Add parallel Print Page Options

Matioomˈñe Cristo ñˈoom ˈnaaⁿˈ tsˈaⁿ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom

ˈO na laxmaⁿˈyoˈ ntseindaaya, matseiljeiya ñˈoommeiiⁿ chaˈ talˈaˈyoˈ jnaⁿ, sa̱a̱ xeⁿ mˈaaⁿ ˈneeⁿ juu na machˈee jnaⁿ, mˈaaⁿ cwii na matioomˈñe ñˈoom ˈnaaⁿya jo nnom Tsotye, nquii Jesucristo na cwiluiiñe na matyˈiomyanaˈ. Cantyja na tueeⁿˈeⁿ joˈ chii cwiljoya tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿndyo̱ ndoˈ nchii macanda̱ cwentaa jnaaⁿ jaa, mati cwentaa jnaaⁿ nnˈaⁿ chaˈwaa tsjoomnancue.

Cwilaˈno̱o̱ⁿˈa na cwilaˈxmaaⁿya cwentaaⁿˈaⁿ quia cwilaˈcanda̱a̱ˈndyo̱ ñˈoom na matsa̱ˈntjoom jaa. Sa̱a̱ xeⁿ nntso tsˈaⁿ: “Ja mamˈaaⁿya cwentaaⁿˈaⁿ”, sa̱a̱ titseinda̱ ñˈoom na matsa̱ˈntjoom, tseixmaⁿ tsaⁿˈñeeⁿ tsaⁿcantu meiⁿ ticˈoomñe cantyja ˈnaaⁿˈ na mayuuˈ. Sa̱a̱ xeⁿ matseicanda̱ tsˈaⁿ ñˈoomˈm maˈmo̱ⁿnaˈ na juu na candyaˈ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom juu, canda̱a̱ˈ mˈaaⁿnaˈ naquiiˈ tsˈom tsaⁿˈñeeⁿ maluaaˈ waa na cwilaˈno̱o̱ⁿˈa na cwiluiindyo̱ cwentaaⁿˈaⁿ. Juu tsˈaⁿ na matso na cwiluiiñe cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, matsonaˈ na cˈoom chaˈxjeⁿ ñetˈoom Jesucristo.

Ñˈoom xco na matsa̱ˈntjomnaˈ

ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, nchii ñˈoom xco na matsa̱ˈntjomnaˈ na matseiljeiya nda̱a̱ˈyoˈ, ñˈoomwaañe ñˈoom teiyo, juunaˈ waanaˈ jo nda̱a̱ˈyoˈ xjeⁿ na jnaⁿ jndyeecheⁿ na cwilaˈyuˈyoˈ. Juunaˈ mañejuutinaˈ na jnda̱ ñejndyeˈyoˈ. Sa̱a̱ ñˈoom na matseiljeiya cwentaˈyoˈ tseixmaⁿnaˈ ñˈoom xco ndoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo cwiwitquiooˈ na mayuuˈ juunaˈ ndoˈ mati cantyja ˈnaⁿˈyoˈ ee jnda̱ wjaawinom na juu najaaⁿ maqueⁿnaˈ xjeⁿ ndoˈ juu naxuee mamatseixueeñenaˈ.

Xeⁿ mˈaaⁿ tsˈaⁿ na tso na matseixmaaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ naxuee, sa̱a̱ jnoomˈm cwii nnˈaaⁿˈaⁿ na matseiyuˈ, tsaⁿˈñeeⁿ ndicwaⁿ matseijomñe ñequio najaaⁿ. 10 Juu tsˈaⁿ na wiˈ tsˈom xˈiaaˈ na matseiyuˈ, matseijomñe cantyja ˈnaaⁿˈ naxuee ndoˈ tjaaˈnaⁿ na matseixmaaⁿ na nncjuˈcje jnaⁿ jom. 11 Sa̱a̱ tsˈaⁿ na jndooˈ cwii nnˈaaⁿˈ na matseiyuˈ ndicwaⁿ mˈaaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ najaaⁿñe, matseijomñê ñˈeⁿ juunaˈ, meiⁿ ticaljeiiⁿ yuu wjaⁿ, ee juu najaaⁿ matseinchjaaⁿˈnaˈ jom.

12 ˈO ntseindaaya, matseiljeiya ñˈoomwaañe nda̱a̱ˈyoˈ ncˈe jnda̱ seitˈmaⁿ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom jnaⁿˈyoˈ cweˈ ee Jesucristo. 13 Matseiljeiya ñˈoomwaa cwentaaˈ ˈo ta na ncjoˈtquieˈyoˈ ncˈe jnda̱ macwilaˈjomndyoˈ ñequio Cristo na mˈaaⁿ xjeⁿ na jnaⁿjndyeecheⁿ chaˈtso. ˈO na titquiendyoˈ matseiljeiya ñˈoomwaa ncˈe jnda̱ macwinaⁿndyoˈ nacjooˈ tsaⁿjndii.

ˈO ntseindaaya, matseiljeiya ñˈoomwaa ncˈe macwitaˈjnaⁿˈyoˈ nqueⁿ na cwiluiiñê Tsotya̱a̱ya. 14 Matseiljeiya ñˈoomwaa cwentaˈ ˈo ta na ncjoˈtquieˈyoˈ ncˈe jnda̱ macwitaˈjnaⁿˈyoˈ nqueⁿ na mamˈaaⁿ xjeⁿ na jnaⁿjndyeecheⁿnaˈ chaˈtso. Mati matseiljeiya ñˈoom cwentaˈ ˈo na titquiendyoˈ ncˈe laxmaⁿˈyoˈ na jnda̱ˈyoˈ ndoˈ jnda̱ mamˈaaⁿ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom quiiˈ nˈomˈyoˈ ndoˈ jnda̱ macwinaⁿndyoˈ nacjooˈ tsaⁿjndii.

15 Tilacandyaˈ nˈomˈyoˈ na matseixmaⁿ tsjoomnancue meiⁿ tsˈiaaⁿ na matseixmaⁿnaˈ. Cwii tsˈaⁿ na candyaˈ ntyjii na matseixmaⁿ tsjoomnancue, titseixmaaⁿ juu na candyaˈ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ. 16 Ee tjaameiⁿcwii na matseixmaⁿ tsjoomnancue na jnaⁿnaˈ na mˈaaⁿ nquii Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom, ñequiiˈcheⁿ cwinaⁿ joonaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ tsjoomnancue, chaˈna natia na queeⁿ tsˈom tsˈaⁿ na macanda̱ laxmaⁿ joonaˈ na teincooñê na tsˈaⁿ jnaⁿ jom, na queeⁿ tsˈoom na jndyeti ˈnaⁿ na ntyˈiaaⁿˈaⁿ cuaanaˈ lˈo̱o̱ⁿ, ndoˈ na macwjiˈsˈañê macwjiˈscuñê ncˈe ˈnaⁿ na maleichom. Chaˈtso nmeiiⁿˈ laxmaⁿnaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ tsjoomnancue. 17 Ndoˈ joo na matseixmaⁿ tsjoomnancue na cwilaqueeⁿ nˈom nnˈaⁿ, mawjaatseicjenaˈ, ñequio chaˈtso natia na queeⁿ nˈom nnˈaⁿ na matseixmaⁿnaˈ. Sa̱a̱ tsˈaⁿ na machˈee yuu na lˈue tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom, ticantycwii na wandoˈ.

Ñˈoom na mayuuˈ ndoˈ ñˈoom cweˈ cantu

18 ˈO ntseindaaya, jeˈ mˈaaⁿya ncuee na macanda̱. Jnda̱ jndyeˈyoˈ na nleitquiooˈñe cwii na mˈaaⁿ nacjooˈ Cristo, ndoˈ ncˈe na cwiwitquiooˈ jndye nnˈaⁿ na cwiˈoona nacjoomˈm joˈ chii cwilaˈno̱o̱ⁿˈa na jeˈ mˈaaⁿya ncuee na macanda̱. 19 Naⁿˈñeeⁿ tjeiiˈndyena quiiˈ ntmaaⁿˈ na cwilaˈxmaaⁿya cweˈ ee tiyuuˈ na ñejlaˈxmaⁿna cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ee xeⁿ na mayuuˈ na ñejlaˈxmaⁿna cwentaaⁿˈaⁿ, maxjeⁿ xocatjeiiˈndyena. Sa̱a̱ jnda̱ lˈana na ljoˈ cha nleitquiooˈya na tiyuuˈ na laˈxmaⁿna cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom.

20 Sa̱a̱ jnda̱ tquiaa Cristo Espíritu Santo naquiiˈ nˈomˈyoˈ. Joˈ chii cwilaˈno̱ⁿˈyoˈ chaˈtso ñˈoom na cwiluiiñenaˈ na mayuuˈ. 21 Joˈ chii matseiljeiya ñˈoomwaa ncˈe cwilaˈno̱ⁿˈyoˈ ñˈoom na mayuuˈ, nchii ncˈe na ticalaˈno̱ⁿˈyoˈ juunaˈ, ndoˈ manquiuˈyaˈyoˈ na cwii ñˈoom cantu tijoom nnaⁿnaˈ naquiiˈ ñˈoom na mayuuˈ.

22 ¿ˈÑeeⁿ juu cwiluiiñe na cantuñe? Nquii tsˈaⁿ na mañequiaa ñˈoom na nquii Jesús nchii cwiluiiñê Cristo. Tsaⁿˈñeeⁿ cwiluiiñe tsˈaⁿ na mˈaaⁿ nacjooˈ Cristo ee maljoˈyu macwjiˈñe cantyja ˈnaaⁿˈ Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈxjeⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ Jnaaⁿ Jesucristo. 23 Chaˈtsondye nnˈaⁿ na cwitjeiiˈndye cantyja ˈnaaⁿˈ Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom, tilaxmaⁿna cwentaaˈ Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom, sa̱a̱ tsˈaⁿ na matseijomñe ñˈeⁿ Jnaaⁿ, mati matseijomñe cwentaaˈ Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom.

24 Joˈ chii ñˈoom na tyondyeˈjndyeeˈyoˈ caljooˈnaˈ quiiˈ nˈomˈyoˈ ee xeⁿ cwiljooˈnaˈ naquiiˈ nˈomˈyoˈ, mati cwiljooˈndyoˈtyeⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio Tsotyeeⁿ. 25 Ndoˈ luaa waa ñˈoom na matseineiiⁿ nda̱a̱ya na nntseicaña̱a̱ⁿ na laxmaaⁿya na ticantycwii na cwitando̱o̱ˈa.

26 Matseiljeiya ñˈoommeiⁿˈ nda̱a̱ˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na ñeˈquioˈnnˈaⁿna ˈo. 27 Sa̱a̱ ˈo laxmaⁿˈyoˈ Espíritu Santo na jnda̱ tquiaa Jesucristo naquiiˈ nˈomˈyoˈ, joˈ chii meiⁿ tacaⁿnaˈ tsˈaⁿ na mˈmo̱ⁿ nda̱a̱ˈyoˈ, ee nquii Espíritu maˈmo̱o̱ⁿ chaˈtso ñˈoommeiⁿˈ nda̱a̱ˈyoˈ, ndoˈ joonaˈ laxmaⁿnaˈ ñˈoom na mayuuˈ nchii cweˈ cantu. Joˈ chii ñequiiˈcheⁿ calajomndyoˈtyeⁿˈyoˈ ñequio Cristo chaˈxjeⁿ na maˈmo̱ⁿ Espíritu nda̱a̱ˈyoˈ.

28 Joˈ chii ˈo ntseindaaya, ñequiiˈcheⁿ calajomndyoˈ ñˈeⁿñê cha quia na nleitquiooˈñê na nndyonnaaⁿˈaⁿ, ñequiiˈcheⁿ mˈaⁿˈyoˈ na cwilaˈqui tˈmaⁿ nˈomˈyoˈ jom. 29 Ncˈe na manquiuuya na Cristo cwiluiiñê na matyˈiomyanaˈ, joˈ chii cwilaˈno̱o̱ⁿˈa na chaˈtso nnˈaⁿ na cwilˈa na matyˈiomyanaˈ cwiluiindyena ntseinda Tyˈo̱o̱tsˈom.

Bible Gateway Sponsors