Add parallel Print Page Options

तेव्हा तटबंदीचे काम पुरे झाले मग आम्ही वेशीवर दरवाजे बसवले. वेशींवर पहारा करायला माणसे नेमली. मंदिरात गायनाला आणि याजकांना मदत करायला माणसे नेमून दिली. यानंतर माझा भाऊ हनानी याला मी यरुशलेमचा अधिकार सोपवला. हनन्या नावाच्या दुसऱ्या एकाला गिढीचा मुख्याधिकारी म्हणून निवडले. हनानीची निवड मी केली कारण तो अत्यंत प्रामाणिक होता आणि इतरांपेक्षा देवाबद्दल तो अधिक भय बाळगत असे. नंतर हनानी आणि हनन्या यांना मी म्हणालो, “सूर्य चांगला वर येऊन ऊन तापल्यावरच तुम्ही रोज वेशीचे दरवाजे उघडा आणि सूर्यास्तापूर्वीच दरवाजे लावून घ्या. यरुशलेममध्ये राहणाऱ्यांमधून पहारेकऱ्यांची निवड करा. त्यापैकी काही जणांना नगराच्या रक्षणासाठी मोक्याच्या जागी ठेवा. आणि इतरांना आपापल्या घराजवळ पहारा करु द्या.”

बंदिवासातून परतणाऱ्यांची यादी

आता नगर चांगले विस्तीर्ण आणि मोकळे होते. पण वस्ती अगदी कमी होती आणि घरे अजून पुन्हा बांधून काढली गेली नव्हती. तेव्हा सर्व लोकांनी एकदा एकत्र जमावे असे देवाने माझ्या मनात आणले. सर्व वंशावळयांची यादी करावी म्हणून मी सर्व महत्वाची माणसे, अधिकारी, सामान्य लोक यांना एकत्र बोलावले. बंदिवासातून जे सगळ्यात आधी परत आले त्यांच्या वंशावळ्यांच्या याद्या मला सापडल्या त्यात मला जे लिहिलेले सापडले ते पुढीलप्रमाणे:

बंदिवासातून परत आलेले या प्रांतातले लोक असे. बाबेलचा राजा नबुखदनेस्सर याने या लोकांना बाबेलला कैद करून नेले होते. हे लोक यरुशलेम आणि यहुदा येथे परतले. जो तो आपापल्या गावी गेला. जरुब्बाबेल बरोबर परत आले ते लोक असे: येशूवा, नहेम्या, अजऱ्या, राम्या, नहमानी, मर्दमानी, बिलशान, मिस्पेरेथ बिग्वई, नहूम आणि बाना. इस्राएलचे जे लोक परतले त्यांची नावे आणि संख्या पुढीलप्रमाणे:

परोशचे वंशज 2,172

शेफठ्याचे वंशज 372

10 आरहचे वंशज 652

11 येशूवा आणि यवाब यांच्या वंशावळीतील पहथमवाबचे वंशज 2,818

12 एलामचे वंशज 1,254

13 जत्तूचे वंशज 845

14 जक्काईचे वंशज 760

15 बिन्नुईचे वंशज 648

16 बेबाईचे वंशज 628

17 आजगादचे वंशज 2,322

18 अदोनीकामचे वंशज 667

19 बिग्वईचे वंशज 2,067

20 आदीनाचे वंशज 655

21 हिज्कीयाच्या कुटुंबातील ओटेरचे वंशज 98

22 हाशुमाचे वंशज 328

23 बेसाईचे वंशज 324

24 हारिफाचे वंशज 112

25 गिबोनाचे वंशज 95

26 बेथलहेम आणि नटोफा या गावांमधली माणसे 188

27 अनाथोथ गावची माणसे 128

28 बेथ-अजमावेथ मधले लोक 42

29 किर्याथ-यारीम, कपीरा व बैरोथ या गावातली 743

30 रामा आणि गेबा इथली 621

31 मिखमास या गावची 122

32 बेथल आणि आय इथली 123

33 नबो या दुसऱ्या एका गावची 52

34 एलाम या दुसऱ्या गावची 1,254

35 हारिम या गावचे लोक 320

36 यरीहो या गावचे लोक 345

37 लोद, हादीद व ओनो या गावाचे 721

38 सनावाचे 3,930

39 याजक पुढीलप्रमाणे:

येशूवाच्या घराण्यातली यदाया याचे वंशज 973

40 इम्मेराचे वंशज 1,052

41 पशहूराचे वंशज 1,247

42 हारिमाचे वंशज 1,017

43 लेवीच्या घराण्यातील माणसे पुढील प्रमाणे:

होदयाच्या कुळातली कदमीएलच्या घराण्यातील येशूवाचे वंशज 74

44 गाणारे असे:

आसाफाचे वंशज 148

45 द्वारपाल पुढील प्रमाणे:

शल्लूम, आटेर, तल्मोन, अक्कूब, हतीता, शोबा यांचे वंशज 138

46 हे मंदिराचे विशेष सेवेकरी:

सीहा, हशूफा, तबायोथ, यांचे वंशज

47 केरोस, सीया, पादोन

48 लेबोना, हगाबा, सल्माई

49 हानान, गिद्देल, गहार

50 राया, रसीन, नकोदा

51 गज्जाम, उज्जा. पासेहा

52 बेसई, मऊनीम, नफूशेसीम

53 बकबूक, हकूफ, हईराचे

54 बसलीथ, महीद, हर्शा

55 बकर्स, सीसरा, तामहा

56 नसीहा आणि हतीफा

57 शलमोनच्या सेवकांचे वंशज:

सोताई, सोफेरेथ, परीदा

58 याला, दर्कोन, गिद्देल

59 शफाठ्या, हत्तील, पोखेरेथ-हस्सबाईम आणि आमोन.

60 मंदिराचे सेवेकरी आणि शलमोनच्या सेवकांचे वंशज मिळून 392

61 तेल मेलह, तेल-हर्षा, करुब, अद्दोन व इम्मेर या गावांमधून काही लोक यरुशलेमला आले होते पण आपली घराणी मूळ इस्राएलींमधलीच आहेत हे त्यांना खात्रीलायक सांगता येत नव्हते. ते लोक असे:

62 दलाया, तोबीया आणि नकोदा यांचे वंशज 642

63 आणि याजकांच्या घराण्यातील वंशज असे:

हबाया, हक्कोस, बर्जिल्लय (गिलादच्या बर्जिल्लयच्या मुलीशी लग्न करणाऱ्याची गणना बर्जिल्लयच्या वंशजात होई)

64 काही असे होते की त्यांना आपल्या वंशावळीचा इतिहास शोधूनही सापडला नाही. याजक म्हणून काम करता यावे यासाठी आपण याजकांचेच पूर्वज आहोत हे काही त्यांना सिध्द करता आले नाही. त्यामुळे त्यांना याजक म्हणून सेवा करता आली नाही. त्यांची नावे याजकांच्या यादीमध्ये समाविष्ट झाली नाहीत. 65 अत्यंत पवित्र अन्न या लोकांनी खाऊ नये अशी राज्यपालाने त्यांना आज्ञा दिली. ऊरीम व थुम्मीम घातलेल्या मुख्य याजकाने या बाबतीत देवाची अनुज्ञा घेईपर्यंत त्यांनी या अन्नातले काही खायचे नव्हते.

66-67 परत आलेल्या जथ्थ्या मध्ये सगळे मिळून एकंदर 42,360 लोक होते. यात 7,337 स्त्री-पुरुष सेवकांची गणना केलेली नाही. शिवाय त्यांच्यामध्ये 245 गायकगायिका होत्या. 68-69 त्यांच्याजवळ 736 घोडे, 245 खेचरे, 435 उंट आणि 6,720 गाढवे होती.

70 घराण्यांच्या काही प्रमुखांनी कामाला हातभार म्हणून पैसे दिले. राज्यपालने एकोणिस पौंड सोने भांडाराला दिले. शिवाय पन्नास वाडगे आणि याजकांसाठी 530 वस्त्रे दिली. 71 घराण्याच्या प्रमुखांनी कामाला साहाय्य म्हणून भांडाराला 375 पौंड सोने दिले. याखेरीज 1 1/3 टन चांदी देखील दिली. 72 इतर सर्व लोकांनी मिळून 375 पौंड सोने, 1 1/3 टन चांदी आणि याजकांसाठी 67 वस्त्रे दिली.

73 अशाप्रकारे याजक, लेवींच्या घराण्यातील लोक, द्वारपाल, गायक आणि मंदिरातील सेवेकरी आपापल्या गावी स्थिरावले. इतर इस्राएल लोकही आपापल्या गावी स्थायिक झाले. आणि सातव्या महिन्यापर्यंत सर्व इस्राएल लोक स्वतःच्या गावांमध्ये स्थिरस्थावर झाले.