Leefste Frind, jleeft nich aule Jeista, oba prooft dee Jeista auf dee fonn Gott sent; wiel fael faulsche Profeete sent enne Welt enenn jekome.

Dit es woo jie weete kjenne daut en Jeist fonn Gott es: jieda Jeist dee bekjant daut Jesus em Fleesch jekome es, es fonn Gott.

En jieda Jeist dee nich Jesus bekjant es nich fonn Gott, en dit es dee Antikjrist Jeist fonn daem jie heade daut dee kome wudd, en nu aul enne Welt es.

Leefste Kjinja, jie sent fonn Gott, en jie ha aewa daen jewonne, wiel dee, dee en ju es, es jrata aus dee, dee enne Welt es.

Dee sent fonn dise Welt, doaromm raede see fonn dise Welt, en de Welt horcht no an.

Wie sent fonn Gott; en waea Gott kjant horcht no onns; waea nich fonn Gott es, horcht nich no onns. Doaraun kje wie daen Jeist de Woarheit weete, uk daen Jeist de Ertum.

Leefsta Frind, wel wie onns unjarenaunda leef habe, wiel Leew staumt fonn Gott, en en jiedre dee Leew eeft es fonn Gott jebuare, en kjant Gott.

Waea nich Leew eeft kjant Gott nich, wiel Gott es Leew.

Hiarenn es Gott siene Leew onns jaejenaewa jeoppenboat, daut Gott sien eentjse Saen en dise Welt enenn schekjt so daut wie derch am laewe kjenne.

10 Hiarenn es Leew, nich daut wie Gott leef haude, oba daut hee onns leef haud en shekjt sien Saen onnse Sind wajch to naeme.

11 Leefsta Frind, wan Gott onns soo jeleeft haft, sull wie onns uk unjarenaunda leef habe.

12 Kjeena haft Gott jeemols jeseene; wan wie onns unjarenaunda leef ha, dan blift Gott en onns, en siene Leew es enn onns follkome.

13 Wie weete daut wie enn am bliewe en hee enn onns blift doaderch daut hee onns fonn sien Jeist jejaeft haft.

14 En wie ha jeseene en ha Zeichnes jejaeft daut de Foda sien Saen jeschekjt haft omm de Welt aea Heilaunt to senne.

15 Waeaemma bekjant daut Jesus Gott sien Saen es, en daem blift Gott, en dee enn Gott.

16 Nu weet wie daut, en jleewe daut uk daut Gott ne Leew fa onns haft. Gott es Leew, en waea en Leew laeft, blift enn Gott en Gott en am.

17 Doaderch es de Leew enn onns follkome daut wie driest kjenne senne aum Jerechtsdach; wiel so es hee es, so sent wie uk enn dise Welt.

18 Doa es kjeene Angst enn Leew; oba woarhauftje Leew deit de Angst erut schmiete, wiel de Angst haft met Strof todoone, en waea enn Angst laeft es nich enne Leew follkome.

19 Wie laewe enn Leew wiel hee onns eascht haft leef jehaut.

20 Wan irjentwaea sajcht, ekj ha Gott leef, oba hausst sien Brooda, dee es en Laeajna; waea sien Brooda nich leef haft daem hee seene kaun, kaun Gott nich leef habe daem hee nich jeseene haft.

21 Dit es sien Jeboot daut wie fonn am habe, daut waea Gott leef haft saul sien Brooda uk leef habe.