A A A A A
Bible Book List

โรม 15 Thai New Contemporary Bible (TNCV)

15 เราที่เข้มแข็งควรอดทนต่อความพลั้งพลาดของผู้ที่อ่อนแอและไม่ทำตามใจชอบของเราเอง เราแต่ละคนควรทำให้เพื่อนบ้าน พอใจอันเป็นผลดีแก่เขา เพื่อเสริมสร้างเขาขึ้น เพราะแม้แต่พระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงทำสิ่งที่พระองค์เองพอพระทัย แต่ตามที่มีเขียนไว้ว่า “การหมิ่นประมาทของผู้ที่สบประมาทพระองค์ได้ตกอยู่แก่ข้าพระองค์”[a] เพราะทุกสิ่งที่เขียนไว้ในอดีตก็เขียนขึ้นเพื่อสอนเรา เพื่อว่าเราจะได้มีความหวังโดยความทรหดอดทนและการให้กำลังใจจากพระคัมภีร์

ขอพระเจ้าผู้ประทานความทรหดอดทนและกำลังใจทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายติดตามพระเยซูคริสต์ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจ้าด้วยปากและใจเดียวกัน พระองค์คือพระเจ้าและพระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา

ฉะนั้นจงยอมรับซึ่งกันและกันเหมือนที่พระคริสต์ทรงยอมรับท่าน เพื่อจะนำการสรรเสริญมาถวายแด่พระเจ้า เพราะข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าพระคริสต์ได้กลายเป็นผู้รับใช้ของพวกยิว[b] อันเป็นการสำแดงความสัตย์จริงของพระเจ้า เพื่อยืนยันพระสัญญาที่ทรงให้ไว้กับเหล่าบรรพชนผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อว่าคนต่างชาติจะถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจ้า เนื่องด้วยพระเมตตาของพระองค์ ตามที่มีเขียนไว้ว่า

“ด้วยเหตุนี้ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางคนต่างชาติ
จะร้องบทเพลงสรรเสริญแด่พระนามของพระองค์”[c]

10 และกล่าวอีกว่า

“คนต่างชาติทั้งหลายเอ๋ย จงชื่นชมยินดีร่วมกับประชากรของพระองค์เถิด”[d]

11 และอีกตอนหนึ่งที่ว่า

“คนต่างชาติทั้งสิ้นเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด
ชนชาติทั้งสิ้นเอ๋ย จงร้องเพลงสรรเสริญพระองค์”[e]

12 และอิสยาห์กล่าวด้วยว่า

“รากแห่งเจสซีจะผุดขึ้น
ผู้ซึ่งจะขึ้นมาเพื่อครอบครองนานาประชาชาติ
คนต่างชาติทั้งหลายจะหวังในพระองค์”[f]

13 ขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขทั้งปวงเมื่อท่านวางใจในพระองค์ เพื่อว่าท่านจะเปี่ยมล้นด้วยความหวังโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เปาโลผู้รับใช้มายังคนต่างชาติ

14 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าเองแน่ใจว่าพวกท่านเองบริบูรณ์ด้วยความดี เพียบพร้อมด้วยความรู้ และสามารถสั่งสอนกันและกันได้ 15 ที่ข้าพเจ้ากล้าเขียนบางเรื่องถึงท่านราวกับว่าเพื่อจะเตือนท่านในเรื่องเหล่านั้นอีกครั้ง ก็เพราะพระคุณที่พระเจ้าได้ประทานแก่ข้าพเจ้า 16 ให้เป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์มายังคนต่างชาติ ทำหน้าที่ปุโรหิตประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า เพื่อว่าคนต่างชาติจะได้กลายเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงยอมรับ ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้ว

17 ฉะนั้นในพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าภูมิใจในสิ่งต่างๆ ที่ได้ทำให้แก่พระเจ้า 18 ข้าพเจ้าไม่กล้ากล่าวถึงสิ่งใดนอกเหนือจากสิ่งที่พระคริสต์ทรงกระทำผ่านทางข้าพเจ้า ในการนำคนต่างชาติมาเชื่อฟังพระเจ้าด้วยสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดและทำ 19 คือด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ โดยทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์อย่างครบถ้วนในทุกที่ตั้งแต่กรุงเยรูซาเล็มไปทั่วจนจดเมืองอิลลีริคุม 20 ข้าพเจ้ามุ่งมาดปรารถนาเสมอมาว่าจะประกาศข่าวประเสริฐในที่ซึ่งไม่มีใครรู้จักพระคริสต์ เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ไม่ก่อขึ้นบนฐานรากที่คนอื่นวางไว้ 21 ตามที่มีเขียนไว้ว่า

“ผู้ที่ไม่เคยมีใครบอกเรื่องพระองค์จะได้เห็น
และผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจะเข้าใจ”[g]

22 นี่คือเหตุที่ขัดขวางข้าพเจ้าอยู่เสมอ ทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้มาหาพวกท่าน

เปาโลวางแผนจะไปกรุงโรม

23 แต่บัดนี้ไม่มีที่ใดเหลือให้ข้าพเจ้าทำงานในภูมิภาคเหล่านี้แล้ว และเนื่องจากข้าพเจ้าปรารถนาที่จะมาพบพวกท่านหลายปีแล้ว 24 ข้าพเจ้าจึงวางแผนจะมาพบท่านตอนไปประเทศสเปน ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้มาเยี่ยมเยียนท่านขณะเดินทางผ่านไป และหวังจะให้ท่านช่วยเหลือข้าพเจ้าในการเดินทางไปที่นั่น หลังจากได้สังสรรค์อยู่กับพวกท่านสักระยะหนึ่ง 25 แต่ขณะนี้ข้าพเจ้ากำลังเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อช่วยเหลือประชากรของพระเจ้าที่นั่น 26 เพราะพี่น้องในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายายินดีที่จะบริจาคให้ผู้ยากไร้ในหมู่ประชากรของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม 27 พวกเขายินดีที่จะทำเช่นนั้น และอันที่จริงพวกเขาก็เป็นหนี้พี่น้อง เหล่านั้นด้วย เพราะถ้าคนต่างชาติมีส่วนร่วมในพระพรฝ่ายจิตวิญญาณของชาวยิว พวกเขาก็เป็นหนี้พี่น้องชาวยิว เขาควรที่จะแบ่งปันพระพรฝ่ายวัตถุให้พี่น้องเหล่านั้น 28 ดังนั้นหลังจากเสร็จภารกิจนี้ และดูแลจนแน่ใจว่าพวกพี่น้องได้รับผลนี้เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าก็จะไปประเทศสเปนและแวะเยี่ยมพวกท่านระหว่างทาง 29 ข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อมาหาท่าน ข้าพเจ้าจะมาพร้อมด้วยพระพรอันเต็มบริบูรณ์ของพระคริสต์

30 พี่น้องทั้งหลาย โดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราและโดยความรักจากพระวิญญาณข้าพเจ้าขอให้พวกท่านร่วมในการดิ้นรนต่อสู้ของข้าพเจ้าด้วยการอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้า 31 ขออธิษฐานให้ข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากผู้ไม่เชื่อทั้งหลายในแคว้นยูเดีย และขอให้ประชากรของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มยอมรับความช่วยเหลือของข้าพเจ้า 32 เพื่อว่าโดยพระประสงค์ของพระเจ้า ข้าพเจ้าจะได้มาหาพวกท่านด้วยความชื่นชมยินดีและได้รับความชื่นใจร่วมกันกับพวกท่าน 33 ขอพระเจ้าแห่งสันติสุขสถิตกับท่านทั้งหลายเถิด อาเมน

Footnotes:

  1. 15:3 สดด.69:9
  2. 15:8 ภาษากรีกว่าการเข้าสุหนัต
  3. 15:9 2ซมอ.22:50สดด.18:49
  4. 15:10 ฉธบ.32:43
  5. 15:11 สดด.117:1
  6. 15:12 อสย.11:10
  7. 15:21 อสย.52:15
Thai New Contemporary Bible (TNCV)

Thai New Contemporary Bible Copyright © 1999, 2001, 2007 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

โรม 15 Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

15 พวก​เรา​ที่​มี​ความ​เชื่อ​เข้มแข็ง มี​หน้า​ที่​ที่​จะ​ต้อง​อดทน​กับ​คน​ที่​มี​ความ​เชื่อ​อ่อนแอ และ ไม่​ควร​ทำ​ตามใจ​ตน​เอง ให้​เรา​ทุก​คน​เอา​ใจ​ใส่​เพื่อน​บ้าน เพื่อ​เป็น​ประโยชน์​และ​เสริม​สร้าง​เขา​ด้วย เพราะ​พระคริสต์​ไม่​ได้​ทำ​ตามใจ​ตัวเอง แต่​ตรง​กันข้าม อย่าง​ที่​พระ​คัมภีร์​ได้​เขียน​ไว้​ว่า “ข้า​แต่​องค์​เจ้า​ชีวิต คำ​ดูถูก​ของ​คน​พวก​นั้น​ที่​ดูถูก​พระองค์​ได้​ตก​อยู่​กับ​เรา​แล้ว” [a] ทุก​อย่าง​ที่​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ใน​สมัย​ก่อน​นั้น ก็​เขียน​ไว้เพื่อ​สั่งสอน​เรา เพื่อ​ว่า​ใน​ขณะ​ที่​เรา​อดทน​และ​ได้​รับ​กำลัง​ใจ​จาก​พระคัมภีร์ เรา​จะ​ได้​ยึด​มั่น​ใน​ความ​หวัง​ที่​เรา​มี ขอ​ให้​พระเจ้า​ผู้​เป็น​แหล่ง​ของ​ความ​อด​ทน​และ​กำลัง​ใจ ช่วย​ให้​พวก​คุณ​เป็น​น้ำหนึ่งใจ​เดียว​กัน​ตาม​แบบ​อย่าง​ของ​พระ​เยซูคริสต์ เพื่อ​พวก​คุณ​ทั้ง​หมด​จะ​ได้​สรรเสริญ​พระเจ้า ผู้​เป็น​พระบิดา​ของ​พระ​เยซู​คริสตเจ้า​ของ​เรา​เป็น​เสียง​เดียว​กัน

ดัง​นั้น ให้​ยอมรับ​กัน​และ​กัน เหมือน​กับ​ที่​พระคริสต์​ยอมรับ​คุณ เพื่อ​พระเจ้า​จะ​ได้​รับ​เกียรติ ผม​ขอ​บอก​พวก​คุณ​ว่า พระคริสต์​ได้​มา​เป็น​ผู้รับใช้​ของ​คน​ยิว เพื่อ​ทำ​ให้​เห็น​ถึง​ความซื่อ​สัตย์สุจริต​ของ​พระเจ้า เพื่อ​ยืนยัน​คำ​สัญญา​ที่​พระองค์​ได้​ให้​ไว้​กับ​พวก​บรรพบุรุษ และ​เพื่อ​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​จะ​ได้​สรรเสริญ​พระเจ้า​ที่​ได้​เมตตา​กรุณา​กับ​พวก​เขา เหมือน​กับ​ที่​พระ​คัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า

“เพราะ​เหตุ​นี้ ผม​จะ​ให้​เกียรติ​พระองค์​ใน​หมู่​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว
    และ​ผม​จะ​ร้องเพลง​สรรเสริญ​ชื่อ​ของ​พระองค์”

10 พระคัมภีร์​พูด​ไว้​อีก​ว่า

“คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​ทั้งหลาย​เอ๋ย
    ให้​มา​ชื่นชม​ยินดี​พร้อม​กับ​คน​ของ​พระเจ้า”

11 และ​ยัง​พูด​อีก​ว่า

“คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​ทั้งหลาย​เอ๋ย สรรเสริญ​องค์​เจ้า​ชีวิต​เถิด
    และ​ขอ​ให้​ชนชาติ​ทั้งหลาย​สรรเสริญ​พระองค์”

12 และ​อิสยาห์​ก็​พูด​ไว้​เหมือน​กัน​ว่า

“ลูก​หลานคน​หนึ่ง​ของ​เจสซี [b] จะ​มา
    และ​ขึ้น​ปก​ครอง​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว
    แล้ว​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​จะ​ฝาก​ความ​หวัง​กับ​พระองค์”

13 ขอ​ให้​พระเจ้า​ผู้​เป็น​แหล่ง​ของ​ความ​หวัง ช่วย​เติม​ให้​คุณ​เต็ม​เปี่ยม​บริบูรณ์​ไป​ด้วย​ความ​ชื่นชม​ยิน​ดี​และ​สันติสุข ตาม​ความ​ไว้​วาง​ใจ​ที่​คุณ​มี​ใน​พระองค์ เพื่อ​คุณ​จะ​ได้​มี​ความ​หวัง​อย่าง​เหลือ​ล้น ด้วย​อำนาจ​ของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์

เปาโล​เล่า​เรื่อง​งาน​ของ​เขา

14 พี่​น้อง​ครับ ผม​มี​ความ​เชื่อ​มั่น​ใน​ตัว​พวก​คุณ​ว่า พวก​คุณ​นั้น​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​ดี และ​เพียบ​พร้อม​ไป​ด้วย​ความ​รู้​ทุก​อย่าง พวก​คุณ​สามารถ​ที่​จะ​ตัก​เตือน​กัน​และ​กัน​ได้ 15 แต่​ที่​ผม​กล้า​เขียน​บาง​เรื่อง​ถึง​คุณ เพื่อ​เตือน​ความ​จำ​ของ​คุณ​อีก​ครั้ง​หนึ่ง ที่​ผม​ทำ​อย่าง​นี้​ก็​ทำ​ตาม​พรสวรรค์​ที่​พระเจ้า​มอบ​ให้ 16 คือ​ให้​ผม​เป็น​ผู้รับใช้​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​เพื่อ​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า และ​ทำ​หน้าที่​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​ใน​การ​ประกาศข่าว​ดี ของ​พระเจ้า​เหมือน​กับ​นักบวช เพื่อ​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​นั้น​จะ​ได้​เป็น​เครื่อง​บูชา​ที่​พระเจ้า​ยอมรับ และ​ที่​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ ได้​ทำ​ให้​เป็น​ของ​พระองค์​โดย​เฉพาะ 17 ใน​ฐานะ​ที่​ผม​เป็น​คน​ของ​พระ​เยซูคริสต์ ผม​ภูมิใจ​ใน​หน้าที่​ของ​ผม​ที่​มี​ต่อ​พระเจ้า 18 ผม​ไม่​กล้า​พูด​ถึง​เรื่อง​อื่น​หรอก นอก​จาก​เรื่อง​ที่​พระคริสต์​ได้​ทำ​ผ่าน​ผม ใน​การ​นำ​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​ให้​มา​เชื่อ​ฟัง​พระเจ้า ผ่าน​ทาง​คำ​พูด​และ​การ​กระทำ​ของ​ผม 19 โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​แห่ง​ปาฏิหาริย์ และ​การ​อัศจรรย์ ที่​มา​จาก​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระ​วิญญาณ​ของ​พระเจ้า ดัง​นั้น​ผม​ได้​ประกาศ​ข่าว​ดี​ของ​พระคริสต์​จน​ทั่ว​แล้ว ตั้ง​แต่​เมือง​เยรูซาเล็ม​ไป​จน​ถึง​แคว้น​อิลลีริคุม 20 ผม​ตั้ง​เป้า​ไว้​เสมอ​ว่า จะ​ไป​ประกาศ​ข่าว​ดี​ของ​พระเจ้า​ใน​ที่​ที่​ยัง​ไม่​มี​ใคร​เคย​รู้จัก​พระคริสต์​มา​ก่อน ผม​จะ​ได้​ไม่​ไป​สร้าง​บน​ราก​ฐาน​ที่​คน​อื่น​วาง​ไว้​แล้ว 21 แต่​มัน​เป็น​ไป​ตาม​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า

“คน​ที่​ไม่​เคย​มี​ใคร​ไป​บอก ก็​จะ​ได้​เห็น
    และ​คน​ที่​ไม่​เคย​ได้​ยิน ก็​จะ​เข้า​ใจ”

เปาโล​วางแผน​จะ​ไป​กรุง​โรม

22 เพราะ​งาน​ที่​ผม​ทำ​อยู่​ใน​แคว้น​เหล่า​นี้ ขัด​ขวาง​ผม​หลาย​ครั้ง​ไม่​ให้​มาหา​คุณ 23 แต่​ตอน​นี้ ไม่​เหลือ​ที่​ไหน​ใน​แคว้น​เหล่า​นี้​ให้​ผม​ไป​ทำ​งาน​อีก​แล้ว และ​ผม​ก็​ตั้งใจ​จะ​มาหา​คุณ​ตั้ง​หลาย​ปี​แล้ว​ด้วย 24 ผม​จึง​วางแผน​ที่​จะ​แวะ​มา​เยี่ยม​คุณ​เมื่อ​ผม​ไป​สเปน และ​อยู่​สังสรรค์​กับ​พวก​คุณ​สัก​พัก​หนึ่ง แล้ว​หวัง​ว่า​หลัง​จาก​นั้น คุณ​จะ​ช่วย​สนับสนุน​ให้​ผม​เดิน​ทาง​ต่อ​ไป​ที่​สเปน 25 แต่​ตอน​นี้ ผม​กำลัง​จะ​เดิน​ทาง​ไป​เมือง​เยรูซาเล็ม​เพื่อ​ช่วย​เหลือ​คน​ที่​เป็น​ของ​พระเจ้า​ที่​นั่น 26 เพราะ​บรรดา​หมู่​ประชุม​ของ​พระเจ้า​ใน​แคว้น​มาซิโดเนีย และ​แคว้น​อาคายา​ได้​ตัดสิน​ใจ​เรี่ยไร​เงิน​เพื่อ​ช่วย​เหลือ​คน​ที่​เป็น​ของ​พระเจ้า​ที่​ยากจน​ใน​เมือง​เยรูซาเล็ม 27 ดี​แล้ว​ที่​พวก​เขา​ตัดสิน​ใจ​ทำ​อย่าง​นั้น เพราะ​พวก​เขา​เป็น​หนี้​บุญคุณ​คน​พวก​นั้น​อยู่ เพราะ​พี่​น้อง​ชาว​ยิว​ได้​แบ่ง​ปัน​พระพร​ฝ่าย​พระ​วิญญาณ​ของ​พวก​เขา​ให้​กับ​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว พี่​น้อง​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​ก็​ควร​จะ​แบ่ง​ปัน​พระพร​ฝ่าย​วัตถุ​ให้​กับ​พี่​น้อง​ชาว​ยิว​ด้วย 28 ทัน​ที​ที่​ผม​ทำ​งาน​นี้​เสร็จ โดย​มอบ​เงิน​ที่​เรี่ยไร​มา​นี้​ให้​กับ​พวก​เขา​ดูแล​เรียบร้อย​แล้ว ผม​ก็​จะ​ไป​สเปน​และ​แวะ​เยี่ยม​คุณ​ใน​ระหว่าง​ทาง 29 ผม​รู้​ว่า เมื่อ​ผม​มาหา​คุณ ผม​จะ​มา​แบ่ง​ปัน​พระพร​อัน​เต็ม​เปี่ยม​ของ​พระคริสต์​กับ​พวก​คุณ 30 พี่​น้อง​ครับ เป็น​เพราะ​เห็นแก่​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า และ​ความ​รัก​จาก​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ ผม​ถึง​ขอ​ร้อง​คุณ​ให้​มา​ร่วม​ต่อสู้​กับ​ผม คือ​อธิษฐาน​ต่อ​พระเจ้า​เพื่อ​ผม 31 อธิษฐาน​ขอ​ให้​พระองค์​ช่วย​ผม​ให้​ปลอดภัย​จาก​พวก​ที่​ไม่​เชื่อ​ใน​แคว้น​ยูเดีย และ​อธิษฐาน​ให้​คน​ที่​เป็น​ของ​พระเจ้า​ที่​เมือง​เยรูซาเล็ม​เต็มใจ​รับ​เงิน​เรี่ยไร​ที่​ผม​เอา​มา​ให้ 32 เพื่อ​ว่า​ถ้า​เป็น​ไป​ตาม​ความ​ต้อง​การ​ของ​พระเจ้า ผม​จะ​ได้​แวะ​มาหา​คุณ​ด้วย​ความ​ยินดี และ​ผม​จะ​ได้​พักผ่อน​หย่อนใจ​ร่วม​กับ​คุณ

33 ขอ​ให้​พระเจ้า​ผู้​เป็น​แหล่ง​ของ​สันติสุข อยู่​กับ​คุณ​ทุก​คน​เถิด อาเมน

Footnotes:

  1. โรม 15:3 ข้า​แต่​องค์​เจ้า​ชีวิต คำ​ดูถูก​ของ​คน​พวก​นั้น​ที่​ดูถูก​พระองค์​ได้​ตก​อยู่​กับ​เรา​แล้ว อ้าง​มา​จาก​หนังสือ สดุดี 69:9
  2. โรม 15:12 ลูก​หลานคน​หนึ่ง​ของ​เจสซี เจสซี​คือ​พ่อ​ของ​ดาวิด​ผู้​เป็น​กษัตริย์​แห่ง​อิสราเอล พระ​เยซู​เกิด​มา​จาก​ตระกูล​นี้
Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

Copyright © 2001 by World Bible Translation Center

Viewing of
Cross references
Footnotes