A A A A A
Bible Book List

1 โครินธ์ 15 Thai New Contemporary Bible (TNCV)

พระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์

15 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าอยากเตือนท่านให้ระลึกถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่าน ซึ่งท่านได้รับไว้และตั้งมั่นอยู่บนฐานนี้ ถ้าท่านยึดมั่นในถ้อยคำที่ข้าพเจ้าประกาศแก่ท่าน ท่านก็จะรอดโดยข่าวประเสริฐนี้ มิฉะนั้นท่านก็เชื่อโดยเปล่าประโยชน์

เพราะเรื่องที่ข้าพเจ้าได้รับมานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด[a] และข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดให้ท่านคือ พระคริสต์ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ ทรงถูกฝังไว้และในวันที่สามพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายตามที่พระคัมภีร์ระบุไว้ และทรงปรากฏแก่เปโตร[b] จากนั้นปรากฏแก่อัครทูตทั้งสิบสองคน ต่อมาพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกว่าห้าร้อยคนในคราวเดียว ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีชีวิตอยู่ แม้บางคนได้ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นพระองค์ทรงปรากฏแก่ยากอบและแก่อัครทูตทั้งปวง และในท้ายที่สุดพระองค์ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าด้วย ผู้เป็นเหมือนทารกที่คลอดผิดปกติ

เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในหมู่อัครทูตและไม่คู่ควรแม้กระทั่งจะได้ชื่อว่าอัครทูต เพราะข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้า 10 แต่โดยพระคุณของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ และพระคุณของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้านั้นไม่ใช่ว่าจะไร้ผล ข้าพเจ้าทำงานหนักยิ่งกว่าพวกเขาทั้งปวง แต่ไม่ใช่ข้าพเจ้าเองเป็นคนทำ พระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้าต่างหากที่ทำ 11 ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นข้าพเจ้าหรือพวกเขา นี่คือสิ่งที่เราประกาศและนี่คือสิ่งที่ท่านได้เชื่อ

การเป็นขึ้นจากตาย

12 แต่ถ้าเราประกาศว่าพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากตาย เหตุใดพวกท่านบางคนยังกล่าวว่าไม่มีการเป็นขึ้นจากตาย? 13 ถ้าไม่มีการเป็นขึ้นจากตายแล้ว พระคริสต์เองก็ไม่ได้เป็นขึ้นจากตายด้วย 14 และถ้าพระคริสต์ไม่ได้เป็นขึ้นจากตาย คำเทศนาของเราก็ไร้ค่าและความเชื่อของท่านก็ไร้ค่า 15 ยิ่งไปกว่านั้นกลายเป็นว่าเราเป็นพยานเท็จเรื่องพระเจ้า เพราะเราเป็นพยานว่าพระเจ้าทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตาย แต่ถ้าความจริงคือพระเจ้าไม่ได้ทรงให้คนตายเป็นขึ้นมา พระองค์ก็ไม่ได้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมา 16 เพราะถ้าพระเจ้าไม่ทรงให้คนตายเป็นขึ้นแล้ว พระองค์ย่อมไม่ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นเช่นกัน 17 และถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตาย ความเชื่อของท่านก็ไร้ผล ท่านยังคงอยู่ในบาปของตน 18 แล้วบรรดาผู้ที่ล่วงลับไปในพระคริสต์ก็พินาศไปด้วย 19 ถ้าเรามีความหวังในพระคริสต์เพียงเพื่อชีวิตนี้ เราก็น่าสมเพชกว่าคนทั้งปวง

20 แต่นี่ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายจริงๆ เป็นผลแรกของบรรดาผู้ที่ล่วงลับไป 21 เพราะในเมื่อความตายสืบเนื่องมาจากมนุษย์คนเดียว การเป็นขึ้นจากตายก็สืบเนื่องมาจากมนุษย์คนเดียวเช่นกัน 22 เพราะว่าในอาดัมคนทั้งปวงตายฉันใด ในพระคริสต์คนทั้งปวงจะได้รับชีวิตฉันนั้น 23 แต่จะเป็นไปตามลำดับคือ พระคริสต์ผู้เป็นผลแรก จากนั้นบรรดาคนของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมา 24 แล้วจุดจบก็มาถึงเมื่อพระองค์ทรงถวายอาณาจักรแด่พระเจ้าพระบิดา หลังจากที่ทรงทำลายเทพผู้ปกครองอาณาจักร เทพผู้ทรงอำนาจ และเทพผู้ทรงเดชานุภาพทั้งปวง 25 เพราะพระองค์จะต้องครอบครองจนกว่าพระองค์จะได้สยบศัตรูทั้งสิ้นไว้ใต้พระบาทของพระองค์ 26 ศัตรูตัวสุดท้ายที่ต้องทรงทำลายคือความตาย 27 เพราะพระองค์ “ได้ทรงทำให้ทุกสิ่งอยู่ใต้พระบาทของพระองค์”[c] ที่ว่า “ทุกสิ่ง” อยู่ใต้พระองค์นี้เป็นที่ชัดเจนว่าไม่รวมถึงพระเจ้าเองผู้ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ภายใต้พระคริสต์ 28 เมื่อพระองค์ทรงกระทำเช่นนี้แล้ว พระบุตรเองจะอยู่ภายใต้พระเจ้าผู้ทรงทำให้ทุกสิ่งอยู่ภายใต้พระองค์ เพื่อพระเจ้าจะทรงอยู่เหนือ[d]ทุกสิ่ง

29 เมื่อเป็นเช่นนั้น ถ้าไม่มีการเป็นขึ้นจากตายแล้ว บรรดาผู้ที่รับบัพติศมาสำหรับคนตายจะทำอย่างไร? ถ้าคนตายไม่คืนชีวิต ทำไมยังมีคนรับบัพติศมาเพื่อผู้ตาย? 30 และสำหรับเรา ทำไมเราจึงต้องเผชิญภยันตรายอยู่ทุกเวลา? 31 ข้าพเจ้าตายทุกวัน พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าหมายความเช่นนั้น สิ่งนี้แน่นอนเหมือนที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจในพวกท่านในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 32 ถ้าข้าพเจ้าต่อสู้กับพวกสัตว์ป่าในเอเฟซัสเพียงเพื่อเหตุผลของมนุษย์ ข้าพเจ้าได้อะไร? หากพระเจ้าไม่ได้ให้คนตายเป็นขึ้นมา

“ให้เรากินและดื่ม
เพราะพรุ่งนี้เราก็ตายแล้ว”[e]

33 อย่าให้ใครชักจูงให้หลงผิดเลย “เพื่อนเลวย่อมทำให้อุปนิสัยที่ดีเสื่อมทรามไป” 34 จงกลับมีสติสัมปชัญญะอย่างที่ควรเถิดและเลิกทำบาป เพราะมีบางคนไม่รู้จักพระเจ้าเลย ที่ข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้ท่านละอายใจ

กายที่เป็นขึ้นจากตาย

35 แต่บางคนอาจจะถามว่า “คนตายเป็นขึ้นมาได้อย่างไร? เมื่อเป็นขึ้นร่างกายของเขาจะเป็นแบบไหน?” 36 ช่างเขลาเสียจริง! สิ่งที่ท่านหว่านลงจะไม่มีชีวิตขึ้นมา ถ้าสิ่งนั้นไม่ตายเสียก่อน 37 เมื่อท่านหว่าน ท่านไม่ได้ปลูกต้นที่โตเต็มที่แล้ว แต่ท่านปลูกแค่เมล็ด ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดข้าวสาลีหรือเมล็ดพืชใดๆ 38 แต่พระเจ้าประทานลำต้นตามที่ได้ทรงกำหนดไว้ และพระองค์ประทานลำต้นของมันเองให้แก่เมล็ดแต่ละชนิด 39 เนื้อทั้งปวงไม่เหมือนกัน เนื้อมนุษย์ก็อย่างหนึ่ง สัตว์ต่างๆ ก็อีกอย่างหนึ่ง สัตว์ปีกสัตว์น้ำก็อีกอย่างหนึ่ง 40 กายก็มีทั้งแบบสวรรค์และแบบฝ่ายโลกเช่นกัน แต่สง่าราศีของกายแบบสวรรค์ก็อย่างหนึ่ง และสง่าราศีของกายแบบฝ่ายโลกก็อีกอย่างหนึ่ง 41 สง่าราศีของดวงอาทิตย์เป็นแบบหนึ่ง ดวงจันทร์ก็อีกแบบหนึ่ง และดวงดาวก็อีกแบบหนึ่ง อันที่จริงสง่าราศีของดาวแต่ละดวงก็ต่างกัน

42 การเป็นขึ้นมาของคนตายก็เช่นกัน กายที่หว่านลงนั้นเสื่อมสลายได้ ที่เป็นขึ้นมาใหม่จะไม่เสื่อมสลาย 43 ที่หว่านลงนั้นไร้ศักดิ์ศรี ที่เป็นขึ้นเปี่ยมด้วยศักดิ์ศรี ที่หว่านลงนั้นอ่อนแอ ที่เป็นขึ้นทรงพลัง 44 ที่หว่านลงนั้นเป็นกายธรรมชาติ ที่เป็นขึ้นเป็นกายวิญญาณ

ถ้ามีกายธรรมชาติย่อมมีกายวิญญาณด้วย 45 จึงมีเขียนไว้ว่า “อาดัมมนุษย์คนแรกจึงกลายเป็นผู้มีชีวิต”[f] ส่วนอาดัมคนหลังเป็นวิญญาณผู้ให้ชีวิต 46 กายวิญญาณไม่ได้มาก่อน แต่กายธรรมชาติมาก่อนและกายวิญญาณมาทีหลัง 47 มนุษย์คนแรกมาจากธุลีดินของโลกนี้ มนุษย์คนที่สองมาจากสวรรค์ 48 คนฝ่ายโลกเป็นอย่างไร ชาวโลกก็เป็นอย่างนั้น คนจากสวรรค์เป็นอย่างไร ชาวสวรรค์ก็เป็นอย่างนั้น 49 และเราเกิดมามีลักษณะเหมือนกับคนฝ่ายโลกอย่างไร เราก็จะมี[g]ลักษณะเหมือนกับคนจากสวรรค์อย่างนั้น

50 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอประกาศว่าเนื้อและเลือดไม่อาจรับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก และสิ่งที่เสื่อมสลายไม่อาจรับสิ่งที่ไม่เสื่อมสลายเป็นมรดก 51 ฟังเถิด ข้าพเจ้าจะบอกข้อล้ำลึกแก่ท่าน คือเราจะไม่ล่วงลับกันทั้งหมด แต่พวกเราทั้งหมดจะได้รับการเปลี่ยนแปลง 52 ชั่วแวบเดียวในพริบตาเดียว เมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้าย เพราะเสียงแตรจะดังขึ้น คนตายจะถูกทำให้เป็นขึ้นแบบไม่เสื่อมสลายและเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลง 53 เพราะที่เสื่อมสลายต้องสวมที่ไม่เสื่อมสลาย และที่ตายได้ต้องสวมที่ไม่มีวันตาย 54 เมื่อที่เสื่อมสลายนั้นสวมที่ไม่เสื่อมสลาย และที่ตายได้นั้นสวมที่ไม่มีวันตายแล้ว คำกล่าวที่ได้บันทึกไว้ก็จะเป็นจริงคือ “ความตายก็พ่ายแพ้ถูกกลืนหายไป”[h]

55 “ความตายเอ๋ย ไหนล่ะชัยชนะของเจ้า?
ความตายเอ๋ย ไหนล่ะเหล็กไนของเจ้า?”[i]

56 เหล็กไนของความตายคือบาป และอานุภาพของบาปคือบทบัญญัติ 57 แต่ขอบพระคุณพระเจ้า! พระองค์ประทานชัยชนะแก่เราโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา

58 เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงตั้งมั่นอยู่ อย่าให้สิ่งใดทำให้ท่านหวั่นไหว จงทุ่มเทอย่างเต็มที่ให้กับงานขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะท่านรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้า การงานของท่านจะไม่สูญเปล่า

Footnotes:

 1. 15:3 หรือเป็นประการแรก
 2. 15:5 ภาษากรีกว่าเคฟาส
 3. 15:27 สดด.8:6
 4. 15:28 ภาษากรีกว่าทรงเป็นทุกสิ่งใน
 5. 15:32 อสย.22:13
 6. 15:45 ปฐก.2:7
 7. 15:49 สำเนาต้นฉบับเก่าแก่บางสำเนาว่าดังนั้นให้เรามี
 8. 15:54 อสย.25:8
 9. 15:55 ฮชย. 13:14
Thai New Contemporary Bible (TNCV)

Thai New Contemporary Bible Copyright © 1999, 2001, 2007 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

1 โครินธ์ 15 Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

ข่าว​ดี​เกี่ยว​กับ​พระคริสต์

15 พี่​น้อง​ครับ ผม​ก็​อยาก​จะ​เตือน​พวก​คุณ​ไม่​ให้​ลืม​ข่าว​ดี​ที่​ผม​ได้​ประกาศ​ให้​กับ​พวก​คุณ เป็น​ข่าว​ดี​ที่​พวก​คุณ​ได้​รับ​เอา​ไว้​แล้ว และ​ยึด​มั่น​อยู่ ถ้า​คุณ​ยัง​คง​ยึด​มั่น​ใน​ข่าว​ดี​ที่​ผม​บอก ข่าว​ดี​นี้​แหละ​จะ​ช่วย​ให้​พวก​คุณ​รอด ไม่​อย่าง​นั้น​ความ​เชื่อ​ของ​คุณ​ก็​ไม่​มี​ประโยชน์​อะไร​เลย

ผม​มอบ​เรื่อง​ที่​สำคัญ​ที่สุด​ให้​กับ​พวก​คุณ เป็น​เรื่อง​ที่​ผม​เอง​ก็​รับ​มอบ​มา​อีก​ที​หนึ่ง​เหมือน​กัน คือ​พระคริสต์​ตาย​เพื่อ​จัดการ​กับ​บาป​ของ​พวก​เรา​ตาม​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้ พระองค์​ถูก​ฝัง​และ​ฟื้น​ขึ้น​มา​ใหม่​ใน​วันที่​สาม​ตาม​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้ แล้ว​พระองค์​ก็​ไป​ปรากฏ​กับ​เปโตร​และ​ศิษย์​เอก​ทั้ง​สิบ​สอง​คน จาก​นั้น​พระองค์​ก็​ไป​ปรากฏ​ให้​พี่​น้อง​มาก​กว่า​ห้า​ร้อย​คน​เห็น​ใน​เวลา​เดียว​กัน ซึ่ง​พวก​นี้​ส่วน​ใหญ่​ก็​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​จน​ถึง​ทุก​วันนี้ ถึง​แม้​จะ​มี​บาง​คน​ตาย​ไป​บ้าง​แล้ว ต่อมา​พระองค์​ปรากฏ​กับ​ยากอบ​และ​ศิษย์​เอก​ทั้ง​หมด​อีก​ครั้ง​หนึ่ง แล้ว​สุด​ท้าย​พระองค์​มา​ปรากฏ​กับ​ผม​ด้วย ผม​เหมือน​เด็ก​ที่​คลอด​ก่อน​กำหนด เพราะ​ผม​ต่ำต้อย​ที่สุด​ใน​พวก​ศิษย์​เอก​ทั้ง​หมด ความ​จริง​แล้ว​ผม​ไม่​เหมาะ​ที่​จะ​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​ศิษย์​เอก​เสีย​ด้วย​ซ้ำ​ไป เพราะ​ผม​เคย​ข่มเหง​หมู่​ประชุม​ของ​พระเจ้า​มา​ก่อน 10 แต่​ที่​ผม​เป็น​ศิษย์​เอก​ก็​เพราะ​ความ​เมตตา​กรุณา​ของ​พระเจ้า และ​ผม​ก็​ไม่​ได้​รับ​เอา​ความ​เมตตา​กรุณา​นี้​มา​ไว้​เฉยๆ แต่​ผม​ทำ​งาน​หนัก​กว่า​พวก​ศิษย์​เอก​ทุก​คน อันที่​จริง​ไม่​ใช่​ผม​หรอก​ที่​ทำ แต่​เป็น​ความ​เมตตา​กรุณา​ของ​พระเจ้า​ที่​อยู่​กับ​ผม​ต่าง​หาก​ที่​ทำ 11 ดัง​นั้น​ไม่ว่า​จะ​เป็น​ผม​ประกาศ​หรือ​ศิษย์​เอก​คน​อื่นๆ​ประกาศ​ให้​กับ​พวก​คุณ เรา​ทุก​คน​ก็​ประกาศ​เรื่อง​นี้​แหละ และ​นี่​ก็​เป็น​เรื่อง​ที่​พวก​คุณ​มา​ไว้วางใจ

พวก​เรา​จะ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย

12 แต่​ถ้า​เรา​ประกาศ​ว่า​พระคริสต์​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย​แล้ว แล้ว​ทำ​ไม​ยัง​มี​พวก​คุณ​บางคน​บอก​ว่า ไม่​มี​การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย​ล่ะ 13 ถ้า​ไม่​มี​การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย ก็​แสดง​ว่า​พระคริสต์​ไม่​ได้​ฟื้น​ขึ้น​มา 14 แล้ว​ถ้า​พระคริสต์​ไม่​ได้​ฟื้น​ขึ้น​มา สิ่ง​ที่​เรา​ได้​ประกาศ​ไป​ก็​ไม่​มี​ความ​หมาย​อะไร​เลย และ​ความ​เชื่อ​ของ​พวก​คุณ​ก็​ไม่​มี​ความ​หมาย​ไป​ด้วย 15 ถ้า​เป็น​อย่าง​นั้น​จริงๆ เรา​ก็​จะ​กลาย​เป็น​คน​ที่​พูด​โกหก​เกี่ยว​กับ​พระเจ้า เพราะ​เรา​บอก​ว่า​พระเจ้า​ทำ​ให้​พระคริสต์​ฟื้น​จาก​ความ​ตาย แต่​ถ้า​เป็น​จริง​ตาม​ที่​เขา​บอก​ว่า​พระเจ้า​ไม่​ได้​ทำ​ให้​คน​ตาย​ฟื้น​ขึ้น​มา นั่น​ก็​แปล​ว่า​พระเจ้า​ไม่​ได้​ทำ​ให้​พระคริสต์​ฟื้น​ขึ้น​มา 16 และ​ถ้า​พระเจ้า​ไม่​ได้​ทำ​ให้​คน​ตาย​ฟื้น​ขึ้น​มา พระคริสต์​ก็​ไม่​ได้​ฟื้น​ขึ้น​มา​ด้วย​สิ 17 และ​ถ้า​พระคริสต์​ไม่​ได้​ฟื้น​ขึ้น​มา ความ​เชื่อ​ของ​พวก​คุณ​ก็​ไม่​มี​ประโยชน์ พระเจ้า​ก็​ยัง​ไม่​ได้​ยกโทษ​ให้​กับ​บาป​ของ​พวก​คุณ 18 ถ้า​อย่าง​นั้น​คน​ของ​พระคริสต์​ที่​ตาย​ไป​ก็​ถูก​ทำลาย​ไป​หมด​แล้ว 19 ถ้า​เรา​มี​ความ​หวัง​ใน​พระคริสต์​เฉพาะ​แค่​ชาติ​นี้​เท่า​นั้น เรา​ก็​จะ​เป็น​คน​ที่​น่า​สงสาร​ที่สุด​ใน​บรรดา​คน​ทั้งหลาย

20 แต่​ความ​จริง​คือ พระเจ้า​ทำ​ให้​พระคริสต์​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย และ​พระองค์​เป็น​คน​แรก​ที่​ฟื้น​ขึ้น ซึ่ง​เป็น​การ​รับรอง​ว่า​คน​ตาย​ที่​เหลือ​จะ​ฟื้น​ขึ้น​มา​อย่าง​แน่​นอน 21 ความ​ตาย​เกิด​ขึ้น​เพราะ​คนๆ​เดียว เช่น​เดียว​กัน​การ​ฟื้น​จาก​ความ​ตาย​ก็​เกิด​ขึ้น​เพราะ​คนๆ​เดียว 22 อาดัม​ทำ​ให้​ทุก​คน​ต้อง​ตาย เช่น​เดียว​กัน​พระคริสต์​ทำ​ให้​ทุก​คน​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย 23 เรื่อง​นี้​ก็​จะ​เรียง​ตาม​ลำดับ คือ​พระคริสต์​ฟื้น​ขึ้น​เป็น​คน​แรก และ​เมื่อ​พระองค์​มา คน​ของ​พระองค์​ทั้ง​หมด​ก็​จะ​ฟื้น​ขึ้น 24 แล้ว​เมื่อ​พระคริสต์​ทำลาย​พวก​ผู้​ครอบ​ครอง ผู้​มี​สิทธิ​อำนาจ​และ​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ทุก​ประเภท​แล้ว พระองค์​ก็​จะ​มอบ​อาณา​จักร​ให้​กับ​พระเจ้า​พระบิดา ทุก​อย่าง​ก็​จะ​จบ 25 ที่​เป็น​อย่าง​นี้​ก็​เพราะ​มัน​จำเป็น​ที่​พระคริสต์​จะ​ต้อง​ปก​ครอง​จน​กว่า​พระเจ้า​จะ​จัดการ​กับ​ศัตรู​ของ​พระคริสต์​ให้​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระคริสต์​เสีย​ก่อน 26 ศัตรู​ตัว​สุด​ท้าย​ที่​จะ​ถูก​ทำลาย​คือ​ความ​ตาย 27 เพราะ “พระเจ้า​ได้​ปราบ​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​ไว้​ใต้​เท้า​ของ​พระองค์​แล้ว” [a] เมื่อ​พระคัมภีร์​พูด​ว่า “ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง” ก็​เข้า​ใจ​ชัด​เจน​ว่า ไม่​ได้​รวม​ถึง​พระเจ้า​ผู้​ได้​ทำ​ให้​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระคริสต์ 28 เมื่อ​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระคริสต์​แล้ว เมื่อ​นั้น​แม้แต่​พระคริสต์​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​เอง​ก็​ยอม​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระเจ้า​ผู้​ปราบ​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​ให้​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระคริสต์ ที่​พระคริสต์​ทำ​อย่าง​นี้ ก็​เพื่อ​พระเจ้า​จะ​ยิ่ง​ใหญ่​ที่สุด​เหนือ​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง

29 ถ้า​ไม่​มี​การ​ฟื้น​จาก​ความ​ตาย คน​ที่​เข้า​พิธี​จุ่ม​น้ำ​เพราะ​อยาก​จะ​ไป​อยู่​กับ​คน​ที่​ตาย​ไป​แล้ว [b] จะ​ทำ​อย่าง​ไร พวก​นี้​จะ​เข้า​พิธี​จุ่ม​น้ำ​เพื่อ​จะ​ไป​อยู่​กับ​คน​ที่​ตาย​ไป​แล้ว​ทำ​ไม​กัน

30 ถ้า​คน​ตาย​ไม่​ฟื้น ทำ​ไม​เรา​ถึง​ยอม​เสี่ยง​กับ​อันตราย​ทุกๆ​ชั่วโมง 31 พี่​น้อง​ครับ สาบาน​ได้​เลย​ว่า ผม​ตาย​ทุก​วัน เรื่อง​นี้​มัน​แน่​นอน​พอๆ​กับ​ที่​ผม​ภาคภูมิใจ​จริงๆ​ใน​พี่​น้อง​ที่​อยู่​ใน​พระ​เยซูคริสต์​เจ้า 32 ถ้า​ผม​ต่อสู้​กับ​พวก​สัตว์​ป่า​ใน​เมือง​เอเฟซัส [c] (เปรียบ​เทียบ​ให้​ฟัง​นะ​ครับ) ผม​จะ​ได้​ประโยชน์​อะไร ถ้า​คน​ตาย​ไม่​ฟื้น “ก็​ให้​กิน​และ​ดื่ม​ไป​เลย เพราะ​พรุ่งนี้​เรา​ก็​จะ​ตาย​อยู่​แล้ว” [d]

33 อย่า​หลอก​ตัวเอง​เลย “คบ​คน​พาล คน​พาล​ก็​จะ​พา​ให้​เสีย​นิสัย​ดีๆ​ไป” 34 เลิก​เมามาย​ซะ ให้​มี​สติ​อย่าง​ที่​ควร​จะ​มี เลิก​ทำ​บาป​เสีย​เพราะ​พวก​คุณ​บางคน​ยัง​ไม่​รู้​เรื่อง​พระเจ้า​เสีย​ด้วย​ซ้ำ ผม​พูด​อย่าง​นี้​เพราะ​จะ​ให้​พวก​คุณ​อับอาย​ไป​เลย

ตอน​ที่​เรา​ฟื้น​จาก​ความ​ตาย​ เรา​จะ​มี​ร่าง​แบบ​ไหน​หรือ

35 แต่​อาจ​จะ​มี​บางคน​ถาม​ว่า “คน​ตาย​จะ​ฟื้น​ขึ้น​มา​ได้​อย่าง​ไร พวก​เขา​จะ​มี​ร่าง​แบบ​ไหน” 36 ทำ​ไม​โง่​อย่าง​นี้ สิ่ง​ที่​คุณ​หว่าน​นั้น มัน​จะ​ต้อง​ตาย​ก่อน​ถึง​จะ​มี​ชีวิต​ขึ้น​มา​ได้ 37 และ​ไม่ว่า​คุณ​จะ​หว่าน​อะไร​ก็​ตาม สิ่ง​ที่​คุณ​หว่าน​นั้น​ไม่​ใช่​ต้น​โตๆ​เหมือน​กับ​สิ่ง​ที่​กำลัง​จะ​ขึ้น​มา มัน​เป็น​แค่​เมล็ด อาจ​จะ​เป็น​เมล็ด​ข้าว​สาลี หรือ​เมล็ด​อย่าง​อื่น 38 แล้ว​พระเจ้า​ก็​จะ​ให้​ต้น​ของ​มัน​ตาม​ที่​พระองค์​เลือก พระองค์​ให้​เมล็ด​แต่​ละ​ชนิด​มี​ลำต้น​แตกต่าง​กัน​ไป 39 เนื้อ​ของ​สิ่งมี​ชีวิต​ก็​แตกต่าง​กัน เนื้อ​มนุษย์​ก็​เป็น​แบบ​หนึ่ง เนื้อ​ของ​พวก​สัตว์​ก็​เป็น​อีก​แบบ​หนึ่ง นก​ก็​อย่าง​หนึ่ง ปลา​ก็​อีก​อย่าง​หนึ่ง 40 มี​รูปร่าง​สำหรับ​สิ่ง​ที่​อยู่​บน​ท้องฟ้า และ​ก็​มี​ร่าง​กาย​สำหรับ​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​โลก​ด้วย แต่​ร่าง​กาย​สำหรับ​สวรรค์​มี​ความ​งด​งาม​อย่าง​หนึ่ง​และ​ร่าง​กาย​สำหรับ​โลก​นั้น​ก็​มี​ความ​งด​งาม​อีก​อย่าง​หนึ่ง 41 ดวง​อาทิตย์​มี​ความ​งด​งาม​อย่าง​หนึ่ง ดวง​จันทร์​ก็​อีก​อย่าง​หนึ่ง ดวง​ดาว​ก็​อีก​อย่าง​หนึ่ง และ​แม้แต่​ความ​งด​งาม​ของ​ดวง​ดาว​แต่​ละ​ดวง​ก็​ยัง​แตกต่าง​กัน​เลย 42 มัน​จะ​เป็น​อย่าง​นี้ เมื่อ​คน​ตาย​ฟื้น​ขึ้น​มา​ใหม่ ร่าง​ที่​ถูก​ฝัง​ใน​ดิน​นั้น​ก็​เน่าเปื่อย​ไป แต่​ร่าง​ที่​ฟื้น​ขึ้น​มา​ใหม่​นี้​ไม่​มี​วัน​เน่าเปื่อย 43 ร่าง​ที่​ถูก​ฝัง​ใน​ดิน​นั้น​ไม่​มี​เกียรติ แต่​ร่าง​ที่​ฟื้น​ขึ้น​มา​นี้​มี​สง่า​ราศี ร่าง​กาย​ที่​ถูก​ฝัง​ใน​ดิน​นั้น​อ่อนแอ แต่​ร่าง​ที่​ฟื้น​ขึ้น​มา​นี้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ 44 ร่าง​ที่​ถูก​ฝัง​ใน​ดิน​นั้น​เป็น​เพียง​ร่าง​กาย​ธรรมดา แต่​ร่าง​ที่​ฟื้น​ขึ้น​มา​นี้​เป็น​ร่าง​ทิพย์​จาก​พระ​วิญญาณ ดัง​นั้น​ใน​เมื่อ​มี​ร่าง​กาย​ธรรมดา​ก็​ต้อง​มี​ร่าง​ทิพย์​ด้วย 45 เหมือน​กับ​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า “อาดัม​ผู้ชาย​คน​แรก​ได้​กลาย​เป็น​มนุษย์​ธรรมดา​ที่​มี​ชีวิต [e][f] แต่​พระคริสต์​ผู้​เป็น​อาดัม​คน​สุด​ท้าย​ได้​กลาย​เป็น​วิญญาณ​ที่​ให้​ชีวิต 46 ร่าง​ทิพย์​ไม่​ได้​เกิด​ก่อน แต่​ร่าง​กาย​ธรรมดา​เกิด​ก่อน​แล้ว​ร่าง​ทิพย์​จึง​ตาม​มา 47 อาดัม​มนุษย์​คน​แรก​นั้น​มา​จาก​ผง​คลีดิน​ใน​โลก​นี้ ส่วน​พระคริสต์​มนุษย์​คน​ที่​สอง​มา​จาก​สวรรค์ 48 พวก​ที่​เป็น​ของ​โลก​นี้​ก็​จะ​เป็น​เหมือน​อาดัม​มนุษย์​คน​แรก​ที่​มา​จาก​ผง​คลีดิน​นั้น พวก​ที่​เป็น​ของ​สวรรค์​นั้น​ก็​จะ​เป็น​เหมือน​พระคริสต์​มนุษย์​คน​ที่​สอง​ที่​มา​จาก​สวรรค์​นั้น 49 เนื่อง​จาก​ตอน​นี้​เรา​มี​ร่าง​เหมือน​กับ​อาดัม​มนุษย์​คน​แรก​ที่​มา​จาก​ผง​คลีดิน วัน​หนึ่ง​เรา​ก็​จะ​มี​ร่าง​เป็น​เหมือน​พระคริสต์​มนุษย์​คน​ที่​สอง​ที่​มา​จาก​สวรรค์​ด้วย

50 พี่​น้อง​ครับ ผม​จะ​บอก​พวก​คุณ​ว่า ร่าง​ที่​เป็น​เนื้อ​และ​เลือด​ของ​เรา​ตอน​นี้ ไม่​สามารถ​ที่​จะ​มี​ส่วน​ใน​อาณา​จักร​ของ​พระเจ้า​ได้ สิ่ง​ที่​เน่าเปื่อย​ได้​ก็​ไม่​สามารถ​จะ​มี​ส่วนร่วม​กับ​สิ่ง​ที่​ไม่​มี​วัน​เน่าเปื่อย​เหมือน​กัน 51 ฟัง​ให้​ดี ผม​จะ​บอก​ความ​ลับ​ให้​รู้ พวก​เรา​จะ​ไม่​ตาย​กัน​หมด​ทุก​คน​หรอก แต่​พวก​เรา​ทุก​คน​จะ​ถูก​เปลี่ยน​แปลง​ทัน​ที​ทัน​ใด 52 ใน​ชั่ว​พริบตา​เมื่อ​เป่า​แตร​ครั้ง​สุด​ท้าย เพราะ​เสียง​แตร​จะ​ดัง​ขึ้น และ​คน​ตาย​ก็​จะ​ฟื้น​ขึ้น​ใน​รูปร่าง​ที่​ไม่​มี​วัน​เน่า​เปื่อย และ​พวก​เรา​ที่​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​ก็​จะ​ถูก​เปลี่ยน​แปลง​ไป 53 เพราะ​ร่าง​ที่​กำลัง​เน่าเปื่อย​จะ​สวม​ร่าง​ที่​ไม่​เน่า​เปื่อย และ​ร่าง​ที่​ต้อง​ตาย​นี้​จะ​ต้อง​สวม​ด้วย​ร่าง​ที่​ไม่​มี​วัน​ตาย 54 เมื่อ​ร่าง​ที่​เน่าเปื่อย​นี้​สวม​สิ่ง​ที่​ไม่​เน่า​เปื่อย​แล้ว และ​ร่าง​ที่​ต้อง​ตาย​นี้​สวม​สิ่ง​ที่​ไม่​มี​วัน​ตาย​แล้ว สิ่ง​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้​ก็​จะ​เป็น​ความ​จริง​ที่​ว่า

“ความ​ตาย​ก็​พ่าย​แพ้​อย่าง​ราบคาบ​แล้ว”

55 “ว่า​ไง ความ​ตาย ชัย​ชนะ​ของ​เจ้า​หาย​ไป​ไหน​หมด​แล้ว
    ว่า​ไง ความ​ตาย พิษสง [g]​ของ​เจ้า​หาย​ไป​ไหน​หมด​แล้ว”

56 พิษสง​ของ​ความ​ตาย​นั้น​คือ​บาป และ​อำนาจ​ของ​บาป​ก็​มา​จาก​กฎ 57 แต่​ขอบคุณ​พระเจ้า ที่​ทำ​ให้​เรา​ชนะ​ผ่าน​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา

58 ดัง​นั้น พี่​น้อง​ที่รัก ให้​มั่นคง​อย่า​หวั่นไหว และ​ให้​ทุ่มเท​กับ​งาน​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต​ตลอด​เวลา เพราะ​คุณ​ก็​รู้​ว่า​จะ​ได้​รับ​รางวัล​สำหรับ​งาน​หนัก​ที่​คุณ​ทำ​เพื่อ​องค์​เจ้า​ชีวิต​นั้น​แน่

Footnotes:

 1. 1 โครินธ์ 15:27 พระเจ้า … พระองค์​แล้ว อ้าง​มา​จาก เพลง​สดุดี 8:6
 2. 1 โครินธ์ 15:29 เพราะ​อยาก … ตาย​ไป​แล้ว หรือ “เพราะ​เห็นแก่” หรือ “เพื่อ​ประโยชน์​ของ​คน​ที่​ตาย​ไป​แล้ว”
 3. 1 โครินธ์ 15:32 สัตว์​ป่า​ใน​เมือง​เอเฟซัส เปาโล​คง​หมายถึง พวก​ศัตรู​ที่​อยาก​ฆ่า​เขา​ใน​เมือง​เอเฟซัส
 4. 1 โครินธ์ 15:32 ก็​ให้​กิน … ตาย​อยู่​แล้ว อ้าง​มา​จาก​หนังสือ​อิสยาห์ 22:13; 56:12
 5. 1 โครินธ์ 15:45 ที่​มี​ชีวิต หรือ​อาจ​จะ​แปล​ได้​ว่า “วิญญาณ”
 6. 1 โครินธ์ 15:45 อาดาม … มี​ชีวิต อ้าง​มา​จาก​หนังสือ ปฐม​กาล 2:7
 7. 1 โครินธ์ 15:55 พิษสง หรือ​แปล​ตรงๆ​ได้​ว่า “เหล็ก​นัย”
Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

Copyright © 2001 by World Bible Translation Center

Viewing of
Cross references
Footnotes