14 Straeft de Leew no, en siet bejearich no jeistliche Gow, oba leewa daut jie profeetisch raede kjenne.

Dan waea met Tunge raet, raet nich to Mensche, oba to Gott; dan kjeena festeit, oba emm Jeist raet hee Jeheemnese;

oba waea profeetisch raet, raet to Mensche tom oppbuehe, en Moot tootospraeakje, en tom treeste.

Waea enn Tunge raet, buet sikj selfst opp; oba waea profeetisch raet buet de Jemeent opp.

Nu wensch ekj daut jie aule met Tunge raede kunne, oba fael leewa daut jie profeetisch raede kunne; dan waea profeetisch raet es jrata aus dee, dee en Tunge raet, buta wan hee uk utlaje kaun daut de Jemeent doaderch oppjebuet woat.

Nu, Breeda, wan ekj no ju kom en met Tunge raed, waut fonn Goots wudd daut fa ju senne, buta wan ekj raed entwaeda derch Oppenboarunk, oda enn Erkjantnes, oda enn Profitseihe, oda enn Leare?

Doch doodje Dinje dee en Jelud moake, auf ne Fleet oda Hoap, wan dee Teen nich to unjaschiede sent, woo kaun eena weete waut oppe Fleet ooda Hoap jespaelt woat?

Dan uk wan dee Trommpeet nich en sechret spaelt, waea woat sikj reed moake tom Kjrich?

Soo uk jie, wan jie met de Tung nich en kloaret Wuat raede, woo woatet to kjanne senne waut jesajcht woat? jie sent dan soone dee enne Luft enenn raede.

10 Daut es je soo, daut doa fael feschiedne Sproake sent enn dise Welt, en nich eena es oone Raed.

11 Doaromm, wan ekj nich weet waut en Jeraed meent, woa ekj so aus en Framda senne to daem Raedna, en dee doa raet, es soo aus en Framda to mie.

12 Soo uk jie, sentamol jie iewrich sent fa jeistliche Gow, seakjt daut ut, daut fa de Jemeent tom oppbuehe deent.

13 Aulso waea dan enn ne Sproak raet, lot am baede daut hee daut uk utlaje kaun.

14 Wan ekj enn ne framde Sproak baed, deit mien Jeist baede, oba mien Festaunt es onnfruchtboa.

15 Waut esset dan? Ekj woa met daem Jeist baede, oba ekj woa uk metem Festaunt baede; ekj woa em Jeist singe, en ekj woa uk metem Festaunt singe.

16 Dan wan du em Jeist saeajne deist, woo saul dee, dee oonjeleat es, 'Amen' saje to dien Dankjebaed? wiel hee weet nich waut du sajchst.

17 Dan du deist werklich fein Dank jaewe, oba jan aundra es nich oppjebuet.

18 Ekj dank mien Gott daut ekj meeha enn Tunge raed aus jie aula toop;

19 Oba enne Jemeent wel ekj leewa fief Wead raede met mien Festaunt, so daut ekj aundre unjarechte kaun, aus Tean Dusende Wead met ne aundre Sproak.

20 Breeda, siet nich Kjinje enn jun Festaunt, emm Grolle siet so aus Kjinje, oba emm Festaunt siet so aus follkomne.

21 Em Jesats steitet jeschraewe: "Ekj woa met aundre Tunge en aundre Leppe to dit Follkj raede, en dee woare dan uk nichemol no mie horche, sajcht de Herr".

22 Aulsoo Tunge sent en Teakjen, nich fa daen dee jleewe, oba fa daen dee nich jleewe, oba daut Profitseihe es nich fa daen dee nich jleewe, oba fa daen dee jleewe.

23 Doaromm wan jie aus Jemeent aule toop kome en aule en Tunge raede, en onnjeleade en Onnjleewende enenn kome, woare dee nich saje daut jie rosent sent?

24 Oba wan jie aule profetseihe, en dee Onnjleewende oda Onnjeleade enenn kjemt, dan es hee aewazeicht en beuadeelt fer aulem, en daut waut en sien Hoat festoake es, woat jeoppenboat, en felt opp sien Jesecht en woat Gott aunbaede, en woat bekjane daut Gott werklich mank ju es.

26 Waut es nu dan, Breeda? Wanemma jie toop kome, en jieda haft en Psalm, oda haft ne Lea, oda haft ne Oppenboarunk, oda haft en Tungeraede, oda haft en Utlaje; lot aules deene tom oppbuehe.

27 Wan waea enn Tunge raet, dan bloos bie Twee oda det measchte Dree, eena nom aundra, en lot eenem utlaje.

28 Oba wan doa nich en Utlaje es, dan lot am enne Jemeent stel senne, en to sikj selfst en to Gott raede.

29 Lot Twee oda Dree Profeete raede, en dee aewrije daut unjascheede.

30 Oba wan waut jeoppenboat woat to sest waem, dan lot daem easchta stel senne.

31 Dan jie kjenne aula eena nom aundra profitseihe, so daut aule leare kjenne, en aule kjenne ermooticht woare.

32 En dee Profeete aeare Jeiste sent dee Profeete unjadon;

33 Dan Gott es nich en Gott dee nich Ordninj haft, oba Fraed.

34 So aus enn aule Heide Jemeente, lot dee Fruehes stel senne enne Fesaumlunk; dan daut es daen nich erlaubt to raede, oba unjadon to senne, so aus daut Jesats uk sajcht.

35 Oba wan see waut leare wele, lot an aeare Mana tus froage, dan daut es ne Schaund fa ne Fru enne Fesaumlunk to raede.

36 Kjeem Gott sien Wuat fonn junt? oda kjeem daut bloos no junt?

37 Wan irjend waea sikj denkt en Profeet oda en jeistlicha Maun to senne, dan saul hee aunerkjane daut waut ekj junt schriew es en Jeboot fom Herr;

38 Oba wan waea onnwissent es, lot am onnwisent senne.

39 Aulsoo, miene Breeda, siet iewrich to profitseihe, en doot nich febeede met Tunge to raede;

40 Lot aules schekjlich en ordentlich jedone woare.