A A A A A
Bible Book List

1 Corintios 15 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial mɨ˜ cají̱ˈˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ

15  Jo̱ lanaguɨ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, iin˜n e nijmiguiéngˈˊ áaˊnaˈ cuaiñ˜ quiáˈˉ e júuˆ e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ e nɨcaguiáˋa jee˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ e júuˆ jo̱b e nɨcaˈíingˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ cajo̱ eáamˊ teáangˉnaˈ teáˋ có̱o̱ˈ˜. Jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱, laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ jo̱b e nɨcaláangˉ ˈnʉ́ˈˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˉnaˈ, jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ song jaˋ niquɨngˈˆtu̱ˈ tu̱cangˈˊnaˈ caléˈˋ catú̱ˉ; dsʉco̱ˈ song cajmeeˇnaˈ lajo̱, jo̱baˈ jaˋ eeˋ ta˜ calɨˈíingˆ quíiˉnaˈ jóng lají̱i̱ˈ˜ e nɨjáˈˉ calɨ́ngˉnaˈ do.

Jo̱ nɨcaˈéeˉbaa ˈnʉ́ˈˋ lajaléˈˋ júuˆ e nɨcaˈíinˈ˜n, jo̱ e lab e júuˆ jo̱ e niingˉguɨ: Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ cajúngˉ uíiˈ˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉnaaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúiñˉ, jo̱baˈ caˈáiñˉ, jo̱ dsʉˈ mɨ˜ catɨ́ˋ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ lajo̱, cají̱bˈˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajo̱; jo̱ laˈuii˜ cajmijnéengˋ ˈñiaˈrˊ fɨˊ quiniˇ Tʉ́ˆ Simón, jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajmijnéengˋ ˈñiaˈrˊ fɨˊ quiniˇ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, cajmijnéengˋ ˈñiaˈrˊ fɨˊ quiniˇ i̱ lɨ́ɨˊguɨ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈñiáˋ ciento dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱ i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ íˋ nɨcajúmˉbre, jo̱ dsʉˈ i̱ fɨ́ɨmˊbɨ seengˋ lana. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajmijnéengˋguɨ ˈñiaˈrˊ fɨˊ quiniˇ Tiáa˜, jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajmijnéengˋ ˈñiaˈrˊ cajo̱ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ caguiaangˉguɨ i̱ sɨ́ɨiñˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ.

Jo̱ tɨˊ lɨ˜ dséngˉguɨ cajmijnéengˋ ˈñiaˈrˊ fɨˊ quiniiˉ, jnea˜ dseaˋ lɨ́ɨnˊn lafaˈ jaangˋ jiuung˜ i̱ calɨséngˋ nʉ́ˈˉguɨ e catɨ́ˋ íˈˋ lajo̱. Jo̱ jnea˜ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ niingˉ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ jee˜ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ sɨ́ɨngˋ Dseaˋ Jmáangˉ cuaiñ˜ quiáˈrˉ, jo̱ dseángˈˉ jaˋ catɨ́ɨmˉbaa faˈ e nilɨsiiˉ lajo̱ uíiˈ˜ e lamɨ˜ jéengˊguɨ gabˋ cajmeáanˈ˜n jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 10 Jo̱ ooˉ e ta˜ ooˉ la dsʉˈ uíiˈ˜ e eáangˊ guiúngˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jnea˜. Jo̱ e guiúiñˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ do eáamˊ nɨcalɨˈíingˆ ta˜, co̱ˈ jnea˜ eáangˊguɨ nɨcacuøˈˊ dsiiˉ có̱o̱ˈ˜ e ta˜ e jmóoˋo la lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ i̱ dseaˋ caguiaangˉguɨ do. Jo̱ nañiˊ faˈ o̱ˈ jnea˜re dseaˋ nɨcajméˉe lajo̱, co̱ˈ Fidiéebˇ dseaˋ nɨcajmɨcó̱o̱ˈ˜ jnea˜ uíiˈ˜ e eáangˊ guiúiñˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜. 11 Jo̱ dsʉˈ jaˋ e lɨngɨɨˉ su nɨcajméˉ jnea˜ e ta˜ jo̱ o̱si nɨcajméeˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ é, co̱ˈ conrøøbˋ guiaˋnaaˈ e júuˆ jo̱, jo̱guɨ e júuˆ jo̱b cajo̱ e jáˈˉ nɨcalɨ́ngˉnaˈ do.

Mɨ˜ nijí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜

12 Jo̱guɨ jneaˈˆ guiaˋnaaˈ júuˆ cuaiñ˜ quiáˈˉ e cají̱ˈˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúiñˉ. Jo̱baˈ ¿jialɨˈˊ seengˋ i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ i̱ féˈˋ e o̱ˈ jáˈˉ e nijí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜? 13 Dsʉco̱ˈ faco̱ˈ jaˋ jí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, jo̱baˈ o̱ˈ jáˈˉ e cají̱ˈˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ. 14 Jo̱ co̱ˈ faco̱ˈ jaˋ cají̱ˈˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ e júuˆ e guiaˊ jneaˈˆ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ eeˋ quíingˊ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, jo̱guɨ cajo̱ jaˋ eeˋ quíingˊ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e jáˈˉ nɨcalɨ́ngˉnaˈ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do. 15 Jo̱guɨ faco̱ˈ e jaˋ jáˈˉ e jí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, jo̱baˈ jneaˈˆ lɨco̱ˈ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jmɨgóobˋ. Co̱ˈ guiaˋnaaˈ júuˆ e Fidiéebˇ dseaˋ cajmijí̱ˈˊtu̱r Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ e o̱ˈ jáˈˉ e cajmijí̱ˈˊtu̱r faco̱ˈ dseángˈˉ jáˈˉ e joˋ jí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜. 16 Jo̱guɨ faco̱ˈ jaˋ jí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, jo̱baˈ jaˋ cají̱ˈˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ cajo̱. 17 Jo̱guɨ faco̱ˈ jaˋ cají̱ˈˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ jaˋ quíingˊ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quíiˉnaˈ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiáˈrˉ, jo̱guɨ cajo̱ quíimˈ˜bɨˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˉnaˈ lana. 18 Jo̱guɨ faco̱ˈ lajo̱ lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nɨcajúngˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ, fɨˊ lɨ˜ ˈlɨbˈˆ nɨcangolíiñˋ jóng. 19 Jo̱guɨ song lɨco̱ˈ íingˆ ta˜ quíˉnaaˈ jí̱i̱ˈ˜ fɨˊ jmɨgüíˋ lab e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ e ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ.

20 Jo̱ dsʉˈ dseángˈˉ e jábˈˉ e cají̱ˈˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúiñˉ. Co̱ˈ íˋbingˈ i̱ cají̱ˈˊtu̱ laˈuii˜ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ nijí̱ˈˊtu̱ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱. 21 Jo̱ co̱ˈ uíiˈ˜ jaangˋ dseañʉˈˋ e calɨseáˋ ˈmóˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱ uíiˈ˜ jaangˋguɨ dseañʉˈˋ e nijí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱. 22 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, dsʉco̱ˈ uíiˈ˜ e lɨ́ɨngˊ dseaˋ dseaˋ sɨju̱ˇ Adán, jo̱baˈ tɨ́ɨiñˉ ˈmóˉ lajaléiñˈˋ. Jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱, laˈeáangˊ e nɨlɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ nijí̱ˈˊtú̱u̱ˈ e laco̱ˈ nilɨse̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. 23 Jo̱ lajo̱b nilíˋ, lɨfaˈ nijí̱ˈˊtu̱ dseaˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e sɨˈíˆ; co̱ˈ Dseaˋ Jmáamˉbiñˈ i̱ laˈuii˜ i̱ cají̱ˈˊtu̱, jo̱guɨ mɨ˜ nijáaˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨbaˈ nijí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ. 24 Jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱, jo̱guɨbaˈ nitɨ́ˉ íˈˋ e niˈíingˉ jmɨgüíˋ. Co̱ˈ ie˜ jo̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ niˈíiñˉ bíˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseata˜ niingˉ có̱o̱ˈ˜guɨ bíˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ quiʉˈˊ ta˜, jo̱ jo̱guɨbaˈ nijá̱ˈrˊ fɨˊ jaguóˋ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ lajaléˈˋ e néeˊ nir˜ lana. 25 Co̱ˈ dseángˈˉ ˈnéˉ e néebˊ ni˜ Dseaˋ Jmáangˉ lajaléˈˋ cartɨˊ mɨ˜ niguiéngˉ Fidiéeˇ fɨˊ uii˜ tɨɨˉ dseaˋ do lajaléngˈˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quiáˈrˉ. 26 Jo̱ Fidiéeˇ niˈíiñˉ ˈmóˉ tɨˊ lɨ˜ dséngˆguɨ, co̱ˈ e jo̱b e ˈníˈˋ níiˉ do. 27 Jo̱ lajaléˈˋ niguiáˉ Fidiéeˇ fɨˊ uii˜ tɨɨˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ mɨ˜ jíngˈˉ Fidiéeˇ e ninéˉ lajaléˈˋ fɨˊ uii˜ tɨɨˉ Dseaˋ Jmáangˉ dsʉˈ o̱faˈ éengˋ ˈñiaˈrˊ cajo̱, dsʉco̱ˈ ˈñiaˈˊbre dseaˋ nɨjméerˋ e nɨnéeˊ lajaléˈˋ do fɨˊ uii˜ tɨɨˉ dseaˋ do. 28 Jo̱ mɨ˜ nɨcatóˈˊ e nɨnéeˊ fɨˊ uii˜ tɨɨˉ Dseaˋ Jmáangˉ lajaléˈˋ, jo̱guɨbaˈ nijángˈˋ Dseaˋ Jmáangˉ ˈñiaˈrˊ fɨˊ jaguóˋ Tiquiáˈrˆ Fidiéeˇ, co̱ˈ íˋbingˈ i̱ nɨcaguiaˊ lajaléˈˋ fɨˊ uii˜ tɨɨˉ dseaˋ do. Jo̱ lajo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ Fidiéebˇ dseaˋ nicá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ lajaléˈˋ.

29 Jo̱ song ɨˊ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ jí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, jo̱baˈ ¿jialɨˈˊ i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ cajgáangˉnaˈ jmɨɨˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜? ¿Jo̱guɨ e˜ uiing˜ quiáˈˉ e jmooˋnaˈ lajo̱ song ɨˊ óoˊnaˈ e jaˋ jí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱? 30 Jo̱guɨ faco̱ˈ jaˋ jí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, jo̱baˈ ¿jialɨˈˊ contøøngˉ dseáangˈ˜ seengˉ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la? 31 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ laco̱o̱ˋ jmɨɨb˜ dseáangˈ˜ seenˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Jo̱ dseángˈˉ e jábˈˉ júuˆ e fáˈˋa la lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la iáangˋ dsiiˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ dsʉˈ uíiˈ˜ e nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. 32 Jo̱ song lɨco̱ˈ sɨjeenˇn e niˈíinˈ˜n jaléˈˋ e ngɨ́ɨnˋn jí̱i̱ˈ˜ mɨ˜ seenˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ jaˋ eeˋ ta˜ mɨˊ calɨˈíingˆ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quiéˉe jaléˈˋ e gaˋ e nɨcangojéeˊ quiéˉe ie˜ lamɨ˜ catíingˊ júuˆ quiéˉe có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ sooˋ dsíiˊ i̱ seengˋ fɨˊ Éfeso. Co̱ˈ faco̱ˈ o̱ˈ jáˈˉ e nijí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, jo̱baˈ maquieeˇnaaˈ jo̱guɨ maˈnéˈˆnaaˈ, co̱ˈ dsaˈóˋ joˋ ñiˊ su se̱e̱ˉguɨ́ɨˈ, lɨ́ˈˆ laco̱ˈ júuˆ ró̱o̱ˋ e féˈˋ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ.

33 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e jie˜ mɨ˜ cuøˈˊ fɨˊ yaang˜naˈ e dseaˋ jiéngˈˋ nijmɨgǿøiñˋ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ íimˉ lají̱i̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ rúiñˈˋ i̱ éeˋ gaˋ. 34 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ e jmijnéeˋtu̱ óoˊnaˈ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ, jo̱guɨ joˋ eeˉnaˈ dseeˉ, co̱ˈ i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ dseángˈˉ jaˋ mɨˊ cuíimˋbɨˈ Fidiéeˇ. Jo̱ uiing˜ quiáˈˉ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e júuˆ la e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nɨcá̱ˆnaˈ fɨˈɨˈˋ.

Jial lɨ́ɨngˊ dseaˋ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cají̱ˈˊtu̱r

35 Jo̱ jangámˉ seengˋ dseaˋ i̱ nijmɨngɨ́ɨˋ lala: “Jo̱ ¿jial nijí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ lɨ́ɨˊ jo̱guɨ jial lɨ́ɨiñˊ cajo̱?” 36 Jo̱ júuˆ í̱i̱bˊ lɨ́ɨˊ e jmɨngɨɨˇnaˈ do, co̱ˈ nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́ˉ e mɨ˜ ángˈˋ dseaˋ mɨjú̱ˋ fɨˊ nʉ́ˈˉ uǿˉ, jangˈˉ ˈnéˉ lafaˈ e nijúumˉ e mɨjú̱ˋ do, jo̱guɨbaˈ cuǿøngˋ e nisángˈˊ nii˜ quiáˈˉ. 37 Jo̱ jaˋ cuǿøngˋ e nijníˉ dseaˋ e sʉ̱́ˈˆ quiáˈˉ mɨjú̱ˋ, dsʉco̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ mɨjú̱ˋbaˈ cuǿøngˋ e nijníˉ dseaˋ, nañiˊ si mɨjú̱ˋ mɨcuɨˈieeˋ o̱si lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ mɨjú̱ˋ é. 38 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cangojnea˜ e mɨjú̱ˋ do, jo̱baˈ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ nijmérˉ jial iiñ˜ e niˈuíingˉ e sʉ̱́ˈˆ quiáˈˉ do lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jmóorˋ có̱o̱ˈ˜ lacaˈíingˈ˜ mɨjú̱ˋ. 39 Jo̱ jaˋ røøˋ lɨ́ɨˊ ngúuˊ táangˋ lajaléngˈˋ i̱ seengˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, co̱ˈ e jiébˈˋ lɨ́ɨˊ ngúuˊ táangˋ dseaˋ laco̱ˈguɨ ngúuˊ táangˋ jóˈˋ nuuˋ có̱o̱ˈ˜guɨ quiáˈˉ jaléngˈˋ ta̱ˊ có̱o̱ˈ˜guɨ quiáˈˉ jaléngˈˋ ˈñʉˋ. 40 Jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱, seabˋ e seaˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ có̱o̱ˈ˜guɨ e seaˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ, jo̱ dsʉˈ jmaquíimˊ iaˈˊ e seaˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ laco̱ˈguɨ e seaˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ. 41 Jo̱guɨ e jiébˈˋ jɨngˈˋ ieeˋ laco̱ˈguɨ e jɨngˈˋ sɨˈˋ o̱si jaléngˈˋ nʉ́ʉˊ é, jo̱ jɨˋguɨ jee˜ jaléngˈˋ nʉ́ʉˊ e jiébˈˋ jɨiñˈˋ lacaˈíingˈ˜ caˈíiñˈ˜.

42 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ cajo̱ mɨ˜ nijí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜. Co̱ˈ nijiébˈˋ ngúuˊ táangˋ dseaˋ mɨ˜ ningɨ́ˋ e niˈáiñˉ fɨˊ nʉ́ˈˉ uǿˉ, jo̱ dsʉˈ mɨ˜ nijí̱ˈˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ, joˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e nijiéˈˋguɨ. 43 Jo̱ e ngúuˊ táangˋ dseaˋ e niˈángˉ fɨˊ nʉ́ˈˉ uǿˉ jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ e jo̱, jo̱ dsʉˈ mɨ˜ nijí̱ˈˊtu̱ caléˈˋ catú̱ˉ, jo̱baˈ eáamˊ niniingˉ. Jo̱guɨ cajo̱ jaˋ eeˋ bíˋ óoˋ e ngúuˊ táangˋ dseaˋ e niˈángˉ fɨˊ nʉ́ˈˉ uǿˉ, jo̱ dsʉˈ mɨ˜ nijí̱ˈˊtu̱ caléˈˋ catú̱ˉ, eáamˊ nɨˈgøngˈˊ. 44 Jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ ngúuˊ táamˋ dseaˋ e niˈángˉ fɨˊ nʉ́ˈˉ uǿˉ, jo̱ dsʉˈ mɨ˜ nijí̱ˈˊtu̱ caléˈˋ catú̱ˉ, nɨlɨ́ɨˊ ngúuˊ táangˋ dseaˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Dsʉco̱ˈ song seaˋ ngúuˊ táangˋ dseaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ seabˋ cajo̱ fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

45 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala: “I̱ dseañʉˈˋ laˈuii˜ i̱ calɨsíˋ Adán calɨséiñˋ e quie̱rˊ ngúuˊ táangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ; jo̱ dsʉˈ i̱ dseañʉˈˋ i̱ cøøngˋguɨ do, íbˋ i̱ cuøˊ e seengˋ dseaˋ lata˜.” 46 Jo̱ lajeeˇ e se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la, dseaˋ guóobˈ˜ lɨ́ɨˊnaaˈ. Jo̱ dsʉˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ nilíˋ ngúuˊ táangˋnaaˈ mɨ˜ nɨse̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ. 47 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, co̱ˈ i̱ dseañʉˈˋ laˈuii˜ i̱ calɨsíˋ Adán, có̱o̱ˈ˜ guóoˈ˜baˈ cajmeáangˋ Fidiéeˇ írˋ, co̱ˈ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ calɨséiñˋ. Jo̱ dsʉˈ i̱ dseañʉˈˋ i̱ cøøngˋguɨ do, fɨˊ ñifɨ́bˉ lɨ˜ jáaˊ íˋ. 48 Jo̱ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ seaˋ ngúuˊ táaiñˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ ngúuˊ táangˋ Adán e cajméeˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ guóoˈ˜. Jo̱ dsʉˈ ie˜ jo̱, røøbˋ nilíingˉ lajaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la lɨ́ɨngˊ dseaˋ do ˈñiaˈrˊ, dseaˋ jáarˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ.

49 Jo̱ lana, lajeeˇ e se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la, lɨ́ɨˊnaaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la lɨ́ɨˊ ngúuˊ táangˋ Adán e calɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ guóoˈ˜. Jo̱ dsʉˈ ie˜ jo̱, nilíiˉnaaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la lɨ́ɨngˊ i̱ dseaˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ.

50 Jo̱ e labaˈ iin˜n fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e jaléˈˋ ngúuˊ táangˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜guɨ móoˋ teáaiñˈ˜ jaˋ catɨ́ɨngˉ faˈ e nilɨseaˋ jaléˈˋ e jo̱ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ Fidiéeˇ dseaˋ nicá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ lajaléˈˋ. Jo̱guɨ jaléˈˋ e tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ niˈíingˉ jaˋ cǿøngˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ niˈíingˉ. 51 Jo̱ lana lab nifɨ́ɨˉduu ˈnʉ́ˈˋ co̱o̱ˋ júuˆ e jaˋ mɨˊ ñíˆnaˈ jéengˊguɨ, jo̱ e lab e júuˆ jo̱: Jaˋ lajɨɨˉnaaˈ nijú̱u̱ˉnaaˈ, jo̱ dsʉˈ lajɨɨˉbaaˈ niˈuíingˉnaaˈ dseaˋ i̱ ˈmɨ́ɨngˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱. 52 Jo̱ e jo̱ nidsijéeˊ dseángˈˉ lajeeˇ cateábˋ dseángˈˉ, lafaˈ mɨ˜ báangˈ˜naaˈ jminiˇnaaˈ. Jo̱ mɨ˜ niˈi̱i̱˜ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ e lúuˊ trompéˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ cadséngˉ, jo̱b mɨ˜ nijí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nɨcajúngˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Jo̱ dsʉˈ joˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e nijúungˉtu̱ jaléngˈˋ íˋ caléˈˋ catú̱ˉ. Jo̱guɨ lajaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, niˈuíingˉnaaˈ dseaˋ i̱ ˈmɨ́ɨngˉ. 53 Jo̱baˈ e ngúuˊ táangˋnaaˈ e jgoˈˋ do joˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e nijiéˈˋguɨ, co̱ˈ niˈuíingˉ co̱o̱ˋ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e nijiéˈˋguɨ. Jo̱ ie˜ jo̱ e ngúuˊ táangˋnaaˈ e seaˋ ˈmóˉ quiáˈˉ niˈuíingˉ co̱o̱ˋ e joˋ seaˋ ˈmóˉ quiáˈˉ. 54 Jo̱ mɨ˜ nilɨsɨ́ɨngˉ e ngúuˊ táangˋnaaˈ e jgoˈˋ do, niˈuíingˉ co̱o̱ˋ e joˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ nijiéˈˋguɨ, jo̱guɨ mɨ˜ nilɨsɨ́ɨngˉ e ngúuˊ táangˋnaaˈ e seaˋ ˈmóˉ quiáˈˉ do jo̱ niˈuíingˉ co̱o̱ˋ e joˋ seaˋ ˈmóˉ quiáˈˉ, jo̱guɨbaˈ dseángˈˉ nilɨti˜ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala: “Joˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ nilɨseaˋguɨ ˈmóˉ, co̱ˈ dseángˈˉ conguiabˊ nɨcaˈíngˉ bíˋ quiáˈˉ.” 55 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ cuǿøngˋ feˇeeˈ e joˋ seaˋguɨ bíˋ quiáˈˉ ˈmóˉ, jo̱baˈ joˋ eeˋ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ faˈ eeˋ niˈléˉguɨ, co̱ˈ dseángˈˉ conguiabˊ nɨcaˈíngˉ bíˋ quiáˈˉ. 56 Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ dseeˉbaˈ e seaˋ bíˋ quiáˈˉ ˈmóˉ, jo̱guɨ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Moi˜, có̱o̱ˈ˜ e jo̱baˈ e lɨlíˈˆ dseaˋ e røøiñˋ dseeˉ. 57 Jo̱ e˜guɨ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ e joˋ sɨlɨ́ɨˈˇguɨ jneaa˜aaˈ bíˋ quiáˈˉ ˈmóˉ, co̱ˈ nɨcalɨ́ˈˆbaaˈ e jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ lajaléˈˋ e nɨcajméeˋ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ.

58 Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e teábˋ ˈnéˉ teáangˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ cuøˈˊ óoˊnaˈ e jie˜ mɨˊ lɨ˜ túngˉ áaˊnaˈ fɨˊ lɨ˜ nɨteáangˉnaˈ. Jo̱guɨ cajo̱ contøøngˉ cuǿøˈ˜ bíˋ yaang˜naˈ e jméeˆnaˈ e ngocángˋ óoˊnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e ta˜ e nicangɨ́ɨngˋnaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ ñíˆbaˈ guiʉ́ˉ e jaˋ lɨ́ˈˆ táˈˉ jmooˋnaˈ e ta˜ e jmooˋnaˈ quiáˈˉ dseaˋ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes