A A A A A
Bible Book List

Първо Коринтяни 15 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Благата вест за Христос

15 Братя и сестри, искам да ви припомня Благата вест, която ви проповядвах и вие приехте, в която стоите твърдо и която ви носи спасение, ако запазите посланието ми в съзнанието си (освен ако не сте повярвали напразно).

Защото ви предадох онова, което и аз получих. Съобщих ви най-важното: че Христос умря за греховете ни, както казват Писанията, и че бе погребан, а на третия ден – възкресен, както казват Писанията, че се яви на Кифа, [a] а след това на дванадесетте апостола. След това веднъж се яви на повече от петстотин братя и повечето от тях са все още живи, макар и някои да са мъртви. След това се яви на Яков и отново на всички апостоли и най-накрая и на мен като на човек, роден преждевременно. Аз съм най-незначителният сред апостолите и дори не съм достоен да се нарека апостол, защото преследвах Божията църква. [b] 10 Но благодарение на Божията благодат аз съм това, което съм. И благодатта, която той прояви към мен, не бе напразна. Напротив: трудех се по-упорито от всички останали, въпреки че не аз го правех, а Божията благодат, която беше в мен. 11 И така, дали ви проповядвам аз или те, това е, което всички проповядваме, и това е, в което вие повярвахте.

Нашето възкресение

12 Но след като проповядваме, че Христос бе възкресен от мъртвите, защо някои от вас казват, че няма възкресение на мъртвите? 13 Ако няма възкресение на мъртвите, значи Христос не е бил възкресен. 14 А ако Христос не е бил възкресен, безсмислено е проповядването ни, безсмислена е и вярата ви. 15 А се оказваме и лъжесвидетели относно Бога, защото пред него свидетелствахме под клетва, че той е възкресил Христос. Но ако, както казват, мъртвите не възкръсват, то и Бог не е възкресил Христос. 16 А ако мъртвите не възкръсват, то Христос не е бил възкресен, 17 а ако Христос не е бил възкресен, вярата ви е безполезна, вие все още сте в греховете си 18 и онези, които са били в Христос, когато са умрели, са изгубени. 19 Ако имахме надежда в Христос само за този живот, ние бихме били най-достойните за съжаление сред всички хора.

20 Но Христос наистина бе възкресен от мъртвите и бе първият от тях, 21 и ако смъртта дойде чрез човек, чрез човек дойде и възкресението на мъртвите. 22 Защото както всички умират в Адам, така всички ще възкръснат за нов живот в Христос, 23 но всеки по своя ред: Христос е първият плод на възкресението, а когато той дойде, ще възкръснат онези, които му принадлежат. 24 След това ще дойде краят, когато Христос предаде царството на Бога и Отца, когато унищожи всеки управник, всяка власт и всяка сила. 25 Защото Христос трябва да царува, докато Бог не постави всички врагове под краката му. 26 Последният враг, който ще бъде унищожен, е смъртта. 27 Защото „Бог е подчинил всичко на Христос.“ [c] Когато Писанието казва, че „всичко“ е било подчинено, ясно е, че това изключва самия Бог, който е подчинил всичко на Христос. 28 И когато всичко е подчинено на Христос, самият Син ще бъде подчинен на Онзи, който подчини всичко на него, за да бъде Бог всичко за всички.

29 Ако не беше така, какво ще правят онези, които са кръстени [d] заради мъртвите, ако мъртвите изобщо не възкръсват? Защо са кръстени заради тях?

30 И защо сме изправени пред опасности всеки час? 31 Аз умирам всеки ден. Братя и сестри, гордостта, която изпитвам заради вас в Христос Исус, нашия Господ, ме кара да заявя това. 32 Ако в Ефес се бях борил с диви зверове като обикновен човек, какво щях да спечеля? Ако мъртвите не възкръсват, тогава „нека ядем и пием, защото утре ще умрем!“ [e]

33 Не се заблуждавайте: „Лошите приятели развалят добрия характер.“ 34 Елате на себе си, както е редно, и престанете да вършите грехове, защото някои от вас не познават Бога. Казвам това, за да ви засрамя.

Какви ще бъдат телата ни

35 Някой може да попита: „Как възкръсват мъртвите? Какви ще бъдат телата им?“ 36 Колко глупави въпроси! Това, което засяваш, трябва първо да умре в земята, за да получи нов живот. 37 А когато сееш, онова, което заравяш в земята, не е тялото, което ще израсне, а само обикновено зърно, независимо дали е пшеница или някакво друго семе. 38 След това Бог му дава тялото, което е избрал: за всяко семе – различно тяло. 39 Плътта на живите същества не е една и съща: една е за хората, друга – за зверовете, различна е за птиците, а също и за рибите. 40 Има небесни тела и земни тела. Небесните тела имат един блясък, а земните – друг. 41 Слънцето има един блясък, луната – друг, а звездите – още по-друг, като всяка звезда се различава по блясъка си от останалите.

42 Така е и възкресението на мъртвите. Тялото, което се заравя в земята, е тленно, а тялото, което възкръсва, е нетленно. 43 Тялото, което се заравя в земята, е без чест, а възкръсва в слава. Тялото, което се заравя в земята, е слабо, а възкръсналото – силно. 44 Това, което се заравя в земята, е физическо тяло, а това, което възкръсва – духовно.

Както има физическо тяло, така има и духовно тяло. 45 Така казва Писанието: „Първият човек, Адам, стана живо същество [f].“ [g] А последният Адам [h] е животворен дух. 46 Не духовното, а физическото е първо, а след него – духовното. 47 Първият човек дойде от земята и бе създаден от пръст. Вторият човек дойде от небето. 48 Какъвто е създаденият от пръст човек, такива са хората от пръст, а какъвто е небесният човек, такива са небесните хора. 49 И както сме носили образа на създадения от пръст човек, така ще носим образа на небесния човек.

50 Това ви казвам, братя и сестри: нашите земни тела от кръв и плът не могат да наследят Божието царство. Нито може тленното да наследи нетленното. 51 Чуйте ме, ще ви разкрия една тайна: няма всички да умрем, но всички ще бъдем променени 52 в един миг, кратък като премигване на око, при звука на последната тръба. Защото тръбата ще изсвири и мъртвите ще бъдат възкресени в нетленност, а ние, които все още сме живи, ще се променим. 53 Защото това тленно тяло трябва да се облече в нетленност и това смъртно тяло – в безсмъртие. 54 И когато това тленно тяло се облече в нетленност и това смъртно тяло се облече в безсмъртие, ще се изпълни казаното в Писанието:

„Смъртта бе погълната, победата е пълна!“ [i]

55 „Къде е победата ти, смърт?
Къде е жилото ти?“ [j]

56 Жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът. 57 Но да благодарим на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос!

58 И така, скъпи мои братя и сестри, бъдете твърди и непоклатими. Винаги се отдавайте изцяло на Господното дело, защото знаете, че трудът ви в Господа не е напразен.

Footnotes:

  1. Първо Коринтяни 15:5 Кифа Арамейското име на Петър, един от дванадесетте апостола.
  2. Първо Коринтяни 15:9 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
  3. Първо Коринтяни 15:27 Цитат от Пс. 8:6.
  4. Първо Коринтяни 15:29 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
  5. Първо Коринтяни 15:32 Цитат от Ис. 22:13; 56:12.
  6. Първо Коринтяни 15:45 живо същество Букв.: „жива душа“.
  7. Първо Коринтяни 15:45 Цитат от Бит. 2:7.
  8. Първо Коринтяни 15:45 Адам Името означава „човек“. Тук изразът „последният Адам“ се отнася за Христос – „небесния човек“.
  9. Първо Коринтяни 15:54 Исая 25:8
  10. Първо Коринтяни 15:55 Осия 13:14
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

Първо Коринтяни 15 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

15 Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите,

чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, - освен ако сте напразно повярвали.

Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията;

че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията;

и че се яви на Кифа, после на дванадесетте,

че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха;

че после се яви на Якова, тогава на всичките апостоли;

а най-после от всички яви се и на мене, като на някой изверг.

Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека понеже гоних Божията църква,

10 Но с Божията благодат съм каквото съм; и дадената на мене Негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях, - не аз, обаче, но Божията благодат, която беше с мене.

11 И тъй, било че аз <се трудих повече>, било че, така проповядваме <и те и аз>, и вие така сте повярвали.

12 Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите?

13 Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен;

14 и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.

15 При това, ние се намираме и лъжесвидетели Божии; защото свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват;

16 защото, ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен;

17 и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си.

18 Тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали.

19 Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление.

20 Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите.

21 Понеже, както чрез човека <дойде> смъртта, така чрез човека <дойде> възкресението на мъртвите.

22 Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят.

23 Но всеки на своя ред; Христос първият плод, после, при пришествието на Христа, тия, които са Негови.

24 Тогава <ще бъде> краят, когато ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила.

25 Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете Си.

26 И смъртта, най-последен враг, <и тя> ще бъде унищожена,

27 защото Бог "е покорил всичко под нозете Му". А когато ще е казал, че всичко е <вече> покорено, (с явно изключение на Този, Който Му е покорил всичко),

28 когато <казвам>, ще Му е било покорено всичко, тогава и Сам Синът ще се покори на Този, Който Му е покорил всичко, за да бъде Бог все във все.

29 Иначе, какво ще правят тия, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите никак не се възкресяват, защо се и кръщават заради тях?

30 Защо и ние се излагаме на бедствия всеки час?

31 Братя, с похвалата, с която се гордея за вас в Христа Исуса нашия Господ, аз всеки ден умирам.

32 Ако, по човешки <казано>, съм се борил със зверове в Ефес, какво ме ползува? Ако мъртвите не се възкресяват "нека ядем и пием, защото утре ще умрем".

33 Не се мамете. "Лошите другари покварят добрите нрави".

34 Отрезнейте към правдата, и не съгрешавайте, защото някои <от вас> не познават Бога. <Това> казвам, за да ви направя да се засрамите.

35 Но някой ще рече: Как се възкресяват мъртвите? и с какво тяло ще дойдат?

36 Безумецо, това, което ти сееш, не оживява, ако не умре.

37 И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще изникне, а голо зърно, <каквото> се случи, пшенично или някое друго;

38 но Бог му дава тяло каквото му е угодно, и на всяко семе собственото му тяло.

39 Всяка плът не е еднаква; но друга е <плътта> на човеците, а друга на животните, друга пък на птиците и друга на рибите.

40 Има и небесни тела и земни тела, друга е, обаче, славата на небесните, а друга на земните.

41 Друг е блясъкът на слънцето, друг блясъкът на луната и друг блясъкът на звездите; па и звезда от звезда се различава по блясъка.

42 Така е и възкресението на мъртвите. <Тялото> се сее в тление, възкръсва в нетление;

43 сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила;

44 сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно <тяло>.

45 Така е и писано: Първият човек Адам "стана жива душа", а последният Адам <стана> животворящ дух.

46 Обаче, не е първо духовното, а одушевеното, и после духовното.

47 Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето.

48 Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният, такива са и небесните.

49 И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния.

50 А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното.

51 Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим,

52 в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.

53 Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие.

54 А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: "Погълната биде смъртта победоносно".

55 О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото?

56 Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът;

57 но благодарение Богу, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.

58 Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes