Add parallel Print Page Options

दाविदाचे गीत

101 मी प्रेम आणि न्याय याबद्दल गाईन,
    परमेश्वरा, मी तुला गाण्यातून आळवीन.
मी अगदी कसोशीने पवित्र शुध्द आयुष्य जगेन.
    परमेश्वरा, तू माझ्याकडे कधी येशील?
मी माझ्यासमोर कुठलीही मूर्ती ठेवणार नाही.
    जे लोक असे तुझ्याविरुध्द जातात त्यांचा मला तिरस्कार वाटतो.
    मी तसे करणार नाही.
मी प्रामाणिक राहीन.
    मी वाईट कृत्ये करणार नाही.
जर एखादा माणूस त्याच्या शेजाऱ्याबद्दल गुप्तपणे वाईट गोष्टी बोलत
    असेल तर मी त्या माणसाला थांबवेन.
मी लोकांना गर्विष्ठ होऊ देणार नाही आणि
    ते इतरांपेक्षा चांगले आहेत असे त्यांना वाटू देणार नाही.

ज्यांच्यावर विश्वास टाकता येईल अशा माणसांना मी देशभर शोधेन
    आणि केवळ त्याच लोकांना मी माझी सेवा करु देईन.
    जे लोक शुध्द आयुष्य जगतात तेच माझे सेवक होऊ शकतील.
मी खोटे बोलणाऱ्यांना माझ्या घरात थारा देणार नाही.
    मी खोटारड्यांना माझ्याजवळ फिरकू देणार नाही.
मी या देशात राहाणाऱ्या वाईट लोकांचा नेहमी नाश करेन.
    दुष्ट लोकांनी परमेश्वराचे शहर सोडून जावे यासाठी मी त्यांच्यावर जबरदस्ती करेन.