A A A A A
Bible Book List

1 CORINTIOS 10 Cakchiquel Occidental (CKW)

Ma tikayaˈ ta quikˈij dios ri xa ye banon cuma winek

10  Rumacˈariˈ wachˈalal, riyin nwajoˈ chi riyix niwetamaj chrij ri xbanatej quiqˈui ri kateˈ katataˈ ojer. Can cˈo ri rutzil ri Dios quiqˈui. Ruma can xuyaˈ cˈa pe jun sutzˈ ri xucˈuan quibey. Xujech chukaˈ ri mar chiquiwech riche (rixin) chi xekˈax el. Y quinojel can achiˈel xeban bautizar pa rubiˈ ri Moisés pa sutzˈ y pa mar. Quinojel riyeˈ xa jun ruwech ri xquitij ri xka pe chilaˈ chicaj riqˈui ri Dios. Y queriˈ chukaˈ quinojel xquikum ri yaˈ ri xuyaˈ pe ri Dios chique. Ri yaˈ riˈ xel cˈa pe pa jun abej. Y ri abej riˈ ya ri Cristo; y Riyaˈ can benak wi quiqˈui. Pero ma riqˈui wi riˈ ye qˈuiy chique riyeˈ ri ma xquinimaj ta rutzij, y rumariˈ xecom ca pa desierto; ruma ma xka ta chuwech ri Dios ri xequibanalaˈ.

Ronojel cˈa reˈ xbanatej riche (rixin) chi jun cˈambel naˈoj chkawech, chi ma tikarayij ta riyoj achiˈel ri xquirayij riyeˈ. Ruma riyeˈ xquirayij cosas ri ma ye utz ta. Ma tiyaˈ ta quikˈij dios ri xa ye banon cuma winek, ma tiben ta achiˈel ri xquiben riyeˈ, ruma yecˈo nicˈaj chique riyeˈ ri xquiyaˈ rukˈij jun dios ri xa ye riyeˈ xebano, achiˈel ri tzˈibatal ca chupan ri ruchˈabel ri Dios, tek nubij: Ri winek xetzˈuyeˈ chuwech ri wachbel riˈ riche (rixin) chi xewaˈ xeˈucˈyaˈ, y tek xecˈachoj chare ri waˈin, xeyacatej el riche (rixin) chi xquichop jun itzel etzˈanen. Queriˈ nubij ri tzˈibatal ca. Yecˈo achiˈaˈ y yecˈo ixokiˈ ri xquicanolaˈ quiˈ riche (rixin) chi xemacun y xa ma quicˈulaj ta quiˈ y rumariˈ pa jun kˈij xecom ye veintitrés mil winek. Man cˈa tikaben ta riyoj achiˈel ri xquiben riyeˈ. Ma tikatojtobej ta ri Ajaf achiˈel ri xquiben riyeˈ, ruma riyeˈ xcajoˈ xquitojtobej ri Ajaf wi can kitzij chi nuyaˈ pe rucˈayewal pa quiwiˈ. Y rumariˈ xecom cˈa pa quikˈaˈ sibilaj ye qˈuiy cumatz. Y riyoj man cˈa tikaben ta achiˈel ri xquiben riyeˈ. 10 Yecˈo nicˈaj ruma xexebexot (xexebeloj) chrij ri Dios, rumariˈ cˈo jun ri xtak pe pa quiwiˈ riche (rixin) chi xerucamisaj. Rumariˈ man cˈa tiben ta queriˈ riyix.

11 Ronojel cˈa ri xquicˈulwachij riyeˈ, jun cˈambel naˈoj chkawech riyoj. Ye tzˈibatal cˈa ca riche (rixin) chi riyoj ri yojcˈo chupan re ruqˈuisbel tak tiempo riche (rixin) re ruwachˈulef, can tikachajij kiˈ riche (rixin) chi ma xtikacˈulwachij ta chukaˈ riyoj queriˈ. 12 Rumariˈ, wi cˈo jun kachˈalal ri nuchˈob ka chi cof cˈo, can rajawaxic chi tuchajij riˈ jabel riche (rixin) chi ma nitzak ta. 13 Y tek cˈo jun tojtobenic nipe pan icˈaslen, ma tibij ta chi xaxu (xaxe) wi riyix ri yixcˈulwachin queriˈ, ruma xa can yecˈo chukaˈ nicˈaj ri queriˈ niquicˈulwachij. Y ri Dios can choj wi iwuqˈui, ruma ma nuyaˈ ta kˈij chi can nikˈax ruwiˈ ri tojtobenic ri nipe pan icˈaslen. Y can nuyaˈ chukaˈ iwuchukˈaˈ riche (rixin) chi yixcowin yixkˈax chupan.

14 Rumacˈariˈ riyix wachˈalal ri sibilaj yixinwajoˈ, majun bey tiyaˈ ta quikˈij dios ri xa ye banon cuma winek. 15 Yichˈo iwuqˈui riyix ri cˈo inaˈoj, tichˈoboˈ jabel ri xinbij, y cˈacˈariˈ tibij chuwe wi kitzij o xa ma kitzij ta ri xinbij. 16 Tek nikanataj ri rucamic ri Cristo, nikamatioxij chare ri Dios ri ruyaˈal uva ri nikakum y yariˈ ruquiqˈuel ri Cristo. Y tek nikakum, ¿la ma junan ta cami kawech nuben chake riqˈui ri Cristo? Y queriˈ chukaˈ ri caxlan wey ri nikawechˈ, yariˈ ruchˈacul ri Cristo, y tek nikatij, ¿la ma junan ta cami kawech nuben chake riqˈui ri Cristo? 17 Y ruma chi ri caxlan wey xa jun, rumariˈ junan kawech kabanon konojel achiˈel rubanon jun chˈaculaj, astapeˈ riyoj sibilaj yoj qˈuiy. Ruma konojel yojtijo riche (rixin) ri caxlan wey riˈ.

18 Titzuˈ na peˈ ri achique xquiben ri kech aj Israel. Tek riyeˈ xquicˈuaj apo jun chicop pa rachoch ri Dios riche (rixin) chi ri sacerdotes xquiyaˈ chare ri Dios pa ruwiˈ ri altar, riyeˈ can bin cˈa chique chi niquicˈom ca jubaˈ riche (rixin) chi niquitij. Y tek xquitij, ¿la ma kˈalaj ta cami chi riyeˈ can junan quiwech xquiben riqˈui ri Dios? Y wi queriˈ, ¿achique cami nicˈulun wi chi tzij tek riyix nitij ri tiˈij tzujun (sujun) chiquiwech dios ri xa ye banon cuma winek? 19 ¿Achique nichˈob riyix riqˈui ri xinbij ka? ¿La can cˈo cami rejkalen jun dios ri xa banon cuma winek? y rumariˈ, ¿la can cˈo cami rejkalen ri tiˈij ri tzujun (sujun) chuwech? Majun. 20 Rumariˈ nbij cˈa chiwe, chi ri winek ri ma quetaman ta ruwech ri Dios, tek niquitzuj (niquisuj) tiˈij chuwech jun dios ri xa banon cuma winek, ma chare ta cˈa ri Dios niquitzuj (niquisuj) wi, xa chique ri itzel tak espíritu, rumariˈ riyin ma nwajoˈ ta chi riyix niben queriˈ riche (rixin) chi ma niben ta junan iwech quiqˈui ri itzel tak espíritu. 21 Ruma riyix ri can nikum cˈa ri ruyaˈal uva riche (rixin) chi ninataj ri rucamic ri Ajaf, can ma rucˈamon ta chi nikum chukaˈ jun cosa ri xa quiche (quixin) ri itzel tak espíritu. Riyix ri nitij ri caxlan wey riche (rixin) chi ninataj ri rucamic ri Ajaf, can ma rucˈamon ta chi nitij chukaˈ jun cosa ri xa quiche (quixin) ri itzel tak espíritu. 22 Riche (rixin) chi ma nikayec ta royowal ri Ajaf. Riyix ma tinaˈ ta chi cˈo más iwuchukˈaˈ que chuwech Riyaˈ, xa tixibij iwiˈ chi niben queriˈ.

Tiyaˈ rukˈij rucˈojlen ri Dios riqˈui ronojel ri yeˈibanalaˈ

23 Ronojel xa can utz chi nben, pero ma ronojel ta rucˈamon chi nben. Ronojel xa can utz chi nben, pero ma ronojel ta nuben chique ri kachˈalal chi yeqˈuiy chupan ri quicˈaslen riqˈui ri Dios. 24 Man cˈa tikaben ta xaxu (xaxe wi) ri cˈo utz nucˈom pe chake riyoj, rajawaxic chi tikabanaˈ ri cˈo utz nucˈom pe chique ri nicˈaj chic.

25 Ri tiˈij ri nicˈayix pa tak cˈaybel, riyix utz chi nilokˈ y nitij. Ma rajawaxic ta na chi riyix nicˈutuj, wi tzujun (sujun) o ma tzujun (sujun) ta chiquiwech dios ri xa ye banon cuma winek. Riche (rixin) chi queriˈ ma xtikˈaxo ta ri iwánima. 26 Ruma can riche (rixin) ri Ajaf Dios re ruwachˈulef y ronojel ri yeqˈuiy chuwech.

27 Wi cˈo jun winek ri ma runiman ta ri Dios, y riyaˈ yixrusiqˈuij (yixroyoj) pa jun waˈin, utz yixbe, wi niwajoˈ. Y titijaˈ ri yeruyaˈ chiwe, y ma rajawaxic ta na chi nicˈutuj wi tzujun (sujun) o ma tzujun (sujun) ta chiquiwech dios ri xa ye banon cuma winek riche (rixin) chi ma xtikˈaxo ta ri iwánima. 28 Pero wi cˈo ta jun ri nibin chiwe: Re tiˈij reˈ ma utz ta chi nitij ruma xa tzujun (sujun) chiquiwech dios ri xa ye banon cuma winek, nichaˈ ta chiwe, riyix can man cˈa titij ta ri tiˈij riˈ, riche (rixin) chi queriˈ man ta jun nisocotej ránima. Ruma can riche (rixin) ri Ajaf Dios re ruwachˈulef y ronojel ri yeqˈuiy chuwech. 29 Y tek riyin nbij chiwe chi man ta jun nisocotej ránima, ma yix ta riyix ri yixinataj, ma que ta riˈ. Xa ruma ri jun chic, chi riqˈui jubaˈ nisocotej ri ránima. Pero riqˈui jubaˈ yecˈo chiwe riyix ri niquichˈob ka pa tak cánima: ¿Achique ruma nubij jun chuwe chi ma utz ta ntij tiˈij, xa ruma chi chuwech riyaˈ ma utz ta nitij ri tiˈij ri tzujun (sujun) chuwech jun dios ri xa banon cuma winek? 30 Y wi riyin can nmatioxij chare ri Dios ri tiˈij ri ntij, ¿achique cˈa ruma tek cˈo chˈabel ri yebix chuwij ruma ri ntij?

31 Rumacˈariˈ riyin nbij chiwe chi tek riyix yixwaˈ yixucˈyaˈ o xabachique ta na jun chic ri niben, can tibanaˈ, pero riche (rixin) chi niyaˈ rukˈij ri Dios. 32 Y ma tiben ta chique ri winek chi niquimalij quicˈuˈx y yetzak, xa can tichajij cˈa iwiˈ chi ma niben ta queriˈ. Majun achoj chare tiben wi queriˈ, ni xa ta chique ri winek israelitas, ni xa ta chique ri winek ri ma ye israelitas ta, y ni xa ta chique chukaˈ ri can ye riche (rixin) chic ri Dios. 33 Xa can tibanaˈ achiˈel ri nben riyin. Riyin nben ri nika chiquiwech quinojel y ma nben ta xaxu (xaxe wi) ri cˈo utz nucˈom pe chuwe. Riyin xa can ntij nukˈij riche (rixin) chi nben ri cˈo utz nucˈom pe chique quinojel, riche (rixin) chi yecolotej.

Cakchiquel Occidental (CKW)

Copyright 1996 Wycliffe. This translation may be quoted in any form (written, visual, electronic or audio) up to and inclusive of five hundred (500) verses without the express written permission of the publisher, providing the verses quoted do not amount to a complete book of the Bible nor do the verses quoted account for more than 25 percent (25%) or more of the total text of the work in which they are quoted. by Wycliffe Bible Translators International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes