Add parallel Print Page Options

ज्ञान, एक चांगली स्त्री

ऐक, ज्ञान आणि समजूतदारपणा तुला
    तू ऐकावेस म्हणून तुला बोलावत आहेत.
ते टेकडीच्या माथ्यावर जिथे रस्ते मिळतात,
    तिथे उभे आहेत.
ते शहराच्या दरवाजाशी आहेत.
    ते उघड्या दरवाजातून बोलावत आहेत.

ज्ञान (रुपी स्त्री) म्हणते, “लोक हो! मी तुम्हाला बोलावत आहे.
    मी सगळ्या लोकांना बोलावत आहे.
तुम्ही जर मूर्ख असाल, तर शहाणे व्हायला शिका.
    मूर्ख माणसांनो समजून घ्यायला शिका.
लक्ष द्या! ज्या गोष्टी शिकवतो त्या महत्वाच्या आहेत.
    मी तुम्हाला फक्त योग्य असलेल्या गोष्टीच सांगतो.
माझे शब्द खरे आहेत.
    मला वाईटाचा, खोट्याचा तिरस्कार वाटतो.
मी ज्या गोष्टी सांगतो त्या न्याय्य आहेत.
    माझ्या शब्दांत काहीही चुकीचे अथवा खोटे नाही.
जो माणूस समजूतदार आहे त्याला या गोष्टी स्पष्ट दिसतात.
    ज्ञानी माणूस या गोष्टी समजू शकतो.
10 माझ्या शिस्तीचा स्वीकार करा.
    ती रुप्यापेक्षाही मौल्यवान आहे.
    ती शुध्द सोन्यापेक्षाही मौल्यवान आहे.
11 ज्ञान मोत्यापेक्षा, अधिक मौल्यवान आहे.
    ते माणसाला हव्या असलेल्या कुठल्याही गोष्टीपेक्षा मौल्यवान आहे.

ज्ञानरुपी स्त्री काय करते

12 “मी ज्ञान आहे.
    मी चांगल्या न्यायाने जगते.
    तुम्ही मला ज्ञानाबरोबर आणि चांगल्या योजनांबरोबर पाहू शकता.
13 जर एखादा माणूस परमेश्वराला मान देत असला तर तो वाईटाचा तिरस्कार करेल.
    मी (ज्ञान) गर्वाचा आणि जे लोक इतरांपेक्षा स्वतःला मोठे समजतात अशा लोकांचा तिरस्कार करते.
    मी वाईट मार्ग आणि खोटे बोलणाऱ्या तोंडांचा तिरस्कार करते.
14 परंतु मी लोकांना योग्य निर्णय घेण्याचे सामर्थ्य देते आणि योग्य चांगला न्याय देते.
    मी समजूतदारपणा आणि शक्ती देते.
15 राजे राज्य करताना माझा उपयोग करतात.
    राज्यकर्ते चांगले कायदे करण्यासाठी माझा उपयोग करतात.
16 प्रत्येक चांगला राज्यकर्ता त्याच्या अंमलाखाली असलेल्या
    लोकांवर राज्य करण्यासाठी माझा उपयोग करुन घेतो.
17 मी (ज्ञान), माझ्यावर जे प्रेम करतात त्यांच्यावर प्रेम करते.
    आणि जे लोक मला शोधायचा खूप प्रयत्न करतात त्यांना मी हटकून सापडते.
18 माझ्याजवळही देण्यासाठी श्रीमंती आणि मानमरातब आहेत.
    मी खरी संपत्ती आणि यश देते.
19 मी ज्या गोष्टी देते त्या शुध्द सोन्यापेक्षा चांगल्या असतात.
    आणि माझे नजराणे शुद्ध चांदीपेक्षा चांगले असतात.
20 मी लोकांना योग्य मार्गावर आणते.
    मी त्यांना योग्य न्यायाच्या मार्गाने नेते.
21 जे माझ्यावर प्रेम करतात त्यांना मी संपत्ती देते.
    होय, मी त्यांची घरे खजिन्यांनी भरुन टाकीन.

22 “खूप पूर्वी सुरुवातीला परमेश्वराने
    प्रथम माझीच निर्मिती केली.
23 आरंभीला मला निर्माण केले गेले.
    जगाची सुरुवात होण्यापूर्वी मी निर्माण झाले.
24 महासागराच्या आधी माझा जन्म झाला.
    पाणी उत्पन्न होण्या आधी मी होते.
25 पर्वतांच्या आधी माझा (ज्ञानाचा) जन्म झाला.
    डोंगरांच्या आधी माझा जन्म झाला.
26 परमेश्वराने पृथ्वी निर्माण करण्याआधीच मी जन्मले.
    शेतांच्या आधी माझा जन्म झाला.
    देवाने पृथ्वीवरची पहिली धूळ निर्माण करण्याआधीच माझा जन्म झाला होता.
27 परमेश्वराने आकाशाची निर्मिती केली तेव्हा मी तिथे होते.
    परमेश्वराने कोरड्या भूमीभोवती सीमा आखण्यासाठी वर्तूळ काढले तेव्हा मी तिथे होते.
    त्याने सागराला सीमित केले तेव्हा मी तिथे होते.
28 परमेश्वराने आकाशात ढग ठेवण्याआधी माझा जन्म झाला.
    आणि परमेश्वराने समुद्रात पाणी ठेवले तेव्हाही मी तिथे होते.
29 परमेश्वराने सागराच्या पाण्याला सीमाबध्द केले तेव्हा ही मी होते.
    पाणी परमेश्वराच्या संमती शिवाय चढू शकत नाही.
परमेश्वराने पृथ्वीचा पाया घातला तेव्हा मी तिथे होते.
30 एखाद्या कसलेल्या कामगारासारखी मी त्याच्या बाजूला होते.
    माझ्यामुळे परमेश्वर रोज आनंदी असे.
    मी त्याचा आनंद होते.
31 त्याने निर्माण केलेल्या जगाविषयी परमेश्वर उत्सुक होता.
    तो तिथे निर्माण केलेल्या लोकांबद्दल आनंदी होता.

32 “मुलांनो, आता माझे ऐका, जर तुम्ही माझा मार्ग अनुसरला
    तर तुम्हीही आनंदी व्हाल.
33 माझी शिकवण ऐका आणि शहाणे व्हा.
    ऐकायला नकार देऊ नका.
34 जो माझे ऐकतो तो सुखी होतो.
    तो रोज माझ्या दारावर पहारा देतो.
    तो माझ्या दाराजवळ थांबतो.
35 ज्या माणसाला मी सापडते.
    त्याला जीवन सापडते.
    त्याला परमेश्वराकडून चांगल्या गोष्टी मिळतील.
36 पण जो माझ्याविरुध्द् पाप करतो तो स्वतःलाच इजा करुन घेतो.
    जे लोक माझा तिरस्कार करतात ते मरणाला कवटाळतात.”