A A A A A
Bible Book List

1 इतिहास 16 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)

16 लेवीहरूले करारको सन्दूक ल्याए अनि त्यसलाई दाऊदले टाँगेको पालभित्र राखे। त्यस पछि तिनीहरूले परमेश्वरलाई होमबलि र मेलबलि अर्पण गरे। दाऊदले होमबलि अनि मेलबलि चढाइसकेपछि तिनले परमप्रभुको नाउँमा मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिए। त्यस पछि तिनले हरेक इस्राएली पुरूष र स्त्रीहरूलाई एउटा-एउटा रोटी, केही खजूरका झुप्पा अनि किसमिसहरू दिए।

तब दाऊदले करारको सन्दूकको अघि सेवा गर्न का निम्ति केही लेवीहरूलाई चुने। ती लेवीहरूको काम उत्सव मनाउने, धन्यवाद दिने अनि इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वरको स्तुति गाउने थियो। आसाप पहिलो दलका प्रमुख थिए। आसापका दलले झ्याली बजाए। जकर्याह दोस्रो दलका प्रधान थिए। अन्य लेवीहरू यीएल, शमीरामोत, यहीएल, मत्तित्याह, एलीआब, बनायाह, ओबेद एदोम अनि यीएल थिए। यी मानिसहरूले वीणा, अनि सारङ्गी बजाए। बनायाह अनि यहजीएल पूजाहारीहरू थिए जसले सदैव करारको सन्दूक अघि तुरही बजाउथे। यो त्यसबेला थियो जब दाऊदले पहिलो पल्ट आसाप अनि उनका भाइहरूलाई परमप्रभुको स्तुतिगान गर्ने काम दिएका थिए।

दाऊदको धन्यवादको गीत

परमप्रभुको स्तुति गर। उहाँको नाउँ पुकार।
    मानिसहरूलाई ती महान कार्यहरूको बारेमा भन जो परमप्रभुले गर्नु भएको छ।
परमप्रभुको निम्ति गाओ। परमप्रभुको निम्ति स्तुति गान गर।
    उहाँका आश्चर्यकर्महरूको विषयमा सुनाऊ।
10 परमप्रभुको पवित्र नाउँको गौरव गर।
    परमप्रभु तर्फ आउने सबै मानिसहरू, प्रसन्न होऊ।
11 परमप्रभु र उहाँको शक्ति तर्फ हेर।
    परमप्रभु कहाँ जाऊ अनि उहाँको सहायता सधै खोज।
12 ती अचम्मका कामहरू सम्झ जो परमप्रभुले गर्नु भएको छ।
    उहाँका फैसलाहरू अनि उहाँले गर्नु भएका शक्तिशाली कार्यहरूको स्मरण गर।
13 इस्राएलका मानिसहरू परमप्रभुका दास हुन्।
    याकूबका सन्तानहरू परमप्रभुका चुनिएका मानिसहरू हुन्।
14 परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ।
    उहाँले संसार भरि नै न्याय राख्नु हुन्छ।
15 उहाँको करार सदैव सम्झ।
    उहाँले ती आज्ञाहरू हजारौं पुस्ताहरूका निम्ति दिनुभएको छ।
16 त्यो करारलाई सम्झ जो परमप्रभुले अब्राहामसित गर्नु भएको थियो।
    उहाँले इसहाकसित गर्नु भएको प्रतिज्ञा सम्झ।
17 परमप्रभुले यसलाई याकूबको निम्ति विधि बनाउनु भयो।
    यो करार इस्राएलसितको हो जो सदैव लगातार चलिरहन्छ।
18 परमप्रभुले इस्राएललाई भन्नु भयोः “मैले तिमीलाई यो कनानको भूमि सुम्पि दिएँ।
    यो तिम्रो पैतृक सम्पत्तिको भाग हुनेछ।”

19 जब तिनीहरू एउटा सानो संख्याका मानिसहरू मात्र थिए,
    अनि केही समयको लागि अन्य राज्यहरूसँग बसि रहें।
20 तिनीहरू एक राष्ट्रदेखि अर्को राष्ट्रमा गए।
    तिनीहरू एक राज्य देखि अर्को राज्यमा गए।
21 तर परमप्रभुले कसैलाई पनि तिनीहरू माथि चोट पुर्याउन दिनु भएन।
    परमप्रभुले तिनीहरूलाई चोट नपुर्याउनु भनी राजाहरूलाई चेतावनी दिनुभयो।
22 परमप्रभुले ती राजाहरूलाई भन्नु भयो, “मेरो अभिषेक भएका व्यक्तिहरूलाई चोट नदेऊ।
    मेरा अगमवक्ताहरूलाई चोट नदेऊ।”
23 सारा पृथ्वीका मानिस हो, परमप्रभुको निम्ति गाओ।
    हामीलाई बचाउँने परमप्रभुको बारेमा हरेक दिन तिमीले असल समाचार भन्नुपर्छ।
24 सबै राष्ट्रलाई परमप्रभुको महिमाको विषयमा घोषणा गर।
    हरेकलाई भन उहाँ कति महान हुनुहुन्छ।
25 परमप्रभु महान् हुनुहुन्छ, अनि धेरैले उहाँको महिमा गाउँछन्,
    परमप्रभुको डर सबै देवताहरूका भन्दा धेरै भयभित हुन्छ।
26 किनभने संसारमा सबै देवताहरू केवल व्यर्थका मूर्तिहरू हुन्।
    तर परमप्रभुले आकाश बनाउनु भयो।
27 परमप्रभुको महिमा अनि गौरव छ।
    शक्ति र आनन्दले त्यो ठाउँ भर्दछ जहाँ उहाँ बस्नु हुन्छ।
28 परिवारहरू अनि समूहहरू,
    परमप्रभुको महिमा र शक्तिको प्रशंसा गर।
29 परमप्रभुको प्रशंसा र उहाँको नाउँको महिमा होस्।
    परमप्रभु प्रति तिमीहरूका भेटीहरू ल्याऊ।
    परमप्रभु अनि उहाँको पवित्र सुन्दरताको आराधना गर।
30 उहाँको सामुने डराओ, जो सबै पृथ्वीमाथि छ।
    जतिसक्दो संसार दृढ निमार्ण गरिएको छ। यो हल्लिने छैन।
31 पृथ्वी अनि आकाश प्रशन्न होऊन्!
    सबैतिरका मानिसहरूले भनून्, “परमप्रभुले शासन गर्नुहुन्छ।”
32 समुद्र अनि यसमा भएका सबै वस्तुहरूले जय-जयकार गरून्!
    खेतहरू र तिनीहरूमा भएका हरेक थोकहरूले आनन्द देखाऊन्।
33 तब जंङ्गलका वृक्षहरूले गाउने छन्। किनभने परमप्रभु आउनु हुँदैछ।
    उहाँ पृथ्वीको न्याय गर्न आउनु हुँदैछ।
34 परमप्रभुलाई धन्यवाद देओ, किनभने उहाँ असल हुनुहुन्छ,
    हो परमप्रभुको प्रेम सदा-सर्वदा लगातार बगीरहन्छ।
35 परमप्रभुसित भनः
    “हाम्रो परमेश्वर हाम्रा उद्धारकर्ता हामीलाई बचाउँनुहोस्
हामीलाई एकसाथ पारिदिनुहोस्
    र हामीलाई अन्य देशहरूबाट बचाउनु होस्।
यसकारण हामी तपाईको पवित्र नाउँको स्तुति अनि महिमा गर्न सकौं
    जब तपाईको स्तुति गर्छौं।”
36 परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको सदा सर्वदा स्तुति भइरहोस्, जसरी सदा-सर्वदा उहाँको स्तुति भइरहेकोछ।

तब सबै मानिसहरूले परमप्रभुको स्तुति गर्दै भने, “आमिन।”

37 त्यस पछि दाऊदले आसाप अनि उनका भाइहरूलाई करारको सन्दूकको सामु छाडे। दाऊदले तिनीहरूलाई त्यसको अघि हरेक दिन सेवा गर्न भनी छोडेका थिए। 38 दाऊदले ओबेद-एदोमलाई र 68 जना अन्य लेवीहरूलाई पनि आसाप अनि तिनका भाइहरूसित सेवा गर्नका निम्ति छाडे। ओबेद एदोम र होस्सा रक्षकहरू थिए। ओबेद-एदोम यदूतूनका छोरा थिए।

39 दाऊदले पूजाहारी सादोक अनि अन्य पूजाहारीहरू जसले तिनीसित गिबोनको उच्च स्थानमा परमप्रभुको पाल अघि सेवा गरेका थिए। 40 हरेक बिहान र साँझमा सादोक अनि अन्य पूजाहारीहरू होमबलिको बेदीमा होमबलि चढाउँथे। तिनीहरूले परमप्रभुको व्यवस्थामा लेखिएका नियमहरू जो परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई दिनु भएको थियो, पालन गर्नलाई यसो गर्थे। 41 हेमान यदूतून अनि अन्य सबै लेवीहरूले स्तुति गान गाउँदै भने, “परमप्रभुको स्तुति गर, किनभने उहाँको प्रेम सदा-सर्वदा रहिरहन्छ।” 42 गायक नाउँ अनुसार चुनिएका थिए। हेमान अनि यदूतून तिनीहरूका साथ थिए। तिनीहरूको काम तुरही फुक्नु अनि झ्याली बजाउनु थियो। जब परमप्रभुका निम्ति भजन गाइन्थ्यो तिनीहरूले अन्य वाध्ययन्त्रहरू पनि बजाउने गर्थे। यदूतूनका छोराहरूले द्वारको रक्षा गर्दथे।

43 समारोह पछि, सबै मानिसहरू आफ्नो-आफ्नो घर गए। अनि दाऊद पनि आफ्ना परिवारलाई आशीर्वाद दिन घर गए।

Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)

2010 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes