A A A A A
Bible Book List

दूसर इतिहास 28 Awadhi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AWA)

यहूदा क राजा आहाज

28 आहाज बीस बरिस क रहा जब उ राजा भवा। उ यरूसलेम मँ सोलह बरिस तलक राज्ज किहस। आहाज उ नाहीं किहस जेका ओकर पुरखन दाऊद किहस जेका यहोवा नीक समुझत ह। आहाज इस्राएली राजा लोगन क बुरे उदाहरणन क अनुसरण किहस। उ बाल-देवता क पूजा क बरे मूरतियन क बनावइ क बरे साँचे क उपयोग किहस। आहाज हिन्नोम क घाटी मँ सुगन्धि बारेस। उ अपने पूतन क आगी मँ जराइके बलि भेंट किहस। उ उ सबइ सब भयंकर पाप किहस जेका उ पहँटा मँ रहइवाले मनइयन किहे रहेन। ओन सबइ पापन क करण यहोवा ओन मनइयन क बाहेर जाइ क मजबूर किहे रहा जब इस्राएल क लोग उ भुइँया मँ आए रहेन। आहाज बलि भेंट किहस अउर सुगन्धि क ऊँची जगहियन अर्थात पहाड़ियन अउर हर एक हरियर बृच्छ क खाले बारेस।

5-6 आहाज पाप किहस, एह बरे यहोवा, ओकर परमेस्सर अराम क राजा क ओका पराजित करइ दिहस। अराम क राजा अउर ओकर फउज आहाज क हराएस अउर यहूदा क अनेक लोगन क बन्दी बनाएस। अराम क राजा ओन बन्दियन क दमिस्क नगर क लइ गवा। यहोवा इस्राएल क राजा अउर रमल्याह क पूत पेकह क भी आहाज क पराजित करइ दिहस। पेकह अउर ओकर फउज एक दिन मँ यहूदा क एक लाख बीस हजार बीर फउजियन क मार डाएस। पेकह यहूदा क ओन लोगन क एह बरे हराएस कि उ पचे उ यहोवा, परमेस्सर क आग्या क पालन करइ बन्द कइ दिहस जेकर आग्या ओनकर पुरखन मानत रहेन। जिवी एप्रैमी क एक बीर सिपाही रहा। जिवी राजा आहाज क पूत मासेयाह अउ राजमहल क सरंच्छक अधिकारी अज्रीकाम अउ एलकाना क मार डाएस। एलकाना राजा क ठीक पाछे दूसर सक्ती रहा।

इस्राएल क फउज यहूदा मँ रहइवाले दुइ लाख अपने निचके सम्बन्धियन क धरेस। उ पचे मेहररुअन, बच्चन अउर यहूदा स बहोत कीमती चिजियन लिहस। इस्राएली ओन बन्दियन अउर ओन चिजियन क सोमरोन नगर क लइ आएन। मुला हुवाँ यहोवा क एक नबी रहा। इ नबी क नाउँ ओदेद रहा। ओदेद इस्राएल क इ सेना स मिला जउन सोमरोन लउटि आइ। ओदेद इस्राएल क सेना स कहेस, “यहोवा परमेस्सर जेकर आग्या तोहरे पुरखन मानेन, तोहका यहूदा क लोगन क हरावइ दिहन काहेकि उ ओन पइ कोहान रहा। तू लोग यहूदा क लोगन क बहोत वूरता स मार्या अउर दण्डित किहा। अब परमेस्सर तू पचन्पइ कोहान अहइ। 10 तू पचे यहूदा अउ यरूसलेम क लोगन क दास क तरह रखइ क जोजना बनावत अहा। तू लोग भी यहोवा, अपने परमेस्सर क बिरूद्ध पाप किहा ह। 11 अब मोर सुना। अपने जउने भाई बहिनियन क तू लोग बन्दी बनाया ह ओनका वापस कइ द्या। इ करा काहेकि यहोवा क भयंकर किरोध तोहरे पचन्क बिरुद्ध अहइ।”

12 तब एप्रैम क कछू प्रमुखन इस्राएल क फउजियन क जुद्ध स लउटिके घर आवत लख्या। उ सबइ प्रमुखन इस्राएल क फउजियन स मिलेन अउर ओनका चितउनी दिहन। उ पचे प्रमुख योहानान क पूत अजर्याह, मसिल्लेमोत क पूत बेरेक्याह, सल्लूम क पूत यहिजकिय्याह अउर हदलै क पूत अमासा रहेन। 13 ओन प्रमुखन इस्राएली फउजियन स कहेन, “यहूदा क बन्दियन क हिआँ जिन लिआवा। जदि तू इ करत अहा तउ इ हम लोगन क यहोवा क बिरूद्ध बुरा पाप कराइ। उ हमरे पाप अउर अपराध क अउर जियादा बुरा करी अउ यहोवा इस्राएलियन क बिरूद्ध बहोत कोहान होइ।”

14 एह बरे फउजियन बन्दियन अउ कीमती चिजियन क ओन प्रमुखन अउ इस्राएल क लोगन क दइ दिहस। 15 उ सबइ प्रमुखन खड़े भएन अउर उ पचे बन्दियन क मदद किहन। एन चारिहुँ मनइयन ओन ओढ़नन क लिहन जउन इस्राएली फउज लिहे रही अउर एका ओन लोगन क दिहस जउन नंगे रहेन। ओन प्रमुख ओन लोगन क जूते भी दिहन। उ पचे यहूदा क बन्दियन क कछू खाइ अउर पिअइ क दिहन। उ पचे ओन लोगन क ओकर घाव क नरम करइ बरे अउ उपचार बरे तेल मलेन। तब एप्रैम क प्रमुख लोग कमजोर बन्दियन क गदहन पइ चढ़ाएन अउर ओनका ओनके घर खजूर क बृच्छ क नगर यरीहो मँ ओनके परिवारन क लगे लइ गएन। तब उ सबइ चारिहुँ प्रमुख अपने घर सोमरोन क लउटि गएन।

16-17 उहइ समइ, एदोम क लोग फुन आएन अउर उ पचे यहूदा क लोगन क हराएन। एदोमी लोग लोगन क बन्दी बनाएन अउर ओनका बन्दी क रुप मँ लइ गएन। एह बरे राजा आहाज अस्सूर क राजा स मदद माँगेस। 18 पलिस्ती लोग भी पहाड़ी क नगरन अउर दविखन यहूदा पइ हमला किहन। पलिस्ती लोग बेतसेमेस, अय्यालोन, गदेरोत, सोको, तिम्ना अउर गिमजो नाउँ क नगरन पइ कब्जा कइ लिहन। उ पचे ओन नगरन क लगे क गाँवन पइ भी कब्जा कइ लिहन। तब ओन नगरन मँ पलिस्ती रहइ लागेन। 19 यहोवा यहूदा बरे परेसानियन लाएस काहेकि यहूदा क राजा अहाज यहूदा क लोगन क पाप करइ क बरे प्रोत्साहित किहस। उ यहोवा क धोखा दिहेस। 20 अस्सूर क राजा तिलगतपिलनेसेर आवा अउर आहाज क मदद देइ क जगह पइ उ परेसानी दिहस। 21 आहाज कछू कीमती चिजियन यहोवा क मन्दिर, राजमहल अउ राजवुमार भवन स एकट्ठा किहस। आहाज उ सबइ चिजियन अस्सूर क राजा क दिहस। किन्तु उ आहाज क मदद नाहीं दिहस।

22 आहाज क परेसानियन क समइ मँ उ अउर जियादा बुरे पाप किहेस अउर यहोवा क अउर जियादा अबिस्सास जोग्ग बन गवा। 23 उ दमिस्क क लोगन क जरिये पूजे जाइवाले देवतन क बलि भेंट किहस। दमिस्क क लोग आहाज क पराजित किहे रहेन। एह बरे उ मन ही मन सोचे रहा, “अराम क लोगन क देवतन क पूजा ओनका मदद दिहस। जदि मइँ ओन देवतन क बलि भेंट करउँ तउ संभव अहइ, उ पचे मोर भी मदद करइँ।” आहाज ओन देवतन क पूजा किहस। किन्तु ऍकर बदले ओका अउर इस्राएल क लोगन क पतन क कारण बनेस।

24 आहाज यहोवा क मन्दिर स चिजियन बटोरेस अउर ओनकर टूकन कइ दिहस। तब उ यहोवा क मन्दिर क दरवाजन क बन्द कइ दिहस। उ वेदियन बनाएस अउर यरूसलेम मँ सड़क क हर मोड़ पइ ओनका रखेस। 25 आहाज यहूदा क हर नगर मँ दूसर देवतन क पूजा अउर धूपबलि क बारइ बरे ऊँची जगह बनाएस। आहाज यहोवा ओकरे पिता क परमेस्सर क बहोत किरोधित कइ दिहस।

26 आहाज सुरु स आखीर तलक जउन कछू दूसर किहस उ यहूदा अउ इस्राएल क राजा लोगन क इतिहास नाउँ क किताबे मँ लिखा अहइ। 27 आहाज मरा अउर अपने पुरखन क संग दफनावा गवा। लोग आहाज क यरूसलेम नगर मँ दफनाएन। किन्तु उ पचे आहाज क उहइ कब्रिस्तान मँ नाहीं दफनाएन जहाँ इस्राएल क राजा दफनाएन गए रहेन। आहाज क जगह पइ ओकर पूत हिजकिय्याह नवा राजा बना।

Awadhi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AWA)

Awadhi Bible: Easy-to-Read Version Copyright © 2005 World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes