Add parallel Print Page Options

Cristo jnda̱ mawandoˈxcoom

15  Ndoˈ jeˈ jeˈ ˈo nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, matseilcwiiˈndyo̱nndaˈa joo ñˈoom naya na jnda̱ ñetˈmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ˈyoˈ. Ñˈoomˈñeeⁿ jlaˈyuˈyoˈ ndoˈ hasta xjeⁿ jeˈcheⁿ ndicwaⁿ tyeⁿ mˈaⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ juunaˈ. Ncˈe juu ñˈoom nayaˈñeeⁿ cwiluiˈnˈmaaⁿndye añmaaⁿˈyoˈ xeⁿ cwiljooˈndyoˈtyeⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom na tyoñequiaya nda̱a̱ˈyoˈ, meiⁿ ticweˈ tsˈiaaⁿˈndyo na jlaˈyuˈyoˈ. Tyoˈmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ˈyoˈ ñˈoom na toˈño̱ⁿya na tˈmaⁿti tseixmaⁿnaˈ, na tueˈ Cristo cwentaaˈ jnaaⁿya chaˈxjeⁿ cwitˈmo̱o̱ⁿ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii, ndoˈ na tyˈiuu nnˈaⁿ jom, sa̱a̱ xuee na jnda̱ ndyee tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na tandoˈxcoom chaˈxjeⁿ na matso ñˈoomˈm na teiljeii, ndoˈ teitquiooˈñê nnom Pedro nda̱ joˈ nda̱a̱ chaˈtso apóstoles. Jnda̱ joˈ, teinoomˈ ˈom siaⁿnto nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ, ñejom teitquiooˈñê nda̱a̱na na majndyendyeti naⁿˈñeeⁿ ndicwaⁿ cwitaˈndoˈna jeˈ sa̱a̱ ntˈom jnda̱ tja̱. Jnda̱ joˈ teitquiooñê nnom Jacobo ndoˈ jnda̱ joˈ teitquiooˈñê nda̱a̱ chaˈtsondye apóstoles. Ndoˈ na macanda̱ mati teitquiooˈñê no̱o̱ⁿ ja. Matseijomnaˈ cantyja ˈnaⁿya chaˈcwijom cwii yuˈndaa na jnda̱ teinomˈnaˈ xjeⁿ na nluiiñe. Ee chaˈtso ntˈomcheⁿ apóstoles, tˈmaⁿti cwiluiindyena nchiiti ja, meiⁿ ticatseixmaⁿya na nntseicajndyuˈnaˈ ja cwii apóstol ee tyoco̱ˈwiˈa tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ. 10 Sa̱a̱ na matseixmaⁿya apóstol jeˈ, matseixmaⁿya joˈ ncˈe naya na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, meiⁿ ticweˈ tsˈiaaⁿˈndyo juunaˈ, ee seijndo̱tya̱ya naquiiˈ tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈaⁿ, nchiiti ntˈomcheⁿ apóstoles, meiⁿ nchii cwiluii tsˈiaaⁿˈñeeⁿ cweˈ cantyja ˈnaⁿ nnco̱, sa̱a̱ cwiluii juunaˈ ncˈe nayaˈñeeⁿ na matseixmaaⁿ. 11 Quia joˈ tintsˈaa aa ja oo aa joona. Ñˈoomwaˈ ñˈoom na cwiñequiayâ, ndoˈ juunaˈ ñˈoom na jnda̱ jlaˈyuˈyoˈ.

Nntaˈndoˈxco nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱

12 Cwiñequiaayâ ñˈoom na tandoˈxcoom jnda̱ na tueeⁿˈeⁿ, quia joˈ ¿chiuu na ñˈeeⁿˈndyoˈ ˈo na cwinduˈyoˈ na taxocataˈndoˈxco nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱? 13 Ee xeⁿ tiyuuˈ na nntaˈndoˈxco nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱, quia joˈ meiⁿ nquii Cristo tîcwandoˈxcoom. 14 Ee xeⁿ tîcwandoˈxcoom quia joˈ juu ñˈoom na cwiñequiaayâ cweˈ tsˈiaaⁿˈndyo juunaˈ ndoˈ mati juu na cwilaˈyuˈya nˈomˈyoˈ cweˈ tsˈiaaⁿˈndyo. 15 Ee xeⁿ na mayuuˈ na ljoˈ, quia joˈ matseijndaaˈñenaˈ cantyja ˈnaaⁿyâ na cwilˈaayâ na cantuñe Tyˈo̱o̱tsˈom ee jnda̱ macwilˈuuyâ na tquiaaⁿ na tandoˈxco Cristo sa̱a̱ xeⁿ xocataˈndoˈxco nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱ meiⁿ xocatsˈaanaˈ na mayuuˈ na tandoˈxcoom. 16 Ee joo nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱, xeⁿ xocataˈndoˈxcona, quia joˈ meiⁿ nquii Cristo tîcwandoˈxcoom, 17 ndoˈ xeⁿ tîcwandoˈxcoom cweˈ tsˈiaaⁿˈndyo juu na cwilayuˈya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿñê. Ndicwaⁿ choˈ nqueⁿˈyoˈ jnaⁿˈyoˈ. 18 Ee xeⁿ luaaˈ waa mati nnˈaⁿ na ñejlaˈyuˈ ñˈeⁿñê na jnda̱ tja̱, jnda̱ tsuundye. 19 Ee juu na cwicantyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿya Cristo xeⁿ macanda̱ xjeⁿ na cwitando̱o̱ˈa jeˈ mawañoomˈnaˈ jaa, wantyˈiaaˈndyo̱tya̱a̱ya na chaˈtsondye nnˈaⁿ.

20 Sa̱a̱ ñˈoom na mayuuˈcheⁿ na tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na wandoˈxco Cristo. Matseijomnaˈ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ chaˈcwijom ntjom na cwiweˈ jndyee ee quiiˈntaaⁿ lˈoo jom tsˈaⁿ najndyee na tandoˈxco. 21 Cantyja ˈnaaⁿˈ cwii tsˈaⁿ, jnaⁿnaˈ na cwiwje nnˈaⁿ tsjoomnancue. Mati cantyja ˈnaaⁿˈ cwii tsˈaⁿ jnaⁿnaˈ na cwitaˈndoˈxco nnˈaⁿ. 22 Ndoˈ chaˈxjeⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ Adán chaˈtsondye nnˈaⁿ cwiwje, mati cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo, chaˈtsondye nnˈaⁿ nntaˈndoˈxcona. 23 Sa̱a̱ majndaaˈ na nluii na ljoˈ: najndyee tandoˈxco Cristo, nda̱ joˈ quia na nncwjeeˈnnaaⁿˈaⁿ, nntaˈndoˈxco nquiee nnˈaⁿ na cwiluiindye cwentaaⁿˈaⁿ. 24 Quia jnda̱ seityuiiˈ Cristo chaˈtsoñˈeⁿ na cwilaˈxmaⁿ na cwiqueⁿ xjeⁿ, ñequio chaˈtso na cwitsa̱ntjom, quia joˈ nntycwii chaˈtsoñˈeⁿ. Nda̱ joˈ nquii na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom, nñequiaaⁿ cwenta joˈ lˈo̱ Tsotyeeⁿ Ta Tyˈo̱o̱tsˈom. 25 Ee tseixmaaⁿ na nntsa̱ˈntjoom hasta xjeⁿ na jnda̱ tjuˈcje Tsotyeeⁿ nacjeeˈ ncˈeeⁿ chaˈtso na cwiˈoo nacjoomˈm. 26 Juu na macanda̱ na nntseityueeⁿˈeⁿ na matseiweñe nacjoomˈm, juu na machˈee na cwiwje nnˈaⁿ. 27 Ee jnda̱ tjuˈcje Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈtso nacjeeˈ ncˈee Cristo, joˈ chii quia na matsonaˈ naljoˈ, cwiwitquiooˈya na ticˈoomnaˈ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom. Ee jom chaˈtso jnda̱ tqueeⁿ nacje ˈnaaⁿˈ Cristo. 28 Nquii Cristo cwiluiiñê Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom. Quia jnda̱ sˈaaⁿ na chaˈtso na niom cwitueˈndyecje jo nnoom, quialjoˈ manquiityeeⁿ nncjuˈñecjeeⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom cha nntseixmaⁿ na tjacantyja na tˈmaⁿ cwiluiiñe jo nda̱a̱ chaˈtsoñˈeⁿ.

29 Mˈaⁿ nnˈaⁿ na cwiwitsˈoomndye cwentaa nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱. Sa̱a̱ xeⁿ na mayuuˈ tjaaˈnaⁿ na cwitaˈndoˈxco nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱, quia joˈ ¿ljoˈ tsˈiaaⁿˈ na cwiwitsˈoomndyena cwentaa lˈoo? 30 Ndoˈ xeⁿ ticataˈndoˈxco nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱ ¿chiuu na jâ chaˈtso xjeⁿ mˈaaⁿyâ na teincuuˈ waa na cwitjo̱o̱ⁿyâ? 31 Ee ˈio ndi ˈio mˈaaⁿya na teincuuˈ na ñeˈcatseicueeˈnaˈ ja. Ndoˈ na ljoˈ, ñˈoom na mayuuˈ joˈ chaˈxjeⁿ mati na mayuuˈ na mañequiaanaˈ na neiⁿya na cwiluiindyoˈ nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ ñequio Jesucristo na nqueⁿ cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom jaa. 32 Tsjoom Éfeso seijndo̱ya cwii tsˈo̱o̱ⁿ ñequio quiooˈ wje sa̱a̱ meiiⁿ na ljoˈ ¿yuu waa na mawantjo̱ⁿ? Ee xeⁿ na mayuuˈ na ticataˈndoˈxco nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱ yati calˈaaya chaˈxjeⁿ cwilue nnˈaⁿ: “Cwa cwaaˈa ndoˈ cwa̱a̱ya ee ˈiocha luaaˈ nncwja̱a̱ya.”

33 Tiñeˈquiandyoˈ na ñeˈnquiuˈnnˈaⁿnaˈ ˈo. Waa ñˈoom na matso tsˈaⁿ: “Joo nnˈaⁿ na tisˈa laˈxmaⁿ cwilaˈndaaˈna tsˈiaaⁿ na ya na cwiluii.” 34 Cˈoomˈnndaˈ nˈomˈyoˈ chaˈxjeⁿ na matsonaˈ na calˈaˈyoˈ. Tsacwiˈntyjeˈyoˈ na cwilˈaˈyoˈ jnaⁿ ee mˈaⁿ ntˈomndyoˈ ˈo na ticalaxmaⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Matsjo̱o̱ na ljoˈ cha caluiˈjnaaⁿˈndyoˈ.

Nmeiiⁿ nlaxmaⁿ seii nnˈaⁿ na nntaˈndoˈxco

35 Nntsˈaacheⁿnaˈ mˈaaⁿ cwii tsˈaⁿ na nncwaxˈeeⁿ: “¿Chiuu nluiiyuu na nntaˈndoˈxco nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱? ¿Chiuu mmaⁿˈ seiˈ na nlaˈxmaⁿna?” 36 Tijndo̱ˈ tsˈom tsˈaⁿ na luaaˈ nncwaxˈee, ee tsjaaⁿ na nnomˈ tsˈaⁿ chaˈcwijom nncueˈnaˈ cha nncwandoˈ ntjomˈndaa. 37 Quia na wjaacanomˈ tsˈaⁿ, nchii tsˈoomtsjoo wjaacanoomˈm, nnaⁿ wjacanoomˈm oo tsjaaⁿ lqueeⁿ trigo oo cwiicheⁿ nnom tsjaaⁿ. 38 Jnda̱ na jnomˈ tsˈaⁿ tsjaaⁿˈñeeⁿ, nquii Tyˈo̱o̱tsˈom mañequiaaⁿ chiuu mmaⁿˈnaˈ chaˈxjeⁿ na lˈue tsˈoom. Cwii cwii nnom tsjaaⁿ mañequiaaⁿ na nntseixmaⁿ juunaˈ chaˈxjeⁿ na macaⁿnaˈ. 39 Chaˈtso seiˈ tiñecwii xjeⁿ laˈxmaⁿnaˈ. Nnˈaⁿ laˈxmaⁿna cwii nnom seiˈ, quiooˈ wandyo̱ˈ seiiyoˈ ndoˈ cantsaa ñequio calcaa cwiicheⁿ nnom seiˈ laˈxmaⁿyoˈ. 40 Mati mˈaⁿ cancjuu tsjo̱ˈluee ndoˈ mˈaⁿ ntˈom nnom na cwitaˈndoˈ na tqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom nnom tsjoomnancue, ndoˈ joo na mˈaⁿ tsjo̱ˈluee cwichuiiˈ na neiⁿncooˈ joonaˈ ñequio juu na neiⁿncooˈ joo na mˈaⁿ nnom tsjoomnancue. 41 Juu na caxueeñe ñeˈquioomˈ cwichuiiˈnaˈ ñequio na xuee chiˈ ñequio juu na caxueendye cancjuu, ndoˈ joo cancjuu cwichuiiˈ na xueenaˈ ñequio ntˈomcheⁿ cancjuu.

42 Maluaaˈ waa na matseijomnaˈ na cwichuiiˈ na nlaˈxmaaⁿya quia na nntando̱ˈxco̱o̱ya. Seiˈtsˈo na wjaantyˈiuuˈñe tsˈaⁿ tseixmaⁿnaˈ cwii na nto̱ˈ sa̱a̱ quia na nncwandoˈxconaˈ, nntseixmaⁿnaˈ cwii na tijoom cwii cueˈ. 43 Juu tsˈoo na nncjantyˈiuuˈ tseixmaⁿnaˈ cwii na talˈue sa̱a̱ jeeⁿ neiⁿncooˈ tseixmaⁿnaˈ quia na nncwandoˈxcoom. Quia na wjaantyˈiuuˈñe tsˈoo, meiⁿcwii tjaa na nnda̱a̱ nntsˈaaⁿ, sa̱a̱ quia na nncwandoˈxcoom jeeⁿ tˈmaⁿ najneiⁿ. 44 Quia na wjaantyˈiuuˈ seiˈtsˈo ˈnaaⁿˈ tsˈaⁿ tseixmaⁿnaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ tyuaa, sa̱a̱ quia na nncwandoˈxconaˈ tseixmaⁿnaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Espíritu Santo.

45 Maluaaˈ waa na maˈmo̱ⁿ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii, matsonaˈ: “Adán tsˈaⁿ najndyee, tuiiñe ñˈeⁿ tsˈo ndoˈ sˈaaⁿ na tandoˈ”, sa̱a̱ nquii Adán na macanda̱ cwiluiiñe Espíritu, jom mañequiaaⁿ na cwitaˈndoˈ nnˈaⁿ. 46 Nchii juu cantyja ˈnaaⁿˈ Espíritu tyowaajndyee, tyowaajndyee cantyja ˈnaaⁿˈ tyuaa, jnda̱ joˈ chii tuaa cantyja ˈnaaⁿˈ Espíritu. 47 Juu tsˈaⁿ na tˈoomjndyee sˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom juu ñˈeⁿ tsˈo, tyotseixmaaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ tyuaa. Sa̱a̱ nquii tsˈaⁿ na jnda̱ we cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom, tseixmaaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ cañoomˈluee. 48 Seiiˈa nmeiiⁿ laˈxmaⁿnaˈ chaˈna tsˈaⁿ na tuiiñejndyee ñequio tsˈo. Sa̱a̱ seiiˈa na nlaxmaaⁿya quia na nntando̱o̱ˈxco̱o̱ya nlaxmaaⁿya chaˈna seiiˈ nqueⁿ na mˈaaⁿ cañoomˈluee.

49 Chaˈxjeⁿ tyowaa Adán na sˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom maluaaˈ cwimaaⁿˈa. Mati xjeⁿ na nntando̱o̱ˈxco̱o̱ya mmaaⁿˈa chaˈxjeⁿ waa Cristo na mˈaaⁿ cañoomˈluee.

50 ˈO nnˈaⁿya, ñeˈcatsjo̱o̱ya nda̱a̱ˈyoˈ seiˈ ñequio ndeiˈ leicanda̱a̱ nntseijomnaˈ joonaˈ yuu na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom meiⁿ ˈnaⁿ na cwiwiˈndaaˈ xocanda̱a̱ nntseijomnaˈ joonaˈ ñequio joo na ticantycwii na mˈaⁿ. 51 Sa̱a̱ lˈue tsˈo̱o̱ⁿ na nlaˈno̱ⁿˈyoˈ cwii ñˈoom na wantyˈiuuˈ mˈaⁿnaˈ. Tichaˈtsondyo̱ nncwja̱a̱ya sa̱a̱ chaˈtsondyo̱ nntseichuiinaˈ. 52 Jeeⁿ cjee na nluii na ljoˈ chaˈna cwii ndiiˈ na nntseitsja̱ tsˈaⁿ luaˈnnom, xjeⁿ na nleicˈuaa ndu na macanda̱. Ee maxjeⁿ nleicˈuaa ndu ndoˈ nntaˈndoˈxco nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱ na tajom cwjenndaˈna. Ndoˈ nntseichuiiˈnaˈ jaa. 53 Ee jaa seiiˈa nmeiiⁿ na teincoondyo̱ na wjaawiˈndaaˈnaˈ nlcweeˈnaˈ cwii na tijoom cwiˈndaaˈ. Jaa seiiˈa na nncueˈnaˈ nlcwa̱a̱ˈa cwii na tijoom ncueˈ, mˈaaⁿ ndoˈ mˈaaⁿnaˈ. 54 Ee juu na laxmaaⁿya na cwiwiˈndaaˈnaˈ, quia na jnda̱ tcweenaˈ juu na tijoom cwiˈndaaˈ ndoˈ juu seiiˈa na jaaweˈnaˈ quia na jnda̱ tcweenaˈ na tijoom cueˈ, xjeⁿˈñeeⁿ nntseicanda̱a̱ˈñenaˈ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii na matsonaˈ: “Jnda̱ seityuiiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom najndeii na machˈee na cwiwje nnˈaⁿ. 55 ˈU na macheˈ na cwiwje nnˈaⁿ, ¿jeˈ jeˈ yuu waa na cwii nnda̱a̱ ntsaˈ ñˈeⁿndyo̱? Meiⁿchjoo tjaa yuu cwii cuaa na ncwantjomˈ.” 56 Juu jnaⁿ na laxmaaⁿya waa najndeii na matseixmaⁿnaˈ, joˈ chii cwiwja̱a̱ya. Ndoˈ juu ljeii na tqueⁿ Moisés waa najndeii na matseixmaⁿnaˈ na mañequiaanaˈ na catˈuii jnaⁿ jaa. 57 Sa̱a̱ jndye na quianlˈuaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na mañequiaaⁿ na cwinaⁿndyo̱ ncˈe nquii Ta Jesucristo na matsa̱ˈntjoom jaa.

58 Ncˈe na luaaˈ, ˈo nnˈaⁿya na jeeⁿ wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya, caljooˈndyoˈtyeⁿˈyoˈ ñequio Tyˈo̱o̱tsˈom, ñecwiitco titsawintyjeˈyoˈ na cwindyeˈntjomˈyoˈ nnom Ta Jesús ee manquiuˈjndaaˈndyoˈ na jeeⁿ ticweˈ tsˈiaaⁿˈndyo juu tsˈiaaⁿ natsˈaⁿ nnoom.