Add parallel Print Page Options

Släkttavla

(1:1—9:44)

Från Adam till Israel

(1 Mos 5:1-32)

Adam, Set, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jered, Henok, Metushelach, Lemek och Noa. Noas söner var[a] Sem, Ham och Jafet.

Jafet

(1 Mos 10:2-4)

Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras.

Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma.

Javans söner var Elisha och Tarshish, kittéerna och rodanéerna.

Ham

(1 Mos 10:6-20)

Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan.

Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka.

Ragmas söner var Saba och Dedan.

10 Från Kush härstammade också Nimrod, den förste härskaren på jorden.

11 Misrajim var stamfar till ludéerna, anaméerna, lehavéerna, naftuchéerna, 12 patruséerna, kasluchéerna, som filistéerna härstammar från, och kaftoréerna.

13 Kanaan var far till Sidon, som var hans förstfödde. Han var också stamfar till Het, 14 till jevuséerna, amoréerna, girgashéerna, 15 hivéerna, arkéerna, sinéerna, 16 arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

Sem

(1 Mos 10:21-29; 11:10-26)

17 Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram.

Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash.

18 Arpakshad var far till Shelach, och Shelach var far till Ever.

19 Ever fick två söner, den ene hette Peleg[b] och den andre Joktan. På Pelegs tid delades jorden. Hans bror hette Joktan.

20 Joktan var far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach, 21 Hadoram, Usal, Dikla, 22 Eval, Avimael, Saba, 23 Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner.

24 Sem, Arpakshad och Shelach,

25 Ever, Peleg, Regu,

26 Serug, Nachor, Terach,

27 Abram, dvs. Abraham.

Abraham

28 Abrahams söner var Isak och Ismael.

Ismael

(1 Mos 25:12-16)

29 Detta är deras släkttavla:

Ismaels förstfödde var Nevajot, sedan Kedar, Adbeel, Mivsam,

30 Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema,

31 Jetur, Nafish och Kedma. Dessa var Ismaels söner.

Sönerna av Abrahams bihustru Ketura

(1 Mos 25:1-4)

32 Sönerna som Abrahams bihustru Ketura födde var Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak och Shuach.

Jokshans söner var Saba och Dedan.

33 Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Avida och Eldaga.

Dessa var alltså ättlingar till Ketura.

Isak

34 Abraham var far till Isak.

Isaks söner var Esau och Israel.

Esau

(1 Mos 36:10-14)

35 Esaus söner var Elifas, Reguel, Jeush, Jalam och Korach.

36 Elifas söner var Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna och Amalek.

37 Reguels söner var Nachat, Serach, Shamma och Missa.

Seirs söner

(1 Mos 36:20-28)

38 Seirs söner var Lotan, Shoval, Sivon, Ana, Dishon, Eser och Dishan.

39 Lotans söner var Hori och Homam. Timna var syster till Lotan.

40 Shovals söner var Aljan, Manachat, Eval, Shefi och Onam.

Sivons söner var Aja och Ana.

41 Ana hade en son, Dishon.

Dishons söner var Hamran, Eshban, Jitran och Keran.

42 Esers söner var Bilhan, Saavan och Jakan.

Dishons söner var Us och Aran.

43 Detta är de kungar, som härskade i Edom innan Israel hade någon kung:

Bela, Beors son, och namnet på hans stad var Dinhava.

44 När Bela dog blev Jovav, Serachs son, från Bosra, kung efter honom.

45 När Jovav dog blev Husham från temanéernas land kung efter honom.

46 När Husham dog blev Bedads son Hadad kung. Han besegrade midjaniterna i Moab, och han regerade från Avit.

47 När Hadad dog besteg Samla från Masreka tronen.

48 När sedan Samla dog, blev Saul från Rechovot vid floden kung efter honom.

49 När Saul dog, blev Akbors son Baal Hanan kung.

50 När Baal Hanan dog, blev Hadad kung efter honom. Han regerade från Pagi. Hans hustru hette Mehetavel och var dotter till Matred, som var dotter till Me Sahav.

51 Efter Hadads död var dessa män Edoms stamfurstar:

Furstarna Timna, Alva, Jetet, 52 Oholivama, Ela, Pinon, 53 Kenas, Teman, Mivsar, 54 Magdiel och Iram. Dessa var Edoms stamfurstar.

Footnotes

  1. 1:4 Noas söner var enligt Septuaginta; orden saknas i den masoretiska texten.
  2. 1:19 Namnet Peleg kommer från verbet dela.