Add parallel Print Page Options

वर व मंदिरात जाण्याच्या वेळचे स्तोत्र.

123 देवा, मी वर बघून तुझी प्रार्थना करतो.
    तू स्वर्गात राजा म्हणून बसतोस.
गुलाम त्यांना लागणाऱ्या वस्तूंसाठी
    मालकावर अवलंबून असतात.
त्याच प्रमाणे आपण परमेश्वरावर, आपल्या देवावर अवलंबून असतो.
    आपल्यावर दया करावी म्हणून आपण देवाची वाट बघतो.
परमेश्वरा, आमच्याशी दयाळू राहा.
    खूप काळापासून आमचा अपमान होत आला आहे म्हणून तू दयावंत हो.
५गर्विष्ठ लोकांनी आमचा खूप काळ अपमान केला.
    ते इतर लोकांपेक्षा चांगले आहेत असे त्यांना वाटते.