A A A A A
Bible Book List

1 Corintios 16 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caseángˈˊ jaléˈˋ e ˈnéˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

16  Jo̱ lana nifɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e seáangˈ˜naˈ e ˈnéˉ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ e jo̱ ˈnéˉ jméeˆnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcafɨ́ɨˆɨ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galacia. Jo̱ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ domiing˜, lajaangˋ lajaangˋ ˈnʉ́ˈˋ ˈnéˉ nijmiñungˈˋnaˈ capíˈˆ lɨ́ˈˆ jial jí̱i̱ˈ˜ e nɨcalɨ́ˈˆnaˈ e jmooˋnaˈ ta˜. Jo̱ jaléˈˋ e jo̱ ˈnéˉ ˈmeáˆnaˈ e laco̱ˈ mɨ˜ niguiéeˊe fɨˊ na, joˋ ˈnéˉ faˈ e niseángˈˊguɨˈ. Jo̱baˈ mɨ˜ niguiéeˊe fɨˊ na, nisɨ́ɨnˆn fɨˊ Jerusalén jaléngˈˋ dseaˋ i̱ niguíingˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ nicuǿøˆøre jiˋ lɨ˜ féˈˋ e tab˜ óoˊnaˈ có̱o̱ˈr˜, jo̱ nicá̱rˋ jaléˈˋ e nɨcaseáangˈ˜naˈ do quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ jo̱. Jo̱guɨ song lajamˈˆbaˈ ˈnéˉ e ninii˜ jnea˜ fɨˊ jo̱, jo̱baˈ cuǿømˋ líˋ dsilíingˉ i̱ dseaˋ íˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ cajo̱.

Mɨ˜ caˈɨ́ˋ dsíiˊ Paaˉ e nidsérˉ fɨˊ Corinto

Jo̱ lajeeˇ e iuunˉ fɨˊ e ngóoˊo fɨˊ na, dseángˈˉ ˈnéˉbaˈ e ningɨɨn˜n fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Macedonia; jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ e ningɨɨn˜n fɨˊ jo̱, jo̱guɨbaˈ niguiéeˊe fɨˊ na fɨˊ Corinto. Jo̱ jangámˉ nija̱a̱ˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na co̱o̱ˋ tú̱ˉ jmɨɨ˜ lajo̱, o̱si jangámˉbɨ é ningɨɨn˜n lata˜ ji̱i̱ˋ güíiˉ. Jo̱ song lajo̱bɨ, jo̱baˈ ˈnʉ́bˈˋ cuǿøngˋ líˋ jmɨcó̱o̱ˈˇnaˈ jnea˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈnéˉe lajeeˇ e iuunˉ fɨˊ e ninii˜i fɨˊ lɨ˜ jiéˈˋ. Jo̱ dsʉˈ jnea˜, mɨ˜ niguiéeˊe fɨˊ na, jaˋ iin˜n e lɨco̱ˈ ningɨɨn˜n cateáˋ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ jnea˜ iin˜n e nija̱a̱ˉ huǿøbˉjiʉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na song nicuǿˉ Fidiéeˇ fɨˊ lajo̱. Jo̱ dsʉˈ jnea˜ ɨˊ dsiiˉ e nija̱ˋbɨ́ɨ fɨˊ la fɨˊ Éfeso cartɨˊ e jmɨɨ˜ e siiˋ Pentecostés, dsʉco̱ˈ lajeeˇ lana fɨˊ la, dsíngˈˉ seaˋ fɨˊ quiéˉe e nijmee˜e lají̱i̱ˈ˜ e ta˜ e nɨcangɨ́ɨnˋn quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ ta˜ dsiiˉ e guiʉ́bˉ nidsijéeˊ quiéˉe, nañiˊ faˈ i̱ fɨ́ɨmˊbre seengˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ jnea˜.

10 Jo̱guɨ song niguiéeˊ Timoteo fɨˊ na, jo̱baˈ jmɨˈúungˋnaˈ e nilɨseeiñˋ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ íˋ jmóorˋ ta˜ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ ta˜ jmóoˋ jnea˜ cajo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ ta˜ e nɨcangɨ́ɨngˋnaaˈ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. 11 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b ta˜ jmóorˋ, jo̱baˈ jaˋ ˈnéˉ e jøøng˜naˈr uǿˉ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜baaˈre có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈnérˉ e laco̱ˈ iuuiñˉ fɨˊ juguiʉ́ˉ lajeeˇ e jáarˊ e nijaˈeer˜ jnea˜ fɨˊ la. Co̱ˈ dseángˈˉ nɨsɨjeemˇbaare co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ caguiaangˉguɨ.

12 Jo̱guɨ cuaiñ˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ siiˋ Apolos, eáamˊ nɨcamɨ́ɨˈ˜ɨre jmɨˈeeˇ e nidsérˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e nidsiˈeer˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ dsʉˈ lajeeˇ lana jaˋ mɨˊ caguiaˊ dsíirˊ faˈ e nɨcangórˉ.Jo̱ dsʉˈ lajo̱b nijmérˉ mɨ˜ li˜ e nicuǿˉ fɨˊ quiáˈrˉ lajo̱.

Júuˆ guicó̱o̱ˈˇ lɨ˜ cadséngˉ quiáˈˉ Paaˉ

13 Jo̱ e labaˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e contøømˉ ˈnéˉ jmiñiingˇ áaˊnaˈ; jo̱guɨ teáˋ síngˈˋ yaang˜naˈ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e nɨjáˈˉ calɨ́ngˉnaˈ do; jo̱guɨ cajo̱ teáˋ teáangˊ óoˊnaˈ jo̱guɨ cuǿøˈ˜ bíˋ yaang˜naˈ e laco̱ˈ jaˋ nitʉ́ˆnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e fɨˊ lɨ˜ nɨteáangˉnaˈ. 14 Jo̱guɨ lajaléˈˋ e jmooˋnaˈ, jmeeˉbaˈ e laco̱ˈ jmiˈneáangˋnaˈ dseaˋ rúngˈˋnaˈ.

15 Jo̱ nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e jaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ Estéfanas, íˋ laˈuii˜ i̱ jáˈˉ calɨ́ngˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ latøøngˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Acaya, jo̱guɨ jaléngˈˋ íbˋ cajo̱ i̱ jmóoˋ ta˜ jmɨcó̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ li˜ ˈnéˉ quiáˈˉ lajo̱. 16 Jo̱baˈ jnea˜ iin˜n e nijméeˆnaˈ nʉ́ʉˈ˜baˈ júuˆ quiáˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ lɨ́ɨngˊ laco̱ˈ i̱ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ Estéfanas, jo̱ lajo̱b ˈnéˉ nijméeˆnaˈ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmɨcó̱o̱ˈ˜ jo̱guɨ i̱ jmóoˋ ta˜ lajo̱.

17 Jo̱guɨ iáamˋ dsiiˉ cajo̱ e nɨcagüɨlíingˉ fɨˊ la i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ siiˋ Estéfanas có̱o̱ˈ˜guɨ Fortunato jo̱guɨ Acaico, co̱ˈ lɨ́ɨˊ lafaˈ e nɨcagüɨlíingˉ ˈnʉ́ˈˋbaˈ e nɨcagüɨlíingˉ íˋ fɨˊ la. 18 Dsʉco̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ na nɨcacuøˈˊbre jnea˜ bíˋ e laco̱ˈ nilɨˈiáangˋguɨ dsiiˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la nɨcajméerˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱baˈ catɨ́ɨmˉbaˈ e nijmɨˈgooˋnaˈ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ laco̱ˈ i̱ na.

19 Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Asia guiéiñˈˊ júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ. Jo̱guɨ Aquila có̱o̱ˈ˜guɨ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ i̱ siiˋ Prisca có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seángˈˊ fɨˊ quiáˈrˉ e laco̱ˈ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ, iáamˋ dsíirˊ e guiéiñˈˊ júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e jmóoˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 20 Jo̱guɨ íingˈ˜naˈ júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quiáˈˉ lajɨɨngˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ la fɨˊ Éfeso. Jo̱guɨ mɨ˜ jiéˈˋ jíngˈˊ rúngˈˋnaˈ, jo̱baˈ féengˈ˜ rúngˈˋnaˈ e sé̱e̱ˈ˜ guooˋ rúngˈˋnaˈ.

21 Jo̱guɨ lana, jnea˜ Paaˉ jmoˈˊo e júuˆ guicó̱o̱ˈˇ la quíiˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ guóoˋo ˈñiáˈˋbaa.

22 Jo̱guɨ song seengˋ dseaˋ i̱ jaˋ ˈneáangˋ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ dseángˈˉ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨbˈˆ catɨ́iñˉ. Jo̱ dseángˈˉ e jáˈˉbaˈ e tɨˊ lɨ˜ nijáabˊtu̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ caléˈˋ catú̱ˉ.

23 Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e niˈɨ́rˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ seengˋnaˈ. 24 Jo̱guɨ eáamˊ ˈneáangˋ jnea˜ ˈnʉ́ˈˋ lajɨɨngˋnaˈ, dsʉco̱ˈ lajɨɨˉbaaˈ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Jesús.

Jo̱ lajo̱b nilíˋ.

Jo̱ lana catóˈˊ e jiˋ laˈuii˜ quiáˈˉ Paaˉ e catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ Corinto.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes