A A A A A
Bible Book List

विलापगीत 5 Marathi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-MR)

परमेश्वराकडे प्रार्थना

परमेश्वरा, आमचे काय झाले ते लक्षात ठेव.
    आमच्या अप्रतिष्ठेकडे नजर टाक.
आमचा देश परक्यांच्या हातात गेला आहे.
    आमची घरे परदेशीयांना दिली गेली आहेत.
आम्ही अनाथ झालो.
    आम्हाला वडील नाहीत.
    आमच्या आयांची स्थिती विधवांसारखी झाली आहे.
आम्हाला पिण्याचे पाणी विकत घ्यावे लागते.
    आम्ही वापरत असलेल्या लाकडाला पैसे मोजावे लागतात.
आमच्या मानेवर सक्तीने जोखड ठेवले जाते.
    आम्ही दमून जातो.
    पण आम्हाला विश्रांती नाही.
पोटभर भाकरी मिळविण्यासाठी आम्ही मिसर
    व अश्शूर यांच्याबरोबर करार केला.
आमच्या पूर्वजांनी तुझ्याविरुध्द पाप केले.
    आता ते नाहीत.
    पण त्यांच्या पापाची फळे आता आम्ही भोगत आहोत.
गुलाम आमचे राज्यकर्ते झाले.
    त्यांच्यापासून आम्हाला कोणीही वाचवू शकत नाही.
अन्नासाठी आम्ही जीवाची बाजी लावतो.
    वाळवंटात तलवारधारी माणसे असतात.
10 आमची कातडी भट्टीप्रमाणे तापली आहेत.
    भुकेमुळे आम्हाला ताप चढला आहे.
11 शत्रूंनी सियोनमधील स्त्रियांवर बलात्कार केला.
    यहुदातील गावांमधील स्त्रियांवर त्यांनी बलात्कार केले.
12 शत्रूंने आमच्या राजपुत्रांना फाशी दिली.
    त्याने आमच्यातील वृध्दांचा मान ठेवला नाही.
13 आमच्या तरुणांना शत्रूने गिरणीत धान्य दळायला लावले.
    ते तरुण लाकडाच्या ढिगाऱ्याखाली अडखळले.
14 वृध्द आता नगरीच्या द्वारांत बसत नाहीत.
    तरुण गायनवादन करीत नाहीत.
15 आमच्या नृत्याचे रूपांतर आता मृतांच्या शोकात झाले आहे.
    आमच्या हृदयात आनंदाचा अंशही नाही.
16 आम्ही पाप केल्यामुळे आमच्या डोक्यावरचा मुकुट खाली पडला आहे.
    आणि वाईट गोष्टी घडल्या.
17 ह्या सर्व गोष्टीमुळे आमचे मन खचले आहे.
    आम्हाला डोळ्यांनी स्पष्टपणे दिसत नाही.
18 सियोनचे डोंगर ओसाड झाले आहेत.
    सियोनच्या डोंगरावर कोल्हे वावरतात.
19 पण परमेश्वरा, तुझी सत्ता चिरंतन आहे.
    तुझे राजसिंहासन चिरकाल राहील.
20 परमेश्वर आम्हाला कायमचा विसरला आहेस असे दिसते.
    तू आम्हाला दीर्घकाल सोडून गेला आहेस.
21 परमेश्वरा, आम्हाला तुझ्याकडे परत ने.
    आम्ही आनंदाने तुझ्याकडे येऊ.
    आमचे जीवन पूर्वीसारखे कर.
22 तू आमच्यावर खूप रागावला होतास!
    तू आमचा पूर्णपणे त्याग केलास का?

Marathi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-MR)

2006 by World Bible Translation Center

Lamentations 5 New International Version (NIV)

Remember, Lord, what has happened to us;
    look, and see our disgrace.
Our inheritance has been turned over to strangers,
    our homes to foreigners.
We have become fatherless,
    our mothers are widows.
We must buy the water we drink;
    our wood can be had only at a price.
Those who pursue us are at our heels;
    we are weary and find no rest.
We submitted to Egypt and Assyria
    to get enough bread.
Our ancestors sinned and are no more,
    and we bear their punishment.
Slaves rule over us,
    and there is no one to free us from their hands.
We get our bread at the risk of our lives
    because of the sword in the desert.
10 Our skin is hot as an oven,
    feverish from hunger.
11 Women have been violated in Zion,
    and virgins in the towns of Judah.
12 Princes have been hung up by their hands;
    elders are shown no respect.
13 Young men toil at the millstones;
    boys stagger under loads of wood.
14 The elders are gone from the city gate;
    the young men have stopped their music.
15 Joy is gone from our hearts;
    our dancing has turned to mourning.
16 The crown has fallen from our head.
    Woe to us, for we have sinned!
17 Because of this our hearts are faint,
    because of these things our eyes grow dim
18 for Mount Zion, which lies desolate,
    with jackals prowling over it.

19 You, Lord, reign forever;
    your throne endures from generation to generation.
20 Why do you always forget us?
    Why do you forsake us so long?
21 Restore us to yourself, Lord, that we may return;
    renew our days as of old
22 unless you have utterly rejected us
    and are angry with us beyond measure.

New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes