Add parallel Print Page Options

Jakobs (Israels) ättlingar

(2:1—9:44)

(1 Mos 35:22-26)

Israels söner var

Ruben, Simon, Levi, Juda, Isaskar, Sebulon, Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad och Asher.

Judas ättlingar

(Rut 4:18-19)

Judas söner var Er, Onan och Shela.

Dessa tre fick han med Bat-Shua[a], kanaaneiskan. Men Judas förstfödde son, Er, var ond i Herrens ögon och han dödade honom. Tamar, Judas sonhustru, födde honom Peres och Serach. Juda hade alltså fem söner.

Peres söner var Hesron och Hamul.

Serachs söner var Simri, Etan, Heman, Kalkol och Darda, alltså sammanlagt fem.

Karmis son, Akar[b], var den som drog olycka över Israel när han förgrep sig på det som hade vigts åt förintelse.

Etan hade en son, Asarja.

Hesrons söner, som föddes åt honom, var Jerachmeel, Ram och Kalev[c].

Ram

(Rut 4:19-22)

10 Ram var far till Amminadav och Amminadav var far till Nachshon, judéernas furste. 11 Nachshon var far till Salma och Salma var far till Boas. 12 Boas var far till Oved och Oved var far till Jishaj.

13 Jishaj var far till Eliav, som var hans förstfödde, och sedan följde Avinadav, den andre, Shima, den tredje, 14 Netanel, den fjärde, Raddaj, den femte 15 Osem, den sjätte, och David, den sjunde. 16 Deras systrar var Seruja och Avigajil. Serujas tre söner var Avishaj, Joav och Asael. 17 Avigajil födde sonen Amasa, vars far var ismaeliten Jeter.

Kalev

18 Kalev, Hesrons son, fick barn med sin hustru Asuva och Jeriot[d]. Hennes söner var Jesher, Shovav och Ardon. 19 När Asuva dog, gifte sig Kalev med Efrat, som födde honom Hur. 20 Hur var far till Uri och Uri var far till Besalel.

21 Hesron gifte sig med dottern till Makir, Gileads far, när han var 60 år gammal och hon födde Seguv åt honom. 22 Seguv var far till Jair, som hade 23 städer i Gileads land. 23 Men Geshur och Aram erövrade av dessa Havvot Jair och även Kenat, med dess sextio kringliggande byar. Alla dessa var ättlingar till Makir, Gileads far.

24 Efter Hesrons död i Kalev-Efrata födde hans hustru Avia honom Ashchur, som sedan blev Tekoas far.[e]

Jerachmeel

25 Jerachmeels, Hesrons förstfödde sons, söner var Ram, den förstfödde, Buna, Oren, Osem och Achia. 26 Jerachmeel hade också en annan hustru som hette Atara. Hon födde Onam.

27 Rams, Jerachmeels förstföddes, söner var Maas, Jamin och Eker.

28 Onams söner var Shammaj och Jada.

Shammajs söner var Nadav och Avishur.

29 Avishurs hustru, som hette Avihajil, födde honom sönerna Achban och Molid.

30 Nadavs söner var Seled och Appajim. Seled dog barnlös, 31 men Appajim fick sonen Jishi. Jishi fick sonen Sheshan och Sheshan fick Achlaj.

32 Jada, Shammajs bror, fick sönerna Jeter och Jonatan. Jeter dog utan barn, 33 men Jonatan fick sönerna Pelet och Sasa. Dessa var Jerachmeels ättlingar.

34 Sheshan hade inga söner utan bara döttrar. Han hade en egyptisk tjänare vid namn Jarcha. 35 Åt honom gav Sheshan sin dotter till hustru och hon födde Attaj åt honom.

36 Attaj var far till Natan och Natan till Savad. 37 Savad var far till Eflal och Eflal till Oved. 38 Oved var far till Jehu och Jehu till Asarja. 39 Asarja var far till Heles och Heles till Elasa. 40 Elasa var far till Sismaj och Sismaj till Shallum. 41 Shallum var far till Jekamja och Jekamja till Elishama.

Kalev

42 Kalevs, Jerachmeels brors, förstfödde son var Mesha. Han var far till Sif, som var far till Maresha, som var far till Hebron.

43 Hebrons söner hette Korach, Tappuach, Rekem och Shema. 44 Shema var far till Racham, som var far till Jorkoam. Rekem var far till Shammaj. 45 Shammaj fick sonen Maon, som var far till Bet-Sur.

46 Kalevs bihustru Efa födde honom Harran, Mosa och Gases. Harran var far till Gases.

47 Johdajs söner var Regem, Jotam, Geshan, Pelet, Efa och Shaaf.

48 Kalevs bihustru Maaka födde honom Shever och Tirchana. 49 Hon födde också Shaaf, far till Madmanna, och Sheva, far till Makbena och Giva. Kalev hade också en dotter som hette Aksa.

50 Dessa var ättlingar till Kalev.

Hur, Efratas förstfödde son, fick sönerna Shoval, far till Kirjat-Jearim, 51 Salma, far till Betlehem, och Haref, far till Bet-Gader.

52 Ättlingar till Kirjat-Jearims far Shoval var Reaja och hälften av manachtéerna. 53 Kirjat-Jearims släkter var jitréerna, putéerna, shumatéerna och mishraéerna. Från dessa kom soratéerna och eshtauléerna.

54 Salmas ättlingar var Betlehem, netofatéerna, Atrot Bet Joav, den andra hälften av manachtéerna, soratéerna. 55 Från honom härstammar också de skriftlärdas familjer som bodde i Jabes, nämligen tiratéerna, shimatéerna och sukatéerna. Alla dessa var keniter som härstammade från Hammat, stamfadern i Rekavs släkt.

Footnotes

  1. 2:3 Eller Shuas dotter. Bat betyder dotter.
  2. 2:7 Se Jos. 7 där han kallas Akan. Namnet är förknippat med olycka, se Jos 7:24.
  3. 2:9 Mer exakt Keluvaj, som är en variant av namnet Kalev.
  4. 2:18 Jeriot kan också ha varit dotter till Kalev och Asuva; grundtexten är svårförståelig.
  5. 2:24 Grundtextens innebörd är osäker.