A A A A A
Bible Book List

1 Corintios 10 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jaˋ dseengˋ e jmiféngˈˊ dseaˋ jaléngˈˋ diée˜ i̱ o̱ˈ jáˈˉ

10  Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jaˋ iin˜n faˈ e niˈíingˆ óoˊnaˈ jaléˈˋ e cangongɨ́ɨngˉ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ dseaˋ áangˊ quíˉnaaˈ ie˜ lamɨ˜ caˈuøøiñˋ fɨˊ Egipto, jo̱ Fidiéeˇ caˈeˈˊreiñˈ do fɨˊ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ cabøø˜ jníiˊ, jo̱guɨ e lajaléiñˈˋ do cangɨ́ɨiñˊ fɨˊ ni˜ jmɨñíˈˆ e siiˋ mar Rojo. Jo̱ ie˜ jo̱ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ caˈuíiñˉ dseaˋ i̱ sɨtáangˆ có̱o̱ˈ˜ Moi˜ ie˜ lamɨ˜ lafaˈ cajgáaiñˉ jmɨɨˋ có̱o̱ˈ˜ e jníiˊ do jo̱guɨ ie˜ mɨ˜ cangɨ́ɨiñˊ e fɨˊ ni˜ jmɨñíˈˆ do. Jo̱guɨ lajo̱b cajo̱, lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ do cajmɨtaang˜ yaaiñ˜ có̱o̱ˈ˜ caˈíingˈ˜ jmiñiˇ e cangɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ cajo̱ cangɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ caˈíingˈ˜ jmɨɨˋ e caˈiéngˈˋ fɨˊ dseˈˋ cu̱u̱˜ jiáaˊ. Jo̱ e jiáaˊ dobaˈ e jéeˊ quiáˈrˉ lajeeˇ e ngɨrˊ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ. Jo̱ e jiáaˊ jo̱ cuǿøngˋ líˋ feˇeeˈ e íbˋ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ dsʉˈ i̱ fɨ́ɨmˊ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ dseaˋ áangˊ quíˉnaaˈ do cajúiñˉ lajeeˇ e ngɨrˊ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ uíiˈ˜ e jaˋ catɨ́ˋ dsíiˊ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e cajméeiñˈˋ do.

Jo̱ lajaléˈˋ e na cangojéeˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ dseaˋ áangˊ do e laco̱ˈ cuøˊ co̱o̱ˋ li˜ quíˉiiˈ e jaˋ ˈnéˉ nijmóˆooˈ jaléˈˋ e gaˋ e lɨ́ˋ dsiˋnaaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cajméeˋ i̱ dseaˋ íˋ. Jo̱baˈ jaˋ jmiféngˈˊnaˈ jaléngˈˋ diée˜ i̱ o̱ˈ jáˈˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cajméeˋ i̱ lɨɨng˜ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ dseaˋ áangˊ do, lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala: “Jaléngˈˋ dseaˋ caguárˋ caˈɨ̱́ˈˉ cagǿˈrˋ, jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caró̱o̱rˉ e cataiñˈˊ jmɨɨ˜.” Jo̱guɨ jaˋ ˈnéˉ e niˈlee˜naaˈ e nigüɨ́ngˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ o̱si dseamɨ́ˋ i̱ o̱ˈ quíˉnaaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cajméeˋ i̱ lɨɨng˜ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ dseaˋ áangˊ do ie˜ jo̱, co̱ˈ uíiˈ˜ e cajméerˋ lajo̱, jo̱baˈ cajúiñˉ ie˜ jo̱ lɨ́ˈˆ lɨˊ guiéeˉ ˈnɨˊ mil dseaˋ lajeeˇ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜. Jo̱guɨ jaˋ ˈnéˉ jméˆnaaˈ e nisíiˈ˜naaˈ Dseaˋ Jmáangˉ ne˜duu jial tíiˊ ˈgøiñˈˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cajméeˋ i̱ lɨɨng˜ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ dseaˋ áangˊ do, co̱ˈ uíiˈ˜ e cajméerˋ lajo̱, jo̱baˈ cajúiñˉ e cacuˈˋ jaléngˈˋ mɨˈˋ guíingˉ quiáˈrˉ. 10 Jo̱guɨ jaˋ jmiquíngˈˆ áaˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cajméeˋ i̱ lɨɨng˜ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ do, co̱ˈ uíiˈ˜ e cajméerˋ lajo̱, jo̱baˈ casíingˋ Fidiéeˇ dseaˋ mojɨ́ɨˋ i̱ cajngaˈˊ quiáˈrˉ.

11 Jo̱ lajaléˈˋ e jo̱ cangongɨ́ɨngˉ ˈlɨɨ˜ dseaˋ áangˊ quíˉnaaˈ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilɨne˜naaˈ e jaˋ ˈnéˉ jmóˆooˈ lajo̱, jo̱guɨ cató̱ˉ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ niˈɨ́ˉ ˈgooˋ quíˉnaaˈ, jneaa˜aaˈ dseaˋ se̱e̱ˉnaaˈ jmɨɨ˜ na, mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nɨjaquiéengˊ e niˈíingˉ jmɨgüíˋ. 12 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, song jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ ɨˊ áaˊnaˈ e teábˋ singˈˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ dseángˈˉ eáamˊ ˈnéˉ e ñiing˜ áaˊnaˈ e laco̱ˈ jaˋ niténgˈˋnaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ. 13 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ mɨˊ cangongɨ́ɨngˉnaˈ e dseáangˈ˜ niténgˈˋnaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ e jaˋ mɨˊ cangongɨ́ɨngˉ dseaˋ rúngˈˋnaˈ. Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ cuǿømˋ líˋ jmɨta˜ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ dseángˈˉ jmiti˜bre júuˆ quiáˈrˉ. Jo̱ jaˋ nicuǿrˉ fɨˊ faˈ e nidsingɨ́ɨngˉnaˈ lajo̱ eáangˊguɨ e jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ téˈˋnaˈ, co̱ˈ lajeeˇ e dsingɨ́ɨngˉnaˈ lajo̱, nijméˉbre jial téˈˋnaˈ e jaˋ niténgˈˋnaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ.

14 Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ e jmɨˈnángˋ yaang˜naˈ e jaˋ jmiféngˈˊnaˈ jaléngˈˋ diée˜ i̱ o̱ˈ jáˈˉ. 15 Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lana, co̱ˈ eáamˊ guiʉ́ˉ moguíˆnaˈ, jo̱ yaam˜ ˈnʉ́ˈˋ cuǿøngˋ líˋ foˈˆnaˈ su jáˈˉ o̱si o̱ˈ jáˈˉ é jaléˈˋ e júuˆ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ na. 16 Jo̱ mɨ˜ cuǿøˆnaaˈ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ e ˈnéˈˉnaaˈ capíˈˆ jmɨ́ˈˆ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ dsʉˈ uíiˈ˜ e jmiguiéngˈˊ dsiˋnaaˈ e cajúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱ mɨ˜ jmooˉnaaˈ lajo̱, jo̱baˈ guǿngˈˋ e jaamˋ dseaˋ uíingˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do laˈeáangˊ e jmɨˈøøiñˈˉ do. Jo̱guɨ mɨ˜ fiingˉnaaˈ iñíˈˆ e quiee˜naaˈ do lajeeˇ jo̱, jo̱baˈ guǿngˈˋ cajo̱ e jaamˋ dseaˋ uíingˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e ngúuˊ táaiñˋ do. 17 Jo̱ nañiˊ faˈ fɨ́ɨˊbaaˈ laˈóˈˋ jneaa˜aaˈ dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dsʉˈ lajɨɨˉbaaˈ quieeˇnaaˈ co̱lɨɨng˜ co̱o̱ˋ iñíˈˆ, jo̱ e jo̱ guǿngˈˋ e lafaˈ jaamˋ jneaa˜aaˈ lɨ́ɨˊnaaˈ lajaléˈˋnaaˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ.

18 Jo̱ quie̱ˋnaˈ cuente e mɨ˜ gøˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ Israel jaléˈˋ ngu˜ jóˈˋ e lɨ́ɨˊ feáˈˉ e nɨcacuøˈrˊ Fidiéeˇ fɨˊ nifeˈˋ, jo̱baˈ lɨ́ɨˊ lafaˈ co̱o̱ˋ cøømˋ uíingˉ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ fɨˊ nifeˈˋ do. 19 Jo̱ dsʉˈ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ la o̱faˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e íingˆ ta˜ jaléngˈˋ diée˜ i̱ o̱ˈ jáˈˉ, o̱ˈguɨ faˈ e íingˆ ta˜ jaléˈˋ e feáˈˉ e cuøˈˊ dseaˋ jaléngˈˋ i̱ diée˜ íˋ cajo̱. 20 Co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ labaˈ e iin˜n e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, e mɨ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ jmóorˋ feáˈˉ ngu˜ jóˈˋ e cuøˈrˊ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ diée˜ quiáˈrˉ, jo̱baˈ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨmˈˆ cuøˈrˊ jaléˈˋ e jo̱, jo̱ o̱ˈ Fidiéeˇ dseaˋ cuøˈrˊ. Jo̱ dsʉˈ jnea˜ jaˋ iin˜n e quíingˈ˜naˈ jee˜ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ. 21 Jo̱baˈ dseángˈˉ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e niˈuˈˆnaˈ jaléˈˋ e jmiguiéngˈˊ óoˊnaˈ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ cajo̱ e niˈuˈˆnaˈ jaléˈˋ e cuøˈˊ dseaˋ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ, o̱ˈguɨ cuǿøngˋ faˈ e nicøˈˆnaˈ iñíˈˆ e jmiguiéngˈˊ óoˊnaˈ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ cajo̱ e nicøˈˆnaˈ jaléˈˋ e feáˈˉ e cuøˈˊ dseaˋ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ.

22 Jo̱ jaˋ jmóˆnaaˈ lajo̱ e laco̱ˈ jaˋ nilɨguíingˉ Fidiéeˇ quíˉnaaˈ. Jo̱ jaˋ güɨˈɨ́ˆ dsiˋnaaˈ e ˈgøngˈˊguɨ jneaa˜aaˈ laco̱ˈ dseaˋ íˋ. ¡Co̱ˈ dseángˈˉ o̱ˈ lajo̱!

Jaléˈˋ e cuǿøngˋ jmóoˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

23 Jo̱ dsʉˈ seemˋ dseaˋ i̱ féˈˋ lala: “Cuǿømˋ líˋ jmee˜ jnea˜ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ iin˜n.” Jo̱ dsʉˈ e jábˈˉ e jo̱, lɨfaˈ jaˋ lajaléˈˋ íingˆ ta˜ quíˉiiˈ. Jo̱guɨ e jábˈˉ e cuǿømˋ líˋ jméˉ dseaˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ iiñ˜, lɨfaˈ jaˋ lajaléˈˋ e jo̱ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈrˉ e eáangˊguɨ nidsicuángˋ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 24 Jo̱ dsʉˈ jaˋ ˈnéˉ e lɨco̱ˈ nijméˆnaaˈ jmangˈˆ e guiʉ́ˉ e quíˉnaaˈ yee˜naaˈ, co̱ˈ lajo̱b ˈnéˉ jméˉeeˈ guiʉ́ˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ cajo̱.

25 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ e cøˈˆbaˈ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ ngúuˊ e ˈnɨ́ɨˋ dseaˋ fɨˊ lɨ˜ ˈnɨ́ɨrˋ, jo̱ jaˋ jmɨngɨɨˇnaˈ cuaiñ˜ quiáˈˉ e jo̱ e laco̱ˈ jaˋ niˈɨ́ˉ óoˊnaˈ jmiguiʉˊ su cuǿøngˋ cøˈˆnaˈ o̱si jaˋ cuǿøngˋ é. 26 Dsʉco̱ˈ latøøngˉ jmɨgüíˋ jo̱guɨ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jo̱ lɨ́ɨˊ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ.

27 Jo̱ song jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ catǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ e nigüɨquiéˈˋnaˈ fɨˊ quiáˈrˉ, jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ iim˜baˈ güɨlíingˉnaˈ, jo̱baˈ güɨlíingˉnaˈ jóng, jo̱guɨ quiéˈˋnaˈ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ e niguiárˉ fɨˊ ni˜ mes˜ e jaˋ jmɨngɨɨˇnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ do su cuǿøngˋ cøˈˆnaˈ o̱si jaˋ cuǿøngˋ é. 28 Jo̱guɨ dsʉˈ song jaangˋ dseaˋ casɨ́ˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ lala: “Lajaléˈˋ e jmiñiˇ la nɨcacuǿøˈ˜naaˈ e lɨ́ɨˊ feáˈˉ jaléngˈˋ diée˜.” Jo̱ song lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ jaˋ cǿˈˋnaˈ uíiˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ cajíngˈˉ do, jo̱guɨ cajo̱ e laco̱ˈ jaˋ niˈɨ́ˉ dsíirˊ jmiguiʉˊ cuaiñ˜ quiáˈˉ e jo̱. 29 Jo̱ dsʉˈ cuaiñ˜ quiáˈˉ jial ɨˊ dsíiˊ i̱ dseaˋ i̱ cacuøˈˊ ˈnʉ́ˈˋ e jmiñiˇ dobaˈ e fáˈˉa, jo̱ o̱ˈ cuaiñ˜ quíiˉnaˈ e jial ɨˊ óoˊnaˈ. Jo̱ dsʉˈ jangámˉ nijmɨngɨɨˇ ˈnʉ́ˈˋ lala: “Jo̱ ¿jialɨˈˊ éengˋ i̱ dseaˋ do jnea˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e gǿˈˋø uíiˈ˜ jmiguiʉˊ jaléˈˋ e ɨˊ dsíirˊ? 30 Co̱ˈ song cuǿøˉbaa guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ cuaiñ˜ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e gǿˈˋø do, jo̱baˈ ¿jialɨˈˊ éengˋ dseaˋ jnea˜ dsʉˈ uíiˈ˜ e gǿˈˋø e jo̱?” 31 Jo̱ song cǿˈˋnaˈ o̱si úˈˋnaˈ o̱si jmooˋnaˈ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ e jiéˈˋguɨ é, jo̱baˈ jmeeˇnaˈ lajaléˈˋ e jo̱ e laco̱ˈ nijmiféngˈˊnaˈ Fidiéeˇ. 32 Jo̱ jie˜ mɨ˜ eeˉnaˈ e gaˋ e laco̱ˈ dseáangˈ˜ e niténgˈˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ si jaléngˈˋ dseaˋ Israel o̱si jaléngˈˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ lajo̱, o̱si jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ caguiaangˉguɨ é. 33 Co̱ˈ jnea˜ jmɨˈúumˋbaa e jmóoˋo e jmiˈiáanˋn dsíiˊ jaléngˈˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóoˋo, jo̱ jaˋ ˈnóˈˉo jmóoˋo e lɨco̱ˈ niˈuíingˉ guiʉ́ˉ quiéˉe ˈñiáˈˋa, co̱ˈ ˈnóˈˉo jmóoˋo e jial niˈuíingˉ guiʉ́ˉ quiáˈˉ dseaˋ caguiaangˉ. Jo̱ jmóoˋo lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilíˈˋ i̱ dseaˋ íˋ e nileáiñˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes