Add parallel Print Page Options

Paandam nga Indi Magsimba sa mga Dios-dios

10 Mga utod, gusto ko nga mahibaluan ninyo ang natabo sa amon mga katigulangan nga kaupod ni Moises. Gintuytuyan sila sang Dios paagi sa panganod, kag ginbuligan niya sila sa ila pagtabok sa Mapula nga Dagat. Paagi sa sadto nga panganod kag dagat, daw pareho lang nga ginbautisohan sila tanan bilang mga sumulunod ni Moises. Nagkaon sila tanan sang pagkaon nga halin sa Dios. Kag nag-inom sila tanan sang ilimnon nga iya ginhatag, kay nag-inom sila sang tubig halin sa Bato nga ginpatubod sang Dios. Ato nga Bato nga nag-upod sa ila amo si Cristo mismo. Pero bisan ginbuligan sila sang Dios, kalabanan sa ila wala gid naghimo sang husto nga makalipay sa Dios. Amo gani nga ang ila mga bangkay naglalapta didto sa kamingawan.

Ang mga natabo nga ato sa ila nagahatag sang leksyon sa aton agod makapangandam kita nga indi maghandom sa paghimo sang mga malain nga mga butang pareho sang ila ginhimo. Indi kamo magsimba sa mga dios-dios pareho sang ginhimo sang iban sa ila. Kay nasulat sa Kasulatan, “Nagkinaon sila kag nag-ininom, kag nagpagusto pangalipay[a] sa ila pagsimba sa dios-dios.”[b] Kag indi gid kita magsunod sa ginhimo sang iban sa ila nga naghimo sang imoral nga pagpakigrelasyon. Amo gani nga ginsilutan sila sang Dios kag 23,000 ang nagkalamatay sa isa lang ka adlaw. Indi ta pagtestingan ang Ginoo pareho sang ginhimo sang iban sa ila. Amo gani nga ginpakagat niya sila sa mga man-og kag nagkalamatay sila. 10 Indi kamo magsagi kumod pareho sang ginhimo sang iban sa ila. Amo gani nga ginpadal-an sila sang Dios sang anghel nga manugpatay sa pagpatay sa ila.

11 Ini tanan nga butang nagkalatabo agod mahibaluan ta nga ato nga mga butang indi gusto sang Dios. Kag ginsulat ato nga mga nagkalatabo sa pagpaandam sa aton nga nagakabuhi sa panahon nga madali na lang mag-abot ang katapusan.

12 Gani kon nagahunahuna kamo nga ang inyo pagtuo malig-on na, mag-andam kamo kay basi kon makasala man kamo. 13 Wala sing pagsulay nga nagaabot sa inyo nga wala man nagaabot sa iban nga mga tawo. Pero masaligan ang Dios sa iya promisa nga indi niya kamo pagtugutan nga sulayon sing sobra sa inyo masarangan. Kag kon mag-abot ang mga pagsulay sa inyo, magahimo siya sing paagi agod madaog ninyo ini.

14 Gani, mga hinigugma ko, indi gid kamo magsimba sa mga dios-dios. 15 Nagahambal ako sa inyo bilang mga tawo nga makaintiendi. Gani binagbinaga ninyo ang akon ginahambal sa inyo. 16 Kon magtilipon kita agod dumdumon ang kamatayon ni Cristo, may ginainom kita nga ginapasalamatan ta sa Dios, kag may tinapay man kita nga ginapamihak-pihak kag ginakaon. Indi bala sa sini nagapakig-ambit kita sa dugo kag sa lawas ni Cristo? 17 Kita tanan, bisan madamo, isa lang ka lawas tungod nga isa lang ka tinapay ang aton ginaambit.

18 Tan-awa bala ninyo ang mga tawo sa Israel. Ang mga nagakaon sang mga halad nagapakig-ambit sa ginahimo sa halaran. 19 Ano ang buot ko silingon? Nga ang mga dios-dios kag ang pagkaon nga ginahalad sa ila may pulos? 20 Indi! Ang buot ko silingon, ang mga ginahalad sang mga tawo nga wala makakilala sa Dios mga halad sa malaot nga mga espiritu kag indi sa Dios. Gani indi ko gusto nga magpakig-ambit kamo sa malaot nga mga espiritu. 21 Indi mahimo nga mag-inom kamo sa tasa sang Ginoo kag sa tasa sang malaot nga mga espiritu. Kag indi mahimo nga magkaon kamo sa kalan-an sang Ginoo kag sa kalan-an sang malaot nga mga espiritu. 22 Ano, gusto ta bala nga magpangimon ang Ginoo? Kay kon maakig na siya, nahibaluan naton nga indi gid kita makalikaw sa iya silot.

23 Tugot sa aton ang paghimo sang bisan ano, pero indi tanan makabulig ukon makapabakod sa iban. 24 Indi ninyo paghunahunaa ang inyo lang kaugalingon nga kaayuhan, kundi hunahunaa man ninyo ang kaayuhan sang iban.

25 Kauna ninyo ang bisan ano nga ginabaligya sa baligyaan sang karne nga wala na pulupamangkot kon bala ina ginhalad sa mga dios-dios ukon wala, agod indi kamo pagtublagon sang inyo konsensya. 26 Kay nagasiling ang Kasulatan, “Ang kalibutan kag ang tanan nga ara sa sini iya sang Ginoo.”[c]

27 Kon may indi tumuluo nga mag-imbitar sa inyo nga magkaon sa ila, kag gusto man ninyo nga magkadto, kauna ninyo ang bisan ano nga ginpreparar para sa inyo nga wala na pulupamangkot kon bala ina ginhalad sa mga dios-dios ukon wala, agod indi kamo pagtublagon sang inyo konsensya. 28 Pero kon may magsiling sa inyo nga ang ina nga pagkaon ginhalad sa mga dios-dios, indi ninyo pagkauna, tungod lang sa sina nga tawo nga nagsiling sa inyo, agod nga wala sing konsensya nga matublag. 29 Indi ang inyo kaugalingon nga konsensya ang akon buot silingon kundi ang konsensya sang sina nga tawo. Karon basi magsiling kamo, “Ngaa punggan ko ang akon gusto tungod sa konsensya sang iban? 30 Kon ginapasalamatan ko sa Dios ang akon ginakaon, ngaa abi pakalainon ako tungod sa pagkaon nga akon ginapasalamatan?”

31 Ini ang akon sabat sa inyo: bisan ano ang inyo himuon, bisan magkaon ukon mag-inom, himua ninyo ang tanan sa katuyuan nga madayaw ang Dios. 32 Indi gid kamo maghimo sang bisan ano nga makahatag kasandaran sa mga Judio ukon sa mga indi Judio, ukon sa iglesya sang Dios. 33 Sunda lang bala ninyo ang akon ginahimo: permi ako nagapangita sang paagi nga mabuligan ko ang tanan nga tawo sa tanan ko nga ginahimo. Wala ako nagapangita sang akon kaugalingon nga kaayuhan kundi ang kaayuhan sang iban agod maluwas sila.

Footnotes

  1. 10:7 nagpagusto pangalipay: ukon, nagsinaot.
  2. 10:7 Exo. 32:6.
  3. 10:26 Salmo 24:1.