Add parallel Print Page Options

Luaa calˈaaya cha nnaⁿndyo̱ ñequio tsjoomnancue

Ticwii cwii tsˈaⁿ na matseiyuˈya tsˈom na Jesús cwiluiiñe Cristo, macwiluiiñê cwii jnda Tyˈo̱o̱tsˈom. Ndoˈ ticwii cwii tsˈaⁿ na candyaˈ tsˈom nqueⁿ na cwiluiiñê Tsotya̱a̱ya, mati matsonaˈ na cˈoom tsaⁿˈñeeⁿ na jnda ntyjii nnˈaⁿ na cwiluiindye ntseinaaⁿ. Quia laxmaaⁿya na candyaˈ nˈo̱o̱ⁿya Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ cwilaˈcanda̱a̱ˈndyo̱ yuu na matsa̱ˈntjoom jaa, quia joˈ mati cwilaˈno̱o̱ⁿˈa na mˈaaⁿya na wiˈ nˈo̱o̱ⁿya ntseinaaⁿ. Luaa waa na maˈmo̱ⁿnaˈ na candyaˈ nˈo̱o̱ⁿya Tyˈo̱o̱tsˈom na cwilaˈcanda̱a̱ya ñˈoom na tqueeⁿ na matsa̱ˈntjoom, ndoˈ joonaˈ nchii cwii na xocanda̱a̱ nlaˈcanda̱a̱ˈndyo̱, ee cwii cwii tsˈaⁿ na cwiluiiñe jnda Tyˈo̱o̱tsˈom cwii canda̱a̱ manaⁿñe ñequio na tixcwe na matseixmaⁿ tsjoomnancue. Cwinaⁿndyo̱ ncˈe na cwilaˈyuˈya nˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿ Cristo. Macanda̱ tsˈaⁿ na matseiyuˈya tsˈom na nquii Jesús cwiluiiñe Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom nnda̱a̱ nnaⁿñê ñequio na matseixmaⁿ tsjoomnancue.

Ñˈoom na macwjiˈyuuˈñenaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom

Cantyja na jndyo Jesucristo tsjoomnancue, niom we nnom na maˈmo̱ⁿnaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ, ndaatioo ndoˈ niomˈ, nchii ñequiiˈcheⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ ndaatioo sa̱a̱ ñˈeⁿ ndaatioo ndoˈ niomˈ. Nquii Espíritu macwjiˈyuuˈñe cantyja ˈnaaⁿˈ na ljoˈ ndoˈ jom cwiluiiñê ñˈoom na mayuuˈ. Cañoomˈluee mˈaⁿ ndyee na cwitjeiˈyuuˈndye cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoomwaaˈ: Nquii Tsotya̱a̱ya, ndoˈ Nquii na cwiluiiñe ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ Espíritu Santo. Ndoˈ ndyeendye joona ñecwii cwiluiindyena. Ndoˈ nnom tsjoomnancue mˈaⁿ ndyee na cwitjeiˈyuuˈndye cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoomwaaˈ: Nquii Espíritu, ndaa ndoˈ niomˈ, ndoˈ ndyeendye joo ñecwii ñˈoom cwilajomndye. Ndoˈ ncˈe na cwitoˈño̱o̱ⁿya ñˈoom na cwitjeiˈyuuˈndye nnˈaⁿ, majndeiiti nnda̱a̱ nntoˈño̱o̱ⁿya ñˈoom na macwjiˈyuuˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom na juunaˈ jndati tseixmaⁿnaˈ, ee tseixmaⁿnaˈ ñˈoom na jnda̱ tjeiˈyuuˈñê cantyja ˈnaaⁿˈ Jnaaⁿ. 10 Ee tsˈaⁿ na matseiyuˈ ñequio Jnaaⁿ, mawaa ñˈoom na macwjiˈyuuˈñenaˈ quiiˈ tsˈom, sa̱a̱ tsˈaⁿ na ticatseiyuˈ ñequio Tyˈo̱o̱tsˈom machˈee na cantuñê ee ticatseiyuˈ ñˈoom na jnda̱ tjeiˈyuuˈñê cantyja ˈnaaⁿˈ Jnaaⁿ. 11 Ndoˈ ñˈoomˈñeeⁿ, luaa waa na macwjiˈyuuˈñenaˈ, jnda̱ tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na laxmaaⁿya na ticantycwii na cwitando̱o̱ˈa, ndoˈ na laxmaaⁿya juunaˈ ncˈe Jnaaⁿ. 12 Joˈ chii tsˈaⁿ na matseixmaⁿ cwentaaˈ nquii na cwiluiiñe Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom matseixmaⁿ tsaⁿˈñeeⁿ na ticantycwii na wandoˈ añmaaⁿˈ, sa̱a̱ tsˈaⁿ na ticatseixmaⁿ cwentaaˈ Jnaaⁿ, ticatseixmaⁿ na wandoˈ añmaaⁿˈ.

Ñˈoom na macanda̱ na chuu tsomwaañe

13 Matseiljeiya cartawaañe cwentaˈ ˈo na cwilayuˈyoˈ ñˈeⁿ Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom cha calaˈno̱ⁿˈyoˈ na laxmaⁿˈyoˈ na ticantycwii na cwitandoˈyoˈ.

14 Cwiñˈo̱o̱ⁿtˈmaaⁿˈndyo̱ nˈo̱o̱ⁿya Tyˈo̱o̱tsˈom ee cwilaˈno̱o̱ⁿˈa quia cwitaaⁿya cwii naya nnoom chaˈxjeⁿ na lˈue tsˈoom, mañeeⁿ ñˈoom na cwitaaⁿya. 15 Ndoˈ chaˈxjeⁿ cwilaˈno̱o̱ⁿˈa na mañeeⁿ ñˈoom na cwitaaⁿya nnoom, mati nquiuuya na cwitoˈño̱o̱ⁿya ñˈoom na jnda̱ taaⁿya nnoom.

16 Cwii tsˈaⁿ na matseiyuˈ, quia nljeii cwii xˈiaaˈ na matseiyuˈ na matseitjo̱o̱ñe tsaⁿˈñeeⁿ cwii nnom jnaⁿ na nchii wjaañˈoomnaˈ juu na nntsuuñe, macaⁿnaˈ na caⁿ tsaⁿˈñeeⁿ cwii naya nnom Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ jom nñequiaaⁿ na nncwandoˈ añmaaⁿˈ tsaⁿˈñeeⁿ. Waa jnaⁿ na wjaañˈoomnaˈ tsˈaⁿ na nntsuuñe, tjaaˈnaⁿ nasei meiⁿ cwii caⁿ tsˈaⁿ ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ tsaⁿˈñeeⁿ. 17 Chaˈtso nnom natia, laxmaⁿnaˈ jnaⁿ ndoˈ waa jnaⁿ na ticjaañˈoomnaˈ tsˈaⁿ na nntsuuñe.

18 Manquiuuya na tsˈaⁿ na matseixmaⁿ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom tiquichˈeeya jnaⁿ ee Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom machˈee cwenta, meiⁿ ticwanaaⁿ na ntseiˈndaaˈ tsaⁿjndii juu.

19 Manquiuuya na cwiluiindyo̱ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ chaˈtsondye nnˈaⁿ na laxmaⁿna cantyja ˈnaaⁿˈ tsjoomnancue mˈaⁿna nacje ˈnaaⁿˈ tsaⁿjndii.

20 Ndoˈ mati manquiuuya na jnda̱ jndyo Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ jnda̱ teijndo̱ˈ nˈo̱o̱ⁿya na cwilaˈno̱o̱ⁿˈa na cwitajnaaⁿˈa nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na cwiluiiñê na mayomˈm. Tjoomˈ cwitsaamˈaaⁿya cantyja ˈnaaⁿˈ nquii na cwiluiiñe na mayuuˈ, juu Jnaaⁿ Jesucristo. Ñˈoomwaaˈ maˈmo̱ⁿnaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na cwiluiiñê na mayomˈm ndoˈ mati mañequiaa ñˈoomˈñeeⁿ na tseixmaⁿ tsˈaⁿ na ticantycwii na wandoˈ. 21 ˈO ntseindaaya, macanda̱ Tyˈo̱o̱tsˈom calaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ, nchii cweˈ cwii na lˈa nnˈaⁿ na cwiluena na jeeⁿ tˈmaⁿ ñˈoom. Mantyjati luaaˈndyo matsjo̱o̱.