A A A A A
Bible Book List

यशया 59 Marathi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-MR)

पाप्यांनी आपले जीवन बदलावे

59 हे पाहा, परमेश्वराचे सामर्थ्य तुम्हाला वाचवायला पुरेसे आहे. तुम्ही त्याची मदत मागता. ते तो ऐकू शकतो. तुमच्या पापांनी देवाचे तोंड लपवले आहे. त्यामुळे तो तुमचे बोलणे ऐकत नाही. तुमचे हात घाणेरडे आहेत. ते रक्ताने माखले आहेत. तुमची बोटे अपराधांमुळे झाकली गेली आहेत. तुमची तोंडे खोटे बोलतात. तुमची जीभ वाईट गोष्टी बोलते. कोणीही दुसऱ्याबद्दल खरे सांगत नाही. लोक न्यायालयात एकमेकांविरूध्द् फिर्याद गुदरतात आणि ते दावा जिंकण्यासाठी खोट्या वादांवर विसंबतात. ते एकमेकांबद्दल खोटे सांगतात. ते संकटांनी घेरलेले आहेत. ते पापाला जन्म देतात. विषारी सर्पाच्या अंड्यातून विषारी सर्पच निघतो. तसेच ते पापाला जन्म देतात. विषारी सर्पाचे अंडे तुम्ही खाल्ले तर तुम्ही मराल आणि ते तुम्ही फोडले तर त्यातून सर्पच निघेल.

लोक खोट्या गोष्टी सांगतात-ह्या खोट्या गोष्टी कोळंयाच्या जाळ्याप्रमाणे असतात. त्यांनी बनविलेल्या जाळ्याचा उपयोग कपड्यांसाठी होऊ शकत नाही. तुम्ही तुमचे अंग त्याने झाकू शकत नाही.

काही लोक दुष्कृत्ये करतात आणि दुसऱ्यांना इजा करण्यासाठीच आपल्या हाताचा उपयोग करतात. आपल्या पायांचा उपयोग ते पापांकडे पळण्यासाठी करतात. निष्पाप लोकांना मारण्याची त्यांना घाई असते. ते दुष्ट विचार करतात. मारामारी आणि चोरी हेच त्यांच्या जगण्याचे मार्ग असतात. त्यांना शांतीचा मार्ग माहीत नसतो. त्यांच्या जीवनात अजिबात चांगुलपणा नसतो. त्यांचे मार्ग प्रामाणिक नसतात त्यांच्याप्रमाणे जीवन जगणाऱ्या कोणालाही कधीही जीवनात शांतता लाभणार नाही.

इस्राएलचे पाप संकट आणते

सगळा प्रामाणिकपणा आणि चांगुलपणा गेला आहे.
आमच्याभोवती फक्त अंधार आहे.
    म्हणून आम्ही उजेडासाठी थांबले पाहिजे.
आम्ही तेजस्वी प्रकाशाची आशा करतो.
    पण आम्हाला फक्त अंधारच मिळाला आहे.
10 आम्ही डोळे नसलेल्याप्रमाणे आहोत.
    आंधळ्यांप्रमाणे आम्ही भिंतीपाशी धडपडतो.
रात्री अडखळून पडावे तसे आम्ही पडतो.
    दिवसासुध्दा् आम्ही पाहू शकत नाही.
    दुपारी आम्ही मेलेल्या माणसांप्रमाणे पडतो.
11 आम्ही सर्व, फार दु:खी आहोत.
    आम्ही दु:खाने पारवे व अस्वले यांच्याप्रमाणे कण्हतो.
लोक प्रामाणिक होण्याची आम्ही वाचविले जाण्याची वाट पाहत आहोत.
    पण अजून तरी कोठे प्रामाणिकपणा नाही.
आम्ही वाचविले जाण्याची वाट पहात आहोत.
    पण तारण अजून खूप दूर आहे.
12 का? कारण आम्ही देवाविरूध्द् वागून खूप खूप पापे केली.
    आपली पापे आम्ही चुकलो ते दाखवितात.
ह्या गोष्टी करून आम्ही अपराध केला हे आम्हाला माहीत आहे.
13 आम्ही पाप केले
    आणि परमेश्वराविरूध्द् गेलो.
आम्ही त्याच्यापासून दूर गेलो आम्ही त्याला सोडले.
    आम्ही देवाच्याविरूध्द् दुष्ट बेत केले.
आम्ही वाईट गोष्टींचा विचार केला
    व मनात दुष्ट बेत केले.
14 न्याय आमच्यापासून दूर गेला आहे.
    प्रामाणिकपणा दूर उभा आहे.
सत्य रस्त्यात पडले आहे
    चांगुलपणाला शहरात प्रवेश नाही.
15 सत्य गेले
    आणि सत्कृत्य करण्याचा प्रयत्न करणारे लुबाडले गेले.

परमेश्वराने पाहिले पण त्याला कोठेच चांगुलपणा सापडला नाही.
    परमेश्वराला हे आवडले नाही.
16 परमेश्वराने पाहिले पण त्याला कोणीही ठामपणे उभा
    राहून लोकांना मदत करताना दिसला नाही.
म्हणून परमेश्वराने स्वतःचे सामर्थ्य
    आणि चांगुलपणा वापरला आणि लोकांना वाचविले.
17 परमेश्वराने युध्दा्ची तयारी केली.
    त्याने चांगुलपणाचे चिलखत घातले,
तारणाचे शिरस्त्राण घातले, शिक्षेचे कपडे घातले.
    दृढ प्रेमाचा अंगरखा घातला.
18 परमेश्वर त्याच्या शत्रूवर रागावला आहे.
    म्हणून परमेश्वर त्यांना त्यांच्या लायकीप्रमाणे शिक्षा करील.
परमेश्वर त्याच्या शत्रूंवर रागावला असल्यामुळे सर्व देशांतील लोकांना तो शिक्षा करील.
    त्यांच्या पात्रतेप्रमाणे तो त्यांना शिक्षा देईल.
19 नंतर पक्ष्चिमेकडील लोक घाबरतील आणि परमेश्वराला मान देतील.
    पूर्वेकडचे लोक घाबरतील आणि देवाच्या गौरवांचा आदर करतील.
देवाने सोडलेल्या झंझावातामुळे,
    वेगाने वाहणाऱ्या नदीप्रमाणे, देव जलद गतीने येईल.
20 मग तारणारा सियोनला येईल आधी पाप केलेल्या
    पण नंतर देवाला शरण आलेल्या याकोबाच्या लोकांकडे तो येईल.

21 परमेश्वर म्हणतो, “मी त्या लोकांबरोबर एक करार करीन. मी तुमच्यात घातलेला माझा आत्मा आणि तुमच्या तोंडात घातलेले माझे शब्द कधीही तुम्हाला सोडून जाणार नाहीत, असे मी तुम्हाला वचन देतो. ते पिढ्यान् पिढ्या तुमच्याबरोबर राहतील ते आताही तुमच्याबरोबर असतील आणि चिरकाल तुमच्याबरोबर राहतील.”

Marathi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-MR)

2006 by World Bible Translation Center

Isaiah 59 New International Version (NIV)

Sin, Confession and Redemption

59 Surely the arm of the Lord is not too short to save,
    nor his ear too dull to hear.
But your iniquities have separated
    you from your God;
your sins have hidden his face from you,
    so that he will not hear.
For your hands are stained with blood,
    your fingers with guilt.
Your lips have spoken falsely,
    and your tongue mutters wicked things.
No one calls for justice;
    no one pleads a case with integrity.
They rely on empty arguments, they utter lies;
    they conceive trouble and give birth to evil.
They hatch the eggs of vipers
    and spin a spider’s web.
Whoever eats their eggs will die,
    and when one is broken, an adder is hatched.
Their cobwebs are useless for clothing;
    they cannot cover themselves with what they make.
Their deeds are evil deeds,
    and acts of violence are in their hands.
Their feet rush into sin;
    they are swift to shed innocent blood.
They pursue evil schemes;
    acts of violence mark their ways.
The way of peace they do not know;
    there is no justice in their paths.
They have turned them into crooked roads;
    no one who walks along them will know peace.

So justice is far from us,
    and righteousness does not reach us.
We look for light, but all is darkness;
    for brightness, but we walk in deep shadows.
10 Like the blind we grope along the wall,
    feeling our way like people without eyes.
At midday we stumble as if it were twilight;
    among the strong, we are like the dead.
11 We all growl like bears;
    we moan mournfully like doves.
We look for justice, but find none;
    for deliverance, but it is far away.

12 For our offenses are many in your sight,
    and our sins testify against us.
Our offenses are ever with us,
    and we acknowledge our iniquities:
13 rebellion and treachery against the Lord,
    turning our backs on our God,
inciting revolt and oppression,
    uttering lies our hearts have conceived.
14 So justice is driven back,
    and righteousness stands at a distance;
truth has stumbled in the streets,
    honesty cannot enter.
15 Truth is nowhere to be found,
    and whoever shuns evil becomes a prey.

The Lord looked and was displeased
    that there was no justice.
16 He saw that there was no one,
    he was appalled that there was no one to intervene;
so his own arm achieved salvation for him,
    and his own righteousness sustained him.
17 He put on righteousness as his breastplate,
    and the helmet of salvation on his head;
he put on the garments of vengeance
    and wrapped himself in zeal as in a cloak.
18 According to what they have done,
    so will he repay
wrath to his enemies
    and retribution to his foes;
    he will repay the islands their due.
19 From the west, people will fear the name of the Lord,
    and from the rising of the sun, they will revere his glory.
For he will come like a pent-up flood
    that the breath of the Lord drives along.[a]

20 “The Redeemer will come to Zion,
    to those in Jacob who repent of their sins,”
declares the Lord.

21 “As for me, this is my covenant with them,” says the Lord. “My Spirit, who is on you, will not depart from you, and my words that I have put in your mouth will always be on your lips, on the lips of your children and on the lips of their descendants—from this time on and forever,” says the Lord.

Footnotes:

  1. Isaiah 59:19 Or When enemies come in like a flood, / the Spirit of the Lord will put them to flight
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes