Add parallel Print Page Options

दावीदाचे स्तोत्र दावीद अबिमलेखापुढे वेड्यासारखा वागला तेव्हा त्याने दावीदाला हाकलून दिले. अशा रीतीने दावीद त्याला सोडून गेला

34 मी परमेश्वराला नेहमी धन्यवाद देईन.
    माझ्या ओठांवर नेहमी त्याची स्तुती असेल.
विनम्र लोकांनो ऐका आणि आनंदी व्हा
    माझ्या मनाला परमेश्वराचा गर्व वाटतो.
देवाच्या महानते बद्दल माझ्या बरोबर सांगत चला.
    आपण त्याच्या नावाला प्रतिष्ठा देऊ या.
मी देवाकडे मदतीसाठी गेलो आणि त्याने माझे ऐकले.
    मला ज्या सर्व गोष्टींची भीती वाटत होती त्यापासून त्याने मला वाचवले.
देवाकडे मदतीसाठी वळा तुमचा स्वीकार होईल
    लाज वाटून घेऊ नका.
या गरीब माणसाने परमेश्वराकडे मदत मागितली
    आणि परमेश्वराने माझे ऐकले.
    त्याने माझी सर्व संकटांतून मुक्तता केली.
परमेश्वराचा दूत त्याच्या भक्तांभोवती छावणी बांधतो.
    परमेश्वराचा दूत त्यांचे रक्षण करतो व त्यांना संकट मुक्त करतो.
परमेश्वराचा अनुभव घ्या आणि तो किती चांगला आहे
    ते शिका जो परमेश्वरावर अवलंबून असतो तो खरोखरच सुखी होईल.
परमेश्वराच्या पवित्र लोकांनी त्याची भक्ती केली पाहिजे.
    परमेश्वराच्या भक्तांसाठी सुरक्षित अशी दुसरी जागा नाही.
10 शक्तिशाली माणसे दुबळी आणि भुकेली बनतील.
    परंतु जे लोक देवाकडे मदतीसाठी जातात त्यांना चांगल्या गोष्टी मिळतील.
11 मुलांनो माझे ऐका आणि
    मी तुम्हाला परमेश्वराला कसा मान द्यायचा ते शिकवीन.
12 जर एखाद्याचे जीवनावर प्रेम असेल
    आणि त्याला जर खूप आणि चांगले जगायचे असेल तर,
13 त्याने वाईट गोष्टी बोलायला नकोत.
    त्याने खोटे बोलायला नको.
14 वाईट कृत्ये करणे सोडून द्या.
    चांगली कृत्ये करा.
शांतीसाठी काम करा.
    शांती मिळे पर्यंत तिच्या मागे धावा.
15 परमेश्वर चांगल्या लोकांचे रक्षण करतो.
    तो त्यांची प्रार्थना ऐकतो.
16 परंतु परमेश्वर वाईट कृत्ये करणाऱ्या लोकांच्या विरुध्द आहे.
    तो त्यांचा सर्वनाश करतो.

17 परमेश्वराची प्रार्थना करा, तो तुमचे ऐकेल.
    तो तुम्हाला तुमच्या सर्व संकटांतून वाचवेल.
18 काही लोकांवर खूप संकटे येतात आणि ते गर्व करायचे थांबवतात.
    परमेश्वर अशा लोकांच्या जवळ असतो.
तो त्या विनम्र लोकांचे रक्षण करतो. [a]
19 चांगल्या लोकांच्या मागे अनेक संकटे येतील.
    परंतु परमेश्वर त्यांना त्यांच्या प्रत्येक संकटातून वाचवतो.
20 परमेश्वर त्यांच्या सर्व हाडांचे रक्षण करेल.
    त्यांचे एकही हाड तो मोडू देणार नाही.
21 परंतु संकटे वाईट माणसांना मारुन टाकतील चांगल्या
    माणसांच्या सगळ्या शत्रूंचा नाश होईल.
22 परमेश्वर त्याच्या सेवकांच्या आत्म्यांना वाचवतो.
    ते लोक त्याच्यावर अवलंबून असतात तो त्यांचा विनाश होऊ देणार नाही.

Footnotes

  1. स्तोत्रसंहिता 34:18 काही … लोकांचे रक्षण करतो शब्दश: “देव ह्दय विदीर्ण झालेल्या लोकांच्या जवळ असतो. तो निरुत्साही लोकांना वाचवतो.”