Add parallel Print Page Options

Ticalaˈtˈmaaⁿˈndyo̱ meiⁿquia na cweˈ nnˈaⁿ lˈa

10  ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, lˈue tsˈo̱o̱ⁿ na calaˈno̱ⁿˈyoˈ quia jluiˈ welooya nnˈaⁿ judíos Egipto, chaˈtsondyena tyotseintyjo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom ncwaaⁿˈ nchquiu nacjoona ndoˈ chaˈtsondyena teinomna Ndaaluee Wee. Ndoˈ na luaaˈ, chaˈtsondyena teitsˈoomndyena na seitjoomˈnaˈ joona ñˈeⁿ Moisés quia na tyotseintyjo̱naˈ nchquiuˈñeeⁿ cjoona ndoˈ na teinomna ndaalueeˈñeeⁿ. Ndoˈ mati chaˈtsondyena tyocwaˈna maná na tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na jnaⁿnaˈ cañoomˈluee, ndoˈ chaˈtsondyena tyowena ndaatioo na tyocaluiˈnaˈ quiiˈ tsjo̱ˈ na ñˈeⁿ ñˈeⁿnaˈ ñˈeⁿndyena. Nquii Cristo cwiluiiñe tsjo̱ˈñeeⁿ. Sa̱a̱ meiiⁿ na luaaˈ tyomˈaⁿna, maxjeⁿ majndyendyetina ticjaaweeˈ ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿndyena ee tîcalˈana yuu na lˈue tsˈoom. Macweˈ joˈ jndyendyena tja̱na ndyuaa yuu tja nnˈaⁿ cˈoom.

Chaˈtso nmeiⁿˈ na tyotjoomna laxmaⁿnaˈ cwii na maˈmo̱ⁿnaˈ nda̱a̱ya na tilaˈqueeⁿ nˈo̱o̱ⁿya cwii cwii nnom natia chaˈxjeⁿ tyolaˈqueeⁿ nˈomna. Joˈ chii tilaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ cwii na cweˈ nnˈaⁿ lˈa chaˈxjeⁿ ñelˈa ntˈomndye joona ee tso ñˈoom na teiljeii: “Tyˈewindyuaandye nnˈaⁿ na nlcwaˈ ndoˈ na nncwe, jnda̱ joˈ teicantyjana na lˈana chaˈxjeⁿ nnˈaⁿ na ticˈom nacje ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom.” Meiⁿ tancˈo̱o̱ⁿya na cweˈ luaaˈndyo ñˈeⁿ ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ chaˈxjeⁿ na tyolˈa joona ee jnaaⁿˈ joˈ na sˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom na ñecwii xuee tja̱ ntquiuu nchooˈ ndyee meiⁿndyena. Meiⁿ tacalˈaaya xjeⁿ Cristo chaˈxjeⁿ ñelˈa ntˈomndye joona, ee joˈ na tquii canduu joona ndoˈ tja̱na. 10 Meiⁿ tilancjooˈndyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈxjeⁿ ñelˈa ntˈomndye joona, ndoˈ jnaaⁿˈ joˈ na jñoom ángel na jndyotseicwjee joona.

11 Chaˈtso nmeiⁿˈ na tyotjoom weloo welooya, laxmaⁿnaˈ cwii na maˈmo̱ⁿndyeyunaˈ nda̱a̱ya, ndoˈ teiljeii joonaˈ quiiˈ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwii na matseijndo̱ˈnaˈ nˈo̱o̱ⁿya chiuu macaⁿnaˈ na cˈo̱o̱ⁿya ncueemeiiⁿ na macanda̱. 12 Joˈ chii tsˈaⁿ na matseitiuu na meintyjeeˈtyeⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, catsˈaañe cwenta na ticjuˈcjenaˈ juu. 13 Ee joo na cwiwinomˈyoˈ na maqueⁿnaˈ xjeⁿ ˈo cha calaˈtjo̱o̱ndyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, ticachuiiˈnaˈ ñequio na cwitjoom ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ. Sa̱a̱ jom cwiluiiñê na mayoomˈm, meiⁿ tijoom quiaaⁿ na juu na maqueⁿnaˈ xjeⁿ ˈo nncwinomˈnaˈ juunaˈ na xocanda̱a̱ nnaⁿndyoˈ ndoˈ mati nñequiaaⁿ na ya nluiiˈndyoˈ naquiiˈ juunaˈ. 14 Joˈ chii ˈo nnˈaⁿya na jeeⁿ wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya, cantyja ˈnaaⁿˈ na nlaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ ˈnaⁿ na cweˈ nnˈaⁿ cwilˈa, cˈomˈyoˈ chaˈna tsˈaⁿ na jndeii maleinom na nquiaⁿˈaⁿ na nntˈuii nawiˈ jom. 15 Matsjo̱o̱ na ljoˈ nda̱a̱ˈyoˈ ee ntyjiiya na ˈo cwilaˈno̱ⁿˈyoˈ. Joˈ chii queⁿyaˈyoˈ cwenta ñˈoom na matsjo̱o̱. 16 Ee cwiñequiaaya na quianlˈuaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom xjeⁿ na cwitoˈño̱o̱ⁿya waso, juu joˈ maˈmo̱ⁿnaˈ na cwilajomndyo̱ cantyja ˈnaaⁿˈ nioomˈ Cristo. Ndoˈ quia cwityja̱a̱ya tyooˈ maˈmo̱ⁿnaˈ na cwilajomndyo̱ cantyja ˈnaaⁿˈ seiiⁿˈeⁿ. 17 Ee meiiⁿ na jndyendyo̱ sa̱a̱ ñeˈcwii tyooˈ cwicwaaˈa ndoˈ ncˈe na ljoˈ ñeˈcwii seiˈ cwiluiindyo̱.

18 Calaˈno̱ⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ tmaaⁿˈ nnˈaⁿ Israel. Nnˈaⁿ na cwitquiina seii quiooˈ na cwitioona nacjooˈ tio watsˈom tˈmaⁿ, xjeⁿˈñeeⁿ cwilajomndyena cantyja ˈnaaⁿˈ quiooˈ na cwilaˈcwjeena. 19 Ndoˈ na matsjo̱o̱ na luaaˈ, tilaˈtiuuˈyoˈ na ñeˈcatsjo̱o̱ na juu ˈnaⁿˈñeeⁿ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndye nnˈaⁿ waa najndeii na matseixmaⁿnaˈ meiⁿ nchii na ñeˈcatsjo̱o̱ na juu seiˈ na cwiñequia naⁿˈñeeⁿ nnom juunaˈ jndati matseixmaⁿnaˈ ñequio meiⁿquia seiˈ. 20 Ñˈoom na matsjo̱o̱ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoomwaaˈ, joo nnˈaⁿ na ticˈomna cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, quia cwilaˈcjweena quiooˈ, nchii nnom jom cwiñequiana seiˈñeeⁿ, nda̱a̱ naⁿjndii cwiñequiana joonaˈ. 21 Ee ticatsonaˈ na nncweˈyoˈ na njom waso na cwiwe nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñequio Cristo, ndoˈ mati nncweˈyoˈ cwii na matseixmaⁿnaˈ cantyja ˈnaaⁿ naⁿjndii. Meiⁿ ticatsonaˈ na nlcwaˈyoˈ na cwilaˈjomndyoˈ ñequio Cristo, ndoˈ mati nlcwaˈyoˈ cwii na matseixmaⁿnaˈ cantyja ˈnaaⁿ naⁿjndii.

22 ¿Aa ñeˈcalˈaaya na jaa jnda̱a̱tya̱a̱ya nchiiti jom ndoˈ jom jeeⁿ xueeⁿ jaa?

Tsˈaⁿ na matseiyuˈ catsˈaaⁿ chaˈtso ñequio na wiˈ tsˈoom tyjennˈaⁿñê

23 Waa ñˈoom na cwilue nnˈaⁿ: “Wanaaⁿ na nntsˈaa tsˈaⁿ meiⁿquia na ñeˈcatsˈaa.” Ñˈoom na mayuuˈ joˈ, sa̱a̱ tichaˈtso mateijndeiinaˈ jom. Mayuuˈ wanaaⁿ na nntsˈaa tsˈaⁿ ljoˈ na lˈue tsˈoom, sa̱a̱ tichaˈtso mateijndeiinaˈ na nncjaanajneiⁿ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. 24 Ee nchii ñequiiˈcheⁿ ncˈoomˈ tsˈom tsˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ nqueⁿ. Cˈoomˈ tsˈoom cantyja ˈnaaⁿ ntˈomcheⁿ ncˈiaaⁿˈaⁿ na cwilaˈyuˈ, cwaaⁿ cwii na nntsˈaaⁿ na nnteijndeiinaˈ joona na nncˈoonajnda̱na cantyja na cwilaˈyuˈna.

25 Wanaaⁿ na nntquieˈyoˈ chaˈtso nnom seiˈ na cwileilˈua. Meiⁿ tintaˈxeˈyoˈ ¿aa cwiwilˈueeˈndye nnˈaⁿ seiˈñeeⁿ xjeⁿ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena cwii na cweˈ nnˈaⁿ cwilˈa? Ee na nliuˈyoˈ na ljoˈ nnda̱a̱ nntsˈaanaˈ na nntseiˈndaaˈnaˈ nquiuˈyoˈ. 26 Ee naquiiˈ Salmos matsonaˈ: “Tsjoomnancue ñequio ˈnaⁿ na matseixmaⁿnaˈ, chaˈtso joˈ ˈnaaⁿˈ nquii Ta Tyˈo̱o̱tsˈom.”

27 Cwii tsˈaⁿ na nchii tsˈaⁿ na matseiyuˈ, xeⁿ maqueeⁿˈñê cwii ˈo waⁿˈaⁿ na nlcwaˈ ñˈeⁿñê, wanaaⁿ na nncjaˈ xeⁿ aa lˈue tsˈomˈ. Cwaˈ meiⁿquia na mañequiaa tsaⁿˈñeeⁿ. Sa̱a̱ cha tintseiˈndaaˈnaˈ ntyjiˈ tincwaxeˈ aa tsˈiaaⁿˈ seiˈñeeⁿ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndye nnˈaⁿ cwii na cweˈ nnˈaⁿ lˈa. 28 Sa̱a̱ xeⁿ nntso cwii tsˈaⁿ njomˈ: “Seiˈwaañe jnda̱ tacatyeeⁿnaˈ cwentaaˈ cwii na cweˈ nnˈaⁿ lˈa”, joˈ chii ˈu jeˈ tinlquiˈ juunaˈ. Ee meiiⁿ na xocatseiˈndaaˈnaˈ ˈu xeⁿ na nlquiˈ juunaˈ sa̱a̱ nntseiˈndaaˈnaˈ tsˈom tsˈaⁿ na tˈmo̱ⁿ njomˈ ee mˈaaⁿˈ tsˈoom na ticatsonaˈ na nlquiˈ juunaˈ. 29 Matseina̱ⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ juu na mˈaaⁿˈ tsˈom tsaⁿˈñeeⁿ na seicandii ˈu, nchii cantyja ˈnaaⁿˈ na mˈaaⁿˈ tsˈomˈ nncuˈ.

Sa̱a̱ nnda̱a̱ nntsˈaanaˈ na nncwaxˈee cwiindyoˈ ˈo: “¿Chiuu na matsonaˈ na ja catseiljondyo̱yo̱ cweˈ chiuu na mˈaaⁿˈ tsˈom cwiicheⁿ? 30 Ee xeⁿ mañequiaya na quianlˈuaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaaⁿˈ juu na macwaˈa, quia joˈ ¿yuu waa na nncjuˈnaaⁿñenaˈ na nntso tsˈaⁿ na tixcwe matsˈaa?” 31 Quia joˈ na cwicwaˈyoˈ ñequio na cwiweˈyoˈ, ñequio meiⁿquia na cwilˈaˈyoˈ, na chaˈtso na chaˈtso ñequiiˈcheⁿ catsˈaanaˈ na caluiitˈmaⁿñeti Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ. 32 Tilˈaˈyoˈ cwii nnom na cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ nntseilcweˈnaˈ tsˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ Ta Jesús, meiiⁿ na tsˈaⁿ judío, meiiⁿ nnˈaⁿ na nchii judíos, ndoˈ meiiⁿ joo nnˈaⁿ na laxmaⁿ tmaaⁿˈ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. 33 Malaaˈtiˈ waa na quitsˈaaya, ee matseijndo̱ na chaˈtso cantyja ˈnaⁿya nncjaaweeˈ nˈom nnˈaⁿ. Nchii malˈueendyo̱ na joo na matsˈaa na cweˈ ja cateijndeiinaˈ, sa̱a̱ cateijndeiinaˈ na majndyeti nnˈaⁿ nluiˈnˈmaaⁿndyena.

Bible Gateway Sponsors