Add parallel Print Page Options

14 दुष्ट माणूस मनातल्या मनात म्हणतो, “देव नाही”
    पापी लोक फार भयानक आणि कुजक्या गोष्टी करतात
    त्यांच्यातला एकही जण चांगल्या गोष्टी करीत नाही.

परमेश्वर स्वर्गातून खाली पाहात होता.
    त्याला शहाणे लोक शोधायचे होते
    शहाणेलोक मदतीसाठी देवाकडे वळतात.
परंतु प्रत्येकजण देवापासून दूर गेला आहे.
    सर्वलोक वाईट झाले आहेत.
एकही माणूस चांगली गोष्ट करत नव्हता.

दुष्टांनी माझ्या माणसांचा नाश केला.
    दुष्टांना देव माहीत नाही.
    त्यांच्याकडे खायला [a] खूप अन्न असते आणि ते परमेश्वराची उपासना करीत नाहीत.
त्या दुष्टांना गरीब माणसाच्या उपदेशाकडे लक्ष द्यायचे नव्हते.
    का? कारण तो गरीब माणूस देवावर अवलंबून होता.
परंतु देव त्याच्या चांगल्या माणसांबरोबर असतो.
    म्हणून वाईट लोकांना भीती वाटण्याजोगे बरेच काही असते.

सियोनमध्ये इस्राएलला कुणी वाचवले?
    परमेश्वरच इस्राएलला वाचवतो.
परमेश्वराच्या माणसांना दूर नेण्यात आले आणि त्यांना जबरदस्तीने कैदी बनवले गेले.
    परंतु परमेश्वर त्याच्या माणसांना परत आणील
    नतंर याकोब (इस्राएल) खूप आंनदी होईल.

Footnotes

  1. स्तोत्रसंहिता 14:4 नाश केला … खाणे हिब्रू भोषेत “नाश” केला म्हणजे “खाल्ले” असा शब्दांच्या या खेळाचा अर्थ दुष्ट लोक देवाच्या भक्तांना दु:ख देतात असा होऊ शकतो. आणि तरीही त्या दुष्टांना चांगल्या वस्तू मिळत राहातात. यामुळे लेखक गोंघळात पडतो.