Add parallel Print Page Options

Catjeiˈyoˈ tsˈaⁿ na mˈaaⁿya ñˈeⁿ cwiicheⁿ yuscu

Waa ñˈoom na cwiindyoˈ ˈo mañˈoom tsondyee tˈmaⁿ ndoˈ na ljoˈ meiⁿ nnˈaⁿ na tyoolaˈtˈmaaⁿˈndye Tyˈo̱o̱tsˈom tiquilˈana na luaaˈ. Ndoˈ ˈo cwitjeiˈ cheⁿncjoˈyoˈ cwenta na jeeⁿ cwilaˈcanda̱a̱ˈndyoˈ meiⁿ tatiato nquiuˈyoˈ na luaaˈ waa. Matsonaˈ na catjeiˈyoˈ tsaⁿˈñeeⁿ quiiˈntaaⁿˈyoˈ na luaaˈ machˈeeⁿ. Meiiⁿ na ticˈo̱o̱ⁿndyo̱ ñˈeⁿndyoˈ, sa̱a̱ cantyja ˈnaaⁿˈ espíritu ˈnaⁿya mˈaaⁿya ñˈeⁿndyoˈ, ñequio xueeˈ Ta Jesucristo jnda̱ tuˈxa̱ⁿya tsˈaⁿ na luaaˈ machˈee. Quia cwitjomndyoˈ na nlaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ja nncˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿndyoˈ cweˈ cantyja ˈnaaⁿˈ espíritu ˈnaⁿya ndoˈ mati ñequio juu najndeii na matseixmaⁿ Ta Jesús nncˈoomnaˈ ñˈeⁿndyoˈ. Ndoˈ na luaaˈ, laˈxmaⁿˈyoˈ na catioˈyoˈ tsaⁿˈñeeⁿ lˈo̱ Satanás cha cwiˈndaaˈ seiiⁿˈeⁿ sa̱a̱ nluiˈnˈmaaⁿñe espíritu ˈnaaⁿˈaⁿ quia na nncwjeeˈnndaˈ Ta Jesús.

Tixcwe na cwitjeiˈyoˈ cwenta na jeeⁿ cwilaˈcanda̱a̱ˈndyoˈ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ na cwiljoya nˈomˈyoˈ na luaaˈ waa quiiˈntaaⁿˈyoˈ. ¿Aa ticaliuˈyoˈ na meiiⁿ ñechjoowiˈ ndaaljoˈ matseicandeiiˈnaˈ chaˈwaa tsqueeⁿtyooˈ? Joˈ chii catjeiˈndyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ chaˈtsoñˈeⁿ na laˈxmaⁿnaˈ ndaaljoˈ tquie na matseiˈndaaˈnaˈ ˈo cha nntseijomnaˈ ˈo tyooˈ na tuiinaˈ ñˈeⁿ tsqueeⁿtyooˈ xco na tjaa ndaaljoˈ tjaquieeˈ na cwicwaˈ nnˈaⁿ judíos xuee Pascua, na juu tyooˈñeeⁿ cwiluiindyoˈ. Ee Cristo cwiluiiñê Catsmaⁿ chjoo cwentaaya cantyja ˈnaaⁿˈ xuee Pascua ˈnaaⁿya. Jlaˈcueeˈ nnˈaⁿ jom ndoˈ tueeⁿˈeⁿ cwentaaya. Joˈ chii matsonaˈ na calajomndyo̱ xuee Pascua ñequio na xcweeˈ nˈo̱o̱ⁿya ndoˈ na mayuuˈa, na joo joˈ laˈxmaⁿnaˈ chaˈcwijom tyooˈ na tjaa ndaaljoˈ tjaquieeˈ. Nchii nlajomndyo̱ xuee Pascuaˈñeeⁿ ñequio ndaaljoˈ tquie na tseixmaⁿnaˈ na quieˈ nˈo̱o̱ⁿya ndoˈ natia na cwilˈaaya.

Ñequio cwiicheⁿ cartaˈñeeⁿ tsjo̱o̱ya na tilajomndyoˈ ñequio nnˈaⁿ na cweˈ mˈaⁿya ñequio ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ. 10 Sa̱a̱ ñˈeⁿ cartaˈñeeⁿ nchii ñeˈcatsjo̱o̱ya na catjeiˈndyoˈñˈeⁿˈyoˈ ñequio nnˈaⁿ tsjoomnancue na cweˈ mˈaⁿyana ñequio nnˈaⁿ oo na mˈaⁿna na cwilaˈqueeⁿ nˈomna ˈnaaⁿˈ cwiicheⁿ tsˈaⁿ, oo na jeeⁿ ya cwinquioˈnnˈaⁿna ncˈiaana cha nnda̱a̱ ntjeiiˈna ˈnaaⁿ naⁿˈñeeⁿ oo ñˈeⁿ joo nnˈaⁿ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndye ˈnaⁿ na cweˈ nnˈaⁿ lˈa. Ee xeⁿ tilajomndyoˈ ñequio nnˈaⁿ na laxmaⁿ nmeiⁿˈ, nlcaⁿnaˈ na caluiˈyoˈ tsjoomnancue. 11 Ñˈoom na lˈue tsˈo̱o̱ⁿ na calaˈno̱ⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ cartaˈñeeⁿ, tsˈaⁿ na matso na matseiyuˈ ñˈeⁿ Jesucristo, meiⁿchjoo tilajomndyoˈ ñˈeⁿñê xeⁿ mˈaaⁿyaaⁿ ñˈeⁿ tsˈaⁿ na cweˈ luaaˈndyoˈ, oo queeⁿ tsˈoom ˈnaaⁿˈ cwiicheⁿ tsˈaⁿ, oo matseitˈmaaⁿˈñê ˈnaⁿ na cweˈ nnˈaⁿ lˈa, oo cantuñê, oo tsaⁿ candii jom, oo machˈueeⁿ. Meiⁿ na nlcwaˈ ñequio tsˈaⁿ na matseixmaⁿ nmeiⁿˈ tilˈaˈyoˈ. 12 Titseixmaⁿya na nncuˈxa̱ⁿya nnˈaⁿ na tyoolaˈyuˈ. Ncjoˈyoˈ laˈxmaⁿˈyoˈ na nntuˈxeⁿˈyoˈ nnˈaⁿ na mˈaⁿ quiiˈntaaⁿˈyoˈ. 13 Nquii Tyˈo̱o̱tsˈom nncuˈxeeⁿ nnˈaⁿ na tyoolaˈyuˈ. Quia joˈ catjeiˈyoˈ tsˈaⁿ jnaⁿˈñeeⁿ quiiˈntaaⁿˈyoˈ.

Bible Gateway Sponsors