Add parallel Print Page Options

Ang Kinamatarong kag Buluhaton sang Apostol

Indi bala nga hilway ako? Indi bala nga apostol ako? Indi bala nga nagpakita mismo sa akon si Jesus nga aton Ginoo kag kamo nangin mga tumuluo tungod sa akon? Bisan ang iban wala nagakilala sa akon nga apostol, apostol gid ako sa inyo tungod nga kamo mismo ang ebidensya, kay paagi sa akon kamo ara na sa Ginoo. Amo ini ang ginasabat ko sa mga tawo nga indi magpati nga apostol ako.

Kag bilang apostol, wala bala kami sang kinamatarong sa pagpangayo sang amon pagkaon sa mga tawo nga nakabaton sang amon pagpanudlo? Kag wala bala kami sang kinamatarong sa pagdala sang asawa nga tumuluo sa amon mga pagbiyahe pareho sang ginahimo sang mga utod sang Ginoo kag ni Pedro[a] kag sang iban nga mga apostoles? Ano, kami lang bala ni Bernabe ang kinahanglan nga magpangabudlay para sa amon palangabuhian? May soldado bala nga siya mismo ang nagagasto sang iya pagserbisyo? May tawo bala nga nagatanom nga wala nagapulos sang bunga sang iya tinamnan? Kag may nagasagod bala sang mga sapat nga wala siya sing parte?

Ining akon ginasiling indi lang tawhanon nga opinyon, kundi amo man ini ang ginatudlo sang Kasuguan. Kay nasulat sa Kasuguan ni Moises, “Indi pagbusali ang baka samtang nagalinas ini.”[b] Kag indi kita maghunahuna nga baka lang ang gusto hambalon sang Dios sini. 10 Kay kami upod man sa iya gusto hambalon. Amo ina kon ngaa ang mga tawo nagaarado kag nagaani, tungod nga nagapaabot man sila nga may parte sa patubas. 11 Nagpanggas kami sa inyo sang espirituhanon nga mga binhi; dako na gid bala nga bagay kon magpaabot kami nga maghatag kamo sang mga butang nga ginakinahanglan namon sa adlaw-adlaw? 12 Kon ang iban nga mga manunudlo may kinamatarong sa pagpaabot sini halin sa inyo, mas labi na gid kami. Pero bisan may kinamatarong kami sa pagpaabot sang bulig halin sa inyo, wala kami nagpangayo sa inyo. Gin-antos namon ang tanan agod indi masablagan ang paglapnag sang Maayong Balita parte kay Cristo.[c] 13 Indi bala nga nahibaluan ninyo nga ang mga nagaalagad sa templo dira man nagakuha sang ila pagkaon? Kag ang mga nagaalagad sa halaran nagakuha man sang ila parte sa mga butang nga ginahalad sa halaran. 14 Sa amo man nga paagi, nagsugo ang Ginoo nga ang mga nakabaton sang Maayong Balita dapat nga magbulig sa mga kinahanglanon sang mga manugwali sang Maayong Balita agod mabuhi sila.

15 Pero wala ko paggamita ang akon kinamatarong nga ina. Kag wala man ako nagasulat subong agod pabati-batian kamo nga hatagan ninyo ako. Maayo pa nga mapatay ako sang sa himuon ko ina. Siguruhon ko nga wala sing bisan sin-o nga makakuha sang akon ginapabugal nga ini.[d] 16 Wala ko ginapabugal ang akon pagwali sang Maayong Balita, tungod nga amo ini ang akon obligasyon. Indi mahimo nga indi ko ini pagsundon tungod kay kaluluoy ako kon indi ko pag-iwali ang Maayong Balita. 17 Kon nagawali ako tungod nga amo ini ang akon ginpili nga obra, ti magapaabot ako sing suhol. Pero ang matuod, ginatuman ko lang ang akon obligasyon nga magwali tungod nga amo ini ang obra nga gintugyan sa akon sang Dios. 18 Ano karon ang balos nga akon mabaton? Ang ginaisip ko nga balos amo ang kalipay nga wala ako nagapabayad sa akon pagwali sang Maayong Balita, bisan matuod nga puwede ako magpabayad sang akon pagpangabudlay para sa Maayong Balita.

19 Bisan wala sing may nagaulipon sa akon, nagapaulipon ako sa tanan, agod madamo pa gid ang akon madala nga magtuo kay Cristo. 20 Amo ina nga kon kaupod ko ang mga Judio nagakabuhi ako pareho sang Judio, agod madala ko sila nga magtuo kay Cristo. Gani bisan indi ako sakop sa Kasuguan sang mga Judio, ginasunod ko ini, agod madala ko sila sa aton pagtuo. 21 Kag amo man kon kaupod ko ang mga indi Judio. Wala ko ginasunod ang Kasuguan nga para sa mga Judio, kundi ginasunod ko ang pagkabuhi sang mga indi Judio agod magtuo sila kay Ginoong Jesus. Wala ini nagakahulugan nga wala ko ginasunod ang mga sugo sang Dios, kay ang matuod, ginasunod ko ang mga sugo ni Cristo. 22 Nagapakigbagay ako sa mga tumuluo nga maluya ang pagtuo agod mapabakod ko sila sa Ginoo. Nagapakigbagay ako sa tanan bisan ano ang ila kahimtangan, agod sa bisan ano nga paagi maluwas ko ang iban sa ila. 23 Ginahimo ko ini tanan tungod nga gusto ko nga magbaton sang mga pagpakamaayo kaupod sang mga nagabaton sang Maayong Balita.

24 Sa aton pagsunod sa Ginoo pareho kita sa mga manugdalagan. Kag sa palumba, indi bala nga madamo ang nagaintra pero isa lang ang makabaton sang premyo? Gani kay-uha ninyo ang inyo pagdalagan agod makabaton kamo sang premyo. 25 Ang kada manughampang nagapraktis gid sing maayo nga may pagdisiplina sa iya kaugalingon. Ginahimo niya ini para sa premyo nga umalagi lang. Pero kita nga mga tumuluo nagahimulat para sa premyo nga indi gid madula. 26 Amo ina nga sa akon pag-alagad sa Ginoo deretso gid ang akon dalagan pakadto sa lalambuton. Kag kon sa mga boksidor pa, wala ako nagasumbag sa hangin. 27 Gani kon may mga malain nga handom sa akon lawas, ginahimulatan ko gid nga punggan ini kay basi kon sa tapos ko matudluan ang mga tawo, ako pa ang indi makabaton sang balos halin sa Dios.

Footnotes

  1. 9:5 Pedro: sa Griego, Cefas.
  2. 9:9 Deu. 25:4.
  3. 9:12 Kay basi kon may magpinsar nga kami nagaalagad lang tungod sa kuwarta.
  4. 9:15 akon ginapabugal nga ini nga nagawali ako sang Maayong Balita nga wala sing bayad.