Add parallel Print Page Options

Ticatyˈiomyanaˈ na nlqua̱a̱ⁿya ñˈoom cjoo ncˈiaaya

Quia cwiindyoˈ ˈo waa ñˈoom na maleinˈoomnaˈ juu ñequio cwiicheⁿ xˈiaaˈ na matseiyuˈ, ¿chiuu na cwiqueⁿˈyoˈ ñˈoom tsaⁿˈñeeⁿ jo nnom jwe na nchii tsˈaⁿ na matseiyuˈ? Cwa nchii ncjoˈyoˈ na cwilaˈyuˈyoˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom nlaˈjndaaˈndyoˈ ñˈoomˈñeeⁿ. ¿Aa ticaliuˈyoˈ na joo nnˈaⁿ na cwiluiindye cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nntuˈxeⁿna nnˈaⁿ tsjoomancue? Ndoˈ ncˈe na nntuˈxeⁿˈyoˈ nnˈaⁿ tsjoomnancue, ¿chiuu na tileicanda̱a̱ nntuˈxeⁿˈyoˈ ñˈoommeiⁿˈ na cweˈ cwantindyo joonaˈ? ¿Aa ticaliuˈyoˈ na nntuˈxa̱a̱ⁿya ángeles? Ndoˈ ncˈe na ljoˈ, majndeiiticheⁿ nnda̱a̱ nlaˈjndaaˈndyoˈ ñˈoom na matˈuiinaˈ jaa yuu na ticjaañjoomˈ na cwilˈaaya jeˈ. Joˈ chii xeⁿ niom ñˈoom na maleichuunaˈ ˈo ñequio nnˈaⁿˈyoˈ na cwilayuˈ, catyˈiomˈyoˈ tsˈiaaⁿˈñeeⁿ nnˈaⁿ quiiˈntaaⁿˈyoˈ na titˈmaⁿ laˈxmaⁿ na catuˈxeⁿna ñˈoom ˈnaⁿˈyoˈ. Matsjo̱o̱ na luaaˈ cha catseijnaaⁿˈnaˈ oˈ. ¿Aa nntsˈaacheⁿnaˈ na tjaaˈnaⁿ meiⁿñecwii tsˈaⁿ quiiˈntaaⁿˈyoˈ na jndo̱ˈ tsˈom na nntseijndaaˈñê ñˈoom na maleichuunaˈ ˈo? ¿Aa maxjeⁿ matyˈiomyanaˈ na cwiqueⁿˈyoˈ ñˈoom cjooˈ cwii nnˈaⁿˈyoˈ na mati matseiyuˈ? Joˈ chii cwitjomndyoˈ jo nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwituˈxeⁿ ñˈoom, meiiⁿ na joona nchii nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ.

Juu na cwilaˈntjaˈndyoˈ ñequio ncˈiaaˈyoˈ na cwilaˈyuˈ maˈmo̱ⁿnaˈ na tˈmaⁿ waa na cwilaˈtjo̱o̱ndyoˈ. Yati caljoya nˈomˈyoˈ nawiˈ na cwilˈana ˈo, meiiⁿ na cwintyˈueena ˈnaⁿˈyoˈ. Sa̱a̱ ˈo xuiiˈ na cwilˈaˈyoˈ, mancjoondyoˈ cwitaˈwiˈyoˈ nnˈaⁿˈyoˈ na cwilaˈyuˈ hasta cwintyˈueeˈyoˈ ˈnaaⁿna. ¿Aa ticaliuˈyoˈ na joo nnˈaⁿ na cwiñequiandye cantyja ˈnaaⁿˈ natia ticalaxmaⁿna cantyja na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom? Tiñeˈquioˈnnˈaⁿndyoˈ cheⁿncjoˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoomwaañe. Nnˈaⁿ na cweˈ cwitjomndyeyana ñˈeⁿ nnˈaⁿ na tyooˈuncona, tixocalaˈxmaⁿna cantyja na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom, meiⁿ nnˈaⁿ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndye ˈnaⁿ na cweˈ nnˈaⁿ lˈa, meiⁿ nnˈaⁿ na cweˈ mˈaⁿya ñˈeⁿ nnˈaⁿ, meiⁿ naⁿnom na cweˈ ñˈeⁿ ntyjenom mˈaⁿ, 10 meiⁿ nnˈaⁿ na cwintyˈuee, meiⁿ nnˈaⁿ na queeⁿ nˈom ˈnaaⁿˈ cwiicheⁿ tsˈaⁿ, meiⁿ naⁿcandyee, meiⁿ nnˈaⁿ na cwitioñˈoom nnˈaⁿ, meiⁿ nnˈaⁿ na cwinquioˈnnˈaⁿ tsˈaⁿ cha nnda̱a̱ ntjeiiˈna ˈnaaⁿˈaⁿ. 11 Ñˈeeⁿˈndyoˈ ˈo na ñejlaˈxmaⁿˈyoˈ nmeiⁿˈ cwitjo̱o̱cheⁿ na nlaˈyuˈyoˈ, sa̱a̱ jeˈ jnda̱ tmaⁿndyoˈ, jnda̱ tqueⁿndyo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo, jnda̱ tqueeⁿ ˈo na tjaa jnaⁿ laˈxmaⁿˈyoˈ ñequio xueeˈ Ta Jesucristo ndoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ nquii Espíritu na cwiluiiñe Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaya.

Maqueⁿljuˈ Tyˈo̱o̱tsˈom seiiˈ tsˈaⁿ

12 Waa ñˈoom na cwilue nnˈaⁿ: “Wanaaⁿ na nntsˈaa meiⁿljoˈcheⁿ na lˈue tsˈo̱o̱ⁿ”. Mayuuˈ na ljoˈ, sa̱a̱ tichaˈtso mateijndeiinaˈ tsˈaⁿ. Ñˈoom na mayuuˈ wanaaⁿ na nntsˈaa yuu na lˈue tsˈo̱o̱ⁿ sa̱a̱ ticatsonaˈ na cwii na matsˈaa nlqueⁿnaˈ xjeⁿ ˈnaaⁿˈnaˈ ja. 13 Mati cwilue nnˈaⁿ: “Juu nantquie tseixmaⁿnaˈ cwentaaˈ tsiaaˈ tsˈaⁿ, ndoˈ tsiaaˈ tsˈaⁿ tseixmaⁿnaˈ cwentaa nantquie.” Ñˈoom na mayuuˈ joˈ, sa̱a̱ we nnom nmeiⁿˈ nntsˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom na nndyuenaˈ. Sa̱a̱ nchii tqueeⁿ seiiˈ tsˈaⁿ na cweˈ luaaˈ nncˈoom ñˈeⁿ cwiicheⁿ tsˈaⁿ, tqueeⁿ seiiˈa na laxmaⁿnaˈ cwentaaˈ nqueⁿ na matsa̱ˈntjoom, ndoˈ jom mˈaaⁿ cwentaaˈ seiiˈa. 14 Ndoˈ chaˈxjeⁿ na tquiaaⁿ na wandoˈxco Jesús mati nñequiaaⁿ na nntando̱o̱ˈxco̱o̱ya ncˈe najndeii na cwiluiiñê.

15 ¿Aa ticaliuˈyoˈ na juu seiiˈyoˈ laxmaⁿnaˈ cwii taⁿˈ seiiˈ Cristo? ¿Aa matyˈiomnaˈ na nntseitjo̱o̱ⁿˈa juunaˈ ñˈeⁿ cwii yuscu na cweˈ luaaˈ mˈaaⁿ ñˈeⁿ nnˈaⁿ? Meiⁿchjoo ticatyˈiomnaˈ 16 ¿Aa ticalaˈno̱ⁿˈyoˈ quia na matseitjoomˈñe tsˈaⁿ ñequio sculjaaˈ, ñeˈcwii seiˈ laxmaⁿna? Ee ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii matsonaˈ: “Wendye joona, ñeˈcwii seiˈ laˈxmaⁿna.” 17 Ndoˈ na luaaˈ waa, quia na matseijomñe tsˈaⁿ ñequio Ta Jesús, ñeˈcwii cwiluiiñe tsaⁿˈñeeⁿ ñˈeⁿñê.

18 Chaˈcwijom na jndeii maleinom tsˈaⁿ cha na ticatˈuii cwii na teincuuˈ jom, maluaaˈ calˈaˈyoˈ na ticˈomˈyaˈyoˈ ñˈeⁿ tsˈaⁿ na cweˈ luaaˈ. Ee ntˈomcheⁿ jnaⁿ na machˈee tsˈaⁿ ticatˈuiinaˈ seiiⁿˈeⁿ, sa̱a̱ tsˈaⁿ na matseitjoomˈñe ñˈeⁿ cwiicheⁿ tsˈaⁿ na cweˈ luaaˈ, matseicwˈaaˈñê jnaⁿ seiiⁿˈeⁿ. 19 ¿Aa ticaliuˈyoˈ na cwiluiiñe seiiˈyoˈ watsˈom cwentaaˈ Espíritu Santo na mˈaaⁿ quiiˈ nˈomˈyoˈ na jnda̱ tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na cˈoom ñˈeⁿndyoˈ? Joˈ chii ticalaxmaⁿˈyoˈ na nñequiandyoˈ na nlˈa seiiˈyoˈ yuu na queeⁿ nˈomnaˈ. 20 Ee jnda̱ seijnda Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo ñequio cwii na jeeⁿcheⁿ ndyaˈ jnda. Joˈ chii laxmaⁿˈyoˈ na calaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ jom ñequio seiiˈyoˈ ñequio espíritu ˈnaⁿˈyoˈ ee na we ndiiˈ joonaˈ laˈxmaⁿnaˈ cwentaaⁿˈaⁿ.

Bible Gateway Sponsors