A A A A A
Bible Book List

1 Corintios 12 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Jndye nnom tsˈiaaⁿ mañequiaa Espíritu Santo

12  ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, lˈue tsˈo̱o̱ⁿ na caliuˈyoˈ chiuu machˈee Espíritu Santo na cwicandaaya cwii cwii nnom na lˈue tsˈoom cha nnda̱a̱ nndya̱ˈntjo̱o̱ⁿya nnom Tyˈo̱o̱tsˈom.

ˈO manquiuˈjndaaˈndyoˈ cwitjo̱o̱cheⁿ na cwilaˈyuˈyoˈ, tyojaachuunaˈ ˈo chaˈcwijom na nchjaaⁿˈyoˈ na cweˈ tyolaˈtˈmaaⁿˈndyoˈtoˈyoˈ joo na cweˈ nnˈaⁿ ñelˈa na xonda̱a̱ nlaˈneiⁿnaˈ. Joˈ chii matsjo̱o̱ nda̱a̱ˈyoˈ, tsˈaⁿ na matseixmaⁿ Espíritu Santo, xocatso na cjuˈwiˈnaˈ Jesús. Ndoˈ mati xocatso tsˈaⁿ na cwiluiiñe Jesús na matsa̱ˈntjoom juu xeⁿ nchii mˈaaⁿ tsaⁿˈñeeⁿ nacje ˈnaaⁿˈ Espíritu Santo.

Nquii Espíritu Santo jndye nnom mañequiaaⁿ na cwicandaaya cha cwicanda̱a̱ cwilˈaaya tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Sa̱a̱ manquiityeeⁿ mañequiaaⁿ na cwilaxmaaⁿya joo joˈ. Jndye nnom niom na cwindya̱ˈntjo̱o̱ⁿya nnom Ta Jesús, sa̱a̱ manquiiti Espíritu matseijndaaˈñê chaˈtso joonaˈ. Jndye nnom maniom na tjachuiiˈ na cwiwilˈue cha cwicanda̱a̱ cwilˈaaya tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Sa̱a̱ nqueⁿ ñeˈcwii cwiluiiñê na mateijneiⁿ cwii cwiindyo̱ na cwilˈaaya joonaˈ. Nnom cwii cwiindyo̱ mañequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom cwii nnom na maˈmo̱ⁿnaˈ na laxmaaⁿya Espíritu cha nnteiˈjndeiinaˈ nncˈiaaya na cwilaˈyuˈ. Ñˈeeⁿ nnˈaⁿ na mañequiaaⁿ na cwiñeˈquia ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio na jndo̱ˈya nˈom. Ndoˈ ñˈeeⁿ ntˈomndye joona manquiiti Espíritu mañequiaaⁿ na nnda̱a̱ nlaˈneiⁿna ñˈoom cha nlaˈno̱ⁿˈ nnˈaⁿ chiuu lˈue tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom na nncˈomna. Ñˈeeⁿndye joona na cantyja ˈnaaⁿˈ Espíritu Santo laˈxmaⁿna na cwilaˈyuˈya nˈomna, ndoˈ ntˈomndye joona cwicandaana na nlaˈnˈmaⁿna nnˈaⁿwii. 10 Ntˈomndye joona cwicandaana na nnda̱a̱ nlˈana tsˈiaaⁿ tˈmaⁿ na ticaluiinaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ najndeii nquii tsˈaⁿ. Ndoˈ ntˈom joona cwicandaana na jeeⁿ ya cwiñequiana ñˈoom na maˈmo̱ⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱na. Ntˈom joona cantyja ˈnaaⁿˈ Espíritu mañequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na nnda̱a̱ ntjeiiˈna cwenta quia tiyuuˈ cwii ñˈoom na cwiñequia nnˈaⁿ ndoˈ quia na mayuuˈ juunaˈ. Ntˈom cwicanda̱a̱ cwilaˈneiⁿ ntˈomcheⁿ nnom ñˈoom ndoˈ wandyo̱o̱ˈ nnˈaⁿ na mañequiaaⁿ na cwicanda̱a̱ cwilaˈteincooˈna chiuu maˈmo̱ⁿ ñˈoomˈñeeⁿ. 11 Espíritu Santo ñecwii cwiluiiñê. Manquiityeeⁿ mañequiaaⁿ cwii cwii nnom tsˈiaaⁿmeiⁿˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ cantyjati na lˈue tsˈoom.

Luaa matseijomnaˈ na tjatˈuiiˈndyo̱ ñˈeⁿ Cristo

12 Matseijomnaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo chaˈcwijom tsˈaⁿ na majndye tjatˈuiiˈ ndoˈ meiiⁿ jndyenaˈ sa̱a̱ ñecwii tsˈaⁿ tseixmaⁿ. 13 Ee chaˈtsondyo̱ meiiⁿ nnˈaⁿ judíos jaa, meiiⁿ cwiluiindyo̱ nnˈaⁿ na cwilaˈneiⁿ ñˈoom griego, oo meiiⁿ nnˈaⁿ na cwindya̱ˈntjo̱o̱ⁿtya̱a̱ⁿya nda̱a̱ patrom ˈnaaⁿya, oo meiiⁿ nnˈaⁿ na mˈaaⁿya xjeⁿ ˈnaaⁿ ncjo̱o̱, cwii na jnda̱ teitsˈoomndyo̱ cwiluiindyo̱ ñecwii seiiˈ Cristo ncˈe ñecwii cwiluiiñe Espíritu, ndoˈ chaˈtsondyo̱ jnda̱ toˈño̱o̱ⁿya jom.

14 Ee seiiˈ tsˈaⁿ nchii ñeˈcwii nnom tseixmaⁿ, jndye nnom tjacañjoomˈñê. 15 Xeⁿ cweˈ nntso xˈee tsˈaⁿ: “Ncˈe na titseixmaⁿya tsˈo̱ tsˈaⁿ joˈ chii ticatseixmaⁿya cantyja ˈnaaⁿˈ seiiˈ tsˈaⁿ.” 16 Ndoˈ mati xeⁿ nntso tsuaˈqui tsˈaⁿ: “Ncˈe na nchii cwiluiindyo̱ tsˈomnnom tsˈaⁿ, joˈ chii ticatˈuiindyo̱ cantyja ˈnaaⁿˈ seiiˈ tsˈaⁿ.” Meiiⁿ na luaaˈ nntso tsuaˈqui tsˈaⁿ, sa̱a̱ tiyuuˈ na ljoˈ. Maxjeⁿ tˈuiiˈnaˈ tsˈaⁿ. 17 Ee xeⁿ chaˈwaañe tsˈaⁿ ñequiiˈcheⁿ nˈomnnoom cwiluiiñê, ¿chiuu nntsˈaayom na nñeeⁿ? Ndoˈ mati xeⁿ chaˈwaañe tsˈaⁿ ñequiiˈcheⁿ luaˈqueeⁿ, ¿chiuu nntsˈaayom na nncwjaaⁿ jndye? 18 Sa̱a̱ Tyˈo̱o̱tsˈom jnda̱ seinchoomˈm ticwii cwii nnom nmeiⁿˈ naquiiˈ seiiˈ tsˈaⁿ chaˈxjeⁿ na lˈue tsˈoom. 19 Xeⁿ chaˈwaañe tsˈaⁿ ñeˈcwii nnom cwiluiiñê, meiⁿchjoo ticanda̱a̱ˈñe seiiˈ tsˈaⁿ. 20 Sa̱a̱ meiiⁿ na jndye nnom na tqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na tjacatˈuiiñe tsˈaⁿ, maxjeⁿ ñˈeⁿ joo joˈ canda̱a̱ˈ cwiluiiñe seiiˈ tsˈaⁿ.

21 Tsˈomnnom tsˈaⁿ tijoom nnda̱a̱ nntsonaˈ nnom tsˈo̱ tsˈaⁿ: “Ja tjaa yuu lˈueeˈndyo̱ ˈu.” Meiⁿ xqueⁿ tsˈaⁿ tijoom nnda̱a̱ nntsonaˈ nda̱a̱ ncˈee tsˈaⁿ: “Ja tjaa yuu lˈueeˈndyo̱ ˈo.” 22 Sa̱a̱ jeeⁿ wandyo̱ˈ waa cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoomwaaˈ. Ee mañˈeeⁿˈ yuu na ñjoomˈñe tsˈaⁿ na cwitjeiiˈa cwenta na ndooˈ nquiuuya na meiⁿ ticaⁿnaˈ joonaˈ. Sa̱a̱ jeeⁿ lˈuenaˈ. 23 Ndoˈ cwii cwii nnom seiiˈa na nquiuya na titˈmaⁿ laˈxmaⁿnaˈ, cwilˈaatya̱a̱ cwenta joonaˈ, ndoˈ cwii cwii nnom seiiˈa na tia nquiuuya na nleitquiooˈnaˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ, cwitaˈntyˈiuuˈndyo̱tya̱a̱ joonaˈ 24 sa̱a̱ joo na tjacañjoomˈndyo̱ yuu na titia nquiuuya na nntyˈiaa nnˈaⁿ joonaˈ meiⁿ ticaⁿnaˈ na nlaˈcuuˈndyo̱. Joˈ chii cwiwitquiooˈ na Tyˈo̱o̱tsˈom seicañjoomˈm chaˈwaandyo̱ñˈa̱a̱ⁿ, ndoˈ joo na cwilaˈcuuˈndyo̱, joonaˈ tˈmaⁿti mañequiaaⁿ na cwilaˈxmaⁿnaˈ. 25 Luaaˈ waa na sˈaaⁿ na tjacañjoomˈñe tsˈaⁿ cha ticatseitiuu tsˈaⁿ na ya nncˈoomñe meiiⁿ ticañˈeⁿ cwii joonaˈ. Ee tqueeⁿ nmeiⁿˈ cha cateiˈjndeiindyenaˈ cwii cwii nnom seiiˈa na tjachuiiˈnaˈ. 26 Mancˈe joˈ chii quia wiˈ machˈeenaˈ cwii joo na tjacañjoomˈñe tsˈaⁿ, wiˈ machˈeenaˈ chaˈwaañê. Ndoˈ quia ya cwii joonaˈ, chaˈwaañê yaaⁿˈaⁿ.

27 ˈO cwiluiindyoˈ seiiˈ Cristo, ee cwii cwiindyoˈ matseixmaⁿ cwii cwii na tjacañjoomˈñê na matseicanda̱a̱ˈñenaˈ seiiⁿˈeⁿ. 28 Maluaaˈ matseijomnaˈ na jnda̱ seijndaaˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ na cwiluiindyena seiiˈ Cristo. Najndyee tqueⁿ apóstoles, nda̱ we nnˈaⁿ na cwitˈmo̱o̱ⁿ ñˈoom na jnda̱ tˈmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na, jnda̱ ndyee nnˈaⁿ na cwitˈmo̱o̱ⁿ ñˈoom naya ˈnaaⁿˈaⁿ, mati nnˈaⁿ na nnda̱a̱ nlˈa ˈnaaⁿ tˈmaⁿ na xocanda̱a̱ nluiinaˈ cweˈ najndeii nquii tsˈaⁿ, nda̱ joˈ nnˈaⁿ na nnda̱a̱ nlaˈnˈmaⁿna nnˈaⁿwii, nda̱ joˈ nquiee na cwilaˈjndaaˈndye ñˈoom, nda̱ joˈ joo nnˈaⁿ na matsˈia joˈ nnda̱a̱ nlaˈneiⁿna ntˈomcheⁿ nnom ñˈoom na tjachuiiˈ. 29 Tichaˈtsondye cwiluiindye apóstoles, meiⁿ nchii chaˈtsondye cwiluiindye profetas. Tichaˈtsondye laxmaⁿ nnˈaⁿ na cwitˈmo̱o̱ⁿ chiuu maˈmo̱ⁿ ñˈoomˈm. Meiⁿ nchii chaˈtsondye cwilˈa tsˈiaaⁿ tˈmaⁿ na tixocanda̱a̱ nluiinaˈ cweˈ cantyja ˈnaaⁿˈ najndeii na matseixmaⁿ nquii tsˈaⁿ. 30 Meiⁿ tichaˈtsondye nnda̱a̱ nlaˈnˈmaⁿ nnˈaⁿwii. Mati tichaˈtsondye nnda̱a̱ nlaˈneiⁿ ñˈoom na tjachuiiˈ ñequio ñˈoom na macwixjeⁿ cwilaˈneiⁿ, meiⁿ nchii chaˈtsondye nnda̱a̱ nlaˈteincooˈ ljoˈ cwitˈmo̱o̱ⁿ ñˈoomˈñeeⁿ. 31 Joˈ chii jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom queⁿndyoˈ na nlaˈxmaⁿˈyoˈ ntˈom tsˈiaaⁿmeiⁿˈ na tˈmaⁿticheⁿ laˈxmaⁿnaˈ. Ndoˈ jeˈ ñecaˈmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ˈyoˈ cwii nnom na mañequiaaⁿ quiiˈ nˈo̱o̱ⁿya na cwiluiitˈmaⁿñeti juunaˈ, nchiiti chaˈtso nmeiⁿˈ.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes