Add parallel Print Page Options

Ce(A) era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce(B) am privit şi ce am pipăit cu mâinile(C) noastre cu privire la Cuvântul vieţii – pentru că viaţa(D) a fost arătată(E) şi noi am văzut-o şi(F) mărturisim despre ea şi(G) vă vestim viaţa veşnică, viaţă care(H) era la Tatăl şi care ne-a fost arătată –, deci ce(I) am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia(J) noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos. Şi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria(K) voastră să fie deplină. Vestea(L) pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim este că Dumnezeu(M) e lumină şi în El nu este întuneric. Dacă(N) zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul. Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele(O) lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. Dacă(P) zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri şi(Q) adevărul nu este în noi. Dacă(R) ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să(S) ne cureţe de orice nelegiuire. 10 Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos şi Cuvântul Lui nu este în noi.

Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem(T) la Tatăl un Mijlocitor[a], pe Isus Hristos, Cel neprihănit. El este(U) jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci(V) pentru ale întregii lumi. Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui. Cine(W) zice: „Îl cunosc” şi nu păzeşte poruncile Lui este(X) un mincinos şi adevărul nu este în el. Dar cine(Y) păzeşte Cuvântul Lui în el(Z) dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin(AA) aceasta ştim că suntem în El. Cine(AB) zice că rămâne în El trebuie să trăiască(AC) şi el cum a trăit Isus. Preaiubiţilor, nu(AD) vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care(AE) aţi avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul, pe care l-aţi auzit. Totuşi vă scriu o poruncă(AF) nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât şi cu privire la voi; căci(AG) întunericul se împrăştie şi lumina(AH) adevărată şi răsare chiar. Cine(AI) zice că este în lumină şi urăşte pe fratele său este încă în întuneric până acum. 10 Cine(AJ) iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi în el(AK) nu este niciun prilej de poticnire. 11 Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă(AL) în întuneric şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. 12 Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele(AM) vă sunt iertate pentru Numele Lui. 13 Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la(AN) început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl. 14 V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi(AO) tari şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi aţi biruit pe cel rău. 15 Nu(AP) iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă(AQ) iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. 16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor(AR) şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. 17 Şi lumea(AS) şi pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 18 Copilaşilor(AT), este(AU) ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină Antihrist(AV), să ştiţi că acum(AW) s-au ridicat mulţi antihrişti – prin aceasta cunoaştem că(AX) este ceasul de pe urmă. 19 Ei au ieşit din(AY) mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci, dacă(AZ) ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit ca(BA) să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri. 20 Dar voi(BB) aţi primit ungerea din partea(BC) Celui sfânt şi ştiţi(BD) orice lucru. 21 V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi şi ştiţi că nicio minciună nu vine din adevăr. 22 Cine(BE) este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. 23 Oricine(BF) tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine(BG) mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl. 24 Ce(BH) aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi(BI) rămâne în Fiul şi în Tatăl. 25 Şi(BJ) făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veşnică. 26 V-am scris aceste lucruri în(BK) vederea celor ce caută să vă rătăcească. 27 Cât despre voi, ungerea(BL) pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi(BM) trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă(BN) învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea. 28 Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca, atunci când(BO) Se va arăta El, să(BP) avem îndrăzneală şi la venirea Lui să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El. 29 Dacă(BQ) ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine(BR) trăieşte în neprihănire este născut din El.

Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să(BS) ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că(BT) nu L-a cunoscut nici pe El. Preaiubiţilor, acum(BU) suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă(BV). Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom(BW) fi ca El, pentru că Îl(BX) vom vedea aşa cum este. Oricine(BY) are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat. Oricine face păcat face şi fărădelege(BZ); şi păcatul este fărădelege. Şi ştiţi că(CA) El S-a arătat ca să(CB) ia păcatele; şi în El(CC) nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuieşte; oricine(CD) păcătuieşte nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copilaşilor, nimeni(CE) să nu vă înşele! Cine(CF) trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El Însuşi este neprihănit. Cine(CG) păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca(CH) să nimicească lucrările diavolului. Oricine(CI) este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa(CJ) Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. 10 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine(CK) nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici(CL) cine nu iubeşte pe fratele său. 11 Căci vestirea, pe care aţi auzit-o de la început este aceasta(CM): să ne iubim(CN) unii pe alţii; 12 nu cum a fost Cain(CO), care era de la cel rău şi a ucis pe fratele său. Şi pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. 13 Nu vă miraţi, fraţilor, dacă vă(CP) urăşte lumea. 14 Noi(CQ) ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine(CR) nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. 15 Oricine(CS) urăşte pe fratele său este un ucigaş; şi ştiţi că niciun ucigaş(CT) n-are viaţa veşnică rămânând în el. 16 Noi am cunoscut(CU) dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi. 17 Dar cine(CV) are bogăţiile lumii acesteia şi vede pe fratele său în nevoie şi îşi închide inima faţă de el cum rămâne(CW) în el dragostea de Dumnezeu? 18 Copilaşilor, să(CX) nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul. 19 Prin aceasta vom cunoaşte că(CY) suntem din adevăr şi ne vom linişti inimile înaintea Lui 20 ori în ce(CZ) ne osândeşte inima noastră; căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră, şi cunoaşte toate lucrurile. 21 Preaiubiţilor(DA), dacă nu ne osândeşte inima noastră, avem(DB) îndrăzneală la Dumnezeu. 22 Şi, orice(DC) vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui şi(DD) facem ce este plăcut înaintea Lui. 23 Şi(DE) porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos şi să(DF) ne iubim unii pe alţii, cum(DG) ne-a poruncit El. 24 Cine(DH) păzeşte poruncile Lui rămâne în El şi El în el(DI). Şi(DJ) cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat.

Footnotes

  1. 1 Ioan 2:1 Sau Avocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor.