En ekj, Breeda, kunn nich to junt raede aus to jeistliche, oba aus to fleeschliche, soo aus to kjleene Kjinje.

Ekj ha ju met Malkj jefoodat, en nich met stoakjet Aete, dan jie kunne daut nich fedroage, en kjenne nu uk noch nich,

dan jie sent noch fleeschlich. Dan soo aus jie noch aufjenstich sent, en doa Striet es, se jie nich fleeschlich en waundle so aus Mensche?

Dan wan eena sajcht: "Ekj hool met Paul", en noch eena: "Ekj hool met Apollus", se jie nich fleeschlich?

Dan waut es Apollus, en waut es Paul? Wie sent Deena derch waem jie tom Gloowe jekome sent, jrod soo aus de Herr to en jiedrem jejaeft haft.

Ekj ha jeplaunt, Apollus haft jewotat, oba Gott muak daut wause;

Aulsoo es dee nich waut, dee plaunte deit, uk nich dee, dee wotre deit, oba Gott dee daut wause moakt.

Dee doa plaunte deit, en dee doa wotre deit, sent eent; en en jieda woat jeloont woare doano aus siene Oabeit es jewast.

Dan wie sent Gott siene Metoabeida; jie sent Gott sien Akawoakj, jie sent Gott sien Bu.

10 No Gott siene Jnod dee mie jejaeft es, ha ekj daen Grunt jelajcht soo aus en weisa Bumeista, oba en aundra but doanopp. Oba lot en jieda eena faeasechtich senne woo hee doa bowe but.

11 Dan en aundra Grunt kaun kjeena laje buta daen dee aul jelajcht es, en daut es Jesus Christus.

12 Nu, wan irjenwaea opp dis Grunt but met Gollt, Selwa, kjestliche Steena, Hollt, Hei, Stoppel;

13 en jiedrem siene Oabiet woat jeoppenboat woare; dan dee Dach woat daut derch Fia oppenboa moake, en daut Fia woat en jiedrem siene Oabeit bewiese, wautet es.

14 Wan daut waut hee opp daen Grunt jebut haft bestone woat, dan woat hee beloont woare.

15 Wan irjenwaem sien woakj febrenne woat, woat hee Schode liede, oba hee selfst woat seelich woare, doch soo aus derch Fia.

16 Weet jie nich daut jie Gott sien Tempel sent, en daut Gott en ju wont?

17 Wan waea Gott sien Tempel to schaunde moakt, daem woat Gott to schaunde moake, dan Gott sien Tempel es heilich, en daut sent jie.

18 Lot kjeenem sikj selfst aunschmaeare. Wan irjentwaea mank ju denkt daut hee weis es enn dise Welt, lot am to en Noa woare, so daut hee Weis woare kaun.

19 Dan dise Welt Weisheit es Noarheit bie Gott, dan daut steit jeschraewe: "Hee bejript dee Weise enn aeare eajne Polluckichkjeit".

20 En wada: "De Herr kjant dee Weise aeare Jedanke, daut dee fejaefs sent..

21 Aulsoo lot kjeena sikj enn Mensche puche. Dan aules jeheat junt;

22 Auf daut Paul es, oda Apollos, oda Seefas, oda de Welt, oda Laewe, oda de Doot, oda waut jaeajenwoat es, oda waut enne Tookunft es;

23 En jie jeheare Christus aun, en Christus jeheat Gott aun.