A A A A A
Bible Book List

Rô-ma 5:12-14 Bản Dịch 2011 (BD2011)

A-đam và Ðấng Christ

12 Như vậy bởi một người, tội lỗi đã vào thế gian, rồi bởi tội lỗi, sự chết đã xâm nhập, và như thế sự chết đã lan tràn đến mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội. 13 Số là tội lỗi đã hiện hữu trong thế gian trước khi có Luật Pháp, nhưng vì lúc đó chưa có Luật Pháp nên người ta không biết mình đã phạm tội trầm trọng như thế nào. 14 Thật vậy, từ A-đam đến Môi-se, sự chết đã ngự trị trên mọi người, kể cả những người không phạm tội như tội của A-đam, người làm hình bóng về Ðấng phải đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Sáng Thế 2:15-3:24 Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Chúa Ðức Chúa Trời đem con người đặt trong Vườn Ê-đen để trồng trọt và giữ vườn. 16 Chúa Ðức Chúa Trời ra lịnh cho con người, “Ngươi được tự do ăn mọi cây trái trong vườn, 17 nhưng về cây tri thức thiện và ác ngươi chớ ăn, vì hễ ngày nào ngươi ăn trái cây ấy, ngươi sẽ chết.”

18 Bấy giờ Chúa Ðức Chúa Trời phán, “Con người[a] ở một mình không tốt. Ta sẽ dựng nên một bạn đời thích hợp để giúp đỡ nó.”

19 Chúa Ðức Chúa Trời lấy đất làm nên mọi thú đồng và mọi chim trời, rồi đem chúng đến A-đam, để xem ông gọi chúng thế nào; hễ A-đam gọi mỗi sinh vật là gì thì nó sẽ trở thành tên của sinh vật đó. 20 A-đam đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời, và mọi thú đồng, nhưng chính A-đam, ông không tìm được ai làm bạn đời thích hợp để giúp đỡ ông. 21 Vì thế Chúa Ðức Chúa Trời khiến A-đam ngủ mê, và ông ngủ mê man. Ngài lấy một xương sườn của A-đam rồi lấp thịt thế vào chỗ ấy. 22 Kế đó Chúa Ðức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam tạo nên một người nữ, rồi đem nàng đến với A-đam. 23 Bấy giờ A-đam nói,

“Cuối cùng tôi cũng có được một người;
Người nầy có xương từ xương tôi mà ra, và thịt từ thịt tôi mà ra;
Người nầy sẽ được gọi là người nữ,[b]
Vì người nầy đã từ người nam mà ra.”

24 Bởi vậy người nam sẽ rời cha mẹ để kết hợp với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một thịt. 25 Thuở ấy cả A-đam và vợ ông đều trần truồng, nhưng họ không hề cảm thấy e thẹn.

Loài Người Phạm Tội

Bấy giờ con rắn là con vật quỷ quyệt hơn những sinh vật khác mà Chúa Ðức Chúa Trời đã dựng nên trên đất. Nó nói với người nữ, “Có thật Ðức Chúa Trời bảo, ‘Các ngươi không được ăn trái của bất cứ cây nào trong vườn’ chăng?”

Người nữ trả lời con rắn, “Chúng tôi có thể ăn các trái cây trong vườn; nhưng Ðức Chúa Trời đã dặn, ‘Các ngươi không được ăn trái của cây ở giữa vườn; các ngươi cũng không được đụng đến nó, nếu không các ngươi sẽ chết.’”

Con rắn nói với người nữ, “Các người sẽ không chết đâu, bởi vì Ðức Chúa Trời biết rằng ngày nào các người ăn trái cây ấy, mắt các người sẽ mở ra, và các người sẽ trở nên giống như Ðức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.”

Người nữ thấy trái cây ấy coi bộ ăn ngon, trông đẹp mắt, và quý, vì nó có thể làm cho người ta khôn ra; nàng liền hái trái cây ấy và ăn, rồi đưa cho chồng nàng đang ở đó ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra; họ nhận biết họ đang trần truồng, nên họ lấy lá vả khâu lại làm khố che thân.

Vào khoảng chiều tối, khi gió thổi hiu hiu, họ nghe tiếng Ðức Chúa Trời đi dạo trong vườn, A-đam và vợ trốn vào giữa lùm cây trong vườn, để tránh mặt Chúa Ðức Chúa Trời. Bấy giờ Chúa Ðức Chúa Trời gọi A-đam và hỏi, “Ngươi ở đâu?”

10 Ông đáp, “Con có nghe tiếng Ngài trong vườn và con sợ, nên con lẩn tránh, vì con đang trần truồng.”

11 Ngài hỏi, “Ai bảo cho ngươi biết ngươi đang trần truồng? Ngươi có ăn trái cây Ta đã truyền cho ngươi không được ăn chăng?”

12 A-đam đáp, “Người nữ Ngài ban để sống với con, nàng đã cho con trái cây ấy, và con đã ăn rồi.”

13 Bấy giờ Chúa Ðức Chúa Trời hỏi người nữ, “Ngươi đã làm gì?”

Ngươi nữ thưa, “Con rắn đã gạt con, và con đã ăn rồi.”

14 Chúa Ðức Chúa Trời phán với con rắn,

“Bởi vì ngươi đã làm điều ấy,
Nên ngươi bị nguyền rủa hơn mọi súc vật và mọi thú rừng.
Ngươi sẽ bò bằng bụng, và ngươi sẽ ăn bụi đất suốt đời.
15 Ta sẽ để một mối nghịch thù giữa ngươi và người nữ,
Giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ.
Người sẽ giày đạp đầu ngươi, và ngươi sẽ cắn gót chân Người.”

16 Ðoạn Ngài nói với người nữ,

“Ta sẽ tăng thêm nỗi khổ cực cho ngươi trong khi thai nghén;
Ngươi phải chịu đau đớn mỗi lần sinh con.
Dục vọng của ngươi sẽ bị lệ thuộc nơi chồng ngươi;
Nó sẽ có quyền trên ngươi.”

17 Ngài cũng nói với người nam,[c]

“Vì ngươi đã nghe lời vợ mà ăn trái cây Ta đã truyền, ‘Ngươi không được ăn,’
Nên đất sẽ vì ngươi bị nguyền rủa;
Suốt đời ngươi, ngươi phải làm lụng vất vả mới có ăn.
18 Gai góc và bụi gai sẽ mọc lên cho ngươi;
Ngươi sẽ ăn hoa màu của ruộng đồng.
19 Ngươi phải đổ mồi hôi trán mới có cơm bánh[d] để ăn,
Cho đến khi ngươi trở về cùng bụi đất, vì ngươi đã ra từ bụi đất;
Ngươi là cát bụi, nên ngươi sẽ trở về cùng cát bụi.”

20 A-đam gọi vợ ông là Ê-va,[e] vì bà là mẹ của cả loài người. 21 Chúa Ðức Chúa Trời lấy da thú làm y phục cho A-đam và vợ ông, rồi mặc cho họ.

22 Ðoạn Chúa Ðức Chúa Trời phán, “Nầy, con người đã trở thành một bậc như Chúng Ta, biết điều thiện và điều ác. Vậy bây giờ hãy coi chừng, kẻo nó đưa tay hái trái cây sự sống và ăn, rồi được sống đời đời chăng.” 23 Vậy Chúa Ðức Chúa Trời đuổi loài người ra khỏi Vườn Ê-đen, để cày cấy đất đai là thứ đã được dùng để dựng nên loài người. 24 Thế là Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn. Ở phía đông của Vườn Ê-đen, Ngài đặt các thiên thần chê-ru-bim và một thanh gươm sáng lòa, liên tục biến chuyển mọi hướng, để canh giữ con đường đến cây sự sống.

Footnotes:

  1. Sáng Thế 2:18 ctd: người nam (Hebrew: adam)
  2. Sáng Thế 2:23 Hebrew: ishshah (người nữ)
  3. Sáng Thế 3:17 nt: A-đam; ctd: người đàn ông, người chồng
  4. Sáng Thế 3:19 nt: bánh
  5. Sáng Thế 3:20 Ê-va nghĩa là sống (nguồn sống)
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 3:9-11 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Mọi Người Ðều Phạm Tội

Vậy thì sao? Chúng ta có khá hơn gì chăng?

Không, chẳng khá hơn gì cả. Vì như chúng tôi đã chứng tỏ rằng, người Do-thái lẫn người Hy-lạp, tất cả đều ở dưới quyền lực của tội lỗi, 10 như có chép rằng,

“Chẳng có ai công chính,
Dù một người cũng không.
11 Chẳng có người nào hiểu biết.
Chẳng ai tìm kiếm Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 3:23 Bản Dịch 2011 (BD2011)

23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh hiển của Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 8:20-21 Bản Dịch 2011 (BD2011)

20 Vì muôn vật đã bị khuất phục dưới sự hư ảo, không phải tự ý, nhưng bởi Ðấng bắt chúng phải chịu như vậy, với hy vọng 21 rằng chính muôn vật cũng sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ của sự hư nát để vào hưởng tự do trong vinh hiển với các con cái Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Cô-rinh-tô 15:22 Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 Vì trong A-đam mọi người đều chết thì trong Ðấng Christ mọi người đều sẽ được làm cho sống lại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-phê-sô 2:1-3 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Từ Chết Ðến Sống

Về phần anh chị em, anh chị em đã chết vì các vi phạm và tội lỗi mình; đó là nếp sống ngày trước của anh chị em, tức sống theo xu hướng của đời nầy, theo kẻ cầm quyền trên không trung, là tà linh đang hành động giữa các con cái không vâng lời.

Trước kia tất cả chúng ta cũng đã sống giữa họ như vậy, tức sống theo những ham muốn của xác thịt, chiều theo sự thèm khát của nhục dục và những ý tưởng xấu xa; theo lẽ tự nhiên chúng ta là con cái của sự thịnh nộ như bao nhiêu người khác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 5:14-19 Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Thật vậy, từ A-đam đến Môi-se, sự chết đã ngự trị trên mọi người, kể cả những người không phạm tội như tội của A-đam, người làm hình bóng về Ðấng phải đến.

15 Nhưng sự phạm tội không như ân sủng. Vì nếu chỉ bởi tội lỗi của một người mà mọi người phải chết, thì ân sủng của Ðức Chúa Trời và tặng phẩm trong ân sủng của Ngài cho nhiều người qua một người, là Ðức Chúa Jesus Christ, càng dồi dào hơn biết bao. 16 Tặng phẩm của Ðức Chúa Trời[a] cũng khác với hậu quả phạm tội của một người; một đàng thì vì một người phạm tội mà cả nhân loại phải lãnh án bị đoán phạt, còn một đàng khác nhờ ân sủng mà người ta tuy đã phạm tội nhiều lần vẫn được kể là công chính. 17 Vì nếu chỉ bởi một người phạm tội mà sự chết đã cầm quyền trên mọi người qua người ấy, thì những ai tiếp nhận ân sủng và tặng phẩm của sự công chính nhờ một người là Ðức Chúa Jesus Christ sẽ cầm quyền trên cuộc sống bội phần hơn biết bao.

18 Vậy như bởi một người phạm tội mà mọi người bị đoán phạt thể nào, thì cũng bởi một người đã đạt sự công chính mà mọi người được hưởng sự sống của người được xưng công chính cũng thể ấy. 19 Vì như bởi sự không vâng lời của một người mà mọi người đã trở thành những kẻ có tội thể nào, thì bởi sự vâng lời của một người mà mọi người sẽ trở thành những người được xem là công chính cũng thể ấy.

Footnotes:

  1. Rô-ma 5:16 nt: "sự ban cho" (chữ “Ðức Chúa Trời” được hiểu ngầm)
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Giăng 3:7-21 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Chớ ngạc nhiên về điều Ta nói với ngươi rằng các ngươi phải được sinh lại. Gió muốn thổi đi đâu thì thổi; ngươi nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và sẽ đi đâu. Ai được sinh ra bởi Ðức Thánh Linh thì cũng như vậy.”

Ni-cô-đem đáp lời và nói với Ngài, “Làm sao những điều ấy có thể xảy ra được?”

10 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với ông, “Ngươi là giáo sư của dân I-sơ-ra-ên mà không biết những điều ấy sao? 11 Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi, Chúng Ta nói điều Chúng Ta biết và làm chứng điều Chúng Ta thấy, nhưng các ngươi không chấp nhận những lời chứng của Chúng Ta. 12 Nếu Ta nói với các ngươi những việc dưới đất mà các ngươi không tin, làm sao các ngươi sẽ tin nếu Ta nói những việc trên trời? 13 Chưa ai lên trời bao giờ ngoại trừ Con Người, Ðấng từ trời xuống. 14 Như Môi-se treo con rắn lên trong đồng vắng thế nào, Con Người cũng bị treo lên thể ấy, 15 để ai tin Người sẽ có sự sống đời đời. 16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị chết mất nhưng có sự sống đời đời. 17 Vì Ðức Chúa Trời sai Con Ngài đến thế gian không để lên án thế gian, nhưng để thế gian được cứu nhờ Con ấy. 18 Ai tin Con ấy không bị lên án, nhưng ai không tin đã bị kết án rồi, vì đã không tin đến danh của Con Một Ðức Chúa Trời. 19 Bản án đó là thế nầy: ánh sáng đã vào thế gian, nhưng người ta yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc làm của họ là gian tà. 20 Phàm ai hành động gian tà đều ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, vì sợ các việc làm của mình bị lộ ra. 21 Nhưng ai làm điều chân thật thì đến với ánh sáng, để các việc làm của mình có thể được tỏ ra, vì đã được thực hiện trong Ðức Chúa Trời.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 10:9-13 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Vì nếu miệng bạn xưng nhận Ðức Chúa Jesus là Chúa, và lòng bạn tin rằng Ðức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết, bạn sẽ được cứu. 10 Vì ai tin trong lòng sẽ được xưng công chính, và ai xưng nhận bằng môi miệng sẽ được cứu, 11 vì Kinh Thánh dạy,

“Ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.”[a]

12 Thế thì không có sự phân biệt giữa người Do-thái và người Hy-lạp, vì họ có cùng một Chúa, Ngài là Chúa chung của mọi người, và Ngài ban phước dồi dào cho những ai kêu cầu Ngài, 13 

“Ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu.”[b]

Footnotes:

  1. Rô-ma 10:11 Ê-sai 28:16 LXX
  2. Rô-ma 10:13 Giô-ên 12:32
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 5:18-19 Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 Vậy như bởi một người phạm tội mà mọi người bị đoán phạt thể nào, thì cũng bởi một người đã đạt sự công chính mà mọi người được hưởng sự sống của người được xưng công chính cũng thể ấy. 19 Vì như bởi sự không vâng lời của một người mà mọi người đã trở thành những kẻ có tội thể nào, thì bởi sự vâng lời của một người mà mọi người sẽ trở thành những người được xem là công chính cũng thể ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ma-thi-ơ 13:47-50 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ngụ Ngôn về Lưới Cá

47 “Vương quốc thiên đàng cũng giống như một chiếc lưới thả xuống biển, bắt đủ loại cá. 48 Khi lưới đã đầy, người ta kéo lên bờ, rồi ngồi xuống, lựa cá tốt bỏ vào giỏ, và vứt cá xấu đi. 49 Trong ngày tận thế cũng vậy. Các thiên sứ sẽ đến, tách rời kẻ gian ác ra khỏi người công chính 50 và ném những kẻ gian ác vào hồ lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 2:8-9 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Còn kẻ ích kỷ, không vâng theo chân lý, nhưng cứ đi theo sự gian ác sẽ chuốc lấy cơn giận và cơn thịnh nộ của Ngài. Hoạn nạn và khốn khổ sẽ giáng trên mọi kẻ làm ác, trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Phi-líp 3:18-19 Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 Vì có nhiều người sống như kẻ thù của thập tự giá Ðấng Christ, đó là những người trước kia tôi thường nói với anh chị em và nay tôi khóc mà nhắc lại; 19 cuối cùng của họ là diệt vong, thần của họ là cái bụng của họ, và vinh hiển của họ là những việc đáng xấu hổ của họ; họ chỉ nghĩ đến những gì thuộc về thế gian.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

II Thê-sa-lô-ni-ca 1:8-9 Bản Dịch 2011 (BD2011)

trong ngọn lửa hừng --Ngài sẽ hình phạt những kẻ không chịu nhìn biết Ðức Chúa Trời và những kẻ không vâng phục Tin Mừng của Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta. Những kẻ ấy sẽ lãnh lấy án phạt bị hủy diệt đời đời, bị cách biệt khỏi sự hiện diện của Chúa và khỏi vinh hiển của quyền năng Ngài,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Khải Huyền 20:14-15 Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Sau đó tử thần và âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Ðây là sự chết thứ hai, tức hồ lửa. 15 Nếu tên ai không được ghi vào sách sự sống, người ấy sẽ bị quăng vào hồ lửa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Giăng 10:28 Bản Dịch 2011 (BD2011)

28 Ta ban cho chúng sự sống đời đời. Chúng sẽ không bao giờ chết mất. Không ai sẽ cướp chúng khỏi tay Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ga-la-ti 2:20 Bản Dịch 2011 (BD2011)

20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ðấng Christ; không phải là tôi sống nữa, nhưng Ðấng Christ sống trong tôi; và bây giờ tôi sống trong thân xác nầy là sống trong đức tin vào Con Ðức Chúa Trời, Ðấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-phê-sô 3:12 Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 trong Ðấng Christ và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta được dạn dĩ và tự tin khi đến với Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Phi-líp 3:20-21 Bản Dịch 2011 (BD2011)

20 Nhưng chúng ta là công dân thiên quốc, nơi chúng ta đang nóng lòng trông đợi Ðức Chúa Jesus Christ là Chúa và Ðấng Giải Cứu của chúng ta. 21 Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn yếu của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh hiển của Ngài bằng quyền năng Ngài dùng để bắt muôn vật khuất phục Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Hê-bơ-rơ 13:20-21 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Lời Chào Cuối Thư

20 Nguyện xin Ðức Chúa Trời bình an, Ðấng đã đem Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, là Ðấng Chăn Chiên lớn đã dùng huyết mình lập một giao ước đời đời, sống lại từ cõi chết, 21 trang bị anh chị em bằng mọi điều tốt đẹp để làm theo ý muốn Ngài và thực hiện giữa chúng ta những điều đẹp lòng Ngài qua Ðức Chúa Jesus Christ. Nguyện Ðức Chúa Jesus Christ được vinh hiển đời đời vô cùng. A-men.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 5:20-21 Bản Dịch 2011 (BD2011)

20 Luật Pháp được ban hành để cho thấy tội lỗi đã gia tăng như thể nào; nhưng nơi nào tội lỗi gia tăng, nơi ấy ân sủng lại càng gia tăng nhiều hơn. 21 Vậy, như tội lỗi thống trị khiến người ta phải chết thể nào, ân sủng cũng thống trị, qua sự công chính, làm người ta được hưởng sự sống đời đời nhờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, cũng thể ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 7:7-12 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Liên Hệ Giữa Luật Pháp và Tội Lỗi

Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật Pháp là tội lỗi chăng?

Chẳng hề như vậy! Nếu không nhờ Luật Pháp, tôi không biết tội lỗi là gì; vì tôi không biết tham lam là gì, nếu Luật Pháp không nói,

“Ngươi chớ tham lam.”[a]

Nhưng tội lỗi đã thừa dịp, dùng điều răn để khơi dậy trong tôi mọi thứ ham muốn. Thật vậy không có Luật Pháp thì tội lỗi chết. Ðã có thời tôi sống và không biết gì đến Luật Pháp, nhưng từ khi điều răn đến, tội lỗi lại sống dậy, còn tôi thì chết, 10 và đáng lý điều răn phải dẫn tôi đến sự sống, thì nó lại đưa tôi đến sự chết! 11 Vì tội lỗi đã thừa dịp dùng điều răn để gạt tôi và dùng nó để giết tôi. 12 Như vậy Luật Pháp là thánh, và điều răn là thánh, đúng, và tốt.

Footnotes:

  1. Rô-ma 7:7 Xuất 20:17; Phục 5:21
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang