A A A A A
Bible Book List

1 Corintios 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

E˜ uiing˜ e catángˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ

Jo̱ té̱e̱ˊ óoˊnaˈ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e mɨ˜ cangóˉo fɨˊ na fɨˊ Corinto e cangofɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ quiáˈˉ e˜ uiing˜ jaléˈˋ e cangojéeˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ dsʉˈ jaˋ cafǿnˈˉn ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ e ñíiˊ o̱ˈguɨ có̱o̱ˈ˜ júuˆ e ˈgooˋ cajo̱. Jo̱ lajeeˇ e cataan˜n jee˜ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ cafáˈˉa júuˆ e jiéˈˋguɨ, co̱ˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáamˉbaˈ caˈɨ́ˋ dsiiˉ e cafáˈˆa jo̱ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ e júuˆ quiáˈˉ e˜ uiing˜ e catángˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. Jo̱ mɨ˜ caguiéˉe jee˜ ˈnʉ́ˈˋ e quiáˈˉ e niguiaaˉ e júuˆ jo̱, ɨˊ dsiiˉ e jaˋ ˈgooˋ quɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨɨ˜ nijmee˜e lajo̱ jo̱guɨ e jléemˋbɨ́ɨ cajo̱ uíiˈ˜ e ˈgóˈˋo. Jo̱ mɨ˜ cafǿnˈˉn ˈnʉ́ˈˋ e guiaaˉ e júuˆ jo̱, jaˋ cajmeáan˜n ta˜ júuˆ jloˈˆ e laco̱ˈ jáˈˉ nilíingˋnaˈ júuˆ quiéˉe. Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ jáˈˉ calɨ́ngˉnaˈ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e guiaaˉ do laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ e cajméeˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ. Jo̱ cafǿnˈˉn ˈnʉ́ˈˋ lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nijáˈˉ líingˋnaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ güeaˈˆ ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱ o̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e tɨɨngˋ ngángˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.

Laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e lɨcuíingˋ dseaˋ írˋ

Jo̱ dsʉˈ jnea˜ sɨɨm˜baa júuˆ jloˈˆ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ dseángˈˉ lajangˈˆ nɨteáangˉ teáˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, lɨfaˈ e júuˆ jloˈˆ e sɨɨ˜naaˈ do e quiáˈˉ jial tíiˊ tɨɨngˋ ngángˈˋ Fidiéeˇ. Jo̱ dsʉˈ e júuˆ jo̱ o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ júuˆ laco̱ˈ ngángˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ o̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ júuˆ e tɨɨngˋ féˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jaˋ uǿøˉ eer˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Jo̱ dsʉˈ jaléˈˋ júuˆ e guiaˋnaaˈ do lɨ́ɨˊ júuˆ jloˈˆ e tɨɨngˋ ngángˈˋ jí̱i̱ˈ˜ ˈñiaˈˊ Fidiéeˇ, jo̱ e júuˆ jo̱ jaˋ cajmijnéeiñˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Co̱ˈ caguiarˊ uiing˜ lají̱i̱ˈ˜ mɨ˜ nʉ́ˈˉguɨ e cajméerˋ latøøngˉ jmɨgüíˋ e laco̱ˈ nilɨse̱e̱ˉnaaˈ có̱o̱ˈr˜ fɨˊ lɨ˜ niingˉ ˈgøiñˈˊ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la jaˋ mɨˊ cangámˈˋbɨr e júuˆ jo̱, co̱faˈ mɨ˜ cangáiñˈˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ, jo̱baˈ jaˋ cateáaiñˋ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ i̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ. Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala:

Fidiéeˇ nɨcaguiarˊ guiʉ́ˉ e nicuǿˈrˉ i̱ dseaˋ i̱ ˈneáangˋ írˋ
jaléˈˋ e jaˋ mɨˊ cangaˊ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ
o̱ˈguɨ mɨˊ canúurˉ cajo̱,
jo̱ jɨˋguɨ jaléˈˋ e jaˋ mɨˊ caˈɨ́ˋ dsíirˊ.

Jo̱ lanab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 10 Jo̱ Fidiéeˇ nɨcajméerˋ e nɨcalɨne˜naaˈ lajaléˈˋ e na laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ. Jo̱ e Jmɨguíˋ quiáˈrˉ dobaˈ guiˈˊ júuˆ laˈuiing˜, jo̱ jɨˋguɨ jmóoˋ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ e jaˋ cǿøngˋ có̱o̱ˈ˜ e ɨˊ dsíiˊ ˈñiaˈˊ Fidiéeˇ.

11 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ cajo̱, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ cuǿøngˋ lɨñirˊ jial ɨˊ dsíiˊ jaangˋguɨ dseaˋ rúiñˈˋ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jmɨguíˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do cuǿøngˋ líˋ jméˉ lajo̱. Jo̱guɨ lajo̱bɨ, dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiábˈˉ Fidiéeˇ ñiˊ lají̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsíiˊ ˈñiaˈˊ Fidiéeˇ. 12 Jo̱ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jaˋ caˈíingˈ˜naaˈ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ tɨɨngˋ ngángˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ Jmɨguíˋ e jáaˊ quiáˈˉ Fidiéeˇbaˈ nɨcaˈíingˈ˜naaˈ e laco̱ˈ nilɨne˜naaˈ jaléˈˋ e cuøˈˊ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ uíiˈ˜ e eáangˊ guiúiñˉ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ. 13 Jo̱baˈ mɨ˜ guiaˊ jnea˜ jaléˈˋ e júuˆ na, jmóoˋo lajo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e nɨcaˈeˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱ o̱ˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ e nɨcalɨtɨ́ɨnˋn jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ tɨɨngˋ ngángˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇbaˈ guiaˋnaaˈ e júuˆ na jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 14 Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ seengˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ jaˋ líˈrˋ niˈíñˈˋ jaléˈˋ e cuøˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ ɨˊ dsíirˊ e í̱i̱bˊ lɨ́ɨˊ jaléˈˋ e júuˆ jo̱. Jo̱guɨ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e ningáiñˈˋ e júuˆ jo̱ cajo̱, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇbaˈ quɨ́ɨˈ˜ dseaˋ jmɨɨ˜ e niguiˈrˉ jaléˈˋ e jo̱. 15 Jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ quɨ́ɨˈ˜bre jmɨɨ˜ e niguiˈrˉ lajaléˈˋ. Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨiñˊ, jo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jaˋ seengˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ e niˈnɨ́ngˉneiñˈ. 16 Co̱ˈ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ:

Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ cuǿøngˋ lɨñirˊ jialco̱ˈ ɨˊ dsíiˊ Fidiéeˇ;
jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ cajo̱ cuǿøngˋ líˋ sɨ́ˈˋ dseaˋ do e˜ jaléˈˋ e ˈnéˉ nijmérˉ.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ se̱e̱ˉnaaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, røøbˋ ɨˊ dsiˋnaaˈ laco̱ˈguɨ ɨˊ dsíiˊ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes