A A A A A
Bible Book List

มัทธิว 11 Thai New Contemporary Bible (TNCV)

พระเยซูกับยอห์นผู้ให้บัพติศมา

11 หลังจากตรัสสั่งสาวกทั้งสิบสองคนจบแล้ว พระเยซูก็เสด็จจากที่นั่นไปสั่งสอนและเทศนาในเมืองต่างๆ ของแคว้นกาลิลี[a]

ขณะนั้นยอห์นถูกจองจำอยู่ในคุก เขาได้ยินข่าวเกี่ยวกับพระราชกิจของพระคริสต์ เขาก็ส่งสาวกของเขา มาทูลถามพระองค์ว่า “ท่านคือผู้ที่จะมานั้นหรือเราจะต้องคอยผู้อื่น?”

พระเยซูตรัสตอบว่า “จงกลับไปรายงานสิ่งที่ท่านได้ยินได้เห็นแก่ยอห์น คือคนตาบอดมองเห็นได้ คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อน[b]หายจากโรค คนหูหนวกกลับได้ยิน คนตายแล้วเป็นขึ้นมา และข่าวประเสริฐได้ประกาศแก่คนยากไร้ คนที่ไม่สูญเสียความเชื่อไปเพราะเราก็เป็นสุข”

ขณะที่สาวกของยอห์นกำลังจะจากไป พระเยซูก็เริ่มตรัสกับประชาชนเกี่ยวกับยอห์นว่า “พวกท่านออกไปดูอะไรในถิ่นกันดาร? ดูต้นอ้อลู่ตามลมหรือ? หากไม่ใช่ ท่านออกไปดูอะไร? ดูคนนุ่งห่มผ้าเนื้อดีหรือ? ไม่ใช่ คนนุ่งห่มผ้าเนื้อดีย่อมอยู่ในวังของกษัตริย์ ถ้าเช่นนั้นท่านออกไปดูอะไร? ผู้เผยพระวจนะหรือ? ใช่แล้ว เราบอกท่านว่ายอห์นเป็นยิ่งกว่าผู้เผยพระวจนะเสียอีก 10 นี่แหละคือผู้ที่มีเขียนถึงไว้ว่า

“ ‘ดูเถิด เราจะส่งทูตของเรามาก่อนท่าน
เพื่อเตรียมทางไว้ให้ท่านล่วงหน้า’[c]

11 เราบอกความจริงแก่ท่านว่าในบรรดาผู้ที่เกิดจากผู้หญิงไม่มีคนไหนยิ่งใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมา กระนั้นผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอห์น 12 ตั้งแต่สมัยยอห์นผู้ให้บัพติศมาจนถึงทุกวันนี้ อาณาจักรสวรรค์กำลังตกอยู่ในความรุนแรงและพวกใช้ความรุนแรงพยายามจะเข้ายึดมัน[d] 13 เพราะว่าหนังสือผู้เผยพระวจนะและหนังสือบทบัญญัติทั้งปวงได้พยากรณ์มาจนถึงยอห์น 14 และหากพวกท่านเต็มใจจะรับ ยอห์นนี่แหละคือเอลียาห์ซึ่งจะมานั้น 15 ใครมีหูที่จะฟังก็จงฟังเถิด

16 “เราจะเปรียบคนในชั่วอายุนี้กับสิ่งใดดี? เขาเป็นเหมือนเด็กๆ ที่นั่งอยู่กลางตลาดและร้องบอกคนอื่นๆ ว่า

17 “ ‘เราเป่าปี่ให้
พวกเธอก็ไม่เต้นรำ
เราร้องเพลงไว้อาลัย
พวกเธอก็ไม่ทุกข์โศก’

18 เพราะยอห์นมาไม่กินไม่ดื่ม พวกเขาก็กล่าวว่า ‘เขามีผีสิง’ 19 บุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่ม พวกเขาก็กล่าวว่า ‘นี่คือคนตะกละและขี้เมา สหายของคนเก็บภาษีและ “คนบาป” ’ แต่ปัญญาของพระเจ้าก็ได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องโดยผลของมันเอง”

วิบัติแก่เมืองที่ไม่กลับใจใหม่

20 แล้วพระเยซูทรงเริ่มกล่าวโทษเมืองต่างๆ เพราะพวกเขาไม่ยอมกลับใจใหม่ทั้งที่พระองค์ได้ทรงกระทำการอัศจรรย์ส่วนใหญ่ในเมืองเหล่านั้น 21 “วิบัติแก่เจ้า เมืองโคราซิน! วิบัติแก่เจ้า เมืองเบธไซดา! หากการอัศจรรย์ที่ทำในเมืองของเจ้าได้ทำในเมืองไทระและเมืองไซดอน พวกเขาคงนุ่งห่มผ้ากระสอบนั่งจมขี้เถ้าและกลับใจใหม่นานแล้ว 22 แต่เราบอกพวกเจ้าว่าในวันพิพากษาโทษของเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของเจ้า 23 ส่วนเจ้า เมืองคาเปอรนาอุม เจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือ? ไม่เลย เจ้าจะต้องลงไปในเหวลึก[e]ต่างหาก ถ้าการอัศจรรย์ที่ทำในเมืองของเจ้าได้ทำที่เมืองโสโดม เมืองนั้นคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ 24 แต่เราบอกพวกเจ้าว่าในวันพิพากษาโทษของเมืองโสโดมก็ยังเบากว่าโทษของเจ้า”

การพักสงบสำหรับผู้เหนื่อยล้า

25 ขณะนั้นพระเยซูตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดา องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์เพราะทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้จากคนฉลาดและผู้รู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาเด็กเล็กๆ 26 ข้าแต่พระบิดา พระองค์ทรงเห็นชอบเช่นนั้น

27 “พระบิดาของเราทรงมอบสิ่งทั้งปวงแก่เรา ไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรกับบรรดาผู้ที่พระบุตรทรงเลือกที่จะเปิดเผยพระบิดาแก่เขา

28 “บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านพักสงบ 29 จงรับแอกของเราแบกไว้และเรียนรู้จากเราเพราะเราสุภาพและถ่อมใจ แล้วจิตวิญญาณของท่านจะพักสงบ 30 เพราะแอกของเรานั้นพอเหมาะและภาระของเราก็เบา”

Footnotes:

  1. 11:1 ภาษากรีกว่าในเมืองต่างๆ ของพวกเขา
  2. 11:5 คำภาษากรีกอาจหมายถึงโรคผิวหนังต่างๆ ไม่จำเป็นต้องหมายถึงโรคเรื้อนเท่านั้น
  3. 11:10 มลค. 3:1
  4. 11:12 หรืออาณาจักรสวรรค์กำลังรุดหน้าไปอย่างแข็งขัน และผู้ที่แข็งขันก็ฉวยไว้ได้
  5. 11:23 หรือแดนมรณา
Thai New Contemporary Bible (TNCV)

Thai New Contemporary Bible Copyright © 1999, 2001, 2007 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

มัทธิว 11 Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

พระ​เยซู​และ​ยอห์น​ผู้​ทำ​พิธี​จุ่ม​น้ำ

11 เมื่อ​พระ​เยซู​สั่ง​พวก​ศิษย์​ทั้ง​สิบ​สอง​คน​เสร็จ​แล้ว พระองค์​ก็​จาก​ที่​นั่น​ไป​ประกาศ​สั่งสอน ตาม​เมือง​ต่างๆ​ใน​แคว้น​กาลิลี

ยอห์น​ผู้​ทำ​พิธี​จุ่ม​น้ำ ซึ่ง​อยู่​ใน​คุก ได้​ยิน​ข่าว​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ที่​พระคริสต์​ทำ จึง​ให้​ลูกศิษย์​ของ​เขา​ไป ถาม​พระ​เยซู​ว่า “ท่าน​คือ​คนๆ​นั้น​ที่​กำลัง​จะ​มา หรือ​เรา​จะ​ต้อง​รอ​อีก​คน​หนึ่ง​ครับ”

พระ​เยซู​ตอบ​ว่า “กลับ​ไป​บอก​ยอห์น​ถึง​สิ่ง​ที่​คุณ​ได้​ยิน​และ​ได้​เห็น คือ คน​ตาบอด​มอง​เห็น คน​ง่อย​เดิน​ได้ คน​เป็น​โรค​ผิวหนัง​ร้ายแรง​ก็​หาย คน​หูหนวก​ก็​ได้​ยิน คน​ตาย​ก็​กลับ​ฟื้น​ขึ้น​มา​ใหม่ และ​คนจน​ก็​ได้​ยิน​ข่าว​ดี คน​ที่​ไม่​ทิ้ง​เรา​เพราะ​สิ่ง​ที่​เรา​ทำ เป็น​คน​ที่​มี​เกียรติ​จริงๆ”

เมื่อ​ศิษย์​ของ​ยอห์น​กลับ​ไป​แล้ว พระ​เยซู​เริ่ม​พูด​ถึง​ยอห์น​กับ​ฝูงชน​ว่า “พวก​คุณ​ออก​ไป​ดู​อะไร​ใน​ที่​เปล่า​เปลี่ยว​แห้ง​แล้ง​หรือ ไป​ดู​ต้น​อ้อ [a] ลู่​ตาม​ลม​หรือ​อย่าง​ไร ถ้า​ไม่​ใช่ แล้ว​ออก​ไป​ดู​อะไร​กัน ไป​ดู​คน​แต่ง​ตัว​หรูหรา​หรือ ไม่​ใช่​แน่ เพราะ​คน​ที่​แต่ง​ตัว​หรูหรา​นั้น​อยู่​กัน​ใน​วัง ถ้า​อย่าง​นั้น พวก​คุณ​ออก​ไป​ดู​อะไร​กัน ไป​ดู​ผู้​พูด​แทน​พระเจ้า ใช่​ไหม ใช่​แล้ว และ​เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า ยอห์น​นั้น​เป็น​ยิ่ง​กว่า​ผู้​พูด​แทน​พระเจ้า​เสีย​อีก 10 เขา​เป็น​คน​ที่​พระคัมภีร์ ได้​เขียน​ไว้​ว่า

‘ดูสิ เรา​จะ​ส่ง​ผู้​ส่งข่าว [b] ของ​เรา​มา​ก่อน​หน้า​ท่าน
    เขา​จะ​ไป​เตรียม​หนทาง​ให้​กับ​ท่าน’

11 เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า ยอห์น​คน​ทำ​พิธี​จุ่ม​น้ำ​นั้น​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ทุกๆ​คน​ที่​เกิด​มา​จาก​ผู้หญิง แต่​คน​ที่​สำคัญ​น้อย​ที่​สุด​ใน​อาณา​จักร​แห่ง​สวรรค์ ก็​ยัง​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ยอห์น​อีก 12 นับ​ตั้ง​แต่​ยอห์น​ผู้​ทำ​พิธี​จุ่ม​น้ำ​มา​จน​ถึง​เดี๋ยว​นี้ อาณา​จักร​แห่ง​สวรรค์​ได้​รับ​การ​ข่มเหง​อย่าง​หนัก​และ​พวก​ป่า​เถื่อน​ก็​พยายาม​ที่​จะ​ปล้น​เอา​ไป 13 พวก​ผู้​พูด​แทน​พระเจ้า​รวม​ทั้ง​กฎ​ของ​โมเสส​จน​มา​ถึง​สมัย​ยอห์น ได้​บอก​ให้​รู้​ว่า​จะ​มี​อะไร​เกิด​ขึ้น​บ้าง 14 ถ้า​คุณ​เชื่อ​พวก​เขา คุณ​จะ​ต้อง​เชื่อ​ว่า ยอห์น​ก็​คือ​เอลียาห์ คน​ที่​พวก​เขา​บอก​ว่า​จะ​มา 15 ใคร​ที่​มี​หู​ก็​ฟัง​เอา​ไว้​ให้​ดี

16 เรา​จะ​เปรียบ​คน​สมัย​นี้​เหมือน​กับ​อะไร​ดี พวก​เขา​เป็น​เหมือน​เด็กๆ​ที่​นั่ง​อยู่​ที่​ตลาด และ​ร้อง​ตะโกน​ใส่​กัน​ว่า

17 ‘เรา​เป่า​ปี่​ให้​ฟัง แต่​เธอ​ก็​ไม่​เต้น​ตาม
    เรา​ร้องเพลง​งาน​ศพ​ให้ แต่​เธอ​ก็​ไม่​ทำ​ตัว​เศร้า​โศก’

18 เมื่อ​ยอห์น​มา เขา​ไม่​ได้​กิน​และ​ดื่ม​เหล้า​องุ่น​เหมือน​คน​อื่นๆ คน​ก็​ว่า​เขา ‘มี​ผี​สิง’ 19 เมื่อ​บุตร​มนุษย์​มา ทั้ง​กิน​และ​ดื่ม คน​ก็​พูด​ว่า ‘ดู​ไอ้​หมอ​นั่น​สิ ทั้ง​ตะกละ​และ​ขี้เมา แถม​ยัง​เป็น​เพื่อน​กับ​คน​เก็บ​ภาษี และ​คน​บาป​อีก​ด้วย’ แต่​สติปัญญา​นั้น​ถูก​หรือ​ผิด ก็​ดู​ได้​จาก​ผล​ทั้งหลาย​ของ​มัน”

20 แล้ว​พระ​เยซู​ก็​เริ่ม​ประณาม​เมือง​ต่างๆ​ที่​พระองค์​ได้​ทำ​การ​อัศจรรย์ ไว้​เป็น​ส่วน​ใหญ่ เพราะ​พวก​เขา​ไม่​ยอม​กลับ​ตัว​กลับ​ใจ​เสียใหม่ 21 พระ​เยซู​พูด​ว่า “น่า​ละอาย​จริงๆ​เมือง​โคราซิน​และ​เมือง​เบธไซดา [c] เพราะ​ถ้า​เรื่อง​อัศจรรย์​ที่​เกิด​ขึ้น​ใน​เมือง​ของ​เจ้า​นี้ ไป​เกิด​ที่​เมือง​ไทระ​และ​เมือง​ไซดอน [d] คน​ที่​นั่น​ก็​คง​กลับ​ตัว​กลับ​ใจ​ใส่​ผ้า​กระสอบ​และ​เอา​ขี้เถ้า​โรย​หัว​ไป​นาน​แล้ว 22 เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า ใน​วัน​พิพากษา​นั้น โทษ​ของ​เมือง​นี้​จะ​รุนแรง​กว่า​โทษ​ของ​เมือง​ไทระ​และ​เมือง​ไซดอน​เสีย​อีก 23 ส่วน​เจ้า เมือง​คาเปอรนาอุม เจ้า​คิด​ว่า​เจ้า​จะ​ถูก​ยก​ขึ้น​สูง​เทียม​ฟ้า​หรือ ไม่​มี​ทาง เจ้า​จะ​ถูก​โยน​ลง​ไป​ใน​แดน​คน​ตาย​ต่าง​หาก เพราะ​ถ้า​การ​อัศจรรย์​ที่​เรา​ได้​ทำ​ให้​เจ้า​เห็น​นี้ ไป​ทำ​ที่​เมือง​โสโดม เมือง​นั้น​ก็​คง​ยัง​อยู่​จน​ถึง​ทุก​วันนี้ 24 เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า ใน​วัน​ตัดสิน​โทษ​นั้น โทษ​ของ​เมือง​โสโดม​ก็​จะ​เบา​กว่า​โทษ​ของ​เจ้า​เสีย​อีก”

พระ​เยซู​ให้​คน​ของ​พระองค์​ หาย​เหนื่อย​ใจ

25 แล้ว​พระ​เยซู​ก็​พูด​ว่า “พระบิดา ลูก​ขอ​ขอบคุณ​พระองค์ ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่นดิน​โลก เพราะ​พระองค์​ได้​ปิด​บัง​เรื่อง​เหล่า​นี้​จาก​พวก​ที่​มี​การ​ศึกษา​และ​เฉลียว​ฉลาด แต่​ได้​เปิดเผย​ให้​กับ​พวก​ที่​ไร้​เดียงสา​เหมือน​เด็ก​เล็กๆ 26 ใช่​แล้ว พระบิดา เพราะ​นั่น​แหละ​เป็น​สิ่ง​ที่​ทำ​ให้​พระองค์​พอ​ใจ

27 พระบิดา​ได้​ให้​เรา​มี​สิทธิ​อำนาจ​เหนือ​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง ไม่​มี​ใคร​รู้จัก​พระบุตร​นอก​จาก​พระบิดา และ​ไม่​มี​ใคร​รู้จัก​พระบิดา​นอก​จาก​พระบุตร และ​คน​ที่​พระ​บุตร​เลือก​ที่​จะ​บอก​ให้​รู้​เกี่ยว​กับ​พระบิดา

28 เชิญ​มา​สิ ทุก​คน​ที่​รู้สึก​เหนื่อย​ใจ​และ​แบก​ภาระ​หนัก แล้ว​เรา​จะ​ให้​พวก​คุณ​หาย​เหนื่อย​ใจ 29 รับ​เรา​เป็น​ผู้นำ​ชีวิต [e] และ​เรียนรู้​จาก​เรา เพราะ​เรา​อ่อน​น้อม และ​ถ่อม​สุภาพ แล้ว​พวก​คุณ​จะ​ได้​หาย​เหนื่อย​ใจ 30 ชีวิต​ที่​มี​เรา​เป็น​ผู้นำ​นั้น​สบายๆ​และ​ภาระ​ที่​เรา​ให้​นี้​ก็​เบา”

Footnotes:

  1. มัทธิว 11:8 ต้น​อ้อ พระ​เยซู​หมาย​ความ​ว่า​ยอห์น​ไม่​ได้​อ่อนแอ​เหมือน​กับ​ต้น​อ้อ​ที่​ไหว​เอน​ไป​ตาม​ลม
  2. มัทธิว 11:10 ผู้​ส่งข่าว หมายถึง ผู้​ส่ง​สาร
  3. มัทธิว 11:21 เบธไซดา เป็น​เมือง​ที่​อยู่​ริม​ฝั่ง​ทะเล​สาบ​กาลิลี พระ​เยซู​ได้​ไป​สั่งสอน​และ​ทำการ​อัศจรรย์​มาก​มาย​ที่​เมือง​นี้
  4. มัทธิว 11:21 เมือง​ไทระ​และ​เมือง​ไซดอน เป็น​เมือง​ที่​อยู่​ใน​เลบานอน​ซึ่ง​มี​ประชาชน​ชั่ว​ร้าย​มาก​อาศัย​อยู่
  5. มัทธิว 11:29 รับ​เรา​เป็น​ผู้นำ​ชีวิต ใน​ภาษา​เดิม​ใช้​คำ​ว่า “ยอมรับ​แอก​ของ​เรา” “แอก” ใน​ที่​นี้​หมายถึง​การ​ยอมรับ การ​เชื่อ​ฟัง หรือ​ยอม​จำนน​ตัว
Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

Copyright © 2001 by World Bible Translation Center

Viewing of
Cross references
Footnotes