Waut fomm Aunfank wea, waut wie jeheat ha, waut wie jeseene ha met onnse eajne Uage, waut wie bekjikjte en onnse Henj aunjefote ha, waut daut Laeweswuut aunbelangt,

daut Laeweswuat es jeoppenboat worde, en wie ha daut jeseene en jaewe Zeichnes, en moake daut eewjet Laewe bekaunt waut biem Foda wea, en onns jeoppenboat wort.

Waut wie jeseene en jeheat ha moak wie junt nu bekaunt, so daut jie uk kjenne met onns Jemeenschoft habe: en onnse Jemeeschoft es met daem Foda en met sien Saen Jesus Christus.

En dit schriew wie junt daut onnse Freid kaun Follkome senne.

En dit es de Bootschoft dee wie fonn am jeheat habe en junt bekaunt moake, daut Gott Licht es, en doa es kjeene Diestannes en am.

Wan wie saije daut wie Jemeenschoft met am habe, oba enn Diestannes waundle, dan leaj wie en doone nich de Woarheit,

Oba wan wie em Licht waundle so aus hee em Licht es, dan ha wie Jemeenschoft unjarenaunda, en sien Saen Jesus sien Bloot moakt onns rein fonn aule Sind.

Wan wie saije daut wie kjeene Sind habe, dan schmaea wie onns selfst aun, en de Woarheit es nich enn uns.

Wan wie unse Sind bekjane, es hee True en jeracht onnse Sind to fejaewe, en onns reim to moake fonn aule Onnjerachtichkjeit.

10 Wan wie saje daut wie nich jesindicht habe, moak wie am tom Laeajna, en sien Wuat es nich enn onns.