Add parallel Print Page Options

Calˈaaya xjeⁿ ñˈoom na cwindya̱a̱

ˈO nnˈaⁿya na cwilayuˈyoˈ na jeeⁿ jnda ntyjiiya, mˈaⁿ nnˈaⁿ na cwiluena na maˈmo̱ⁿ Espíritu Santo ñˈoom na cwiñequiana, sa̱a̱ tilayuˈyoˈ chaˈtso ñˈoomˈñeeⁿ. ˈO queⁿˈyayaˈyoˈ cwenta ñˈoommeiⁿˈ cha nliuˈyoˈ aa laxmaⁿ naⁿˈñeeⁿ Espíritu na cwiluiiñe Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ aa nchii cwiicheⁿ espíritu laxmaⁿna. Ee tsjoomnancue jndyendye nnˈaⁿ mˈaⁿ na cweˈ cwilueya na ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwiñequia sa̱a̱ cweˈ cantu. Luaa waa na nnda̱a̱ nlaˈno̱ⁿˈyoˈ aa ndyaˈ mayuuˈ na nquii Espíritu Santo maˈmo̱o̱ⁿ ñˈoom na mañequiaa tsˈaⁿ. Ticwii cwii tsˈaⁿ na macwjiˈyuuˈñe na nquii Jesús na cwiluiiñê Cristo tuiiñê na tsˈaⁿ jom, tsaⁿˈñeeⁿ matseixmaⁿ Espíritu na mañequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na cˈoomñe quiiˈ nˈo̱o̱ⁿya. Ee tsˈaⁿ na ticwjiˈyuuˈñe na ljoˈ, titseixmaⁿ nquii Espíritu na cwiluiiñe Tyˈo̱o̱tsˈom, tseixmaⁿ tsaⁿˈñeeⁿ espíritu na mˈaaⁿ nacjooˈ Cristo. Ndoˈ ˈo jnda̱ jndyeˈyoˈ na nncwjeˈcañoom espírituˈñeeⁿ ndoˈ jeˈ maxjeⁿ mamˈaaⁿ tsjoomnancue.

ˈO ntseindaaya, ˈo laxmaⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ jnda̱ tantjomˈyoˈ naⁿˈñeeⁿ na cweˈ cantu ñˈoom cwiñequia, ee nqueⁿ na mˈaaⁿ naquiiˈ nˈomˈyoˈ jndeiityeeⁿcheⁿ nchiiti juu na mˈaaⁿ naquiiˈ nˈom nnˈaⁿ na laxmaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ tsjoomnancue. Naⁿˈñeeⁿ cwilaxmaⁿna cantyja ˈnaaⁿˈ tsjoomnancue, ncˈe na ljoˈ ñˈoom na cwilaneiⁿna laxmaⁿnaˈ cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ. Ndoˈ nnˈaⁿ na cwilajomndye cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ cwindyena ñˈoom na cwiñequia naⁿˈñeeⁿ. Sa̱a̱ jâ laxmaaⁿyâ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Tsˈaⁿ na matseixmaⁿ cwentaaⁿˈaⁿ matseiwe ñˈoom na cwiñequiaayâ, sa̱a̱ tsˈaⁿ na titseixmaⁿ cwentaaⁿˈaⁿ ticatseiñˈoomˈñe ñˈoom na cwiñequiaayâ.

Tyˈo̱o̱tsˈom cwiluiiñê na candyaˈ tsˈoom

ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ na jnda ntyjiiya, matsonaˈ na cˈo̱o̱ⁿya na jnda nquiuuya ncˈiaaya na cwilaˈyuˈ. Juu joˈ cwinaⁿnaˈ na mˈaaⁿ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom. Joˈ chii cwii cwii tsˈaⁿ na mˈaaⁿ na jnda ntyjii ncˈiaaˈ na cwilayuˈ, cwiluiiñe jnaaⁿ ndoˈ mawajnaaⁿˈ jom. Tsˈaⁿ na ticˈoom na jnda ntyjii xˈiaaˈ na matseiyuˈ ticˈoom tsaⁿˈñeeⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ee jom cwiluiiñê na candyaˈ tsˈoom nnˈaⁿ. Tˈmo̱ⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na candyaˈ tsˈoom jaa ee Jnaaⁿ na ñecwiiñe jñoom juu tsjoomnancue cha nnda̱a̱ nntando̱o̱ˈa cantyja ˈnaaⁿˈ. 10 Juu na mˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na candyaˈ tsˈoom nnˈaⁿ, luaa waa cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ. Nchii jaa tyˈo̱o̱ⁿ na jnda nquiuuya jom, jom tyˈoom na candyaˈ tsˈoom jaa ndoˈ jñoom Jnaaⁿ cha cantyja ˈnaaⁿˈ juu nnda̱a̱ nntseitˈmaⁿ tsˈoom jnaaⁿya.

11 ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ na jeeⁿ jnda ntyjiiya, ncˈe na luaaˈ waa na candyaˈ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom jaa, mati matsonaˈ na cˈo̱o̱ⁿya na jnda nquiuuya nnˈaaⁿya na cwilayuˈ. 12 Meiⁿjom ndiiˈ tyoontyˈiaaˈ nnom tsˈaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom sa̱a̱ quia cwitˈmo̱o̱ⁿya na wiˈ nˈo̱o̱ⁿya nnˈaaⁿya, jom mˈaaⁿ quiiˈ nˈo̱o̱ⁿya ndoˈ juu na mˈaaⁿ na candyaˈ tsˈoom jaa, mamatseicanda̱a̱ˈñeñˈeⁿnaˈ cantyja ˈnaaⁿya. 13 Luaa waa na maˈmo̱ⁿnaˈ na mˈaaⁿya cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ ndoˈ na mˈaaⁿ quiiˈ nˈo̱o̱ⁿya, na jnda̱ tquiaaⁿ Espíritu Santo naquiiˈ nˈo̱o̱ⁿya. 14 Jâ jnda̱ ntyˈianda̱a̱yâ jom ndoˈ cwitjeiˈyuuˈndyô̱ nda̱a̱ˈyoˈ na nquii Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom jnda̱ jñoom Jnaaⁿ tsjoomnancue na nncwjiˈnˈmaaⁿñe añmaaⁿ nnˈaⁿ. 15 Ee meiⁿquia tsˈaⁿ na macwjiˈyuuˈñe na Jesús cwiluiiñê Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom, mˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom quiiˈ tsˈom ndoˈ tseixmaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ.

16 Luaa waa na cwitaˈjnaaⁿˈa Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ cwilayuuˈa na mˈaaⁿ na candyaˈ tsˈoom jaa. Cwiluiiñê Tyˈo̱o̱tsˈom na candyaˈ tsˈom nnˈaⁿ. Juu na cwiluiiñê na candya tsˈoom, tsˈaⁿ na matseixmaⁿ joˈ, wandoˈ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ ndoˈ mˈaaⁿ quiiˈ tsˈom tsaⁿˈñeeⁿ. 17 Luaa waa na maˈmo̱ⁿnaˈ na juu na mˈaaⁿ na candyaˈ tsˈoom jaa matseicanda̱a̱ˈñenaˈ na tixolaˈcatyuendyo̱ juu xuee quia na nncuˈxeeⁿ nnˈaⁿ, ncˈe na mˈaaⁿya tsjoomnancue chaˈna Jesucristo. 18 Quia na matseixmaⁿ tsˈaⁿ juu na mˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na candyaˈ tsˈoom nnˈaⁿ ticatyˈue na nncuˈxeeⁿ juu ee juu macanda̱a̱ˈ na matseixmaⁿ na mˈaaⁿ na candyaˈ tsˈoom, macwjiˈnaˈ na nquiaaˈ. Xeⁿ na mˈaaⁿya na nquiaaya, luaaˈ waa ncˈe na mˈaaⁿˈ nˈo̱o̱ⁿya na nncuˈxeeⁿ jaa. Ndoˈ na ljoˈ maˈmo̱ⁿnaˈ na juu na mˈaaⁿ na candyaˈ tsˈoom jaa, ticanda̱a̱ˈ laxmaaⁿya juu joˈ.

19 Jaa mˈaaⁿya na candyaˈ nˈo̱o̱ⁿya Tyˈo̱o̱tsˈom ncˈe jom tyˈoomjñeeⁿ na candyaˈ tsˈoom jaa. 20 Xeⁿ na nntso tsˈaⁿ: “Ja candyaˈ tsˈo̱o̱ⁿya Tyˈo̱o̱tsˈom”, sa̱a̱ mˈaaⁿ na jnoomˈm cwii xˈiaaⁿˈaⁿ na matseiyuˈ, cweˈ tsaⁿcantu jom. Ee xeⁿ ticˈoom na jnda ntyjeeⁿ xˈiaaⁿˈa na mantyˈiaaⁿˈaⁿ xonda̱a̱ nncˈoom na candyaˈ tsˈoom Tyˈo̱o̱tsˈom na tyoontyˈiaaⁿˈaⁿ. 21 Luaa waa ñˈoom na matsa̱ˈntjomnaˈ na mañequiaaⁿ nda̱a̱ya na cˈo̱o̱ⁿya na wiˈ nˈo̱o̱ⁿya nnˈaaⁿya na cwilaˈyuˈ.

Bible Gateway Sponsors