A A A A A
Bible Book List

1 Krönikeboken 5 Nya Levande Bibeln (SVL)

Rubens ättlingar

Israels äldste son var Ruben, men eftersom han vanärade sin far genom att ligga med en av hans hustrur, blev han fråntagen sin förstfödslorätt. Den gavs i stället till halvbrodern Josef. I släktregistret nämns därför inte Ruben på den äldste sonens plats.

Trots att Judas stam var den starkaste och en furste kom från den fick Josef förstfödslorätten.

Rubens söner hette:Hanok, Pallu, Hesron och Karmi.

4-6 Joels ättlingar var hans son Semaja, och sedan följde i rakt nedstigande led Beera, Gog, Simei, Mika, Reaja, Baal och Beera, som var ledare för Rubens stam och blev tillfångatagen av Assyriens kung Tillegat-Pilneeser.

7-8 Huvudmännen i de olika släkterna i Rubens stam var enligt släktregistret stamledaren Jegiel, Sakarja och Bela, son till Asas, sonson till Sema och sonsons son till Joel.De bosatte sig från Aroer och ända bort till Nebo och Baal-Meon.

Österut tog de allt land i besittning ända bort till öknen vid Eufrat, därför att deras boskap i Gilead hade förökats så att de behövde stora betesmarker.

10 Under kung Sauls regering förde de krig med hagariterna, besegrade dem och intog deras bosättningar i hela området öster om Gilead.

Gads ättlingar

11 Gads ättlingar behärskade det område i Basan som gränsade till rubeniternas ända bort till Salka.

12 Joel var deras ledare och sedan följde Safam, Jaanai och Safat i nämnd ordning.

13 Huvudmännen för de sju släkterna hette Mikael, Mesullam, Seba, Jorai, Jaekan, Sia och Eber.

14 Dessa var söner till Abihail, vars fäder i rakt uppstigande led var Huri, Jaroa, Gilead, Mikael, Jesisai, Jado och Bus.

15 Ahi, som var son till Abdiel och sonson till Guni, var deras ledare.

16 Gaditerna bodde i och runt Gilead i Basan, och på Sarons ängar så långt de sträckte sig.

17 Alla dessa fanns i det släktregister som upprättades under den judiske kungen Jotams och den israeliske kungen Jerobeams tid.

18 Det fanns 44.760 soldater i den armé som Rubens och Gads stammar och den ena halvan av Manasses stam hade gemensamt. De kunde hantera sköld och svärd och var goda bågskyttar.

19 De angrep hagariterna, jeturiterna, nafisiterna och nodabiterna.

20 De ropade till Gud om hjälp, och han besvarade deras bön därför att de litade på honom. Hagariterna och alla deras allierade blev besegrade.

21 Bytet bestod av 50.000 kameler, 250.000 får och 2.000 åsnor, och de tog 100.000 fångar.

22 Många av fiendens män hade också stupat i slaget, för Gud hade stridit mot dem. Sedan bodde de i detta område ända fram till tiden för fångenskapen.

Manasses ättlingar

23 Den del av Manasses stam som bosatte sig från Basan till Baal-Hermon, eller Senir (berget Hermon) hade många medlemmar.

24 Ledare för deras olika familjer var Efer, Jisei, Eliel, Asriel, Jeremia, Hodauja och Jadiel. Alla dessa hade rykte om sig som modiga krigare och ansedda ledare,

25 men de var inte trogna mot sina förfäders Gud. I stället tillbad de avgudarna hos de folk som Gud hjälpt dem att förgöra.

26 Därför lät Gud kung Pul från Assyrien (också känd som Tillegat-Pilneeser) anfalla landet och föra bort Rubens och Gads stammar och den ena hälften av Manasses stam. De fördes till Hala, Habor, Hara och Gosans flod, där de fortfarande finns kvar.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

1 Krönikeboken 5 Svenska 1917 (SV1917)

Och Rubens söner, Israels förstföddes -- han var nämligen den förstfödde, men därför att han oskärade sin faders bädd, blev hans förstfödslorätt given åt Josefs, Israels sons, söner, dock icke så, att denne skulle upptagas i släktregistret såsom den förstfödde;

ty väl var Juda den mäktigaste bland sina bröder, och furste blev en av hans avkomlingar, men förstfödslorätten blev dock Josefs --

Rubens, Israels förstföddes, söner voro Hanok och Pallu, Hesron och Karmi.

Joels söner voro hans son Semaja, dennes son Gog, dennes son Simei,

dennes son Mika, dennes son Reaja, dennes son Baal,

så ock dennes son Beera, som Tillegat-Pilneeser, konungen i Assyrien, förde bort i fångenskap; han var hövding för rubeniterna.

Och hans bröder voro, efter sina släkter, när de upptecknades i släktregistret efter sin ättföljd: Jegiel, huvudmannen, Sakarja

och Bela, son till Asas, son till Sema, son till Joel; han bodde i Aroer, och hans boningsplatser nådde ända till Nebo och Baal-Meon.

Och österut nådde hans boningsplatser ända fram till öknen som sträcker sig ifrån floden Frat; ty de hade stora boskapshjordar i Gileads land.

10 Men i Sauls tid förde de krig mot hagariterna, och dessa föllo för deras hand; då bosatte de sig i deras hyddor utefter hela östra sidan av Gilead.

11 Och Gads barn hade sina boningsplatser gent emot dem i landet Basan ända till Salka:

12 Joel, huvudmannen, och Safam därnäst, och vidare Jaanai och Safat i Basan.

13 Och deras bröder voro, efter sina familjer, Mikael, Mesullam, Seba, Jorai, Jaekan, Sia och Eber, tillsammans sju.

14 Dessa voro söner till Abihail, son till Huri, son till Jaroa, son till Gilead, son till Mikael, son till Jesisai, son till Jado, son till Bus.

15 Men Ahi, son till Abdiel, son till Guni, var huvudman för deras familjer.

16 Och de bodde i Gilead i Basan och underlydande orter, så ock på alla Sarons utmarker, så långt de sträckte sig.

17 Alla dessa blevo upptecknade i släktregistret i Jotams, Juda konungs, och i Jerobeams, Israels konungs, tid.

18 Rubens barn och gaditerna och ena hälften av Manasse stam, de av dem, som voro krigsdugliga och buro sköld och svärd och spände båge och voro stridskunniga, utgjorde fyrtiofyra tusen sju hundra sextio stridbara män.

19 Och de förde krig mot hagariterna och mot Jetur, Nafis och Nodab.

20 Och seger beskärdes dem i striden mot dessa, så att hagariterna och alla som voro med dem blevo givna i deras hand; ty de ropade till Gud under striden, och han bönhörde dem, därför att de förtröstade på honom.

21 Och såsom byte förde de bort deras boskapshjordar, femtio tusen kameler, två hundra femtio tusen får och två tusen åsnor, så ock ett hundra tusen människor.

22 Ty många hade fallit slagna, eftersom striden var av Gud. Sedan bosatte de sig i deras land och bodde där ända till fångenskapen.

23 Halva Manasse stams barn bodde ock där i landet, från Basan ända till Baal-Hermon och Senir och Hermons berg, och de voro talrika.

24 Och dessa voro huvudmän för sina familjer: Efer, Jisei, Eliel, Asriel, Jeremia, Hodauja och Jadiel, tappra stridsmän, namnkunniga män, huvudmän för sina familjer.

25 Men de blevo otrogna mot sina fäders Gud, i det att de i trolös avfällighet lupo efter de gudar som dyrkades av de folk där i landet, som Gud hade förgjort för dem.

26 Då uppväckte Israels Gud den assyriske konungen Puls ande och den assyriske konungen Tillegat-Pilnesers ande och lät folket föras bort i fångenskap, såväl rubeniterna och gaditerna som ena hälften av Manasse stam, och lät dem komma till Hala, Habor, Hara och Gosans ström, där de äro ännu i dag.

Viewing of
Cross references
Footnotes