A A A A A
Bible Book List

1 इतिहास 2 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)

इस्राएलका छोराहरू

इस्राएलका छोराहरू- रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून दान, यूसुफ, बिन्यामीन, नप्ताली, गाद अनि आशेर थिए।

यहूदाका छोराहरू

यहूदाका छोराहरू- एर, ओनान अनि शेला थिए। बतशअ तिनीहरूकी आमा थिइन्। बतशअ कनान देशकी स्त्री थिइन्। परमप्रभुले देख्नु भयो कि यहूदाका जेठा छोरा एर दुष्ट थियो। यसकारण परमप्रभुले एरलाई मारिदिनु भयो। यहूदाको बुहारी तामारले पेरेस अनि जेरहलाई जन्म दिइन्। यसरी यहूदाका पाँच छोराहरू थिए।

पेरेसका छोराहरू- हेस्रोन र हामूल थिए।

जेरहका पाँचजना छोराहरू- थिए तिनीहरू जिम्री, एतान, हेमान, कल्कोल अनि दारा थिए।

जिम्रीका छोरा कर्मी थिए। कर्मीको छोरा आकान [a] थिए। आकान ती मानिस थिए जसले इस्राएल माथि धेरै कष्ट ल्याएका थिए। आकानले युद्धबाट लिएका चीजहरू राखे। उसले ती सबै चिजहरू परमेश्वरलाई दिनु पर्ने थियो।

एतानका छोरा अजर्याह थिए।

हेब्रोनका छोराहरू यरहमेल, राम अनि कालेब थिए।

रामका सन्तानहरू

10 राम अम्मीनादाबका पिता थिए, अम्मीनादाब नहशोनका पिता थिए। नहशोन यहूदामा अगुवा थिए। 11 नहशोन सल्माका पिता थिए। सल्मा बोअजका पिता थिए। 12 बोअज ओबेदका पिता थिए। ओबेद यिशैका पिता थिए। 13 यिशै एलीआबका पिता थिए। एलीआब यिशैका जेठा छोरा थिए। यिशैका माहिला छोरा अबीनादाब थिए। तिनका साहिंला छोरा शिमा थिए। 14 नतनेल यिशैका काहिंला छोरा थिए। यिशैका अन्तरे छोरा रद्दै थिए। 15 ओसेम यिशैक जन्तरे छोरा थिए अनि दाऊद कान्छा छोरा थिए। 16 तिनीहरूका बहिनीहरू सरूयाह अनि अबीगेल थिए। सरूयाहका तीन जना छोराहरू अबीशै, योआब अनि असाहेल थिए। 17 अबीगेल अमासाका आमा थिइन्। अमासाका पिता येतेर थिए। येतेर इश्माएली थिए।

कालेबका सन्तानहरू

18 कालेब हेस्रोनका छोरा थिए। कालेबकी पत्नी अजूबाबाट नानीहरू जन्मे। अजूबाको नाउँ यरीओत पनि थियो। [b] अजूबाका छोराहरू येशेर, शोबाब अनि अर्दोन थिए। 19 जब अजूबाको मृत्यु भयो, कालेबले एप्रातलाई विवाह गरे। कालेब अनि एप्रातका एक छोरा थिए। तिनहरूले उसको नाउँ हूर राखे। 20 हूर ऊरीका पिता थिए। ऊरी बसलेलका पिता थिए।

21 पछि, जब हेस्रोन साठ्ठी बर्षका थिए, तिनले माकीरकी छोरीलाई विवाह गरे। माकीर गिलादका पिता थिए। हेस्रोनले माकीरकी छोरीसित शारीरिक सम्बन्ध गरे अनि तिनले सगूबलाई जन्म दिइन्। 22 सगूब याईरका पिता थिए। याईरको गिलाद देशमा तेईसवटा शहरहरू थिए। 23 तर गशूर र अरामले याईरका गाउँहरू कब्जागरे। तिनीहरू मध्ये कनतर त्यसका वरिपरिका स-साना शहरहरू थिए। जम्मा साठ्ठीवटा स-साना शहरहरू थिए। यी सबै शहरहरू गिलादका पिता माकीरका छोराहरूका थिए।

24 हेस्रोनको मृत्यु एप्राताको कालेबको शहरमा भयो। तिनको मृत्यु भए पछि, तिनकी पत्नी अबीयाले तिनको निम्ति छोरो जन्माइन्। त्यो छोराको अशहूर नाउँ दिएको थियो अशहूर तकोका पिता थिए।

यरहमेलका सन्तानहरू

25 यरहमेल हेस्रोनका जेठा छोरा थिए। यरहमेलका छोराहरू राम, बूना, ओरेन, ओसेम र अहियाह थिए। राम यरहमेलका जेठा छोरा थिए। 26 यरहमेलकी अर्की पत्नी अतारा थिइन्। ओनामकी आमा अतारा थिइन्।

27 यरहमेलका जेठा छोरा रामका छोराहरू थिए। तिनीहरू मास, यामीन अनि एकेर थिए।

28 ओनामका छोराहरू शम्मै अनि यादा थिए। शम्मैका छोराहरू नादाब अनि अबीशूर हो।

29 अबीशूरकी पत्नीको नाउँ अबीहेल थियो। तिनीहरूका दुइ छोराहरू थिए। तिनीहरूका नाउँ अहबान अनि मोलीद थिए।

30 नादाबका छोराहरू सेलेद अनि अप्पेम थिए। सेलेदको मृत्यु बिनासन्तान भयो।

31 अप्पेमका छोरा यिशी थिए। यिशीका छोरा शेशान थिए। शेशानका छोरा अहलै थिए।

32 यादा शम्मैका भाइ थिए। यादाका छोराहरू येतेर अनि जोनाथन थिए। येतेरको मृत्यु सन्तान बिहीन भयो।

33 जोनाथनका छोराहरू पेलेत र जाजा थिए। यो यरहमेलका सन्तानको सूची थियो।

34 शेशानका छोराहरू थिएनन्। तिनका छोरीहरू मात्र थिए। शेशानकहाँ यर्हा नाउँ गरेका एउटा मिश्री सेवक थिए।

35 शेशानले आफ्नी छोरीको विवाह यर्हासित गरी दिए। तिनीहरूका एक छोरा थिए। उसको नाउँ अत्तै थियो।

36 अत्तै नातानका पिता थिए। नातान जाबादका पिता थिए। 37 जाबाद एपलालका पिता थिए। एपलाल ओबेदका पिता थिए। 38 ओबेद येहूका पिता थिए। येहू अजर्याहका पिता थिए। 39 अजर्याह हेलेसका पिता थिए। हेलेस एलासाका पिता थिए। 40 एलासा सिम्मैका पिता थिए। सिम्मै शल्लूमका पिता थिए। 41 शल्लूम यकम्याहका पिता थिए अनि यकम्याह एलीशामाका पिता थिए।

42 कालेब यरहमेलका भाइ थिए। कालेबका छोराहरू यी थिएः तिनका जेठा छोरा मेशा थिए। मेशा जीपका पिता थिए। मारेशा पनि कालेबका छोरा थिए। मारेशा हेब्रोनका पिता थिए।

43 हेब्रोनका छोराहरू- कोरह, तम्पूह, रेकेम अनि शेमा थिए। 44 शेमा रहमका पिता थिए। रहम योर्कामका पिता थिए। रेकेम शम्मैका पिता थिए। 45 शम्मैको छोरा माओन थिए। माओन बेत्सूरका पिता थिए।

46 कालेबकी उप-पत्नीको नाउँ एपा थियो। एपा हारान, मोसा अनि गाजेजकी आमा थिइन्। हारान गाजेजका पिता थिए।

47 यहदैका छोराहरू- रेगेम, योताम, गेशान, पेलेत, एपा अनि शाम हुन्।

48 माका कालेबकी अर्की उप-पत्नी थिइन्। माका शेबेर अनि तिर्हानकी आमा थिइन्। 49 माका, चाप अनि शबाकि पनि आमा थिइन्। चाप मदमन्नाका पिता थिए। शबा मक्बेना अनि गिबाका पिता थिए। कालेबकी छोरी अक्सा थिइन्।

50 यो कालेबका सन्तानहरूको सूचि हो। हूर कालेबका जेठा छोरा थिए। तिनी एप्राताबाट जन्मिएका हुन। हूरका छोराहरू किर्यात-यारीमका संस्थापक शोबाल, 51 बेतलेहेमका संस्थापक सल्मा अनि बेत-गादेरका संस्थापक हारेप थिए।

52 शोबाल किर्यात-यारीमका संस्थापक थिए। यो शोबालका सन्तानहरूको सूची हो- हारोए, मनुहोनीहरूका आधा मानिसहरू, 53 अनि किर्यात यारीमका परिवार समूह यिनीहरू- यित्री, पूही, शुमाती अनि मिश्राती मानिसहरू हुन्। सोराती अनि एश्ताओलीहरू मिश्रानी मानिसहरूबाट आएका थिए।

54 यो सल्माका सन्तानहरूको सूची हो- बेतलेहेमबाट मानिसहरू नतोपाती थिए, अतारोत, बेतयोआब, मानहतका आधा जनसंख्याहरू, सोरी मानिसहरू, थिए। 55 अनि ती पूजाहरीहरूका परिवार जो याबेशमा, तिरातमा, शिमातमा अनि सुचामा बस्थे। यी शास्त्रीहरू र केनी मानिसहरू हुन जो हम्मतबाट आए। हम्मत बेत-रेकाबका घरका संस्थापक थिए।

Footnotes:

 1. 1 इतिहास 2:7 आकान वा “आकार।”
 2. 1 इतिहास 2:18 अजूबाको … थियो हिब्रूमा यो पाठ गाह्रो छ वास्तविक यसले भन्छः “उसको पत्नी अजूबाद्वारा अनि यरीओतद्वारा ‘यरीओत’ अर्की पत्नी हुनसक्छे । कसै पण्डीतहरूले उल्था गर्छन् कि अजूबा यरीओतकी छोरी थिइन्।”
Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)

2010 by World Bible Translation Center

1 Chronicles 2 New International Version (NIV)

Israel’s Sons

These were the sons of Israel:

Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Dan, Joseph, Benjamin, Naphtali, Gad and Asher.

Judah

To Hezron’s Sons

The sons of Judah:

Er, Onan and Shelah. These three were born to him by a Canaanite woman, the daughter of Shua. Er, Judah’s firstborn, was wicked in the Lord’s sight; so the Lord put him to death. Judah’s daughter-in-law Tamar bore Perez and Zerah to Judah. He had five sons in all.

The sons of Perez:

Hezron and Hamul.

The sons of Zerah:

Zimri, Ethan, Heman, Kalkol and Darda[a]—five in all.

The son of Karmi:

Achar,[b] who brought trouble on Israel by violating the ban on taking devoted things.[c]

The son of Ethan:

Azariah.

The sons born to Hezron were:

Jerahmeel, Ram and Caleb.[d]

From Ram Son of Hezron

10 Ram was the father of

Amminadab, and Amminadab the father of Nahshon, the leader of the people of Judah. 11 Nahshon was the father of Salmon,[e] Salmon the father of Boaz, 12 Boaz the father of Obed and Obed the father of Jesse.

13 Jesse was the father of

Eliab his firstborn; the second son was Abinadab, the third Shimea, 14 the fourth Nethanel, the fifth Raddai, 15 the sixth Ozem and the seventh David. 16 Their sisters were Zeruiah and Abigail. Zeruiah’s three sons were Abishai, Joab and Asahel. 17 Abigail was the mother of Amasa, whose father was Jether the Ishmaelite.

Caleb Son of Hezron

18 Caleb son of Hezron had children by his wife Azubah (and by Jerioth). These were her sons: Jesher, Shobab and Ardon. 19 When Azubah died, Caleb married Ephrath, who bore him Hur. 20 Hur was the father of Uri, and Uri the father of Bezalel.

21 Later, Hezron, when he was sixty years old, married the daughter of Makir the father of Gilead. He made love to her, and she bore him Segub. 22 Segub was the father of Jair, who controlled twenty-three towns in Gilead. 23 (But Geshur and Aram captured Havvoth Jair,[f] as well as Kenath with its surrounding settlements—sixty towns.) All these were descendants of Makir the father of Gilead.

24 After Hezron died in Caleb Ephrathah, Abijah the wife of Hezron bore him Ashhur the father[g] of Tekoa.

Jerahmeel Son of Hezron

25 The sons of Jerahmeel the firstborn of Hezron:

Ram his firstborn, Bunah, Oren, Ozem and[h] Ahijah. 26 Jerahmeel had another wife, whose name was Atarah; she was the mother of Onam.

27 The sons of Ram the firstborn of Jerahmeel:

Maaz, Jamin and Eker.

28 The sons of Onam:

Shammai and Jada.

The sons of Shammai:

Nadab and Abishur.

29 Abishur’s wife was named Abihail, who bore him Ahban and Molid.

30 The sons of Nadab:

Seled and Appaim. Seled died without children.

31 The son of Appaim:

Ishi, who was the father of Sheshan.

Sheshan was the father of Ahlai.

32 The sons of Jada, Shammai’s brother:

Jether and Jonathan. Jether died without children.

33 The sons of Jonathan:

Peleth and Zaza.

These were the descendants of Jerahmeel.

34 Sheshan had no sons—only daughters.

He had an Egyptian servant named Jarha. 35 Sheshan gave his daughter in marriage to his servant Jarha, and she bore him Attai.

36 Attai was the father of Nathan,

Nathan the father of Zabad,

37 Zabad the father of Ephlal,

Ephlal the father of Obed,

38 Obed the father of Jehu,

Jehu the father of Azariah,

39 Azariah the father of Helez,

Helez the father of Eleasah,

40 Eleasah the father of Sismai,

Sismai the father of Shallum,

41 Shallum the father of Jekamiah,

and Jekamiah the father of Elishama.

The Clans of Caleb

42 The sons of Caleb the brother of Jerahmeel:

Mesha his firstborn, who was the father of Ziph, and his son Mareshah,[i] who was the father of Hebron.

43 The sons of Hebron:

Korah, Tappuah, Rekem and Shema. 44 Shema was the father of Raham, and Raham the father of Jorkeam. Rekem was the father of Shammai. 45 The son of Shammai was Maon, and Maon was the father of Beth Zur.

46 Caleb’s concubine Ephah was the mother of Haran, Moza and Gazez. Haran was the father of Gazez.

47 The sons of Jahdai:

Regem, Jotham, Geshan, Pelet, Ephah and Shaaph.

48 Caleb’s concubine Maakah was the mother of Sheber and Tirhanah. 49 She also gave birth to Shaaph the father of Madmannah and to Sheva the father of Makbenah and Gibea. Caleb’s daughter was Aksah. 50 These were the descendants of Caleb.

The sons of Hur the firstborn of Ephrathah:

Shobal the father of Kiriath Jearim, 51 Salma the father of Bethlehem, and Hareph the father of Beth Gader.

52 The descendants of Shobal the father of Kiriath Jearim were:

Haroeh, half the Manahathites, 53 and the clans of Kiriath Jearim: the Ithrites, Puthites, Shumathites and Mishraites. From these descended the Zorathites and Eshtaolites.

54 The descendants of Salma:

Bethlehem, the Netophathites, Atroth Beth Joab, half the Manahathites, the Zorites, 55 and the clans of scribes[j] who lived at Jabez: the Tirathites, Shimeathites and Sucathites. These are the Kenites who came from Hammath, the father of the Rekabites.[k]

Footnotes:

 1. 1 Chronicles 2:6 Many Hebrew manuscripts, some Septuagint manuscripts and Syriac (see also 1 Kings 4:31); most Hebrew manuscripts Dara
 2. 1 Chronicles 2:7 Achar means trouble; Achar is called Achan in Joshua.
 3. 1 Chronicles 2:7 The Hebrew term refers to the irrevocable giving over of things or persons to the Lord, often by totally destroying them.
 4. 1 Chronicles 2:9 Hebrew Kelubai, a variant of Caleb
 5. 1 Chronicles 2:11 Septuagint (see also Ruth 4:21); Hebrew Salma
 6. 1 Chronicles 2:23 Or captured the settlements of Jair
 7. 1 Chronicles 2:24 Father may mean civic leader or military leader; also in verses 42, 45, 49-52 and possibly elsewhere.
 8. 1 Chronicles 2:25 Or Oren and Ozem, by
 9. 1 Chronicles 2:42 The meaning of the Hebrew for this phrase is uncertain.
 10. 1 Chronicles 2:55 Or of the Sopherites
 11. 1 Chronicles 2:55 Or father of Beth Rekab
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes