Nu waeajen dee Jetseoppfa, wie weete daut wie aule Erkjantnes ha. Erkjantnes moakt Stolt, oba Leew buet opp.

Wan irjentwaea denkt daut hee fael weet, weet hee noch nich waut hee weete sull.

Oba wan waea Gott leef haft, dee woat fonn Gott aunerkjant.

Aulso waeajen daut Jetseoppfa aete, wie weete daut en Jetse enn dise Welt nusscht es, en daut kjeen Gott es buta eena.

En wan doa uk noch soone sent enn dise Welt oda emm Himel dee Jetse jenant woare, en doa sent je fael Jeta en fael Heere,

doch fa onns es doa mau een Gott, de Foda fonn daem aules kjemt, en wie enn am, en een Herr Jesus Christ, derch waem aules besteit, en wie uk derch am.

Oba nich aule Mensche weete daut; en doa sent soone dee soo aun aeare Jetse jewant sent en aete daut so aus Jetseoppfa, en wiel aea Jewesse noch schwak es, fe-onnreinje see sikj.

Oba Aete brinjt onns nich noda no Gott; en wan wie nich aete sent wie nich schlachte auf, en wan wie aete sent wie nich baete auf.

Oba seet junt faea daut june Frieheit nich en Aunstoos es fa daen dee Schwak sent.

10 Dan wan waea die, dee du weetst, sit em Jetsetempel sette, woat nich daem Schwaka sien Jewesse driest woare Jetseopfa to aete?

11 En doaderch woat dee Schwaka derch dien weete tonicht jebrocht - dien Brooda fa daem Christus storf.

12 Aulso wan jie so sindje jaeajen june Breeda, en fewunde aea schwaket Jewesse, dan doo jie jaeajen Christus sindje.

13 Doaromm, wan mien aete en Aunstoos es fa mien Brooda, woa ekj opp kjeen Wach Fleesch aete soo lang aus dee Welt steit, daut ekj mien Brooda nich en Aunstoos sull senne.