, Josef och Benjamin, Naftali, Gad och Aser.

Juda söner var Er, Onan och Sela. Dessa tre föddes åt honom av Suas dotter, kananeiskan. Men Er, Judas förstfödde, var ond i Herrens ögon. Därför dödade han honom. Tamar, hans sonhustru, födde åt Juda Peres och Sera, så att Judas söner var tillsammans fem.

Peres söner var Hesron och Hamul. Seras söner var Simri, Etan, Heman, Kalkol och Dara, tillsammans fem. Karmis son var Akar, som drog olycka över Israel när han trolöst stal det som hade getts till spillo.

Etans son var Asarja.

Kung Davids stamträd

De söner som föddes åt Hesron var Jerameel, Ram och Kelubai.

10 Ram blev far till Amminadab, och Amminadab blev far till Nahson, furste för Juda barn. 11 Nahson blev far till Salma, och Salma till Boas. 12 Boas blev far till Obed och Obed till Isai.

13 Isai blev far till Eliab, som var hans förstfödde, Abinadab den andre, Simea den tredje, 14 Netanel den fjärde, Raddaj den femte, 15 Osem den sjätte och David den sjunde. 16 Deras systrar var Seruja och Abigail. Serujas söner var Absaj, Joab och Asael, tillsammans tre. 17 Abigail födde Amasa, och Amasas far var ismaeliten Jeter.

Hesrons ättlingar

18 Kaleb, Hesrons son, fick barn med sin hustru Asuba och med Jeriot. Dessa var hennes söner: Jeser, Sobab och Ardon. 19 När Asuba dog tog Kaleb Efrat till hustru, och hon födde åt honom Hur. 20 Hur blev far till Uri, och Uri till Besalel.

21 Därefter gick Hesron in till Makirs, Gileads fars, dotter. Henne tog han till hustru när han var sextio år gammal. Hon födde Segub åt honom. 22 Segub blev far till Jair som hade tjugotre städer i Gileads land. 23 Men gesureerna och arameerna tog ifrån dem Jairs byar samt Kenat med underlydande orter, sextio städer. Alla dessa var söner till Makir, Gileads far. 24 När Hesron hade dött i Kaleb-Efrata, födde Hesrons hustru Abia åt honom Ashur, Tekoas far.

Jerameels ättlingar

25 Sönerna till Jerameel, Hesrons förstfödde, var Ram, den förstfödde, vidare Buna, Oren, Osem och Ahia. 26 Jerameel hade en annan hustru, som hette Atara. Hon var mor till Onam. 27 Rams, Jerameels förstföddes, söner var Maas, Jamin och Eker. 28 Onams söner var Sammaj och Jada. Sammajs söner var Nadab och Abisur.

29 Abisurs hustru hette Abihail. Hon födde Aban och Molid åt honom. 30 Nadabs söner var Seled och Appajim. Seled dog barnlös. 31 Och Appajims son var Jisi, Jisis son var Sesan och Sesans son var Alaj.

32 Jadas, Sammajs brors, söner var Jeter och Jonatan. Jeter dog barnlös. 33 Jonatans söner var Pelet och Sasa. Dessa var Jerameels söner.

34 Sesan hade inga söner utan endast döttrar. Sesan hade en egyptisk tjänare som hette Jarha. 35 Sesan gav sin dotter till hustru åt sin tjänare Jarha, och hon födde åt honom Attaj. 36 Attaj blev far till Natan och Natan till Sabad. 37 Sabad blev far till Eflal och Eflal till Obed. 38 Obed blev far till Jehu och Jehu till Asarja. 39 Asarja blev far till Heles och Heles till Elasa. 40 Elasa blev far till Sisamaj och Sisamaj till Sallum. 41 Sallum blev far till Jekamja, och Jekamja till Elisama.

Kalebs övriga ättlingar

42 Kalebs, Jerameels brors, söner var Mesa, hans förstfödde, som var Sifs far, och Maresas, Hebrons fars, söner.

43 Hebrons söner var Kora, Tappua, Rekem och Sema. 44 Sema blev far till Raham, Jorkeams far. Rekem blev far till Sammaj. 45 Sammajs son var Maon, och Maon var Bet-Surs far.

46 Kalebs bihustru Efa födde Haran, Mosa och Gases. Haran blev far till Gases.

47 Jadajs söner var Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa och Saaf. 48 Kalebs bihustru Maaka födde Seber och Tirhana.

49 Hon födde också Saaf, Madmannas far, Seva, Makbenas far och Gibeas far. Kalebs dotter var Aksa.

50 Dessa var Kalebs söner: Hurs, Efratas förstföddes, son var Sobal, Kirjat-Jearims far, 51 vidare Salma, Betlehems far, och Haref, Bet-Gaders far.

52 Söner till Sobal, Kirjat-Jearims far, var Haroe och hälften av Hammenuhot-släkten. 53 Kirjat-Jearims släkter var jeteriterna, putiterna, sumatiterna och misraiterna. Från dem utgick sorgatiterna och estaoliterna.

54 Salmas söner var Betlehem och netofatiterna, Atrot-Bet-Joab, liksom hälften av manahatiterna, sorgiterna.

55 De skriftlärdas släkter, de som bodde i Jabes, var tireatiterna, simatiterna, sukatiterna. Dessa var de keniter som härstammade från Hammat, stamfader till Rekabs släkt.