A A A A A
Bible Book List

เอเสเคียล 18 Thai New Contemporary Bible (TNCV)

จิตวิญญาณที่ทำบาปจะตาย

18 พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่า “พวกเจ้าหมายความว่าอะไรที่กล่าวภาษิตเกี่ยวกับดินแดนอิสราเอลว่า

“ ‘พ่อกินองุ่นเปรี้ยว
ลูกก็เข็ดฟัน’?

“พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด เจ้าจะไม่กล่าวภาษิตนี้ในอิสราเอลอีกต่อไปฉันนั้น เพราะจิตวิญญาณทุกดวงเป็นของเรา ทั้งของพ่อและของลูกล้วนเป็นของเรา จิตวิญญาณที่ทำบาปจะตาย

“สมมุติว่ามีคนชอบธรรมคนหนึ่ง
ซึ่งทำสิ่งที่ถูกต้องและเที่ยงธรรม
เขาไม่ได้รับประทานอาหารที่สถานบูชาบนภูเขา
หรือพึ่งรูปเคารพทั้งหลายของพงศ์พันธุ์อิสราเอล
เขาไม่ได้สร้างราคีแก่ภรรยาของเพื่อนบ้าน
หรือหลับนอนกับผู้หญิงที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือน
เขาไม่ได้ข่มเหงรังแกผู้ใด
แต่คืนของประกันให้แก่ลูกหนี้
เขาไม่ได้ปล้นชิง
แต่ให้อาหารแก่ผู้หิวโหย
และให้เครื่องนุ่งห่มแก่ผู้ที่เปลือยกาย
เขาไม่ได้ให้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยสูงเกินเหตุ
หรือหากำไรโดยการขูดเลือดขูดเนื้อ[a]
เขายั้งมือจากการทำความชั่ว
และเขาตัดสินเพื่อนมนุษย์อย่างยุติธรรม
เขาปฏิบัติตามกฎหมายของเรา
และรักษาบทบัญญัติของเราอย่างซื่อสัตย์
ผู้นั้นเป็นคนชอบธรรม
เขาจะดำรงชีวิตอยู่แน่นอน
            พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้น

10 “สมมุติว่าชายคนนั้นมีบุตรชายเหี้ยมโหดซึ่งทำให้โลหิตตกหรือทำสิ่งต่อไปนี้[b] 11 (แม้ว่าผู้เป็นบิดาไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เลย)

“เขารับประทานอาหารที่สถานบูชาบนภูเขา
เขาสร้างราคีแก่ภรรยาของเพื่อนบ้าน
12 เขาข่มเหงรังแกคนยากจนและคนขัดสน
เขาปล้นชิง
เขาไม่ยอมคืนของประกัน
เขาพึ่งรูปเคารพ
เขาทำสิ่งที่น่าชิงชัง
13 เขาให้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยสูงเกินเหตุและหากำไรโดยการขูดเลือดขูดเนื้อ

คนเช่นนั้นจะดำรงชีวิตอยู่ได้หรือ? ไม่เลย! เพราะเขาทำสิ่งน่าชิงชังทั้งปวงนี้ เขาจะต้องถูกประหารอย่างแน่นอน และที่เขาต้องตายนั้นก็เป็นความผิดของเขาเอง

14 “แต่หากชายคนนี้มีบุตรชายซึ่งเห็นบาปทั้งปวงที่บิดาทำ และแม้เห็นก็ไม่ได้ทำตาม

15 “เขาไม่ได้รับประทานอาหารที่สถานบูชาบนภูเขา
หรือพึ่งรูปเคารพทั้งหลายของพงศ์พันธุ์อิสราเอล
เขาไม่ได้สร้างราคีแก่ภรรยาของเพื่อนบ้าน
16 เขาไม่ได้ข่มเหงรังแกผู้ใด
หรือเรียกร้องของประกันในการกู้ยืม
เขาไม่ได้ปล้นชิง
แต่ให้อาหารแก่ผู้หิวโหย
และให้เครื่องนุ่งห่มแก่ผู้ที่เปลือยกาย
17 เขายั้งมือจากบาป[c]
และให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยสูงเกินเหตุ หรือหากำไรโดยการขูดเลือดขูดเนื้อ
เขารักษาบทบัญญัติและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเรา

เขาจะไม่ตายเพราะบาปของบิดา เขาจะมีชีวิตอยู่แน่นอน 18 ส่วนผู้เป็นบิดานั้นจะตายเพราะบาปของตน เนื่องจากเขาขู่กรรโชกทรัพย์ ปล้นชิงพี่น้อง และทำผิดในหมู่ประชากรของเขา

19 “กระนั้นเจ้าก็ยังถามว่า ‘ทำไมลูกไม่ต้องร่วมรับโทษความผิดของพ่อ?’ เมื่อลูกได้ทำสิ่งที่ถูกต้องและเที่ยงธรรม และได้ใส่ใจทำตามกฎเกณฑ์ของเราอย่างถี่ถ้วน เขาจะดำรงชีวิตอยู่อย่างแน่นอน 20 ผู้ใดที่ทำบาป ผู้นั้นจะต้องตาย ลูกไม่ต้องร่วมรับโทษกับความผิดของพ่อ ทั้งพ่อก็ไม่ต้องร่วมรับโทษกับความผิดของลูก คนชอบธรรมจะได้รับผลแห่งความชอบธรรมของเขา และคนชั่วก็จะได้รับการกล่าวโทษจากความชั่วร้ายของเขา

21 “แต่หากคนชั่วหันหนีจากบาปทั้งปวงที่ตนทำ แล้วรักษากฎหมายทั้งสิ้นของเราและทำสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรม เขาจะมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอน เขาจะไม่ตาย 22 ความผิดพลาดทั้งสิ้นที่เขาได้ทำลงไปจะไม่เป็นที่จดจำและไม่นำมาเป็นข้อกล่าวโทษเขา เขาจะมีชีวิตอยู่เพราะสิ่งชอบธรรมที่เขาได้ทำนั้น 23 พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศว่า เราพึงพอใจในความตายของคนชั่วร้ายหรือ? เราไม่ยินดีมากกว่าหรือเมื่อเขาหันจากทางชั่วของตนและมีชีวิตอยู่?

24 “แต่หากคนชอบธรรมหันหนีจากความชอบธรรมของตนไปทำบาป และทำสิ่งที่น่าชิงชังเช่นเดียวกับคนชั่ว เขาจะมีชีวิตอยู่ได้หรือ? ความชอบธรรมทั้งปวงที่เขาได้ทำจะไม่เป็นที่จดจำ เขาจะตายโทษฐานที่ไม่ซื่อสัตย์ และเพราะบาปทั้งหลายที่เขาได้ทำ

25 “ถึงกระนั้นเจ้าก็ยังกล่าวว่า ‘วิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรม’ พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด วิถีทางของเราไม่ยุติธรรมหรือ? วิถีทางของเจ้าต่างหากไม่ใช่หรือที่ไม่ยุติธรรม? 26 หากคนชอบธรรมหันหนีจากความชอบธรรมของตนไปทำบาป เขาจะตาย เขาจะตายเพราะบาปที่เขาได้ทำลงไป 27 แต่หากคนชั่วหันหนีจากความชั่วที่ทำไปแล้ว และกลับมาทำสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรม เขาจะช่วยชีวิตตนเองไว้ 28 เพราะเขาใคร่ครวญ และหันหนีจากการล่วงละเมิดทั้งสิ้นที่ทำไปแล้ว เขาจะมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอน เขาจะไม่ตาย 29 ถึงกระนั้นพงศ์พันธุ์อิสราเอลก็ยังกล่าวว่า ‘วิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรม’ ประชากรอิสราเอลเอ๋ย วิถีทางของเราไม่ยุติธรรมหรือ? วิถีทางของเจ้าต่างหากไม่ใช่หรือที่ไม่ยุติธรรม?

30 “พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสว่า ฉะนั้นพงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย เราจะตัดสินเจ้าแต่ละคนตามการกระทำของเจ้า จงกลับใจใหม่! หันหนีจากการล่วงละเมิดทั้งสิ้นของเจ้า แล้วเจ้าจะไม่ต้องพินาศล่มจมเพราะบาป 31 จงละทิ้งการล่วงละเมิดทั้งสิ้นที่ทำลงไป และรับเอาจิตใจและวิญญาณใหม่เถิด พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย เจ้าจะตายทำไมเล่า? 32 เพราะเราไม่ได้พึงพอใจในความตายของผู้หนึ่งผู้ใด จงกลับใจใหม่และมีชีวิตอยู่เถิด! พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้น

Footnotes:

  1. 18:8 หรือเอาดอกเบี้ยเช่นเดียวกับข้อ 13 และ 17
  2. 18:10 หรือกระทำสิ่งต่อไปนี้กับพี่น้อง
  3. 18:17 ภาษาฮีบรูว่าจากคนจน(ดู ข้อ 8)
Thai New Contemporary Bible (TNCV)

Thai New Contemporary Bible Copyright © 1999, 2001, 2007 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes